Postupak : 2015/2729(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0663/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0663/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0323

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 169kWORD 111k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.026v01-00
 
B8-0663/2015

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 37. stavkom 3. Poslovnika i Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije


o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP))


Enrique Guerrero Salom u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP))  
B8‑0663/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Program rada Komisije za 2015. – novi početak” (COM(2014)0910) i njezine priloge od 1. do 4.,

–       uzimajući u obzir članak 37. stavak 3. Poslovnika,

A.     budući da su glavni problemi s kojima su suočeni europski građani i dalje visoka nezaposlenost, nejednakost, siromaštvo i nizak socijalni standard;

B.     budući da je strategija Europa 2020. i dalje čvrst temelj pametnog, održivog i uključivog rasta u Europi te da se potvrda njezinih ciljeva očekuje prije konca 2015., premda instrumente njezine provedbe treba ažurirati i osnažiti;

C.     budući da se budućim programima rada Komisije treba odgovoriti na ključne izazove 21. stoljeća kao što su klimatske promjene, energijska neovisnost, učinkovito korištenje resursima, prijelaz prema digitalnom društvu, globalna konkurencija, rodna jednakost i sve veća nejednakost, uzimajući pritom u obzir trošak neujedinjene Europe;

D.     budući da se Europska unija kao politička ideja nalazi na povijesnoj prekretnici i budući da ju je gospodarska i financijska kriza dovela do političke krize okarakterizirane jačanjem ekstremizma u gotovo svim državama članicama;

1.      potiče Komisiju, s obzirom na to da je glavni izazov EU-a i dalje ponovno stjecanje povjerenja građana, što treba smatrati izvorom nade i pokretačem održivog rasta, otvaranja radnih mjesta i veće socijalne kohezije, da upotrijebi sve svoje ovlasti kako bi predvodila produbljenje europske integracije i iznijela program za poboljšanje gospodarskog oporavka Europe na pravednom i uključivom jedinstvenom tržištu uz otvaranje više kvalitetnih radnih mjesta i smanjenje socijalnih nejednakosti;

Društvena i gospodarska konvergencija u EU-u kojom se potiču održivi rast i otvaranje radnih mjesta

2.      ističe činjenicu da je razina nezaposlenosti i dalje pretjerano visoka, osobito za mlade i žene, dok je gospodarski oporavak EU-a nestabilan; pozdravlja ishod pregovora o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU) i potiče njegovu cjelovitu provedbu; očekuje od Europske investicijske banke i država članica da učine sve što je u njihovoj moći da što prije odobre niz riskantnijih investicijskih projekata koji će doprinijeti istinskom i stabilnom oporavku i uravnoteženom i održivom rastu te diljem EU-a potaknuti gospodarsku konvergenciju i integraciju jedinstvenog tržišta, zapošljavanje, socijalnu koheziju i rodnu jednakost; naglašava svoje zahtjeve, osobito one povezane s transparentnošću, demokratskom odgovornošću i pridržavanju smjernica za ulaganje; posebno poziva Komisiju da razmotri utjecaj EFSU-a na društvenu i regionalnu konvergenciju u EU-u te uvjete pristupa tom instrumentu, u okviru ograničenja paketa šest mjera i dviju mjera, za zemlje kojima su ulaganja potrebnija; poziva Komisiju da pomno nadzire proračunski učinak EFSU-a nakon njegova usvajanja;

3.      čvrsto se zalaže za ponovno uravnoteženje europskog semestra u 2016. kako bi taj proces bio u potpunosti iskorišten za provedbu strategije Europa 2020.; poziva Komisiju da predloži novi socijalni pakt koji bi uključivao djelotvorniju primjenu ključnih pokazatelja u području zapošljavanja i socijalnih pokazatelja prilikom sastavljanja preporuka po državama članicama, niz minimalnih socijalnih standarda usmjerenih na poticanje strukturne konvergencije te ponovno pokretanje trostrane razmjene stajališta o kretanju plaća; poziva Komisiju na ponovno uvođenje izvješća o integraciji jedinstvenog tržišta, koje bi se trebalo temeljiti na pokazateljima za određeni sektor, na to da jedna od vodilja postane jednakost žena i muškaraca te da se u preporuke po zemljama uvrsti rodna dimenzija;

