Menettely : 2015/2729(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0663/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0663/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0323

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 162kWORD 87k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.026v01-00
 
B8-0663/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteen 4 mukaisesti


komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP))


Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP))  
B8‑0663/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission tiedonannon ”Komission työohjelma 2015 Uusi alku” (COM(2014)0910) ja sen liitteet 1–4,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että työttömyys, epätasa-arvo, köyhyys ja alhainen sosiaaliturva ovat edelleen Euroopan kansalaisten suurimpia ongelmia;

B.     toteaa, että Eurooppa 2020 -strategia on edelleen järkevä perusta älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomiseksi Euroopassa ja sen tavoitteet on tarkoitus vahvistaa uudelleen ennen vuoden 2015 loppua, mutta sen välineet on saatettava ajan tasalle ja niitä on lujitettava;

C.     toteaa, että tulevissa komission työohjelmissa olisi vastattava 2000-luvun merkittäviin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, energiaomavaraisuuteen, resurssitehokkuuteen, siirtymiseen kohti digitaaliyhteiskuntaa, globaaliin kilpailuun ja lisääntyvään eriarvoisuuteen sekä otettava huomioon Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset;

D.     toteaa, että poliittisena käsitteenä Euroopan unioni on nyt historiansa käännekohdassa ja että talous- ja rahoituskriisi on syössyt sen poliittiseen kriisiin, johon liittyy ääriliikkeiden suosion kasvu lähes kaikissa jäsenvaltioissa;

1.      kehottaa komissiota – ottaen huomioon, että EU:n suurimpana haasteena on kansalaisten uskon ja luottamuksen palauttaminen ja että EU olisi nähtävä toivon lähteenä ja kestävän kasvun, työpaikkojen luomisen ja lisääntyvän sosiaalisen yhteenkuuluvuuden moottorina – käyttämään kaikkea valtaansa ja toimimaan johtavana voimana Euroopan integraation syventämisessä ja sellaisen toimintaohjelman laatimisessa, jolla varmistetaan, että Eurooppa tehostaa taloutensa elpymistä oikeudenmukaisemmilla ja osallistavilla sisämarkkinoilla, luo lisää korkealaatuisia työpaikkoja ja vähentää sosiaalista epätasa-arvoa;

Sosiaalinen ja taloudellinen lähentyminen EU:ssa kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseksi

2.      korostaa, että erityisesti nuorten ja naisten työttömyysaste on edelleen liian korkea ja EU:n talouden elpyminen on yhä heikkoa; pitää ilahduttavina Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) koskevien neuvottelujen tuloksia ja kehottaa panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön; olettaa, että EIP ja jäsenvaltiot tekevät kaikkensa hyväksyäkseen mahdollisimman pian joukon riskialttiimpia hankkeita, jotka osaltaan edistävät todellista ja vankkaa elpymistä sekä tasapainoista ja kestävää kasvua ja jotka lisäävät taloudellista lähentymistä ja sisämarkkinoiden yhdentymistä, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa koko EU:ssa; tähdentää pyyntöjään, jotka koskevat erityisesti avoimuutta, demokraattista vastuuvelvollisuutta ja investointisuuntaviivojen noudattamista; kehottaa komissiota keskittymään erityisesti ESIR-rahaston vaikutukseen EU:n sosiaaliseen ja alueelliseen lähentymiseen ja ehtoihin, jotka koskevat lisäinvestointien tarpeessa olevien maiden mahdollisuuksia hyödyntää tätä välinettä talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikurin tiukentamista koskevan lainsäädäntöpaketin rajoissa; kehottaa myös komissiota seuraamaan tarkasti ESIR-rahaston talousarviovaikutusta sen hyväksymisen jälkeen;

