Návrh usnesení - B8-0663/2015Návrh usnesení
B8-0663/2015

NÁVRH USNESENÍ o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0656/2015

Postup : 2015/2729(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0663/2015
Předložené texty :
B8-0663/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0663/2015

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016

(2015/2729(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise „Pracovní program Komise na rok 2015 – nový začátek“ (COM(2014)0910) a přílohy 1 až 4 tohoto pracovního programu,

–  s ohledem na čl. 37 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nezaměstnanost, nerovnost, chudoba a nízké sociální normy jsou stále hlavními problémy, kterým evropští občané čelí;

B.  vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 je nadále platným základem pro budování inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v Evropě a její cíle by měly být do konce roku 2015 potvrzeny, nicméně nástroje jejího provádění je třeba aktualizovat a posílit;

C.  vzhledem k tomu, že budoucí pracovní program Komise by měl řešit problémy charakterizující 21. století, např. změnu klimatu, energetickou nezávislost, účinné využívání zdrojů, přechod k digitální společnosti, celosvětovou hospodářskou soutěž, rovnost žen a mužů a vzrůstající nerovnost, a zohledňovat přitom náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie jako politický projekt se nachází na křižovatce svého vývoje, a vzhledem k tomu, že hospodářská a finanční krize se v EU rozvinuly v politickou krizi, kdy téměř ve všech členských státech narůstá extremismus;

1.  vzhledem k tomu, že hlavním problémem, kterému EU čelí, je i nadále obnovení důvěry jejích občanů a že EU by měla být vnímána jako zdroj naděje a podněcovatel udržitelného růstu, pracovních míst a větší sociální soudržnosti, naléhavě Komisi vyzývá, aby využila všechny své pravomoci a působila jako hlavní síla prohlubování evropské integrace a vypracování programu, který by zajistil, aby Evropa zintenzivnila svou hospodářskou obnovu a spravedlivější jednotný trh podporující začlenění, vytvářející více pracovních míst a odstraňující sociální nerovnosti;

Sociální a ekonomická konvergence v EU podporující udržitelný růst a vytváření pracovních míst

2.  poukazuje na skutečnost, že úroveň nezaměstnanosti, zejména mladých lidí a žen, je i nadále nepřiměřeně vysoká a že hospodářské oživení v EU dosud není stabilní; vítá výsledek jednání o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI) a naléhavě vyzývá, aby byl v plném rozsahu uplatňován; očekává, že EIB a členské státy vynaloží veškeré úsilí a schválí co nejdříve řadu rizikových investičních projektů, které přispějí ke skutečnému a nezvratnému oživení a vyváženému a udržitelnému růstu, což podpoří hospodářskou konvergenci a integraci jednotného trhu, zaměstnanost a sociální soudržnost a rovnost pohlaví v celé EU; zdůrazňuje své požadavky, zejména pokud jde o transparentnost, demokratickou odpovědnost a dodržování investičních pokynů; vyzývá Komisi, aby řešila zejména dopad EFSI na sociální a regionální konvergenci a podmínky, které umožní zemím, jež investice potřebují nejvíce, přístup k tomuto nástroji v kontextu omezení balíčku šesti a dvou právních aktů; vyzývá Komisi, aby důsledně monitorovala rozpočtový dopad EFSI po jeho přijetí;

3.  důrazně doporučuje opětovné vyvážení procesu evropského semestru v roce 2016, aby se zajistilo, že bude plně využit k provádění strategie Evropa 2020; vyzývá Komisi, aby navrhla nový sociální pakt zahrnující účinnější uplatňování klíčových ukazatelů zaměstnanosti a v sociální oblasti při formulování doporučení pro jednotlivé země, soubor minimálních sociálních norem na podporu strukturální konvergence a zahájení výměny názorů v tripartitě na vývoj mezd; vyzývá Komisi, aby opět zavedla zprávy o integraci jednotného trhu, které by byly založené na specifických ukazatelích pro jednotlivá odvětví, aby zavedla zvláštní pilíř pro rovnost žen a mužů a začlenila do doporučení pro jednotlivé země aspekt rovnosti žen a mužů;