4.      ponavlja poziv za donošenje konkretnog vremenskog okvira i akcijskog plana u cilju boljeg pomirenja profesionalnog i privatnog života, uz zakonodavne i nezakonodavne mjere kao što su roditeljski dopust za očeve od najmanje deset dana, reviziju Direktive o roditeljskom dopustu iz 2010. te nezakonodavne mjere kojima se promiče uređenje radnog vremena; izražava žaljenje zbog mogućeg povlačenja predložene Direktive o rodiljnom dopustu te, dođe li do toga, zahtijeva zakonodavnu inicijativu za reviziju Direktive Vijeća 92/85/EEZ; također poziva Komisiju na usvajanje nove posebne strategije o pravima žena i rodnoj jednakosti u Europi za razdoblje od 2015. do 2020. usmjerene, između ostalog, na stvaranje jednakih prilika, iskorjenjivanje diskriminacije, otvaranje radnih mjesta, smanjenje razlike u plaćama između žena i muškaraca, razlike u siromaštvu i mirovinama, borbu protiv nasilja nad ženama ratifikacijom Konvencije iz Istanbula i poticanje sudjelovanja žena u donošenju odluka i u poduzetništvu.

5.      potiče Komisiju da Izvješće petorice predsjednika poprati predstavljanjem ambicioznog nacrta u kojem bi predložila sve mjere potrebne kako bi europska ekonomska i monetarna unija (EMU) postala otporniji okvir za bolju koordinaciju, strukturnu konvergenciju i solidarnost koji je u stanju ostvariti ciljeve navedene u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji, uključujući fiskalni kapacitet na razini EMU-a te dovršenje bankovne unije; poziva na brzu provedbu svoje rezolucije o gospodarskom upravljanju, počevši od uređenja europskog semestra i pregovora o međuinstitucijskom sporazumu; s tim u vezi pozdravlja nedavne inicijative za dovršenje EMU-a i ponovno uspostavljanje ravnoteže; poziva na primjenu metode Zajednice u Europskom stabilizacijskom mehanizmu, na to da se Trojka zamijeni nadzornom strukturom na temelju Zajednice, na upravljanje državnim dugom nakon donošenja paketa dviju mjera i produbljivanje ideje strukturnih reformi, načina financiranja takvih mjera i njihovo uvrštenje u europski semestar; poziva i na raspravu o dinamici koja uzrokuje podjelu na sjever i jug u EU-u, a posebno u monetarnoj uniji, kao i o preprekama gospodarskom rastu u Europi;

6.      pozdravlja objavljivanje novog paketa poreznih politika i poziva Komisiju da predstavi ambiciozan paket zakonodavnih prijedloga čiji je cilj zajamčiti pravedan sustav oporezivanja utemeljen na načelu da poreze treba plaćati u državi gdje je ostvarena dobit, čime bi se izbjeglo narušavanje unutarnjeg tržišta i nepošteno tržišno natjecanje; smatra da bi takav program trebao uključivati zakonodavne prijedloge kojima bi se multinacionalna poduzeća obvezala na podnošenje izvješća za svaku zemlju, europski porezni identifikacijski broj, definiranje poreznih oaza i uvođenje crne liste EU-a čiji je cilj iskorijeniti ih, te prijedloge potrebne za zakonodavni sporazum o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit; smatra da je plan razvoja i suradnje EU-a također potrebno prilagoditi i unaprijediti u cilju učinkovite borbe protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza; poziva Komisiju da radi jamčenja porezne pravednosti razmotri preporuke koje je Parlament iznio u svom izvješću o zakonodavnoj inicijativi te izvješće o vlastitoj inicijativi Odbora TAXE;