3.      kannattaa voimakkaasti eurooppalaisen ohjausjakson uudelleenarviointia vuonna 2016, jotta varmistetaan sen täysimääräinen käyttö Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota ehdottamaan uutta yhteiskuntasopimusta, johon sisältyisivät keskeisten työllisyys- ja sosiaalisten indikaattoreiden tehokkaampi soveltaminen, kun laaditaan maakohtaisia suosituksia, sosiaaliset vähimmäisvaatimukset rakenteellisen lähentymisen edistämiseksi ja kolmen tahon palkkakehityskeskustelujen uudelleenkäynnistäminen; kehottaa komissiota ottamaan uudelleen käyttöön sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevan kertomuksen, jonka olisi perustuttava alakohtaisiin indikaattoreihin, ottamaan käyttöön naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan pilarin ja liittämään maakohtaisiin suosituksiin tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamisen;

4.      toistaa vaatimuksensa konkreettisen aikataulun ja toimintasuunnitelman laatimisesta, jotta edistetään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista lainsäädäntötoimenpiteillä ja lainsäädäntöön liittymättömillä toimenpiteillä, kuten vähintään 10 päivän isyyslomaa koskeva direktiivi, vuoden 2010 vanhempainlomadirektiivin tarkistaminen ja lainsäädäntöön liittymättömät toimenpiteet työaikajärjestelyjen edistämiseksi; pitää valitettavana, että ehdotettu äitiyslomadirektiivi saatetaan peruuttaa, ja jos näin lopulta käy, pyytää lainsäädäntöaloitetta neuvoston direktiivin 92/85/ETY tarkistamiseksi; kehottaa myös komissiota hyväksymään uuden erillisen strategian naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta Euroopassa vuosina 2015–2020, jolla muiden ensisijaisten tavoitteiden joukossa pyritään luomaan yhtäläiset mahdollisuudet, poistamaan syrjintä, luomaan työpaikkoja, supistamaan sukupuolten välistä palkka-, köyhyys- ja eläkekuilua, torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ratifioimalla Istanbulin yleissopimus ja edistämään naisten osallistumista päätöksentekoon ja yrittäjyyteen;

5.      kehottaa komissiota seuraamaan ”viiden puheenjohtajan kertomusta” ja esittämään kunnianhimoisen suunnitelman, joka sisältää kaikki vaaditut toimenpiteet talous- ja rahaliiton (EMU) kestävyyden lisäämiseksi ja sen kehittämiseksi kohti paremman koordinoinnin, rakenteellisen lähentymisen ja solidaarisuuden kehystä, jonka avulla kyetään saavuttamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklassa asetetut tavoitteet, kuten EMU-tason rahoituskapasiteetti ja pankkiunionin päätökseen saattaminen; kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön päätöslauselman talouden ohjausjärjestelmästä alkaen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yksinkertaistamisesta ja toimielinten välisen sopimuksen neuvottelemisesta; pitää tässä yhteydessä ilahduttavina äskettäisiä EMU:n päätökseensaantia ja uudelleentarkastelua koskevia aloitteita; kehottaa hyväksymään yhteisön menetelmän Euroopan vakausmekanismiin (EVM), korvaamaan troikan yhteisöperusteisella valvontarakenteella, hallinnoimaan valtionvelkaa budjettikuripaketin hyväksymisen jälkeen ja syventämään rakenteellisen uudistuksen käsitettä, tällaisten toimenpiteiden rahoituskeinoja ja niiden integrointia ohjausjaksoon; vaatii myös keskustelua niistä voimista, jotka lietsovat pohjoisen ja etelän välistä kuilua EU:ssa, erityisesti rahaliitossa, sekä Euroopan talouskasvun esteistä;