4.  opětovně vyzývá ke stanovení konkrétního harmonogramu a akčního plánu s cílem posílit slaďování pracovního a soukromého života prostřednictvím legislativních i nelegislativních opatření, jako je směrnice o nejméně 10denní otcovské dovolené, revize směrnice o rodičovské dovolené z roku 2010, a nelegislativních opatření na podporu úpravy pracovní doby; vyjadřuje politování nad skutečností, že návrh směrnice o mateřské dovolené bude zřejmě stažen, a pokud by k tomu došlo, žádá o předložení legislativního návrhu na revizi směrnice Rady 92/85/EHS; vyzývá Komisi rovněž, aby přijala novou zvláštní strategii ženských práv a rovnosti pohlaví v Evropě na období 2015-2020 zaměřenou mimo jiné priority na vytváření stejných příležitostí, odstraňování diskriminace, vytváření pracovních míst, snižování rozdílů v odměňování, chudoby a rozdílů v důchodech, boj proti násilí páchanému na ženách prostřednictvím ratifikace Istanbulské úmluvy a podporující zapojení žen do rozhodování a podnikání;

5.  naléhavě Komisi vyzývá, aby navázala na „zprávu pěti předsedů“ a předložila ambiciózní plán obsahující veškerá opatření nezbytná pro zvýšení odolnosti Hospodářské a měnové unie (HMU) a učinila z ní rámec pro lepší koordinaci, strukturální konvergenci a solidaritu umožňující dosáhnout cílů stanovených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU), mimo jiné vytvoření fiskální kapacity na úrovni HMU a dokončení bankovní unie; vyzývá k urychlenému provedení svých usnesení o správě ekonomických záležitostí, počínaje zjednodušením evropského semestru a vyjednáním interinstitucionální dohody; vítá v této souvislosti nedávné iniciativy k dokončení a opětovnému vyvážení HMU; vyzývá k přijetí metody Společenství v Evropském mechanismu stability (ESM), k nahrazení „trojky“ monitorovací strukturou na základě Společenství, ke správě státních dluhopisů v návaznosti na schválení balíčku dvou právních aktů a k prohloubení koncepce strukturální reformy, zvýšení prostředků na financování těchto opatření a k jejich začlenění do semestru; vyzývá rovněž k rozpravě o silách, které přispívají k prohlubování rozdílu mezi severními a jižními státy v EU a zejména v měnové unii a brání hospodářskému růstu v Evropě;

6.  vítá zveřejnění nového balíčku v oblasti daňové politiky a žádá Komisi, aby předložila ambiciózní balíček legislativních návrhů usilující o zajištění spravedlivého daňového systému založeného na zásadě, že daně se musí platit v zemi, kde vzniká zisk, a zamezující narušení vnitřního trhu a nekalé hospodářské soutěži; domnívá se, že podobný program by měl zahrnovat legislativní návrhy na povinné podávání zpráv rozčleněných podle jednotlivých zemí nadnárodními společnostmi a na zavedení evropského daňového identifikačního čísla, definování daňových rájů a vypracování černé listiny EU s cílem odstranit tyto daňové ráje, a návrhy nezbytné k dosažení legislativní dohody o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB); domnívá se, že rovněž program EU v oblasti rozvoje a spolupráce by měl být přizpůsoben a podmíněnost by měla být vyšší, aby byl boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým únikům účinný; žádá Komisi, aby navázala na doporučení Parlamentu obsažená v jeho legislativní zprávě z vlastního podnětu a ve zprávě výboru TAXE z vlastního podnětu k zajištění daňové spravedlnosti;

7.  opakuje svou výzvu k předložení návrhu 14. směrnice o právu obchodních společností týkajícího se přeshraničního přenosu sídel společností, což by zajistilo, aby byly daně placeny v členském státě, kde vznikají zisky, a aby byla zachována práva zaměstnanců na zapojení;

8.  vyzývá Komisi, aby znovu posoudila a posílila mechanismy a zdroje politiky hospodářské soutěže a státní pomoci v oblastech, jako je bankovní unie, daňová politika v EU a regionální politika;

9.  podporuje rozvíjení unie kapitálových trhů, ale poukazuje na nezbytnost zajistit, aby se nezvyšovala systémová finanční rizika a aby byl vytvořen nezbytný rámec infrastruktur s cílem podpořit nebankovní úvěr a podporovat dlouhodobé investice na podporu reálné ekonomiky, zejména v těch členských státech, kde je to nejpotřebnější; naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytovala větší podporu zavedení daně z finančních transakcí v rámci posílené spolupráce; vyzývá k posílení evropských orgánů dohledu, včetně prostředků, které mají k dispozici a které by měly být přímo úměrné jejich narůstajícím úkolům; očekává zprávu Komise o přiměřenosti evropské ratingové agentury a o možnostech podpořit ji; očekává legislativní opatření ke zlepšení transparentnosti OTC derivátů;

10.  očekává, že Komise zahájí začátkem roku 2016 zásadní a komplexní revizi víceletého finančního rámce na období 2014-2020 a že zavede plán plateb, o němž se nadále jedná, s cílem vyřešit stávající a opakující se problémy s objemem neprovedených plateb; vybízí Komisi, aby vyvodila z očekávaných závěrů skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, která má dokončit svou činnost počátkem roku 2016, co nejambicióznější závěry a předložila v průběhu svého funkčního období konkrétní návrhy;

11.  očekává, že Komise provede přezkum dohod v odvětví tabáku; je toho názoru, že by měl být zachován návrh na vytvoření funkce inspektora procesních záruk v Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF, 2014/00173), jelikož jej lze považovat za jeden z přípravných kroků pro zřízení funkce evropského veřejného žalobce;

12.  opět připomíná svou výzvu ke komplexnímu přezkumu směrnice o vysílání pracovníků; domnívá se, že jednou z hlavních priorit musí navíc být boj proti nejistým formám zaměstnání; naléhavě vyzývá Komisi, aby pracovala na směrnicích o atypických režimech zaměstnávání a o restrukturalizaci; důrazně poukazuje na zhoršení pracovních podmínek v odvětví dopravy, zejména v dopravě silniční a letecké, a žádá Komisi, aby se tímto zhoršením bezodkladně zabývala; doufá, že zavedení systému záruk pro mladé lidi a podpora iniciativy zaměřené na nezaměstnanost mládeže ponesou ovoce, a prohlašuje, že je ochoten podpořit každé opatření, včetně jakýchkoli opatření finančních, vedoucí k posílení tohoto programu EU; vyzývá Komisi, aby navrhla systém „záruk pro děti“ (podobný systému záruk pro mladé lidi), který zajistí, že žádné dítě nezůstane opomenuto a všechny děti žijící v chudobě budou mít přístup k bezplatné zdravotní péči, bezplatnému vzdělání, důstojnému bydlení a patřičné stravě; rovněž Komisi vyzývá, aby vypracovala návrh minimální úrovně sociální ochrany, na jehož základě bude zajištěna rozumná úroveň celoživotní sociální ochrany, především prostřednictvím systémů základního příjmu, přístupu ke vzdělání a finančně dostupnému bydlení, všeobecného přístupu k patřičné zdravotní péči a k finančně dostupné a kvalitní péči o děti; tvrdí, že je zapotřebí provést přezkum stávající směrnice o mateřské dovolené;

13.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby vzdělávání a odborná přípravy i nadále patřily k jejím hlavním prioritám a aby se současně zaměřila na zabezpečení přístupu ke vzdělání a odborné přípravě a rovnoprávnosti v těchto oblastech, na modernizaci a prosazování vysoce kvalitních systémů vzdělávání a odborné přípravy v EU, a to s důrazem na nejpalčivější problémy, jako je plnění cílů strategie Evropa 2020 a provádění stěžejních iniciativ, přehodnocení dovedností potřebných na současném a budoucím trhu práce, podpora učňovského vzdělávání a přípravy a duálního vzdělávání, prosazování kvalitních stáží, program Erasmus +, celoživotní vzdělávání a zajištění všeobecné mediální gramotnosti;

14.  vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala kulturní a tvůrčí odvětví a podporovala a prosazovala vyhlášení Evropského roku kulturního dědictví, a očekává, že Komise představí dlouho očekávánou revizi směrnice o mediálních službách;

15.  vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy za účelem vytvoření energetické unie, která povede k přechodu na jiné zdroje energie, jenž podnítí růst a vytváření pracovních míst a zabezpečí Evropě udržitelnou budoucnost; zdůrazňuje, že energetická unie by měla být založena na prosazování energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a inteligentní infrastruktury, jež Unii umožní snížit energetickou závislost na nákladných dovozech fosilních paliv, zvýšit její geopolitickou nezávislost a v delším časovém horizontu poskytovat levnější alternativy, pokud jde o nabídku dostupných cen energií pro domácnosti a průmysl; domnívá se, že samotným základem energetické unie by měly být zájmy občanů, a očekává, že ke sdělení Komise o energetické chudobě bude vydán náležitý akční plán;

16.  vyzývá Komisi, aby budovala skutečný jednotný digitální trh a navrhla vytvoření inovativní digitální unie podporující začlenění; žádá Komisi, aby v rámci integrované strategie představila jasné priority a synergie doprovázené jasnými legislativními doporučeními a finančními možnostmi a nástroji, a to s cílem vytvořit digitální ekonomiku, v níž bude Evropa světovým lídrem, v němž bude fungovat přeshraniční podnikání, práva spotřebitelů a občanů budou chráněna a veřejná správa bude moci směřovat k modernizaci, účinnosti a inkluzivitě; zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat rozvoj digitální oblasti, který každému Evropanovi zaručí přístup k rychlému připojení na internet, zajistí přechod průmyslových odvětví na digitální technologie a povede k šíření digitálních dovedností, díky nimž bude možné tento rozvoj zužitkovat; žádá Komisi, aby mimoto přezkoumala právní předpisy EU týkající se autorských práv a prosazovala bezpečnost elektronické komunikace a síťových technologií, zejména pro použití malými a středními podniky a mikropodniky; důrazně Komisi připomíná, že ambiciózní projekt digitální unie nebude možné realizovat bez patřičného mechanismu, který by podněcoval investice v místech potřeby;

17.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy a opatření na posílení vnitřního trhu EU, k nimž mimo jiné patří: nová strategie pro vnitřní trh se zbožím a službami; provádění směrnice o službách, směrnice o uznávání odborných kvalifikací a balíčku týkajícího se veřejných zakázek; analýza, hodnocení a nakonec i legislativní návrh v souvislosti s digitálními platformami jednotného trhu; dokončení jednotného digitálního trhu, včetně legislativních návrhů týkajících se přeshraničních smluv mezi podniky a spotřebiteli a sdílené ekonomiky; podpora práv spotřebitelů zahrnující i přezkum směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice o klamavé reklamě; naléhavě vyzývá Komisi, aby soustavně rozvíjela v rámci obchodní politiky EU vnější dimenzi jednotného trhu, a zvyšovala tak konkurenceschopnost EU a ochranu spotřebitelů a současně předcházela nekalé konkurenci ze strany zboží a produktů, jež nesplňují bezpečnostní, environmentální a sociální normy EU;

18.  očekává, že budou přijata opatření navazující na zelenou knihu o možném rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty;

19.  vyzývá k vypracování ambiciózní průmyslové politiky EU, která umožní vývoj nového zboží a služeb a restrukturalizaci průmyslových postupů pomocí inovací s cílem modernizovat průmysl EU a přejít na znalostní, digitální ekonomiku s nízkými emisemi uhlíku, která účinně využívá zdroje;

20.  zdůrazňuje, že je zapotřebí předložit ambiciózní návrh na revizi systému EU pro obchodování s emisemi (ETS 2021/30), jehož účelem bude stanovit pevnou cenu uhlíku ve vhodné výši, a že je rovněž potřebný legislativní návrh na uplatňování rámce v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 v odvětvích, na něž se nevztahuje ETS, a požaduje ambiciózní soubor návrhů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů;

21.  vyzývá Komisi, aby v zájmu zajištění přístupu k efektivní veřejné dopravě, rozvoje inteligentních a inovátorských řešení a využití finančních zdrojů pro účely infrastruktury čisté městské dopravy navrhla opatření na zlepšení městské mobility a udržitelné dopravy využívající technologické inovace a alternativní paliva;

22.  vyzývá Komisi, aby se zamyslela nad aktuálními problémy týkajícími se životního prostředí a zdraví, neboť stav životního prostředí negativně ovlivňuje lidské zdraví, aby předložila návrhy plánovaných strategií, zejména vědecky podložená horizontální kritéria pro endokrinní disruptory, o nichž se zmiňuje 7. akční program pro životní prostředí, a bez dalšího odkladu tak se zpožděním splnila své právní závazky;

23.  vyzývá Komisi, aby dokončila přezkum nařízení o emisích CO2 z automobilů a předložila ambiciózní návrh, který by obsahoval cíl na období po roce 2020; mimoto očekává přezkum směrnice o jakosti paliv, který by zajistil dekarbonizaci paliv pohonných hmot v období po roce 2020, a rovněž očekává návrhy na kritéria udržitelnosti, pokud jde o biomasu pro získávání energie;

24.  naléhavě vyzývá Komisi, aby sledovala a prováděla operační programy a přezkoumala strategii EU 2020; je toho názoru, že by měly být učiněny kroky k využití součinnosti Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) s jinými fondy a že evropské strukturální a investiční fondy a EFSI by mohly dosáhnout větší účinnosti, pokud se budou vzájemně podporovat, a nikoliv oslabovat, neboť sledují obdobné cíle; vyzývá ke zkoumání možné součinnosti evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) s programem Horizont 2020;

25.  žádá Komisi, aby posílila nástroje k řízení rizik v různých zemědělských odvětvích (např. mlékárenství) a předložila návrh na téma boje proti plýtvání potravinami; vyzývá k navázání těsnějších vazeb mezi výzkumem, zemědělci a průmyslem;

26.  vyzývá Komisi, aby v souvislosti se společnou rybářskou politikou navrhla nový rámec technických opatření a víceleté plány řízení rybolovu a předložila návrh na přezkum nařízení o kontrole rybolovu;

Holistický přístup k migraci a azylu

27.  vítá nedávné návrhy Komise, jejichž účelem je zřídit mechanismy solidarity a sdílení zátěže, které by umožňovaly přiměřeně reagovat na naléhavé humanitární problémy, a rozhodně podporuje důkladnou reflexi nad střednědobými a dlouhodobými problémy;

28.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v práci na legislativních návrzích týkajících se mechanismu znovuusídlování a mechanismu trvalého přesídlování, jejichž pomocí by dosáhla spravedlivějšího rozmístění osob, jež očividně potřebují mezinárodní ochranu, v rámci EU; podtrhuje význam dodržování lidských práv a uplatňování návratové politiky; očekává proto, že dojde k posouzení a případně k revizi nařízení Dublin III;

29.  podporuje Komisi a její ambiciózní a globální vizi řešení legální migrace prostřednictvím plánu postupu, který se zabývá hospodářskými a demografickými potížemi Unie a stávajícím nesouladem mezi trhem práce a nabízenými dovednostmi; vyzývá k vypracování obdobného plánu postupu, jako byl vypracován k programu pro migraci, který by zahrnoval i nové legislativní návrhy v oblasti migrace pracovních sil mezi různými odvětvími, například pracovníků v domácnosti; vyzývá k revizi směrnice o modré kartě;

Posílení vlivu EU ve světě

30.  připomíná své stanovisko, podle kterého, má-li být dosaženo výsledků, měla by Komise zavést revidovanou politiku sousedství zahrnující přístup, který by komplexním a soudržným způsobem koordinoval vnější činnost a vnitřní politiky; v této souvislosti zdůrazňuje, že imigrační politika není jen otázkou kontroly hranic, ale týká se také rozvojové spolupráce, bezpečnosti a lidských práv, neboť sociální nerovnost a chudoba jsou často prapůvodními příčinami konfliktů a nelegální migrace;

31.  je přesvědčen, že rozšíření EU by mělo zůstat na pořadu dne prostřednictvím upřednostňování reforem v kandidátských zemích a jejich objektivního monitorování s cílem udržet motivaci těchto zemí a zachovat schopnost EU šířit své hodnoty;

32.  zdůrazňuje skutečnost, že v Evropském roce rozvoje musí Komise dosáhnout hmatatelných výsledků v Africe, a vyzývá Komisi, aby vypracovala a předložila akční plán obsahující opatření přijímaná v návaznosti na Evropský konsenzus o humanitární pomoci s cílem zaručit soudržnost a pokračující společné provádění jejího závazku vůči humanitárním zásadám lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti; vyzývá k přijetí revidovaného akčního plánu pro rovnost žen a mužů v rámci rozvojové spolupráce;

33.  zdůrazňuje význam čelné pozice EU v rámci mezinárodních jednání o klimatu v průběhu předcházejících téměř dvaceti let a vyzdvihuje, že je třeba, aby EU v nadcházejících jednáních důrazně zaujala vedoucí úlohu při přípravě pařížské 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a dala jednáním spád, který povede k ambiciózní, univerzální, spravedlivé a právně závazné dohodě; vyzývá Komisi, aby zajistila, že budou přijaty řádné návazné kroky na základě pařížské konference, a předložila legislativní návrhy zajišťující včasnou ratifikaci dohody;

34.  připomíná své stanovisko, podle nějž mohou vyvážené obchodní dohody nastavit pravidla pro globalizaci; vyzývá tudíž Komisi, aby zajistila, aby nebyly ohroženy evropské standardy, a zdůrazňuje, že obchod musí hrát svou úlohu v rámci boje proti chudobě a posilování rozvoje v zahraničí;

35.  očekává, že Komise řádně zohlední postoj Parlamentu k dohodě o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP); vyzývá Komisi, aby se předem připravila na revizi nařízení, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné smlouvy o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi, která je plánována na rok 2020, s cílem vytvořit nezbytné nástroje pro přijímání dodatečných kroků při stanovování investiční politiky EU, a to na základě koncepčního dokumentu nazvaného „Investice v TTIP a další vývoj“;

36.  zdůrazňuje, že je důležité revidovat nařízení o zboží dvojího užití, a to především s cílem vzít v potaz vývoz technologií sledování, které v minulosti napomáhaly represi porušující lidská práva, a odblokovat reformu nástrojů na ochranu trhu a nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek;

Demokratičtější, otevřenější a odpovědnější EU

37.  vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh zavádějící unijní srovnávací přehled o demokracii, právním státu a základních právech s cílem každoročně vyhodnotit situaci v oblasti základních práv a dodržování hodnot EU, jež jsou zakotveny v článku 2 SEU, v každém členském státě;

38.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na reformu evropského zatýkacího rozkazu, která bude zahrnovat kontrolu proporcionality, standardizovaný postup konzultace, lepší vymezení trestných činů, povinné odůvodňování neprovedení tohoto rozkazu, účinné právní prostředky nápravy a dodržování procesněprávních záruk;

39.  očekává, že Komise předloží iniciativy na posílení boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, sexuální orientace nebo identity, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení nebo věku; konkrétně žádá Komisi, aby vyvinula tlak na Radu s cílem odblokovat přijímání směrnice proti diskriminaci, jak k tomu byla opakovaně vyzývána; vyzývá Komisi, aby předložila cestovní mapu ohledně práv lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (dále jen „LGBTI“) a předložila nový legislativní návrh ohledně boje proti diskriminaci Romů a jejich začleňování v členských státech;

40.  připomíná, že reforma ochrany osobních údajů musí vycházet z přístupu založeného na „balíčcích“, žádá Komisi a Radu, aby i nadále pracovaly na dohodě ohledně příslušné směrnice a nařízení a opětovně vyzývá ke zrušení dohody o „bezpečném přístavu“;

41.  bere na vědomí zveřejnění nového programu Komise pro bezpečnost, avšak žádá, aby předtím, než budou zavedena jakákoli nová bezpečnostní opatření, byly podrobně přezkoumány využívání a hodnota opatření stávajících;

42.  naléhavě vybízí Komisi, aby postupovala podle vlastního plánu a předložila návrh o uznávání obsahu veřejných listin s cílem podpořit volný pohyb evropských občanů a aby do něj, jak již bylo oznámeno při dřívějších příležitostech, začlenila sňatky osob stejného pohlaví;

43.  vyzývá Komisi, aby posílila své úsilí o zajištění přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, přičemž zohlední právní argumenty, které nedávno předložil Soudní dvůr;

44.  vítá návrh Komise ve věci zlepšování právní úpravy, který je důležitým nástrojem pro dobře načasovaná a rozumná politická rozhodnutí; sdílí názor, podle nějž může zlepšování právní úpravy napomoci zajištění toho, aby byla přijímaná opatření založena na ověřených poznatcích a řádně navržena, aby přinášela hmatatelné výhody občanům, podnikům a společnosti jako celku a aby byly splněny cíle týkající se konkurenceschopnosti, růstu a pracovních míst; očekává, že Komise bude k oběma složkám zákonodárce přistupovat stejně, pokud se jedná o informace a dokumentaci, jež poskytuje v průběhu celých legislativních postupů;

45.  připomíná svůj postoj, podle nějž nelze zlepšování právní úpravy vnímat jako nástroj pro deregulaci nebo snížení priority přikládané určitým oblastem, jako jsou např. sociální a environmentální ochrana a základní práva, a že by nemělo vést k zavádění těžkopádných mechanismů nebo k umožnění toho, aby technické hodnocení převážilo nad politickou volbou;

46.  vítá skutečnost, že Komise uznává právo sociálních partnerů uzavírat dohody (smluvní vztahy a dohody) – jak jej zakotvuje článek 155 Smlouvy o fungování Evropské unie –, které by nemělo podléhat dodatečné konzultaci zúčastněných stran ani hodnocením dopadů;

47.  vyzývá Komisi, aby plnila svůj závazek, že na žádosti o informace, pokud jde o petice, bude reagovat do tří měsíců, nebo zdůvodní, proč nebylo možné odpovědět v této lhůtě, a že přezkoumá, jak by mohla pomoci Petičnímu výboru EP v rámci vztahů s vnitrostátními orgány s cílem dosáhnout toho, aby členské státy reagovaly na petice rychleji a věcněji; očekává, že Komise přijme opatření na podporu nástroje evropské občanské iniciativy s cílem učinit z ní cenný nástroj politického dialogu;

48.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.