Πρόταση ψηφίσματος - B8-0663/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0663/2015

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής 2016

  1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Enrique Guerrero Salom εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0656/2015

  Διαδικασία : 2015/2729(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0663/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0663/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0663/2015

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής 2016

  (2015/2729(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 – Νέο Ξεκίνημα" (COM(2014)0910) και τα Παραρτήματα 1 έως 4 αυτής,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία, η ανισότητα, η φτώχεια και τα χαμηλά κοινωνικά πρότυπα εξακολουθούν να είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 παραμένει έγκυρη βάση για την επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη οι δε στόχοι της αναμένεται να επιβεβαιωθούν πριν από τα τέλη του 2015, αλλά ότι τα μέσα υλοποίησής της έχουν ανάγκη επικαιροποίησης και ενίσχυσης·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το μελλοντικό Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής θα πρέπει να επιληφθεί των καθοριστικών προκλήσεων του 21ου αιώνα, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή ανεξαρτησία, η αποδοτική χρήση των πόρων, η μετάβαση προς μία ψηφιακή κοινωνία, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η ισότητα των φύλων και η αυξανόμενη ανισότητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος της μη Ευρώπης·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική έννοια βρίσκεται σε σημείο καμπής της ιστορίας της και ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει βυθίσει την ΕΕ σε πολιτική κρίση, με την άνοδο του εξτρεμισμού να παρατηρείται σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη·

  1.      δεδομένου ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ παραμένει το να κερδίσει εκ νέου την πίστη και εμπιστοσύνη των πολιτών της και το να θεωρείται πηγή ελπίδας και κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και αυξημένη κοινωνική συνοχή, παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες της για να δράσει ως ηγετική δύναμη εμβαθύνοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και καταρτίζοντας θεματολόγιο για να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη δυναμώνει την οικονομική ανάκαμψή της σε μία δικαιότερη και χωρίς αποκλεισμούς ενιαία αγορά, με μεγαλύτερη ικανότητα δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων·

  Κοινωνική και οικονομική συνοχή εντός της ΕΕ, υποστήριξη της δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας

  2.      υπογραμμίζει ότι το επίπεδο της ανεργίας παραμένει υπέρμετρα υψηλό, ιδιαιτέρως για τους νέους και τις γυναίκες, και ότι η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ είναι ακόμη εύθραυστη· χαιρετίζει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και παροτρύνει να επιτευχθεί πλήρης εκτέλεσή του· αναμένει από την ΕΤΕπ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατό ένα σύνολο επενδυτικών έργων με υψηλότερη έκθεση σε κίνδυνο που να συμβάλλουν σε πραγματική, στερεά ανάκαμψη και σε ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, που θα ενθαρρύνει την οικονομική σύγκλιση και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και την επίτευξη ισότητας των φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει τα αιτήματα που διατυπώνει, ιδιαιτέρως όσον αφορά τη διαφάνεια, τη δημοκρατική λογοδοσία και τη συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές για επενδύσεις καλεί την Επιτροπή να επιληφθεί ειδικότερα του αντικτύπου από το ΕΤΣΕ στην κοινωνική και περιφερειακή σύγκλιση στην ΕΕ και των προϋποθέσεων δυνάμει των περιορισμών της δέσμης των έξι μέτρων και εκείνης των δύο μέτρων για τις χώρες με μεγαλύτερη ανάγκη σε επενδύσεις για να έχουν πρόσβαση στον συγκεκριμένο μηχανισμό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τον δημοσιονομικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ μετά την έγκρισή του·

  3.      πρεσβεύει ανεπιφύλακτα μία επανισορρόπηση της διεργασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου το 2016 για να εξασφαλίζεται πλήρης χρήση του προς υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέο κοινωνικό σύμφωνο, που να περιέχει αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κύριων δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών κατά τη διαμόρφωση συστάσεων ανά χώρα, ένα σύνολο ελαχίστων κοινωνικών προτύπων που βοηθούν στην ενθάρρυνση διαρθρωτικής σύγκλισης και την επαναδρομολόγηση τριμερών ανταλλαγών απόψεων σχετικά με τις μισθολογικές εξελίξεις· ζητεί από την Επιτροπή να επαναφέρει την έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η οποία πρέπει να βασίζεται σε ειδικούς ανά τομέα δείκτες, να θεσπίσει ειδικό πυλώνα για την ισότητα γυναικών και ανδρών και να εγγράψει μία διάσταση του φύλου στις ανά χώρα συστάσεις·

  4.      επαναλαμβάνει ότι ζητεί να υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και να θεσπισθεί σχέδιο δράσης με σκοπό την τόνωση της εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με τη λήψη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων, όπως είναι οδηγία σχετικά με την άδεια πατρότητας τουλάχιστον 10ήμερης διάρκειας, η επανεξέταση της οδηγίας για τη γονική άδεια του 2010 και μη νομοθετικών μέτρων προς προαγωγή των διευθετήσεων του χρόνου εργασίας· αποδοκιμάζει το ότι η πρόταση οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας ενδέχεται να αποσυρθεί και, εάν ήθελε συμβεί τούτο, ζητεί να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία με σκοπό την αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου καλεί επίσης την Επιτροπή να εγκρίνει νέα χωριστή στρατηγική σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη για το διάστημα 2015-2020, η οποία μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων να αποσκοπεί στη δημιουργία ίσων ευκαιριών, την εξάλειψη διακρίσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της μεταξύ των φύλων ανισότητας στις αμοιβές, τη φτώχεια και τις συντάξεις, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών χάρις στην επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης καθώς και στην προαγωγή της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα·

  5.      παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην 'έκθεση των πέντε προέδρων' και να υποβάλει φιλόδοξο σχέδιο στρατηγικής που να προτείνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να καταστεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) περισσότερο ανθεκτική και να την μετατρέπει σε πλαίσιο για καλύτερο συντονισμό, διαρθρωτική σύγκλιση και αλληλεγγύη, ικανή να φέρει την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), μεταξύ άλλων μια δημοσιονομική ικανότητα στο επίπεδο ΟΝΕ και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης· ζητεί ταχεία υλοποίηση του ψηφίσματός του σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση, αρχίζοντας από την αποτελεσματική οργάνωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου και τη διαπραγμάτευση για διοργανική συμφωνία· χαιρετίζει επ' αυτού τις πρόσφατες πρωτοβουλίες προς ολοκλήρωση και επανισορρόπηση της ΟΝΕ· ζητεί την έγκριση της κοινοτικής μεθόδου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την υποκατάσταση της 'τρόικας' από κοινοτικής βάσης δομή παρακολούθησης, τη διαχείριση του κρατικού χρέους μετά την έγκριση της δέσμης των δύο μέτρων και την εμβάθυνση της έννοιας της διαρθρωτικής αναμόρφωσης, των μέσων χρηματοδότησης αυτών των μέτρων και την ένταξή τους στο εξάμηνο· ζητεί επίσης να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τη δυναμική που τροφοδοτεί τον διαχωρισμό βορρά-νότου στην ΕΕ και ειδικότερα εντός της νομισματικής ένωσης καθώς και με τα εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη·

  6.      χαιρετίζει τη δημοσίευση νέας δέσμης φορολογικής πολιτικής και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξη δέσμη νομοθετικών προτάσεων που να επιδιώκουν να εξασφαλίσουν δίκαιο φορολογικό σύστημα βασιζόμενο στην αρχή ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται στη χώρα όπου παράγονται τα κέρδη αποφεύγοντας τη στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και τον αθέμιτο ανταγωνισμό· θεωρεί ότι αυτό το θεματολόγιο θα πρέπει να περιέχει νομοθετικές προτάσεις για υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων ανά χώρα από τις πολυεθνικές εταιρείες, έναν ευρωπαϊκό αριθμό φορολογικού μητρώου (TIN), τον ορισμό φορολογικών παραδείσων και την κατάρτιση μαύρης λίστας της ΕΕ με σκοπό την εξάλειψή τους καθώς και προτάσεις που απαιτούνται για πορεία προς νομοθετική συμφωνία σχετικά με μία κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών· θεωρεί ότι το θεματολόγιο ανάπτυξης και συνεργασίας της ΕΕ θα πρέπει επίσης να προσαρμοσθεί και η υπαγωγή σε προϋποθέσεις θα πρέπει να αναβαθμισθεί για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή· καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας και την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής TΑXE για να εξασφαλίζεται φορολογική δικαιοσύνη·

  7.      επαναλαμβάνει ότι ζητεί να διατυπωθεί πρόταση για 14η οδηγία για τις εταιρείες σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά εδρών εταιρειών, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι φόροι καταβάλλονται στο κράτος μέλος όπου παράγονται τα κέρδη και ότι τηρούνται τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων·

  8.      καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει εκ νέου και ενισχύσει τους μηχανισμούς και τους πόρους της πολιτικής ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων σε πεδία όπως είναι η τραπεζική ένωση, η φορολογική πολιτική στην ΕΕ και η περιφερειακή πολιτική·

  9.      υποστηρίζει την ανάπτυξη ένωσης κεφαλαιαγορών, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι οι συστημικοί χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι δεν αυξάνονται και να πλαισιώνεται από την απαραίτητη υποδομή για να δίδεται ώθηση στη μη τραπεζική πίστη και να προάγονται οι μακρόπνοες επενδύσεις προς στήριξη της πραγματικής οικονομίας, ιδιαιτέρως σε εκείνα τα κράτη μέλη που την έχουν ανάγκη περισσότερο· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη για την υλοποίηση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τον οποίον έχει υπάρξει δέσμευση δυνάμει της ενισχυμένης συνεργασίας· ζητεί να ενισχυθούν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, περιλαμβανομένων και των πόρων που τίθενται στη διάθεσή τους, σε βαθμό αντίστοιχο προς τα αυξανόμενα καθήκοντά τους αναμένει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το εάν ενδείκνυται η ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τη δυνατότητα στήριξής του· αναμένει νομοθετικά μέτρα προς βελτίωση της διαφάνειας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·

  10.    προσδοκά από την Επιτροπή να δρομολογήσει ουσιαστική και περιεκτική αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 στις αρχές του 2016 και να υλοποιήσει το σχέδιο πληρωμών, που αποτελεί ακόμη αντικείμενο διαπραγματεύσεων, για να επιληφθεί των τρεχόντων και των επανερχομένων προβλημάτων της συσσώρευσης των σε εκκρεμότητα απλήρωτων λογαριασμών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αντλήσει τα πλέον φιλόδοξα διδάγματα από τα αναμενόμενα συμπεράσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της στις αρχές του 2016, και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις στη διάρκεια της θητείας της·

  11.    αναμένει από την Επιτροπή να προβεί σε επανεξέταση των συμφωνιών καπνού· είναι της γνώμης ότι η πρόταση για ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων για την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, OLAF (2014/00173) θα πρέπει να διατηρηθεί, διότι μπορεί να ιδωθεί ως ένα από τα δομικά στοιχεία της προετοιμασίας για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής·

  12.    επαναλαμβάνει ότι ζητεί περιεκτική αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων· πιστεύει πέραν τούτου ότι η καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης πρέπει να συνιστά υψίστη προτεραιότητα· παροτρύνει την Επιτροπή να εργασθεί με θέμα την ιδιότυπης μορφής εργασία και την αναδιάρθρωση· υπογραμμίζει έντονα την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας εντός του τομέα των μεταφορών, ιδιαιτέρως στις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές, ζητεί δε από την Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος άνευ χρονοτριβής· ελπίζει ότι η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, περιλαμβανομένης της στήριξης από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, θα αρχίσει να δίδει καρπούς και δηλώνει πρόθυμο να στηρίξει οιαδήποτε πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων οιαδήποτε χρηματοοικονομική πρωτοβουλία, προς ενίσχυση αυτού του προγράμματος της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει σύστημα 'εγγύησης για τα παιδιά' (παρόμοιου με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία) για να εξασφαλίζεται ότι κανένα παιδί δεν μένει πίσω και ότι έκαστο παιδί που βιώνει φτώχεια έχει πρόσβαση σε δωρεάν μέριμνα για την υγεία, δωρεάν εκπαίδευση, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή· καλεί την Επιτροπή επίσης να διαμορφώσει πρόταση για ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο κοινωνικής προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, συγκεκριμένα μέσω συστημάτων βασικού εισοδήματος, πρόσβασης στην εκπαίδευση και την οικονομικά προσιτή στέγαση, καθολικής πρόσβασης σε αρμόζουσα μέριμνα για την υγεία και καθολικής πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή καλής ποιότητας μέριμνα για το παιδί· εμμένει στην ανάγκη αναθεώρησης της υφισταμένης οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας·

  13.    καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, θέτοντας στο επίκεντρο την πρόσβαση και την ισότητα, τον εκσυγχρονισμό και την προαγωγή των υψηλής ποιότητας συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ, δίδοντας έμφαση στα πλέον επιτακτικά θέματα, όπως είναι η υλοποίηση των στόχων και εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η αναθεώρηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αγορά εργασίας του παρόντος και του μέλλοντος, η προαγωγή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διττής εκπαίδευσης, η στήριξη ποιοτικών περιόδων άσκησης και πρακτικής, το Πρόγραμμα Erasmus+, η διά βίου μάθηση και ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας για όλους·

  14.    καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προάγει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας και να στηρίξει και προωθήσει τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομίας, αναμένει δε από την Επιτροπή να υποβάλει την από μακρού αναμενόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

  15.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις με σκοπό την εγκαθίδρυση Ενεργειακής Ένωσης η οποία θα φέρει ενεργειακή μεταστροφή που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα διασφαλίσει βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη· τονίζει ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να βασίζεται στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων μορφών ενεργείας και της ευφυούς υποδομής, στοιχείων που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ένωση να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση από τις ακριβές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, να αυξήσει την γεωπολιτική ανεξαρτησία της και μακρόπνοα να παρέχει φθηνότερη επιλογή όσον αφορά την προσφορά οικονομικά προσιτών τιμών ενεργείας για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία· θεωρεί ότι ο πολίτης θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης και αναμένει μία ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια να συνοδεύεται από σχέδιο δράσης·

  16.    καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μία πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά και να προτείνει μία καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς Ψηφιακή Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σαφείς προτεραιότητες και συνεργίες εντός της ολοκληρωμένης στρατηγικής, με σαφείς νομοθετικές συστάσεις και χρηματοοικονομικούς τρόπους και μέσα, με στόχο τη δημιουργία ψηφιακής οικονομίας όπου η Ευρώπη μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως, οι επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργούν υπεράνω συνόρων, τα δικαιώματα των καταναλωτών και των πολιτών τυγχάνουν προστασίας και η δημόσια διοίκηση μπορεί να οδηγηθεί να λειτουργεί εκσυγχρονισμένα, αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει την ανάγκη για στήριξη της ανάπτυξης του ψηφιακού τομέα, όπου θα παρέχονται εχέγγυα ότι έκαστος Ευρωπαίος έχει πρόσβαση σε ταχεία σύνδεση διαδικτύου, για διαχείριση της ψηφιακής μεταστροφής στον βιομηχανικό τομέα και για παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων για να αντλούνται οφέλη από τον ψηφιακό τομέα· ζητεί πέραν τούτων από την Επιτροπή να επανεξετάσει τους νόμους της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας και να προωθήσει την ασφάλεια της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων, ιδίως για στις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις· υπενθυμίζει με έμφαση στην Επιτροπή ότι μία φιλόδοξη Ψηφιακή Ένωση θα είναι αδύνατη χωρίς έναν αρμόζοντα μηχανισμό για την πραγματοποίηση επενδύσεων επί τόπου·

  17.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, μεταξύ άλλων, τις εξής προτάσεις και μέτρα για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ: νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών· εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της δέσμης μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις· ανάλυση, αξιολόγηση και, τελικά, νομοθετική πρόταση σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες στην ενιαία αγορά· ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τις διασυνοριακές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και τη συνεργατική οικονομία· επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και της οδηγίας σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση· παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει με συνέπεια την εξωτερική διάσταση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ, με σκοπό να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και η προστασία των καταναλωτών, αποφεύγοντας παράλληλα τον αθέμιτο ανταγωνισμό από αγαθά και προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ·

  18.    αναμένει να δοθεί συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα·

  19.    ζητεί μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ που θα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την αναδιάρθρωση των βιομηχανικών διεργασιών μέσω της καινοτομίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας της ΕΕ και τη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που θα βασίζεται στη γνώση·

  20.    υπογραμμίζει την ανάγκη για μια φιλόδοξη πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS 2021-30) με στόχο τον καθορισμό της τιμής του άνθρακα στο κατάλληλο επίπεδο, και παράλληλα τονίζει την ανάγκη υποβολής νομοθετικής πρότασης για την εφαρμογή του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 σε τομείς που δεν καλύπτονται από το ETS, και ζητεί μια φιλόδοξη δέσμη προτάσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

  21.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και των βιώσιμων μεταφορών μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και των εναλλακτικών καυσίμων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε αποδοτικές δημόσιες συγκοινωνίες, να αναπτυχθούν ευφυείς και καινοτόμες λύσεις και να κινητοποιηθούν χρηματοδοτικοί πόροι για υποδομές συστημάτων καθαρών αστικών μεταφορών·

  22.    αναμένει από την Επιτροπή να εξετάσει τις σημερινές προκλήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας, όσον αφορά τις περιπτώσεις που η κατάσταση του περιβάλλοντος επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων, και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τις σχεδιαζόμενες στρατηγικές, ιδίως οριζόντια κριτήρια με επιστημονική βάση όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, στα οποία αναφέρεται το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, προκειμένου να εκπληρωθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, οι νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει εδώ και καιρό η Επιτροπή·

  23.    καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα και να υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση που θα περιλαμβάνει έναν στόχο για την περίοδο μετά το 2020· αναμένει, επιπλέον, μια αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων η οποία θα αποσκοπεί στην απαλλαγή από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από καύσιμα κίνησης κατά την περίοδο μετά το 2020, και θα περιλαμβάνει προτάσεις για κριτήρια βιωσιμότητας όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα·

  24.    παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υλοποιήσει τα επιχειρησιακά προγράμματα και να αναθεωρήσει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ του ΕΤΣΕ και άλλων ταμείων, και ότι θα μπορούσε να εξορθολογιστεί η λειτουργία των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του ΕΤΣΕ, ώστε να αλληλοενισχύονται και να μην αλληλοϋπονομεύονται, δεδομένου ότι υπηρετούν παρόμοιους στόχους· ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

  25.    ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου σε διάφορους γεωργικούς τομείς (π.χ. γαλακτοκομία) και να υποβάλει πρόταση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· ζητεί επίσης να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ έρευνας, γεωργών και βιομηχανίας·

  26.    καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, να προτείνει ένα νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων και πολυετή σχέδια διαχείρισης της αλιείας, και να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τον έλεγχο·

  Ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο

  27.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στη δημιουργία μηχανισμών αλληλεγγύης και επιμερισμού των βαρών, με στόχο την επαρκή ανταπόκριση σε επείγουσες ανθρωπιστικές προκλήσεις, και τάσσεται σθεναρά υπέρ της εμπεριστατωμένης εξέτασης των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων·

  28.    καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για έναν μηχανισμό επανεγκατάστασης και έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, προκειμένου να επιτευχθεί δικαιότερη κατανομή των ατόμων τα οποία χρήζουν προφανώς διεθνούς προστασίας εντός της ΕΕ· τονίζει τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών επιστροφής· αναμένει, ως εκ τούτου, την αξιολόγηση και την ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»·

  29.    υποστηρίζει το φιλόδοξο και συνολικό όραμα της Επιτροπής όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, μέσω ενός οδικού χάρτη που θα αντιμετωπίζει τις οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις της Ένωσης και τις υφιστάμενες ελλείψεις σε επίπεδο αγοράς εργασίας και δεξιοτήτων· ζητεί να καταρτιστεί οδικός χάρτης ο οποίος θα συνάδει με το θεματολόγιο για τη μετανάστευση και θα περιλαμβάνει νέες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού σε τομεακό επίπεδο, π.χ. όσον αφορά το οικιακό προσωπικό· ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία για την μπλε κάρτα·

  Ενίσχυση της φωνής της ΕΕ στον κόσμο

  30.    υπενθυμίζει την άποψή του ότι, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα, η Επιτροπή θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μια αναθεωρημένη πολιτική γειτονίας, με μια συνολική προσέγγιση που θα εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα μεταξύ εξωτερικής δράσης και εσωτερικών πολιτικών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η πολιτική μετανάστευσης δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτημα ελέγχου των συνόρων, αλλά αφορά και την αναπτυξιακή συνεργασία, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι τα γενεσιουργά αίτια των συγκρούσεων και της παράνομης μετανάστευσης συχνά είναι οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια·

  31.    εκφράζει την πεποίθησή του ότι η διεύρυνση της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη, με την ιεράρχηση και την αντικειμενική παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στις υποψήφιες χώρες, με σκοπό να διατηρηθούν τα κίνητρα για αυτές και η ικανότητα της ΕΕ να διαδίδει τις αξίες της·

  32.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για την ανάπτυξη, η Επιτροπή πρέπει να επιτύχει απτά αποτελέσματα στην Αφρική, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να υποβάλει σχέδιο δράσης που να δίνει συνέχεια στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνοχή και να συνεχιστεί η από κοινού υλοποίηση της δέσμευσής της στις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας· ζητεί να εγκριθεί ένα αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στην ανάπτυξη·

  33.    τονίζει τη σημασία που έχει η θέση της ΕΕ στην πρωτοπορία των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, και την ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, πριν από την 21η Διάσκεψη των Μερών στο Παρίσι, και να δώσει ώθηση στην κατεύθυνση μιας ισχυρής, συνολικής, δίκαιης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί κατάλληλη συνέχεια στη διάσκεψη του Παρισιού, και να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις που θα εξασφαλίζουν την έγκαιρη κύρωση της συμφωνίας·

  34.    υπενθυμίζει την άποψή του ότι μέσω των ισορροπημένων εμπορικών συμφωνιών μπορούν να ορίζονται κανόνες για την παγκοσμιοποίηση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και τονίζει ότι το εμπόριο πρέπει να συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης στο εξωτερικό·

  35.    αναμένει ότι η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την TTIP· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει την αναθεώρηση του κανονισμού για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2020, προκειμένου να δημιουργηθούν τα αναγκαία μέσα για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κατά την κατάρτιση της επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ, με βάση το έγγραφο προβληματισμού «Investment in TTIP and beyond» (Επενδύσεις στο πλαίσιο της TTIP και ευρύτερα)·

  36.    επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί ο κανονισμός σχετικά με τα είδη διπλής χρήσης, ιδίως προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξαγωγές τεχνολογιών παρακολούθησης, οι οποίες στο παρελθόν έχουν συμβάλει στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να απεμπλακεί η διαδικασία μεταρρύθμισης των μέσων εμπορικής άμυνας και του μέσου για τις διεθνείς προμήθειες·

  Μια πιο δημοκρατική, ανοιχτή και υπεύθυνη ΕΕ

  37.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, προκειμένου να αξιολογεί σε ετήσια βάση την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τις αξίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ σε κάθε κράτος μέλος·

  38.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης η οποία θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, έλεγχο αναλογικότητας, τυποποιημένη διαδικασία διαβούλευσης, ακριβέστερους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων, υποχρεωτική αιτιολόγηση για τη μη εκτέλεση, αποτελεσματικά ένδικα μέσα και σεβασμό των διαδικαστικών εγγυήσεων·

  39.    αναμένει από την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στο Συμβούλιο προκειμένου να αποδεσμεύσει την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως έχει ζητηθεί επανειλημμένα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει οδικό χάρτη σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, καθώς και νέα νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά στα κράτη μέλη·

  40.    υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση τύπου δέσμης μέτρων, ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να εργάζονται στην κατεύθυνση μιας συμφωνίας που θα αφορά τόσο την οδηγία όσο και τον κανονισμό, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την κατάργηση της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα·

  41.    σημειώνει τη δημοσίευση του νέου θεματολογίου της Επιτροπής για την ασφάλεια, αλλά ζητεί, πριν από την εφαρμογή νέων μέτρων ασφάλειας, να πραγματοποιείται συνολική αξιολόγηση όσον αφορά τη χρήση και την αξία των υφιστάμενων μέτρων·

  42.    παροτρύνει την Επιτροπή να επιμείνει στα σχέδιά της και να υποβάλει πρόταση σχετικά με την αναγνώριση του περιεχόμενου των δημόσιων εγγράφων, με στόχο την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαίων πολιτών και, όπως έχει ανακοινωθεί στο παρελθόν, τη συμπερίληψη των γάμων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου·

  43.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα νομικά επιχειρήματα που προβλήθηκαν πρόσφατα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  44.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την έγκαιρη και ορθή λήψη αποφάσεων πολιτικής· συμμερίζεται την άποψη ότι η βελτίωση της νομοθεσίας μπορεί να συμβάλει ώστε να εξασφαλιστεί η τεκμηρίωση και ο κατάλληλος σχεδιασμός των μέτρων, η επίτευξη απτών και βιώσιμων αποτελεσμάτων για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία συνολικά, και η εκπλήρωση των στόχων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή να αντιμετωπίζει ισότιμα τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής όσον αφορά την ενημέρωση και την τεκμηρίωση που παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια των νομοθετικών διαδικασιών·

  45.    υπενθυμίζει την άποψή του ότι η βελτίωση της νομοθεσίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για την απορρύθμιση ή την υποβάθμιση της προτεραιότητας που δίνεται σε τομείς όπως η κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και ότι δεν θα πρέπει να οδηγεί στη δημιουργία περίπλοκων μηχανισμών ή στην υπερίσχυση των τεχνικών αξιολογήσεων έναντι των πολιτικών επιλογών·

  46.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνώρισε το δικαίωμα των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν συμβάσεις (συμβατικές σχέσεις και συμφωνίες), όπως ορίζεται στο άρθρο 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε περαιτέρω διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη ή αξιολογήσεις αντικτύπου·

  47.    καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να ανταποκρίνεται στα αιτήματα ενημέρωσης, όσον αφορά τις αναφορές, εντός τριών μηνών, ή να παρέχει αιτιολόγηση όταν δεν μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία, και να εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνδράμει την Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου στην επικοινωνία της με τις εθνικές αρχές, ώστε τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και κατάλληλα στις αναφορές· αναμένει από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την προώθηση του μέσου της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών με στόχο να καταστεί πολύτιμο εργαλείο πολιτικού διαλόγου·

  48.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.