7.      ponavlja svoj poziv za prijedlogom 14. direktive o pravu društava koja se odnosi na prekogranični prijenos sjedišta društava, kojom bi se trebalo zajamčiti plaćanje poreza u državi gdje je dobit ostvarena te zaštita prava zaposlenika na sudjelovanje;

8.      poziva Komisiju da ponovno procijeni i osnaži mehanizme i resurse politike tržišnog natjecanja i državne pomoći u područjima kao što su bankovna unija, politika oporezivanja u EU-u i regionalna politika;

9.      podržava razvoj unije tržišta kapitala, no pritom ističe da je potrebno pobrinuti se da ne dođe do povećanja sistemskih financijskih rizika i pružiti joj potrebnu infrastrukturu radi poticanja nebankovnih kredita i promicanja dugoročnih ulaganja kojima se podupire realno gospodarstvo, osobito u državama članicama gdje je to najpotrebnije; potiče Komisiju da pruži veću potporu provedbi poreza na financijske transakcije u okviru pojačane suradnje; poziva na osnaživanje europskih nadzornih tijela, što se odnosi i na njima dodijeljena sredstva, koja bi trebala biti u skladu s njihovim sve većim zadaćama; čeka izvješće Komisije o prikladnosti i mogućnosti podržavanja europske agencije za kreditni rejting; očekuje da će se zakonodavnim mjerama povećati transparentnost OTC izvedenica;

10.    očekuje od Komisije da početkom 2016. započne detaljnu i sveobuhvatnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. te da provede plan plaćanja, o kojemu se još pregovara, u cilju rješavanja trenutačnih i kroničnih problema sa zaostalim neplaćenim računima; potiče Komisiju da izvuče najambicioznije lekcije iz očekivanih zaključaka Skupine na visokoj razini za vlastita sredstva, koja bi svoj posao trebala dovršiti početkom 2016., te da tijekom svog mandata iznese konkretne prijedloge;

11.    očekuje od Komisije da provede reviziju sporazumâ o duhanskim proizvodima; mišljenja je da je prijedlog u vezi s nadzornikom postupovnih jamstava Ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) potrebno održati jer ga se može smatrati sastavnim dijelom pripreme za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja;

12.    ponavlja svoj poziv za sveobuhvatnom revizijom Direktive o upućivanju radnika; osim toga, vjeruje da prioritet mora biti borba protiv nesigurnih oblika zaposlenja; potiče Komisiju da radi na direktivama o netipičnim oblicima rada i restrukturiranju; posebno ističe pogoršanje radnih uvjeta u prometnom sektoru, osobito u cestovnom i zrakoplovnom sektoru, te poziva Komisiju da bez odgode započne rješavati taj problem; nada se da će provedba Jamstva za mlade, uključujući potporu Inicijative za zapošljavanje mladih, početi urađati plodom te napominje da je voljan podržati bilo koju inicijativu, uključujući financijsku, kako bi osnažio taj program EU-a; poziva Komisiju da predloži mehanizam Jamstva za djecu (sličan Jamstvu za mlade) i tako se pobrine da nijedno dijete ne bude izostavljeno te da sva siromašna djeca imaju besplatnu zdravstvenu skrb, obrazovanje, primjeren smještaj i odgovarajuću prehranu; poziva Komisiju da razradi i prijedlog minimalne razine socijalne zaštite te tako zajamči dostojanstvenu razinu socijalne zaštite tijekom cijelog života, ponajprije uz pomoć sustava minimalnih dohodaka, pristupa obrazovanju i povoljnom smještaju, univerzalnog pristupa primjerenoj zdravstvenoj skrbi i kvalitetnoj skrbi za djecu; ustraje na potrebi za revizijom postojeće Direktive o rodiljnom dopustu;

13.    poziva Komisiju da se pobrine za to da obrazovanje i osposobljavanje ostanu među njezinim prioritetima, da se usredotoči na pristup i jednakost, modernizaciju i promicanje visokokvalitetnih sustava obrazovanja i osposobljavanja u EU-u, s naglaskom na najakutnijim pitanjima kao što su ciljevi provedbe strategije Europa 2020. i vodećih inicijativa, ponovno promišljanje vještina potrebnih za trenutačno i buduće tržište rada, promicanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te dvojnog sustava obrazovanja, potpora kvalitetnim stažiranjima i stručnim praksama, programu Erasmus+, cjeloživotnom učenju i medijskoj pismenosti za sve;

14.    poziva Komisiju da nastavi promicati kulturne i kreativne industrije te da podrži i promiče osnivanje Europske godine kulturne baštine te očekuje od Komisije da predloži dugo očekivanu reviziju Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama;

15.    poziva Komisiju da predstavi konkretne prijedloge u cilju osnivanja energetske unije, koja će donijeti prijenos energije u cilju poticanja rasta i otvaranja radnih mjesta te osiguranja održive budućnosti u Europi; naglašava da bi se energetska unija trebala temeljiti na promicanju energijske učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i pametnoj infrastrukturi, što će omogućiti Uniji da energijski manje ovisi o skupim uvoznim fosilnim gorivima, poveća našu geopolitičku neovisnost te dugoročno ponudi jeftiniju varijantu omogućavanjem pristupačnijih cijena energenata za kućanstva i industriju; smatra bi u središtu energetske unije trebao biti građanin te očekuje komunikaciju Komisije o energetskom siromaštvu popraćenu akcijskim planom;

16.    poziva Komisiju da uspostavi istinsko digitalno jedinstveno tržište i da predloži inovativnu i uključivu digitalnu uniju; poziva Komisiju da predloži jasne prioritete i sinergije u okviru integrirane strategije, uz jasne zakonodavne preporuke te financijske načine i sredstva, u cilju stvaranja digitalnog gospodarstva u kojem Europa može predvoditi svijet, poduzeća mogu poslovati preko granica, prava potrošača i građana se štite, a javnu je upravu moguće modernizirati i učiniti učinkovitijom i uključivijom; naglašava potrebu za podrškom razvoju digitalnog sektora, čime će se svakom Europljaninu jamčiti pristup brzoj internetskoj vezi, za upravljanjem digitalnom tranzicijom u industrijskom sektoru i za pružanjem digitalnih vještina kojima se mogu iskoristiti pružene prilike; štoviše, poziva Komisiju da revidira zakone EU-a o autorskim pravima te da se pobrine za sigurnost tehnologije povezane s elektroničkim komunikacijama i mrežama, osobito za mikro, mala, srednja poduzeća; podsjeća Komisiju da ambiciozna digitalna unija nije moguća bez odgovarajućeg mehanizma za poticanje ulaganja na terenu;

17.    poziva Komisiju da predstavi prijedloge i mjere za osnaživanje unutarnjeg tržišta EU-a, između ostalog: novu strategiju za unutarnje tržište robe i usluga; provedbu Direktive o uslugama, Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija i paketa o javnoj nabavi; analizu, procjenu i na kraju zakonodavni prijedlog u vezi s digitalnim platformama na jedinstvenom tržištu; dovršenje digitalnog jedinstvenog tržišta, uključujući zakonodavne prijedloge o prekograničnim ugovorima između poslovnih subjekata i klijenata i o ekonomiji dijeljenja; provođenje prava potrošača, uključujući reviziju Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi i Direktive o obmanjujućem oglašavanju; poziva Komisiju da na sustavan način razvija vanjsku dimenziju jedinstvenog tržišta u okviru trgovinskih politika EU-a u cilju poboljšanja konkurentnosti EU-a i zaštite potrošača, izbjegavajući pritom nepošteno tržišno natjecanje kad je riječ o robi i proizvodima koji ne zadovoljavaju sigurnosne, ekološke i socijalne standarde EU-a;