6.      pitää myönteisenä uuden veropolitiikkapaketin julkaisua ja pyytää komissiota esittämään kunnianhimoisen lainsäädäntöehdotuspaketin, jolla pyritään varmistamaan oikeudenmukainen verotusjärjestelmä, joka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan verot maksetaan siihen maahan, josta voitot ovat peräisin, jolloin vältetään markkinoiden vääristyminen ja epäoikeudenmukainen kilpailu; katsoo, että tällaiseen suunnitelmaan olisi sisällytettävä lainsäädäntöehdotuksia monikansallisten yritysten pakollisesta maakohtaisesta raportoinnista, eurooppalaisesta verotunnisteesta (TIN), veroparatiisien määrittelystä ja EU:n mustan listan laatimisesta niiden hävittämiseksi sekä ehdotuksia, joita tarvitaan, jotta voidaan edetä kohti yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa (CCCTB); katsoo, että myös EU:n kehitys- ja yhteistyöohjelmaa olisi mukautettava ja sen ehdollisuutta olisi lisättävä, jotta voidaan tehokkaasti torjua veronkiertoa ja verovilppiä; kehottaa komissiota ryhtymään lisätoimiin parlamentin valiokunta-aloitteisessa lainsäädäntömietinnössä ja TAXE-erityisvaliokunnan valiokunta-aloitteisessa mietinnössä tekemien suositusten pohjalta, jotta varmistetaan verotuksen oikeudenmukaisuus;

7.      toistaa vaatimuksensa, joka koskee ehdotusta rajatylittävää toimipaikan siirtämistä koskevasta 14. yhtiöoikeusdirektiivistä, jonka avulla voitaisiin varmistaa, että verot maksetaan jäsenvaltioon, josta voitot ovat peräisin ja että työntekijöiden osallistumista koskevat oikeudet on turvattu;

8.      kehottaa komissiota arvioimaan uudelleen ja lujittamaan kilpailupolitiikan ja valtiontuen mekanismeja ja resursseja, kuten pankkiunionia, EU:n veropolitiikkaa ja aluepolitiikkaa;

9.      tukee pääomamarkkinaunionin kehittämistä ja viittaa samalla tarpeeseen varmistaa, etteivät rahoitusalan järjestelmäriskit lisäänny, ja luoda tarpeellinen infrastruktuurikehys, jotta tehostetaan muiden finanssilaitosten kuin pankkien harjoittamaa luotonantoa ja edistetään pitkän aikavälin investointeja reaalitalouden tukemiseksi erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa sitä eniten tarvitaan; kehottaa komissiota tukemaan voimakkaammin finanssitransaktioveron täytäntöönpanoa tehostetun yhteistyön avulla; kehottaa vahvistamaan Euroopan valvontaviranomaisia esimerkiksi lisäämällä niiden käytössä olevia välineitä, joiden olisi vastattava niiden lisääntyviä tehtäviä; odottaa komission raporttia eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen tarkoituksenmukaisuudesta ja mahdollisesta tukemisesta; odottaa lainsäädäntötoimenpiteitä OTC-johdannaisten avoimuuden parantamiseksi;

10.    toivoo, että komissio käynnistää monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevan laajan ja kattavan tarkistamisen vuoden 2016 alussa ja panee täytäntöön maksusuunnitelman, josta edelleen neuvotellaan, jotta maksamattomien maksujen sumaa koskeviin nykyisiin ja toistuviin ongelmiin voidaan puuttua; kannustaa komissiota ottamaan mahdollisimman hyvin opiksi odotetuista omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän johtopäätöksistä ja toteaa, että ryhmän on tarkoitus saada työnsä päätökseen vuoden 2016 alussa ja tehdä toimikautensa aikana konkreettisia ehdotuksia;

11.    toivoo, että komissio tarkistaa tupakkasopimuksia; katsoo, että olisi säilytettävä ehdotus, joka koskee petostentorjuntaviraston (OLAF) prosessuaalisten takeiden valvojan tehtävän perustamista (2014/00173), sillä sitä voidaan pitää tärkeänä osavaiheena valmisteltaessa Euroopan syyttäjänviraston perustamista;

12.    toistaa vaatimuksensa lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kattavasta tarkistamisesta; katsoo lisäksi, että ensisijaisena tavoitteena on oltava epävarmojen työsuhteiden torjunta; kehottaa komissiota hiomaan epätyypillistä työtä ja uudelleenjärjestelyjä koskevia direktiivejä; korostaa voimakkaasti työolojen heikentymistä liikenteen alalla, erityisesti tieliikenne- ja ilmailusektorilla, ja pyytää komissiota puuttumaan niihin viipymättä; toivoo, että nuorisotakuun täytäntöönpano ja nuorisotyöllisyysaloitteen tuoma tuki alkavat kantaa hedelmää, ja ilmaisee halukkuutensa tukea kaikkia aloitteita, rahoitusaloitteet mukaan luettuina, tämän EU:n ohjelman vahvistamiseksi; kehottaa komissiota ehdottamaan (nuorisotakuuta vastaavaa) ”lapsitakuujärjestelmää”, jolla varmistetaan, ettei yhtäkään lasta unohdeta ja että kaikilla köyhyydessä elävillä lapsilla on mahdollisuus ilmaiseen terveydenhoitoon, ilmaiseen koulutukseen, ihmisarvoiseen asumiseen ja riittävään ravintoon; kehottaa komissiota myös laatimaan ehdotuksen sosiaalisen suojelun vähimmäistasosta, jolla varmistetaan sosiaalisen suojelun ihmisarvoinen taso koko henkilön elämän ajan erityisesti turvaamalla perustulojärjestelmät, mahdollisuudet koulutukseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen, yleismaailmallinen riittävä terveydenhuolto ja yleiset mahdollisuudet korkealaatuiseen ja kohtuuhintaiseen lastenhoitoon; korostaa tarvetta tarkistaa olemassa olevaa äitiyslomaa koskevaa direktiiviä;

13.    kehottaa komissiota varmistamaan, että koulutus säilyy sen yhtenä ensisijaisena tavoitteena ja että siinä keskitytään mahdollisuuksiin ja tasa-arvoon, korkealaatuisten EU:n koulutusjärjestelmien nykyaikaistamiseen ja edistämiseen ja korostetaan kaikkein kiireisimpiä asioita, kuten Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja lippulaiva-aloitteiden täytäntöönpanoa, nykyisten ja tulevien työmarkkinoiden edellyttämien taitojen uudelleenpohdintaa, ammatillisen koulutuksen ja harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän koulutusmallin edistämistä, korkealaatuisten harjoittelujaksojen tukemista, Erasmus+-ohjelmaa, elinikäistä oppimista ja kaikkien medialukutaidon edistämistä;

14.    kehottaa komissiota jatkamaan kulttuurialan ja luovien alojen edistämistä ja tukemaan ja edistämään kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden perustamista ja toivoo, että komissio tekee ehdotuksen kauan odotetusta audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistamisesta;

15.    kehottaa komissiota tekemään konkreettisia ehdotuksia ajatellen energiaunionin perustamista, joka tuo mukanaan energia-alan muutoksen, joka puolestaan kiihdyttää kasvua ja työpaikkojen luomista ja turvaa Euroopan kestävän kehityksen; tähdentää, että energiaunionin olisi perustuttava energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden ja älykkään infrastruktuurin edistämiseen, joka mahdollistaa unionin riippuvuuden vähentämisen kalliista fossiilisten polttoaineiden tuonnista, lisää geopoliittista riippumattomuuttamme ja tarjoaa pitkällä aikavälillä halvemman vaihtoehdon, sillä se mahdollistaa kohtuulliset energiahinnat kotitalouksille ja teollisuudelle; katsoo, että kansalaisen olisi oltava energiaunionin ytimessä ja odottaa komissiolta tiedonantoa ja siihen liitettyä toimintasuunnitelmaa energiaköyhyydestä;

16.    kehottaa komissiota luomaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat ja ehdottamaan innovatiivista aloitetta sekä osallistavaa digitaaliunionia; pyytää komissiota esittämään integroidussa strategiassa selkeät prioriteetit ja synergiat, selkeät lainsäädännölliset suositukset ja rahoituskeinot ja -välineet, joilla pyritään luomaan digitaalitalous, jossa Eurooppa voi toimia maailman johdossa, yritykset voivat toimia yli rajojen, kuluttajien ja kansalaisten oikeuksia suojellaan ja viranomaiset saadaan pyrkimään kohti nykyaikaisuutta, tehokkuutta ja osallistavuutta; korostaa tarvetta tukea digitaalisektorin kehitystä, joka takaa sen, että jokaisella eurooppalaisella on mahdollisuus nopeaan internetyhteyteen, sekä tarvetta hallinnoida teollisuusalan digitaalista muutosta ja tarjota digitaaliset taidot, jotta muutoksesta voidaan hyötyä; pyytää komissiota lisäksi tarkistamaan EU:n tekijänoikeuslakeja ja edistämään sähköisen viestinnän ja verkkoteknologian turvallisuutta erityisesti pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä; muistuttaa painokkaasti komissiota, että kunnianhimoinen digitaaliunioni ei ole mahdollinen ilman kunnollista mekanismia, jonka avulla kannustetaan investointeihin;

17.    kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia ja ryhtymään toimenpiteisiin EU:n sisämarkkinoiden lujittamiseksi muun muassa seuraavin tavoin: uusi tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinastrategia, palveludirektiivin, ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevan direktiivin ja julkisia hankintoja koskevan paketin täytäntöönpano, sisämarkkinoiden digitaalisten alustojen analyysi, arvio ja mahdollisesti niitä koskeva lainsäädäntöehdotus, digitaalisten sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen, yritysten ja kuluttajien välisiä (B2C) rajatylittäviä sopimuksia ja jakamistaloutta koskevat lainsäädäntöehdotukset mukaan luettuina sekä kuluttajien oikeuksien täytäntöönpano muun muassa siten, että tarkistetaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä ja harhaanjohtavaa mainontaa koskevaa direktiiviä; kehottaa komissiota kehittämään jatkuvasti sisämarkkinoiden ulkoista ulottuvuutta EU:n kauppapolitiikassa, jotta voidaan edistää EU:n kilpailukykyä ja kuluttajansuojaa samalla, kun vältetään sellaisista tavaroista ja tuotteista johtuva epäreilu kilpailu, joissa ei noudateta EU:n turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisia vaatimuksia;

18.    odottaa komission vihreän kirjan johdosta jatkotoimia EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdolliseksi ulottamiseksi muihin kuin maataloustuotteisiin;

19.    kehottaa laatimaan EU:lle kunnianhimoisen teollisuuspolitiikan, jonka avulla voidaan kehittää uusia tavaroita ja palveluita ja uudistaa teollisuusprosesseja innovoinnin kautta, jotta voidaan uudistaa EU:n teollisuutta ja siirtyä tietoon perustuvaan, digitaaliseen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen;

20.    korostaa tarvetta kunnianhimoisen ehdotuksen tekemiseen EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS 2021/30) tarkistamiseksi, jotta hiilen hinta voidaan asettaa oikealle tasolle, sekä tarvetta tehdä lainsäädäntöehdotus vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanemiseksi aloilla, joita päästökauppajärjestelmä ei koske, ja kehottaa tekemään kunnianhimoisia uusiutuvaa energiaa koskevia ehdotuksia;

21.    kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä kaupunkiliikkuvuuden ja kestävän liikenteen parantamiseksi teknisten innovaatioiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden avulla, jotta voidaan varmistaa tehokas julkinen liikenne, kehittää älykkäitä ja innovatiivisia ratkaisuja ja ottaa käyttöön rahoitusresursseja puhtaille kaupunkiliikennejärjestelmää koskeville infrastruktuureille;

22.    toivoo, että komissio pohtii ympäristö- ja terveydenhoitoalaa koskevia haasteita, siltä osin kuin ympäristön tila vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, ja pyytää sitä tekemään ehdotuksia kaavailluista strategioista ja erityisesti hormonaalisia haitta-aineita koskevista tieteellisesti perustelluista monialaisista kriteereistä, joihin viitataan seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa, jotta voidaan täyttää ilman uusia viivästyksiä komission myöhässä olevat oikeudelliset velvoitteet;

23.    kehottaa komissiota saattamaan päätökseen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevan asetuksen tarkistamisen ja esittämään kunnianhimoisia ehdotuksia, joissa on vuoden 2020 jälkeinen tavoite; odottaa lisäksi polttoaineiden laatua koskevan direktiivin tarkistamista, jotta voidaan vähentää hiilen määrää liikennepolttoaineissa vuoden 2020 jälkeisellä kaudella, ehdotukset biomassan energiakäyttöön liittyviksi kestävyyskriteereiksi mukaan luettuina;

24.    kehottaa komissiota valvomaan toimenpideohjelmia ja panemaan ne täytäntöön sekä tarkistamaan Eurooppa 2020 ‑strategiaa; katsoo, että olisi ryhdyttävä toimiin ESIR-rahaston ja muiden rahastojen välisen synergian hyödyntämiseksi ja että Euroopan rakenne- ja investointirahastoja ja ESIR-rahastoa olisi rationalisoitava siten, että ne lujittavat toisiaan vastavuoroisesti eivätkä heikennä toisiaan, sillä ne pyrkivät samantapaisiin tavoitteisiin; vaatii Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja Horisontti 2020 -puiteohjelman välisen synergian tarkastelua;

25.    pyytää komissiota lujittamaan riskinhallintavälineitä maatalouden eri aloilla (esim. maidontuotanto) ja tekemään ehdotuksen elintarvikejätteen torjumiseksi; vaatii tiiviimpiä yhteyksiä tutkimuksen, viljelijöiden ja teollisuuden välille;

26.    kehottaa komissiota ehdottamaan yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä uutta teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia kalastuksenhoitosuunnitelmia koskevaa kehystä ja tekemään ehdotuksia valvonta-asetuksen tarkistamiseksi;

Kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin

27.    pitää ilahduttavina komission äskettäisiä ehdotuksia, joilla pyritään luomaan solidaarisuus- ja taakanjakomekanismeja, jotta voidaan vastata asianmukaisesti kiireisiin humanitaarisiin haasteisiin, ja tukee voimakkaasti keskipitkän ja pitkän aikavälin haasteiden syvällistä pohdintaa;

28.    kehottaa komissiota jatkamaan työtään uudelleensijoittamisjärjestelyä ja pysyvää uudelleensijoittamismekanismia koskevien lainsäädäntöehdotusten tekemiseksi, jotta selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat henkilöt voidaan jakaa oikeudenmukaisemmin EU:ssa; tähdentää, että on tärkeää noudattaa ihmisoikeuksia ja palauttamispolitiikkaa; odottaa tästä syystä Dublin III ‑asetuksen arviointia ja mahdollista tarkistamista;

29.    tukee komissiota sen laillista maahanmuuttoa koskevassa kunnianhimoisessa ja globaalissa visiossa ja etenemissuunnitelmassa, jossa puututaan unionin taloudellisiin ja väestökehitystä koskeviin haasteisiin sekä olemassa oleviin työmarkkinoiden ja taitojen välisiin kuiluihin; vaatii maahanmuuttoa koskevaa ohjelmaa vastaavaa etenemissuunnitelmaa, johon sisältyisi uusia lainsäädäntöehdotuksia alakohtaisesta työvoiman maahanmuutosta, kuten kotitaloustyöntekijöiden maahanmuutosta; vaatii tarkistamaan sinistä korttia koskevaa direktiiviä;

EU:n äänen voimistaminen maailmassa

30.    muistuttaa, että tulosten aikaansaamiseksi komission olisi pantava täytäntöön tarkistettu naapuruuspolitiikka, joka sisältää kattavan ja johdonmukaisen lähestymistavan ulkoisten toimien ja sisäisten toimintaperiaatteiden välillä; korostaa tässä yhteydessä, ettei maahanmuuttopolitiikka ole vain rajavalvonta-asia, vaan koskee myös kehitysyhteistyötä, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia ottaen huomioon, että sosiaalinen epätasa-arvo ja köyhyys ovat usein konfliktien ja laittoman maahanmuuton pohjimmaisia syitä;

31.    on vakuuttunut siitä, että EU:n laajentuminen olisi pidettävä edelleen agendalla priorisoimalla ja valvomalla objektiivisesti ehdokasmaiden uudistuksia, jotta säilytetään niiden motivaatio ja EU:n kyky levittää arvojaan;

32.    korostaa, että kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden aikana komission on saatava aikaan konkreettisia tuloksia Afrikassa, ja vaatii komissiota kehittämään suunnitelman, jonka avulla seurataan humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen toteutumista, jotta varmistetaan EU:n sitoutuminen humaanisuuden, puolueettomuuden, neutraaliuden ja riippumattomuuden humanitaaristen periaatteiden johdonmukaisuuteen ja jatkuvaan yhteiseen täytäntöönpanoon; vaatii hyväksymään tarkistetun sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä kehitysyhteistyössä koskevan toimintasuunnitelman;

 

33.    korostaa EU:n aseman merkitystä kansainvälisten ilmastoneuvottelujen eturintamalla lähes kahden vuosikymmenen ajan sekä EU:n tarvetta ottaa vetovastuu tulevissa neuvotteluissa ennen Pariisissa pidettävää YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssia ja vauhdittaa kestävään, yleismaailmalliseen, oikeudenmukaiseen ja laillisesti sitovaan sopimukseen pääsyä; kehottaa komissiota varmistamaan Pariisin kokouksen asianmukaisen seurannan ja tekemään lainsäädäntöehdotuksia, jotta varmistetaan sopimuksen ratifiointi hyvissä ajoin;

34.    muistuttaa näkemyksestään, jonka mukaan tasapainoisista kauppasopimuksista voidaan saada säännöt globalisaatiolle; kehottaa tästä syystä komissiota varmistamaan, ettei eurooppalaisia vaatimuksia vaaranneta ja korostaa, että kaupankäynnin on osaltaan autettava köyhyyden torjunnassa ja edistettävä kehitystä kaikkialla;

35.    toivoo, että komissio ottaa asianmukaisesti huomioon transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevan parlamentin kannan; kehottaa komissiota ennakoimaan kahdenvälisten investointisopimusten siirtymäjärjestelyjä koskevan asetuksen tarkistamista vuonna 2020, jotta voidaan luoda tarvittavat välineet EU:n investointipolitiikan kehittämisen edellyttämiä lisätoimia varten investointeja, TTIP:tä ja tulevaisuutta koskevan tausta-asiakirjan pohjalta;

36.    korostaa, että on tärkeää tarkistaa kaksikäyttöasetusta eritoten, jotta voidaan ottaa huomioon seurantateknologian vienti, joka on aikaisemmin myötävaikuttanut ihmisoikeuksien sortamiseen, ja jotta voidaan jatkaa kaupan suojakeinoja ja kansainvälistä hankintavälinettä koskevaa uudistusta;

Demokraattisempi, avoimempi ja paremmin vastuunsa kantava EU

37.    kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jossa luodaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n tulostaulu, jotta voidaan vuosittain arvioida perusoikeustilannetta ja SEU-sopimuksen 2 artiklassa määritettyjen EU:n arvojen noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa;

38.    kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudistamiseksi suhteellisuuden tarkistaminen, standardoitu kuulemismenettely, rikosten paremmat määritelmät, pakolliset lisäperusteet täytäntöönpanon epäämiselle, tehokkaat oikeussuojakeinot ja menettelytakeiden kunnioittaminen mukaan luettuina;

39.    odottaa, että komissio esittää aloitteita, joilla torjutaan nykyistä tehokkaammin sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen tai identiteettiin, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai ikään perustuvaa syrjintää; pyytää komissiota erityisesti painostamaan neuvostoa, jotta toistuvasti vaadittua syrjinnän vastaisen direktiivin käsittelyä jatketaan; kehottaa komissiota ehdottamaan etenemissuunnitelmaa homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi ja tekemään uuden lainsäädäntöehdotuksen romanien syrjinnän torjumiseksi ja integroinnin edistämiseksi;

40.    muistuttaa, että tietosuojauudistusta on käsiteltävä pakettina, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa jatkamaan sekä direktiiviin että asetukseen liittyvän sopimuksen työstämistä ja toistaa vaatimuksensa kumota safe harbour -sopimus;

41.    panee merkille komission uuden turvallisuusagendan mutta pyytää, että ennen uusien turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanoa arvioidaan olemassa olevien toimenpiteiden käyttöä ja arvoa;

42.    kehottaa komissiota noudattamaan suunnitelmiaan ja tekemään ehdotuksen yleisten asiakirjojen sisällön tunnustamisesta, jotta edistetään Euroopan kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja kuten aiemmin on ilmoitettu, sisällyttämään siihen samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisen avioliiton;

43.    kehottaa komissiota tehostamaan ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että EU liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen samalla, kun otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen äskettäin esiintuomat lainsäädäntöperustelut;

44.    pitää ilahduttavana komission ehdotusta sääntelyn parantamiseksi, joka on tärkeä väline oikea-aikaisten ja järkevien poliittisten päätösten tekemisessä; on yhtä mieltä siitä, että lainsäädännön parantaminen voi auttaa varmistamaan, että toimenpiteet ovat perusteltuja ja hyvin suunniteltuja ja että kansalaiset, yritykset ja yhteiskunta hyötyvät niistä konkreettisesti ja kestävästi ja että saavutetaan kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja koskevat tavoitteet; toivoo, että komissio kohtelee lainsäädäntövallan käyttäjiä tasa-arvoisesti lainsäädäntömenettelyn aikana antamiensa tietojen ja asiakirjojen osalta;

45.    muistuttaa, että parempaa sääntelyä ei pitäisi nähdä tiettyjen politiikanalojen, kuten sosiaalisen suojelun, ympäristönsuojelun ja perusoikeuksien, sääntelyn purkamisen tai niiden painoarvon vähentämisen välineenä, ja että se ei saisi johtaa monimutkaisten menetelmien luomiseen tai siihen, että tekniset arviot ovat tärkeämpiä kuin poliittiset valinnat;

46.    pitää ilahduttavana, että komissio tunnustaa työmarkkinaosapuolten oikeuden tehdä sopimuksia (sopimussuhteet ja sopimukset), kuten SEUT-sopimuksen 155 artiklassa määrätään, joihin ei saisi liittyä osapuolten ylimääräisiä kuulemisia tai vaikutustenarviointeja;

47.    kehottaa komissiota pitämään lupauksensa, joka koskee vetoomuksiin liittyviin tiedonpyyntöihin vastaamista kolmen kuukauden määräajassa, tai esittämään perustelut, jos määräaikaa ei kyetä noudattamaan, sekä tarkastelemaan, millä tavoin PETI-valiokuntaa voitaisiin auttaa hoitamaan asioita kansallisten viranomaisten kanssa, jotta jäsenvaltiot vastaisivat nopeasti ja asianmukaisesti vetoomuksiin; odottaa, että komissio ryhtyy toimenpiteisiin eurooppalaisen kansalaisaloitteen edistämiseksi, jotta siitä saadaan arvokas väline poliittista vuoropuhelua varten;

48.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö