Forslag til beslutning - B8-0663/2015Forslag til beslutning
B8-0663/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0656/2015

Procedure : 2015/2729(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0663/2015
Indgivne tekster :
B8-0663/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0663/2015

Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016

(2015/2729(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse "Kommissionens arbejdsprogram 2015. En ny start" (COM(2014)0910) og dens bilag 1-4,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.     der henviser til, at stor arbejdsløshed, ulighed, fattigdom og lave sociale standarder stadig er de største problemer, som EU-borgerne står overfor;

B.     der henviser til, at Europa 2020-strategien fortsat er et gyldigt grundlag for at opbygge intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Europa, og at dens mål forventes at blive bekræftet inden udgangen af 2015, men at instrumenterne til at gennemføre den har behov for at blive opdateret og styrket;

C.     der henviser til, at Kommissionens fremtidige arbejdsprogrammer bør behandle de udfordringer, der karakteriserer det 21. århundrede, såsom klimaændringer, energiuafhængighed, ressourceeffektivitet, overgangen til et digitalt samfund, global konkurrence, ligestilling og voksende ulighed, samtidig med at der tages hensyn til omkostningerne ved ikke at virkeligøre Europa;

D.     der henviser til, at EU som politisk koncept står ved et vendepunkt i sin historie, og at den økonomiske og finansielle krise har kastet EU ud i en politisk krise med stigende ekstremisme i næsten alle medlemsstater;

1.      opfordrer i betragtning af, at EU's største udfordring fortsat består i at genvinde EU-borgernes tillid og bør ses som en kilde til håb og en drivkraft for bæredygtig vækst, beskæftigelse og øget social samhørighed, indtrængende Kommissionen til at bruge alle sine beføjelser til at optræde som en ledende kraft i udbygningen af den europæiske integration og udformningen af en agenda, der kan sikre, at Europa styrker sin økonomiske genopretning på et mere fair og inklusivt indre marked, med skabelse af flere kvalitetsjob og en reduktion af de sociale uligheder;

Social og økonomisk konvergens i EU til støtte for bæredygtig vækst og beskæftigelse

2.      understreger den kendsgerning, at arbejdsløshedsniveauet fortsat er urimeligt højt, navnlig for de unge og kvinder, og at EU's økonomiske genopsving stadig er skrøbeligt; glæder sig over resultatet af forhandlingerne om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og opfordrer indtrængende til, at den gennemføres fuldstændigt; forventer, at EIB og medlemsstaterne gør deres yderste for hurtigst muligt at godkende en række mere risikofyldte investeringsprojekter, der bidrager til en virkelig solid genopretning og afbalanceret og bæredygtig vækst, som vil fremme økonomisk konvergens og integration på det indre marked og ligestilling over hele EU; understreger sine krav, især med hensyn til transparens, demokratisk ansvarlighed og overholdelse af investeringsretningslinjerne; opfordrer Kommissionen til navnlig at gøre noget ved EFSI's indvirkning på den sociale og regionale konvergens i EU og forholdene i de lande, der på grund af de med de økonomiske styringspakker (sixpack og twopack) påførte begrænsninger har større behov for at få adgang til dette instrument; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge de budgetmæssige virkninger af EFSI efter dens vedtagelse;

3.      går kraftigt ind for at genskabe balancen i processen med det europæiske semester i 2016 for at sikre, at det anvendes fuldt ud til at gennemføre Europa 2020-strategien; opfordrer Kommissionen til stille forslag om en ny social pagt, herunder en mere effektiv anvendelse af afgørende beskæftigelses- og sociale indikatorer i forbindelse med udformning af landespecifikke henstillinger, et sæt sociale minimumsstandarder, der kan bidrage til at fremme strukturel konvergens, og fornyet indførelse af trepartsdrøftelser om lønudviklingen; opfordrer Kommissionen til at genindføre rapporten om integrationen af det indre marked, som bør være baseret på sektorspecifikke indikatorer, at indføre en særlig søjle for ligestilling mellem mænd og kvinder og at indføje en kønsdimension i de landespecifikke henstillinger,

4.      gentager sin opfordring til, at der fastsættes en konkret tidsramme og handlingsplan med henblik på at skabe større balance mellem arbejds- og privatliv, med lovgivnings- og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger såsom et direktiv om fædreorlov på mindst 10 dage, revision af direktivet om forældreorlov fra 2010 og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af arbejdstidsordninger; beklager, at det foreslåede direktiv om barselsorlov kan blive trukket tilbage, og anmoder, hvis det i sidste instans skulle blive tilfældet, om et lovgivningsinitiativ med henblik på revision af Rådets direktiv 92/85/EØF; opfordrer ligeledes Kommissionen til at vedtage en ny separat strategi vedrørende kvinders rettigheder og ligestilling i Europa for 2015-2020, der bl.a. andet har som prioritet at skabe lige muligheder, udrydde forskelsbehandling, skabe beskæftigelse, reducere de kønsbestemte forskelle i forbindelse med aflønning, fattigdom og pension, bekæmpe vold mod kvinder ved at ratificere Istanbul-konventionen samt fremme kvinders deltagelse i beslutningstagning og iværksættervirksomhed;

5.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge op på "de fem formænds rapport" og forelægge en ambitiøs plan med alle de foranstaltninger, der kræves for at gøre den økonomiske og monetære union (ØMU) mere fleksibel og gøre den til en ramme for bedre koordination, strukturel konvergens og solidaritet, der kan gøre det muligt at nå alle mål i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), herunder finanspolitisk kapacitet på ØMU-niveau og fuldførelse af bankunionen; anmoder om hurtig gennemførelse af sin beslutning om økonomisk styring, begyndende med strømlining af det europæiske semester og forhandling om en interinstitutionel aftale; glæder sig i denne forbindelse over nylige initiativer til at fuldstændiggøre ØMU'en og genskabe balancen i den; opfordrer til anvendelse af det fællesskabsretlige samarbejde i den europæiske stabilitetsmekanisme (EMS), erstatning af "trojkaen" med en fælleskabsbaseret overvågningsstruktur, forvaltning af statsgæld i overensstemmelse med godkendelsen af twopack samt udvidelse af begrebet strukturreform, midlerne til finansiering af sådanne foranstaltninger og deres integrering i det europæiske semester; efterlyser ligeledes en debat om den dynamik, der bidrager til at øge kløften mellem nord og syd i EU og især i den monetære union, samt om hindringerne for vækst i Europa;

6.      glæder sig over offentliggørelsen af en ny skattepolitisk pakke og anmoder Kommissionen om at foreslå en ambitiøs pakke af lovgivningsforslag med henblik på at sikre et retfærdigt skattesystem ud fra princippet om, at skat skal betales i det land, hvor udbyttet skabes, således at forvridning på det indre marked og illoyal konkurrence undgås; mener, at en sådan dagsorden bør omfatte lovgivningsmæssige forslag om obligatorisk landeopdelt indberetning fra multinationale selskaber, et europæisk skatteregistreringsnummer (TIN), påvisning af skattely og etablering af en EU-sortliste med henblik på at udrydde disse, samt de forslag, der er nødvendige for at bevæge sig i retning af en lovgivningsmæssig aftale om et fælles konsolideret skattegrundlag; mener, at EU's dagsorden for udvikling og samarbejde også bør tilpasses og konditionalitet opgraderes for effektivt at bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse; opfordrer Kommissionen til at følge de henstillinger op, som Parlamentet fremsatte i sin lovgivningsmæssige initiativbetænkning og det særlige udvalg TAXE's initiativbetænkning med henblik på at sikre skattemæssig retfærdighed;

7.      gentager sin anmodning om et fjortende selskabsdirektiv om grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted, der skal sikre, at skatter betales i den medlemsstat, hvor udbyttet skabes, og at arbejdstagernes ret til andel i overskud bevares;

8.      opfordrer Kommissionen til at genvurdere og styrke mekanismerne i og ressourcerne til konkurrencepolitik og statsstøtte på områder som bankunionen, skattepolitik i EU og regionalpolitik;

9.      støtter udviklingen af en kapitalmarkedsunion under henvisning til behovet for at sikre, at de systemiske risici i det finansielle system ikke forøges, og for at udstyre den med den nødvendige infrastruktur med henblik på at sætte skub i kreditgivningen uden for bankerne og fremme langsigtet investering i støtte til realøkonomien, navnlig i de medlemsstater, hvor der er størst behov for det; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe større støtte til gennemførelse af afgiften på finansielle transaktioner under et udvidet samarbejde; opfordrer til styrkelse af de europæisk tilsynsmyndigheder, herunder de midler, der har til rådighed, på en måde, der står i forhold til deres voksende opgaver; afventer Kommissionens rapport om hensigtsmæssigheden af og muligheden for at støtte et europæisk kreditvurderingsinstitut; forventer lovgivningsmæssige foranstaltninger til at forbedre gennemsigtigheden i OTC-derivater;

10.    forventer, at Kommissionen iværksætter en væsentlig og omfattende revision af den flerårige finansiel ramme for 2014-2020 i begyndelsen af 2016, og at den gennemfører den betalingsplan, der stadig er under forhandling, med henblik på at behandle de nuværende og tilbagevendende problemer med ophobningen af ubetalte regninger; tilskynder Kommissionen til at uddrage den mest ambitiøse lære af de forventede konklusioner fra højniveaugruppen om egne indtægter, som skulle afslutte sit arbejde i begyndelsen af 2016 og fremsætte konkrete forslag i sin mandatperiode;

11.    forventer, at Kommissionen foretager en revision af tobaksaftalerne; mener, at forslaget om en kontrolansvarlig for processuelle garantier til Kontoret for Bekæmpelse af Svig, OLAF (2014/00173) bør bibeholdes, fordi det kan betragtes som en af byggestenene som forberedelse til etableringen af den europæiske offentlige anklager;

12.    gentager sin opfordring til en omfattende revision af udstationeringsdirektivet; mener desuden, at bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold skal være en topprioritet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde på direktiver om atypisk arbejde og omstrukturering; understreger kraftigt forringelsen af arbejdsvilkårene i transportsektoren, navnlig i landevejs- og luftfartstransportsektoren, og anmoder Kommissionen om omgående at tage fat på dette spørgsmål; håber, at gennemførelsen af ungdomsgarantien, herunder støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, vil begynde at bære frugt, og erklærer sig villig til at støtte ethvert initiativ, herunder ethvert finansielt initiativ, til at styrke dette EU-program; opfordrer Kommissionen til at forelægge en "barnegarantiordning" (i lighed med ungdomsgarantien) for at sikre, at ingen børn tabes på gulvet, og at alle børn i fattigdom har adgang til gratis sundhedspleje, gratis uddannelse, anstændige boligforhold og passende ernæring; opfordrer Kommissionen til også at udarbejde et forslag om social mindstebeskyttelse, der sikrer et anstændigt niveau for social beskyttelse igennem en persons hele liv, navnlig ved hjælp af basisindkomstordninger, adgang til uddannelse og prisoverkommelige boliger, adgang for alle til passende sundhedspleje og til prisoverkommelig børnepasning af god kvalitet; insisterer på, at det er nødvendigt at revidere det eksisterende direktiv om barselsorlov;

13.    opfordrer Kommissionen til at sikre, at uddannelse og erhvervsuddannelse fortsat står øverst blandt dens prioriteter, idet der fokuseres på adgang og lighed, modernisering og fremme af EU-systemer for uddannelse og erhvervsuddannelse af høj kvalitet, med vægt på de mest presserende spørgsmål såsom gennemførelse af målene i Europa 2020-strategien og flagskibsinitiativer, nytænkning med hensyn til de færdigheder, der kræves til det nuværende og fremtidige arbejdsmarked, fremme af erhvervsuddannelse og uddannelse og tosporet uddannelse, støtte til praktik- og volontørophold, Erasmus+ programmet, livslang læring og mediekundskab for alle;

14.    opfordrer Kommissionen til fortsat at fremme kulturelle og kreative industrier og til at støtte og fremme indførelsen af et europæisk kulturarvsår, og forventer, at Kommissionen forelægger den længe ventede revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester;

15.    opfordrer Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag med henblik på at oprette en energiunion, der vil medføre en energiomlægning, som kan sætte gang i vækst og jobskabelse og sikre en bæredygtig fremtid for Europa; understreger, at energiunionen bør baseres på fremme af energieffektivitet, vedvarende energi og intelligent infrastruktur, der vil sætte EU i stand til at formindske sin energiafhængighed af dyr import af fossile brændstoffer, øge vores geopolitiske uafhængighed og på lang sigt give billigere valgmuligheder med hensyn til overkommelige energipriser for husholdninger og erhvervslivet; mener, at borgerne skal være i centrum for energiunionen, og forventer, at en meddelelse fra Kommissionen om energifattigdom ledsages af en handlingsplan;

16.    opfordrer Kommissionen til at opbygge et ægte digitalt indre marked og til at stille forslag om en innovativ og inklusiv digital union; opfordrer Kommissionen til at opstille klare prioriteter og synergier inden for den integrerede strategi, med klare lovgivningsmæssige henstillinger og finansielle mål og midler, med henblik på at skabe en digital økonomi, hvor Europa kan være førende i verden, erhvervslivet kan operere på tværs af grænserne, forbrugernes og borgernes rettigheder beskyttes, og den offentlige administration kan ledes i retning af modernisering, effektivitet og inklusion; understreger, at det er nødvendigt at støtte en udvikling i den digitale sektor, som vil sikre, at alle europæere har adgang til en hurtig internetforbindelse, at styre den digitale overgang i industrisektoren og tilvejebringe digitale færdigheder til at drage fordel af den; anmoder desuden Kommissionen om at revidere EU's lovgivning om ophavsret og fremme sikkerheden ved elektronisk kommunikations- og netværksteknologi, navnlig for SMV'er og mikrovirksomheder; gør Kommissionen eftertrykkeligt opmærksom på, at en ambitiøs digital union ikke kan lykkes uden en passende mekanisme til at sætte gang i investeringer på stedet;

17.    opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag og forelægge foranstaltninger til at styrke EU's interne marked, herunder en ny intern markedsstrategi for varer og tjenesteydelser, gennemførelsen af servicedirektivet, direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og lovpakken om offentlige indkøb, analyse, vurdering og i sidste instans et lovgivningsforlag i forbindelse med digitale platforme i det indre marked, fuldførelse af det digitale indre marked, herunder lovforslag om grænseoverskridende kontrakter mellem erhvervslivet og forbrugerne og deleøkonomien, håndhævelse af forbrugerrettigheder, herunder en revision af direktivet om urimelig handelspraksis og direktivet om vildledende reklamepraksis; opfordrer Kommissionen til konsekvent at udvikle det indre markeds eksterne dimension i EU's handelspolitikker, med henblik på at øge EU's konkurrenceevne og forbrugerbeskyttelse, samtidig med at illoyal konkurrence fra varer og produkter, der ikke opfylder EU's sikkerheds-, miljø- og sociale standarder, undgås;

18.    efterlyser en opfølgning af Kommissionens grønbog om en mulig udvidelse af EU's beskyttelse af geografiske betegnelser til at omfatte ikke-landbrugsprodukter;

19.    opfordrer til en ambitiøs EU-industripolitik, der giver mulighed for at udvikle nye varer og tjenester og for at omstrukturere industriprocesser gennem innovation med henblik på at modernisere EU's industri og gennemføre overgangen til en digital, videnbaseret og ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi;

20.    understreger, at der er behov for et ambitiøst forslag om revision af EU's emissionshandelssystem (ETS 2021/30) med henblik på at fastsætte CO2-prisen på et passende niveau, samt at det er nødvendigt at fremsætte et lovgivningsforslag til gennemførelse af klima- og energirammen for 2030 i sektorer, der ikke er omfattet af ETS, og efterlyser en ambitiøs forslagspakke vedrørende vedvarende energi;

21.    opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om foranstaltninger til forbedring af mobiliteten i byerne og den bæredygtige transport med teknologisk innovation og alternative brændstoffer, med henblik på at udvikle intelligente og innovative løsninger og mobilisere finansielle ressourcer til renere transportsysteminfrastrukturer i byerne;

22.    forventer, at Kommissionen vil overveje de nuværende udfordringer på miljø- og sundhedsområdet, hvor miljøets tilstand har negativ indflydelse på menneskers sundhed, og at den vil fremsætte forslag om de planlagte strategier, navnlig videnskabeligt baserede horisontale kriterier for hormonforstyrrende stoffer som omtalt i det syvende miljøhandlingsprogram og dermed uden yderligere forsinkelse opfylde de lovmæssige forpligtelser, som Kommissionens for længst skulle have opfyldt;

23.    opfordrer Kommissionen til at færdiggøre sin revision af forordningen om CO2-emissioner fra biler og forelægge et ambitiøst forslag med et mål for tiden efter 2020; forventer desuden en revision af direktivet om brændstofkvalitet med henblik på at dekarbonisere transportbrændstof i perioden efter 2020, herunder forslag til bæredygtighedskriterier i forbindelse med biomasse til energi;

24.    Opfordrer indtrængende Kommissionen to at overvåge og gennemføre de operationelle programmer og revidere 2020-strategien; mener, at der bør tages skridt til at gøre brug af synergier mellem EFSI og andre fonde, og at de europæiske struktur- og investeringsfonde og EFSI kan strømlines ved, at de gensidig styrker og ikke underminere hinanden, eftersom de tager sigte på lignende mål; opfordrer til at undersøge synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og Horisont 2020;

25.    opfordrer Kommissionen til at styrke risikostyringsredskaberne i forskellige landbrugssektorer (f.eks. mælkesektoren) og til at fremsætte et forslag til bekæmpelse af fødevarespild; efterlyser ligeledes tættere forbindelser mellem forskning, landbrugere og industri;

26.    opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik at foreslå en ny ramme for tekniske foranstaltninger og flerårige fiskeriforvaltningsplaner og til at stille forsalg om revision af kontrolforordningen;

En holistisk tilgang til migration og asyl

27.    glæder sig over Kommissionens nylige forslag, der har til formål at indføre solidaritets- og byrdefordelingsmekanismer for på hensigtsmæssig måde at kunne reagere på hastende humanitære udfordringer, og går stærkt ind for nøje at overveje de udfordringer, der tegner sig på mellemlang og lang sigt;

28.    opfordrer Kommissionen til fortsat at arbejde på lovgivningsmæssige forslag om en genbosættelsesmekanisme og en mekanisme til permanent fordeling med henblik på at få en mere retfærdig fordeling inden for EU af de personer, der har et klart behov for international beskyttelse; understreger betydningen af at respektere menneskerettigheder og tilbagesendelsepolitikker; forventer derfor en evaluering og en eventuel revision af Dublin III-forordningen;

29.    Støtter Kommissionen i den ambitiøse og globale vision for lovlig migration ved hjælp af en køreplan, der tager hensyn til EU's økonomiske og demografiske udfordringer samt til det eksisterende arbejdsmarked og manglen på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer; opfordrer til en lignende køreplan som for dagsordenen for migration, herunder nye lovgivningsmæssige forslag om sektorspecifik arbejdstagermigration som f.eks. om husarbejdere; opfordrer til revision af direktivet om det blå EU-kort;

Styrkelse af EU's stemme i verden

30.    minder om sit synspunkt, at Kommissionen for at kunne levere resultater bør iværksætte en revideret naboskabspolitik med en omfattende og konsekvent fremgangsmåde med hensyn til EU's optræden udadtil og interne politikker; understreger i denne forbindelse den kendsgerning, at indvandringspolitikken ikke kun er et spørgsmål om grænsekontrol, men også vedrører udviklingssamarbejde, sikkerhed og menneskerettigheder, eftersom social ulighed og fattigdom ofte er den bagved liggende årsag til konflikter og ulovlig indvandring;

31.    er overbevist om, at udvidelse af EU fortsat bør fastholdes på dagsordenen ved at prioritere og objektivt overvåge reformer i kandidatlande med henblik på at opretholde deres motivation og EU's kapacitet til at udbrede sine værdier;

32.    fremhæver den kendsgerning, at Kommissionen i det europæiske udviklingsår må levere konkrete resultater i Afrika, og opfordrer Kommissionen til at udvikle og forelægge en handlingsplan til opfølgning af den europæiske konsensus om humanitær bistand med henblik på at sikre kohærens og fortsat fælles gennemførelse af dens forpligtelse i forhold til de humanitære principper for humanitet, upartiskhed, neutralitet og uafhængighed; opfordrer til vedtagelse af en revideret handlingsplan om ligestilling i udviklingssamarbejdet;

33.    påpeger betydningen af den førende position, som EU har indtaget i de internationale klimaforhandlinger i næsten to årtier, og at det er nødvendigt for EU at udvise stærkt lederskab i de kommende forhandlinger forud for COP21 i Paris og skabe impulser i retning af en solid, universel, retfærdig og juridisk bindende aftale; opfordrer Kommissionen til at sikre en passende opfølgning af mødet i Paris og til at fremsætte lovgivningsmæssige forslag, der sikrer rettidig ratifikation af aftalen;

34.    minder om sit synspunkt, at afbalancerede handelsaftaler kan tilvejebringe regler for globalisering; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at de europæiske standarder ikke sættes på spil, og understreger, at handlen skal spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe fattigdom og øge udviklingen i udlandet;

35.    forventer, at Kommissionen vil tage behørigt hensyn til Parlamentets holdning til TTIP; opfordrer Kommissionen til at fremskynde revisionen af forordningen om overgangsordninger for medlemsstaters bilaterale investeringsaftaler, der er planlagt til 2020, med henblik på at skabe de nødvendige instrumenter til de yderligere skridt, der skal tages i udarbejdelsen af EU's investeringspolitik, på grundlag af oplægget "Investment, TTIP and beyond";

36.    fremhæver betydninger af at revidere forordningen om produkter med dobbelt anvendelse, især for at tage højde for eksporten af overvågningsteknologi, som tidligere har bidraget til undertrykkelse af menneskerettighederne, og til at deblokere reformen af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger og det internationale instrument for offentlige indkøb;

Et mere demokratisk, åbent og ansvarligt EU

37.    opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag til oprettelse af en EU-resultattavle for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende frihedsrettigheder med henblik på hvert år at vurdere, hvordan situationen for de grundlæggende rettigheder og overholdelse af EU's værdier, der en nedfældet i artikel 2 i EU-traktaten, ser ud i de enkelte medlemsstater;

38.    opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til reform af den europæiske arrestordre, herunder kontrol af forholdsmæssigheden, en standardiseret samrådsprocedure, bedre definitioner af strafbare handlinger, obligatoriske årsager til afvisning af fuldbyrdelse, effektive retsmidler og respekt for retssikkerhedsgarantier;

39.    forventer, at Kommissionen forelægger initiativer til at styrke bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, seksuel orientering eller identitet, religion eller tro, handicap eller alder; anmoder specielt Kommissionen om at lægge pres på Rådet for at få deblokeret direktivet om ikke-forskelsbehandling, som det gentagne gange er blevet opfordret til; opfordrer Kommissionen til at forelægge en køreplan for LGBTI-rettigheder og til at fremsætte et nyt lovgivningsmæssigt forslag om ikke-forskelsbehandling af og integration af romaer i medlemsstaterne;

40.    minder om, at databeskyttelsesreformen skal baseres på en pakkeløsning, opfordrer Kommissionen og Rådet til fortsat at arbejde på aftalen vedrørende både direktivet og forordningen og gentager sin opfordring til at ophæve safe harbour-aftalen;

41.    bemærker offentliggørelsen af Kommissionens nye sikkerhedsdagsorden, men anmoder om, at der foretages en omfattende evaluering af de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger, før der indføres nye;

42.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at holde sig til sine planer og fremsatte et forslag om anerkendelse af indholdet af offentlige dokumenter for at fremme den frie bevægelighed for EU-borgere og, som det ved flere lejligheder er blevet bebudet, for at medtage ægteskab mellem samme køn;

43.    opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser på at sikre EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention, idet der tages hensyn til de retlige argumenter, der for nylig er blevet fremført af Den Europæiske Unions Domstol;

44.    glæder sig over Kommissionens forslag om bedre lovgivning, som er et vigtigt redskab for rettidige og forsvarlige politiske afgørelser; deler synspunktet om, at bedre lovgivning kan bidrage til at sikre, at foranstaltninger er evidensbaserede og vel udformede, at de giver konkrete og bæredygtige fordele til borgerne, erhvervslivet og samfundet som helhed, og at målene i forbindelse med konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse opfyldes; forventer, at Kommissionen behandler den lovgivende myndigheds to parter ens med hensyn til den information og dokumentation, som den leverer i løbet af lovgivningsprocedurerne;

45.    minder om sit synspunkt, at bedre lovgivning ikke skal betragtes som et redskab til deregulering eller nedprioritering af områder såsom social beskyttelse og miljøbeskyttelse samt grundlæggende rettigheder, og at det ikke bør føre til oprettelse af besværlige mekanismer eller give mulighed for, at tekniske vurderinger får forrang frem for politiske valg;

46.    glæder sig over Kommissionens anerkendelse af arbejdsmarkedsparternes ret til at indgå overenskomster (overenskomstmæssige forbindelser og aftaler) som fastsat i artikel 155 i traktaten om Den Europiske Unions funktionsmåde, som ikke bør underlægges høring af yderligere interesserede parter eller konsekvensanalyser;

47.    opfordrer Kommissionen til at holde sit løfte om at svare på anmodninger om information i forbindelse med andragender i løbet af et tidsrum på tre måneder eller angive årsagerne til, at denne frist ikke kan overholdes, og til at undersøge, hvilke metoder der findes til at bistå Parlamentets Udvalg for Andragender, når det retter henvendelse til nationale myndigheder, således at medlemsstaterne svarer hurtigere og mere hensigtsmæssigt på andragender; forventer, at Kommissionen vil træffe foranstaltninger til at fremme det europæiske borgerinitiativ med henblik på at gøre det til et værdifuldt redskab til politisk dialog;

48.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.