18.    očekuje daljnje mjere nakon Zelene knjige Komisije o mogućem proširenju zaštite oznake zemljopisnog podrijetla EU-a na nepoljoprivredne proizvode;

19.    poziva na provedbu ambiciozne industrijske politike EU-a koja će omogućiti razvoj novih proizvoda i usluga i restrukturiranje industrijskih procesa zahvaljujući inovacijama, imajući u vidu modernizaciju industrije EU-a i ostvarenje prijelaza na digitalno, niskougljično i resursno učinkovito gospodarstvo zasnovano na znanju;

20.    naglašava potrebu za ambicioznim prijedlogom revizije sustava trgovanja emisijama EU-a (ETS 2021/30) u cilju određivanja odgovarajuće cijene ugljika te potrebu za predstavljanjem zakonodavnog prijedloga provedbe Okvira za klimu i energiju za razdoblje do 2030. u sektorima koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijama, te poziva na donošenje ambicioznog paketa prijedloga u pogledu obnovljivih izvora energije;

21.    poziva Komisiju da predloži mjere za poboljšanje urbane mobilnosti i održivog prometa pomoću tehnoloških inovacija i alternativnih goriva, imajući u vidu osiguranje pristupa učinkovitom javnom prijevozu, razvoj pametnih i inovativnih rješenja te upotrebu financijskih sredstava za infrastrukturu sustava čistog urbanog prijevoza;

22.    očekuje od Komisije da razmotri trenutačne izazove u područjima okoliša i zdravstva, gdje stanje okoliša negativno utječe na ljudsko zdravlje, te da predstavi prijedloge planiranih strategija, osobito znanstveno utemeljene horizontalne kriterije za endokrine disruptore, spomenutih u 7. programu djelovanja za okoliš te tako bez daljnje odgode ispuni svoje zakašnjele pravne obveze;

23.    poziva Komisiju da završi reviziju Uredbe o emisijama CO2 iz osobnih automobila i da podnese ambiciozan prijedlog koji sadrži cilj za razdoblje nakon 2020.; nadalje, očekuje reviziju Direktive o kakvoći goriva u cilju dekarbonizacije transportnih goriva, uključujući prijedloge kriterija održivosti za uporabu biomase radi energije;

24.    potiče Komisiju da nadzire i provede operativne programe i da revidira strategiju Europa 2020.; smatra da je potrebno poduzeti korake kako bi se iskoristile sinergije između EFSU-a i drugih fondova te da bi europski strukturni i investicijski fondovi i EFSU mogli postati djelotvorniji budu li se odabirom sličnih ciljeva međusobno nadopunjavali , a ne potkopavali; poziva na istraživanje sinergija između europskih strukturnih i investicijskih fondova i Obzora 2020.;

25.    poziva Komisiju da osnaži instrumente za upravljanje rizikom u različitim poljoprivrednim sektorima (npr. mliječnom sektoru) te da iznese prijedlog za borbu protiv rasipanja hrane; poziva i na bolju povezanost istraživanja, poljoprivrednika i industrije;

26.    poziva Komisiju, u kontekstu zajedničke ribarstvene politike, da predloži novi okvir tehničkih mjera i višegodišnje planove upravljanja ribarstvom te da predstavi prijedlog revizije Uredbe o kontroli;

Holistički pristup migraciji i azilu

27.    pozdravlja nedavne prijedloge Komisije usmjerene na uspostavljanje mehanizama solidarnosti i raspodjele tereta radi pružanja odgovarajuće reakcije na hitne humanitarne izazove te čvrsto podupire temeljito ispitivanje srednjoročnih i dugoročnih izazova;

28.    poziva Komisiju da nastavi raditi na zakonodavnim prijedlozima mehanizama preseljenja i trajnog premještanja radi postizanja pravednije raspodjele onih kojima je očito potrebna međunarodna zaštita u EU-u; naglašava važnost poštovanja ljudskih prava i politika vraćanja; stoga očekuje evaluaciju i moguću reviziju Uredbe Dublin III;

29.    podržava ambicioznu i globalnu viziju Komisije o zakonitoj migraciji uz pomoć plana kojim se hvata u koštac s gospodarskim i demografskim izazovima Unije kao i s postojećim manjcima na tržištu rada i vještina; poziva na donošenje plana sličnog programu o migraciji, uključujući nove zakonodavne prijedloge o migraciji radne snage prema sektorima, npr. radnika u kućanstvu; poziva na reviziju Direktive o plavoj karti;

Jačanje glasa EU-a u svijetu

30.    podsjeća na svoje stajalište da Komisija, ako želi ostvariti rezultate, mora revidirati politiku susjedstva i zauzeti sveobuhvatan i dosljedan pristup između vanjskog djelovanja i unutarnjih politika; s tim u vezi naglašava činjenicu da imigracijska politika nije samo pitanje granične kontrole nego se tiče i razvojne suradnje, sigurnosti i ljudskih prava, s obzirom na to da su društvene nejednakosti i siromaštvo često temeljni uzroci sukoba i ilegalnih migracija;

31.    uvjeren je da proširenje EU-a treba ostati dio programa, i to određivanjem prioritetnih reformi i objektivnim nadziranjem njihove provedbe u državama kandidatkinjama, imajući u vidu održavanje njihove motiviranosti i kapaciteta EU-a za širenje svojih vrijednosti;

32.    naglašava činjenicu da u europskoj godini za razvoj Komisija mora ostvariti opipljive rezultate u Africi te poziva Komisiju da izradi i provede popratni akcijski plan u vezi s europskim konsenzusom za humanitarnu pomoć u cilju jamčenja dosljednosti i stalne zajedničke provedbe u djelo svoje predanosti humanitarnim načelima čovječnosti, nepristranosti, neutralnosti i nezavisnosti; poziva na donošenje revidiranog akcijskog plana za rodnu ravnopravnost i razvoj;

33.    ističe važnost toga što je EU već gotovo dva desetljeća među glavnim sudionicima međunarodnih klimatskih pregovora te potrebu da EU preuzme vodstvo u nadolazećim pregovorima prije konferencije COP21 u Parizu i stvori zamah potreban za donošenje promišljenog, univerzalnog, pravednog i pravno obvezujućeg sporazuma; poziva Komisiju da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere nakon susreta u Parizu i da pripremi zakonodavne prijedloge kojima se jamči pravodobna ratifikacija sporazuma;

34.    podsjeća na svoje stajalište da uravnoteženi trgovinski sporazumi globalizaciji mogu poslužiti za donošenje pravila; stoga poziva Komisiju da se pobrine za to da europski standardi ne budu ugroženi i naglašava da trgovina mora odigrati ulogu u borbi protiv siromaštva i poboljšanju razvoja u inozemstvu;

35.    očekuje od Komisije da uzme u obzir stajalište Parlamenta o TTIP-u; poziva Komisiju da unaprijed razmotri reviziju Uredbe o prijelaznim aranžmanima za bilateralne sporazume o ulaganjima predviđenu za 2020. radi stvaranja potrebnih instrumenata za poduzimanje dodatnih koraka u razrađivanju ulagačke politike EU-a na temelju idejnog dokumenta „Ulaganje, TTIP i šire”;

36.    naglašava važnost revizije Uredbe o dvojnoj namjeni, osobito u pogledu izvoza tehnologije za nadzor koja je u prošlosti korištena za gušenje ljudskih prava te prekida zastoja u provedbi reformi instrumenata trgovinske zaštite i instrumenta za međunarodnu nabavu;

Demokratskija, otvorenija i odgovornija Europska unija

37.    poziva Komisiju da podnese zakonodavni prijedlog o izradi ljestvice pokazatelja na razini EU-a o demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima kako bi na godišnjoj osnovi pratio stanje u vezi s temeljnim pravima i sukladnošću s vrijednostima EU-a sadržanim u članku 2. UEU-a u svakoj državi članici;

38.    poziva Komisiju da iznese prijedlog reforme europskog uhidbenog naloga, uključujući provjeru proporcionalnosti, normirani postupak savjetovanja, bolje definiranje kaznenih djela, obvezne razloge za neprovedbu, djelotvorne pravne lijekove i poštovanje postupovnih jamstava;

39.    očekuje od Komisije da predstavi inicijative za jačanje borbe protiv rodne, rasne, etničke ili spolne diskriminacije, diskriminacije na temelju identiteta, religije ili vjerovanja, invalidnosti ili starosti; posebno poziva Komisiju da izvrši pritisak na Vijeće radi nastavka rada na Direktivi protiv diskriminacije, što je u više navrata zatraženo; poziva Komisiju da predstavi plan o pravima skupine LGBTI i novi zakonodavni prijedlog o suzbijanju diskriminacije i integraciji Roma u državama članicama;

40.    podsjeća da se reforma o zaštiti podataka mora temeljiti na cjelovitom pristupu, poziva Komisiju i Vijeće da nastave raditi na sporazumu povezanom i s direktivom i s uredbom te ponovno poziva na stavljanje izvan snage Sporazuma o sigurnoj luci;

41.    prima na znanje objavu novog programa sigurnosti Komisije, ali prije uvođenja bilo kakvih novih sigurnosnih mjera zahtijeva provođenje sustavne procjene upotrebe i vrijednosti postojećih mjera;

42.    potiče Komisiju da se pridržava svojih planova i iznese prijedlog o priznavanju sadržaja javnih dokumenata radi promicanja slobodnog kretanja europskih građana i, kao što je više puta najavljeno, uključenja istospolnih brakova;

43.    poziva Komisiju da poveća svoje napore kad je riječ o pristupanju EU-a Europskoj konvenciji o ljudskim pravima uzimajući pritom u obzir pravne argumente koje je nedavno iznio Sud Europske unije;

44.    pozdravlja prijedlog Komisije o boljoj regulativi, važnom alatu za pravodobne i dobre političke odluke; dijeli stajalište da se boljim donošenjem zakonodavstva može pomoći u jamčenju toga da su mjere utemeljene na dokazima i dobro osmišljene, da mogu donijeti opipljivu i održivu korist građanima, poduzećima i društvu u cjelini, te u ostvarenju ciljeva povezanih s konkurentnošću, rastom i radnim mjestima; očekuje od Komisije da se ponaša ravnopravno prema dvjema granama zakonodavne vlasti kad je riječ o informacijama i dokumentaciji koju im pruža tijekom zakonodavnih postupaka;

45.    podsjeća na svoje stajalište da bolju regulativu ne treba smatrati instrumentom deregulacije ili oduzimanja prioriteta područjima kao što su socijalna zaštita, zaštita okoliša i temeljna prava te da ne bi trebala dovesti do uvođenja zamornih mehanizama ili do davanja prednosti tehničkim procjenama nad političkim izborima;

46.    pozdravlja činjenicu da je Komisija priznala pravo socijalnih partnera na sklapanje ugovora (ugovornih odnosa i sporazuma), kao što je utvrđeno člankom 155. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, što ne bi trebalo biti predmet daljnjih savjetovanja s dionicima ili procjenama učinka;

47.    poziva Komisiju da ispuni svoje obećanje i na zahtjeve za informacijama, kad je riječ o predstavkama, odgovori u roku od tri mjeseca ili da opravda zašto taj rok nije moguće poštovati, te da istraži načine pomaganja Odboru za predstavke Parlamenta u odnosu s nacionalnim tijelima kako bi države članice brže i prikladnije odgovarale na predstavke; očekuje od Komisije da poduzme mjere u cilju promicanja europske građanske inicijative kako bi taj instrument postao vrijedan u političkom dijalogu;

48.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti