Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0663/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0663/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių

Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0656/2015

Procedūra : 2015/2729(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0663/2015

B8‑0663/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa
(2015/2729(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2015 m. Komisijos darbo programa. Nauja pradžia“ (COM(2014) 0910) ir jo I‒IV priedus,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį,

A.     kadangi didelis nedarbas, nelygybė, skurdas ir žemi socialiniai standartai tebėra pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria Europos piliečiai;

B.     kadangi strategija „Europa 2020“ išlieka tinkamas pagrindas pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui stiprinti ir tikimasi, kad jos tikslai bus patvirtinti iki 2015 m. pabaigos, tačiau reikia atnaujinti ir stiprinti jų siekimo priemones;

C.     kadangi būsimomis Komisijos darbo programomis turėtų būti sprendžiamos svarbiausios XXI a. problemos, pvz., klimato kaita, energetinė nepriklausomybė, efektyvus išteklių naudojimas, perėjimas prie skaitmeninės visuomenės, pasaulinė konkurencija, lyčių lygybė ir didėjanti nelygybė, atsižvelgiant į Išlaidas dėl ES masto veiksmų nebuvimo;

D.     kadangi Europos Sąjunga, kaip politinė samprata, šiuo metu patiria esminius istorinius pokyčius ir kadangi dėl ekonomikos ir finansų krizės ES paniro į politinę krizę ir beveik visose valstybėse narėse stiprėja ekstremizmas;

1.      atsižvelgdamas į tai, kad pagrindinė problema, su kuria susiduria ES, išlieka jos piliečių pasitikėjimo atkūrimas, ir kad tai turėtų būti vilties šaltinis ir tvaraus augimo, darbo vietų kūrimo ir didesnės socialinės sanglaudos priemonė, ragina Komisiją pasinaudoti visomis savo galiomis ir atlikti varomosios jėgos vaidmenį didinant Europos integraciją ir rengiant darbotvarkę, siekiant užtikrinti, kad Europa stiprintų savo ekonomikos atgaivinimą sąžiningesnėje ir įtraukioje bendrojoje rinkoje, kurtų daugiau kokybiškų darbo vietų ir mažintų socialinę nelygybę;

Socialinė ir ekonominė konvergencija ES, tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo rėmimas

2.      pabrėžia, kad nedarbo lygis, ypač tarp jaunimo ir moterų, išlieka nepagrįstai didelis ir kad ES ekonominis atgaivinimas tebėra pažeidžiamas; palankiai vertina derybų dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) rezultatus ir ragina visapusišką jų įgyvendinimą; tikisi, kad EIB ir valstybės narės dės visas pastangas, kad kuo greičiau patvirtintų įvairius rizikingesnių investicijų projektus, kuriais būtų prisidedama prie tikro, tvirto atgaivinimo ir subalansuoto ir tvaraus augimo, o tai visoje ES skatins ekonominę konvergenciją ir bendrosios rinkos integraciją, užimtumą ir socialinę sanglaudą bei lyčių lygybę; pabrėžia savo reikalavimus, ypač susijusius su skaidrumu, demokratine atskaitomybe ir atitiktimi investavimo gairėms; ragina Komisiją spręsti būtent ESIF poveikio ES socialinei ir regionų konvergencijai ir sąlygų šalims, kurioms reikia daugiau investicijų, kad jos prisijungtų prie šios priemonės, klausimą pagal šešių dokumentų rinkinio ir dviejų dokumentų rinkinio nuostatas; ragina Komisiją atidžiai stebėti biudžeto poveikį ESIF po jo priėmimo;

3.      tvirtai pritaria Europos semestro pusiausvyros atkūrimui 2016 m., siekiant užtikrinti, kad jis būtų visapusiškai naudojamas strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti; ragina Komisiją pasiūlyti naują socialinį paktą, įskaitant veiksmingesnį svarbiausių užimtumo ir socialinių rodiklių taikymą sudarant konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, minimalių socialinių reikalavimų rinkinį, kuris padės skatinti struktūrinę konvergenciją, ir iš naujo pradėti trišalį keitimąsi nuomonėmis dėl darbo užmokesčio pokyčių; ragina Komisiją iš naujo pradėti teikti bendrosios rinkos integravimo ataskaitą, kuri turėtų būti grindžiama konkrečiais rodikliais, įvesti konkretų moterų ir vyrų lygybės ramstį ir į konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas įtraukti lyčių aspektą;

4.      pakartoja savo raginimą nustatyti konkretų terminą ir veiksmų planą, siekiant pagerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinamumą, su teisėkūros ir ne teisėkūros priemonėmis, pvz., direktyva dėl bent 10 dienų trukmės tėvystės atostogų, 2010 m. direktyvos dėl tėvystės atostogų peržiūra ir ne teisėkūros priemonėmis, kuriomis skatinami darbo laiko susitarimai; apgailestauja dėl to, kad pasiūlyta direktyva dėl motinystės atostogų gali būti atsiimta, jeigu galiausiai tai įvyks, prašo pateikti teisėkūros iniciatyvą, kuria būtų siekiama peržiūrėti Tarybos direktyvą 92/85EEB; taip pat ragina Komisiją priimti naują atskirą 2015–2020 m. moterų teisių ir lyčių lygybės strategiją, kuri, be kitų prioritetų, būtų skirta lygioms galimybėms kurti, diskriminacijai naikinti, darbo vietoms kurti, vyrų ir moterų darbo užmokesčio, skurdo ir pensijų skirtumui mažinti, kovoti su smurtu prieš moteris ratifikuojant Stambulo konvenciją ir skatinti moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo ir verslumo srityje;

5.      primygtinai ragina Komisiją vadovautis penkių pirmininkų pranešimu ir pateikti plataus užmojo metmenis, kuriais būtų siūlomos visos priemonės, reikalingos tam, kad ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) taptų atsparesnė ir pavirstų geresnio koordinavimo, struktūrinės konvergencijos ir solidarumo sistema, galinčia pasiekti Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnyje išdėstytus tikslus, įskaitant EPS lygmens fiskalinius pajėgumus ir bankų sąjungos sukūrimą; ragina spartų savo rezoliucijos dėl ekonomikos valdymo įgyvendinimą pradedant nuo Europos semestro ir derybų dėl tarpinstitucinio susitarimo supaprastinimo; šiuo atžvilgiu palankiai vertina pastarojo meto iniciatyvas dėl EPS sudarymo ir naujo suderinimo; ragina Europos stabilumo mechanizme (ESM) taikyti Bendrijos metodą, trejetą pakeisti Bendrijos priežiūros struktūra, valdyti valstybės skolas po dviejų dokumentų rinkinio patvirtinimo ir gilinti struktūrinės reformos sampratą, tokių priemonių finansavimo priemones ir jų integravimą į Semestrą; taip pat ragina diskusiją dėl dinamikos, kuri skatina šiaurės ir pietų pasiskirstymą ES, ypač pinigų sąjungoje, taip pat kliūtis ekonomikos augimui Europoje;

6.      palankiai vertina naujo mokesčių politikos dokumentų rinkinio paskelbimą ir prašo Komisijos pasiūlyti plataus masto teisėkūros pasiūlymų rinkinį, kuriuo būtų siekiama užtikrinti teisingą mokesčių sistemą, grindžiamą principu, kad mokesčiai turi būti mokami šalyje, kurioje gaunamas pelnas, išvengti vidaus rinkos iškraipymo ir nesąžiningos konkurencijos; mano, kad tokia darbotvarkė turėtų apimti teisėkūros pasiūlymus dėl privalomo tarptautinių bendrovių ataskaitų teikimo pagal atskiras šalis, Europos mokesčių mokėtojo identifikavimo kodo (TIN), mokesčių rojų nustatymo ir ES juodojo sąrašo sukūrimo siekiant juos pašalinti ir pasiūlymus, kurių reikia norint sudaryti susitarimą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės; mano, kad taip pat reikia pritaikyti ES vystymosi ir bendradarbiavimo darbotvarkę ir pagerinti jos sąlygas, kad būtų galima veiksmingai kovoti su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu; ragina Komisiją vadovautis Parlamento rekomendacijomis, pateiktomis jo teisėkūros pranešime savo iniciatyva ir Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto pranešime savo iniciatyva, kad būtų užtikrintas mokesčių teisingumas;

7.      pakartoja savo raginimą pateikti pasiūlymą dėl 14-osios bendrovių teisės direktyvos dėl bendrovių būstinių perkėlimo į kitą valstybę narę, kuria būtų užkrinta, kad mokesčiai būtų mokami valstybėse narėse, kuriose gaunamas pelnas, ir kad būtų išsaugotos darbuotojų dalyvavimo teisės;

8.      ragina Komisiją persvarstyti ir stiprinti konkurencijos politikos ir valstybės pagalbos mechanizmus ir išteklius, susijusius su bankų sąjunga, mokesčių politika ES ir regionų politika;

9.      remia kapitalo rinkų sąjungos kūrimą ir nurodo, kad reikia užtikrinti, kad nepadidėtų sisteminė finansinė rizika, ir apibrėžti ją reikiama infrastruktūra, siekiant paskatinti ne bankų kreditus ir ilgalaikes investicijas į paramą realiajai ekonomikai, ypač tose valstybėse narėse, kuriose to labiausiai reikia; primygtinai ragina Komisija labiau remti finansinių sandorių mokesčio įgyvendinimą vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą; ragina sustiprinti Europos priežiūros institucijas, įskaitant jų turimas priemones, kurios turėtų būti proporcingos didėjančioms jų užduotims; laukia Komisijos ataskaitos dėl Europos reitingų agentūros tinkamumo ir galimybės ją remti; tikisi, kad teisėkūros priemonės pagerins ne biržos išvestinių finansinių priemonių skaidrumą;

10.    tikisi, kad Komisija 2016 m. pradžioje pradės esminę ir išsamią daugiametės 2014–2020 m. finansinės programos peržiūrą ir įgyvendins mokėjimo planą, dėl kurio vis dar deramasi, kad išspręstų dabartines ir pastarąsias problemas dėl susikaupusių neapmokėtų sąskaitų; ragina Komisiją kuo geriau pasimokyti iš numatomų išvadų, kurias pateiks aukšto lygio grupė nuosavų išteklių klausimais (kuri savo darbą turi baigti 2016 m. pradžioje), ir per savo kadenciją pateikti konkrečių pasiūlymų;

11.    tikisi, kad Komisija atliks susitarimų dėl tabako peržiūrą; mano, kad reikėtų nekeisti pasiūlymo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, OLAF, procesinių garantijų kontrolieriaus, nes jį galima laikyti viena iš pasirengimo Europos prokuratūros įsteigimui sudedamųjų dalių;

12.    pakartoja savo raginimą išsamiai peržiūrėti Darbuotojų komandiravimo direktyvą; taip pat mano, kad kova su mažų garantijų darbu turi būti svarbiausias prioritetas; ragina Komisiją parengti direktyvas dėl netipinio darbo ir restruktūrizavimo; tvirtai atkreipia dėmesį į darbo sąlygų prastėjimą transporto sektoriuje, ypač kelių ir aviacijos sektoriuje, ir prašo Komisijos nedelsiant spręsti šį klausimą; tikisi, kad Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvos paramą, duos rezultatų, ir išreiškia savo pasiryžimą remti bet kokią iniciatyvą, įskaitant bet kokią finansinę iniciatyvą, kuria būtų stiprinama ES programa; ragina Komisiją parengti Vaikų garantijų iniciatyvos sistemą (panašią į Jaunimo garantijų iniciatyvą), siekiant užtikrinti, kad nė vienas vaikas nebūtų pamirštas ir kad kiekvienas skurdą patiriantis vaikas galėtų gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, nemokamą švietimą, deramą būstą ir tinkamą mitybą; taip pat ragina Komisiją parengi pasiūlymą dėl minimalios socialinės apsaugos, kuriuo būtų užtikrintas deramas socialinės apsaugos lygis visą gyvenimą, būtent teikiant minimalių pragyvenimo pajamų sistemas, galimybę mokytis ir gauti prieinamą būstą, galimybę visiems gauti tinkamą sveikatos priežiūrą ir galimybę visiems gauti prieinamas kokybiškas vaiko priežiūros paslaugas; primygtinai teigia, kad reikia peržiūrėti dabartinę direktyvą dėl motinystės atostogų;

13.    ragina Komisiją užtikrinti, kad švietimas ir mokymas išliktų svarbiausiais jos prioritetais, didžiausią dėmesį skiriant galimybei naudotis kokybiškomis ES švietimo ir mokymo sistemomis, jų lygybei, modernizavimui ir skatinimui, ypač atsižvelgiant į opiausias problemas, pvz., strategijos „Europa 2020“ tikslų ir pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimą, dabartinei ir būsimai darbo rinkai reikalingų įgūdžių persvarstymą, profesinio lavinimo ir mokymo bei dualinio mokymo skatinimą, paramą kokybiškam profesiniam mokymui ir stažuotėms, programai „Erasmus+“, mokymuisi visą gyvenimą ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui;

14.    ragina Komisiją toliau skatinti kultūros ir kūrybos sektorius ir remti bei skatinti Europos kultūros paveldo metų paskelbimą, ir tikisi, kad Komisija parengs ilgai lauktą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūrą;

15.    ragina Komisiją pateikti konkrečius pasiūlymus siekiant įsteigti energetikos sąjungą, kuri paskatins energetikos pereinamąjį procesą, kuris padidins augimą ir darbo vietų kūrimą ir užtikrins Europai tvarią ateitį; pabrėžia, kad energetikos sąjunga turėtų būti grindžiama efektyvaus energijos vartojimo, atsinaujinančiosios energijos ir pažangiosios infrastruktūros skatinimu, o tai Sąjungai suteiks galimybę mažinti energetinę priklausomybę nuo brangaus iškastinio kuro importo, didinti mūsų geopolitinę nepriklausomybę ir ilgainiui pateikti pigesnį pasirinkimą namų ūkiams ir pramonei siūlant prieinamas energijos kainas; mano, kad piliečiai turėtų būti svarbiausi Europos Sąjungoje ir tikisi, kad su Komisijos komunikatu dėl energijos nepritekliaus bus pateiktas veiksmų planas;

16.    ragina Komisiją sukurti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką ir pasiūlyti novatorišką ir įtraukią skaitmeninę sąjungą; prašo Komisijos pasiūlyti aiškius integruotos strategijos prioritetus ir sąveikas, aiškias teisėkūros rekomendacijas, finansavimo būdus ir priemones, siekiant sukurti skaitmeninę ekonomiką, kurioje Europa galėtų vadovauti pasauliui, verslas galėtų veikti tarp valstybių, vartotojų ir piliečių teisės būtų apsaugotos ir galėtų būti skatinamas viešojo administravimo modernizavimas, veiksmingumas ir įtraukumas; pabrėžia, kad reikia remti skaitmeninio sektoriaus, kuriuo bus užtikrinta, kad kiekvienas europietis turėtų prieigą prie greito interneto, kūrimą, valdyti pramonės sektoriaus perėjimą prie skaitmeninio formato ir teikti skaitmeninius įgūdžius, kad galima būtų juo pasinaudoti; taip pat prašo Komisijos peržiūrėti ES autorių teisių teisės aktus ir skatinti elektroninių ryšių ir tinklo technologijos saugumą, ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms; tvirtai primena Komisijai, kad plataus užmojo skaitmeninės sąjunga nebus įmanoma, jeigu nebus įgyvendintas tinkamas investicijų skatinimo mechanizmas;

17.    ragina Komisiją pateikti ES vidaus rinkos stiprinimo pasiūlymus ir priemones, be kita ko: naują prekių ir paslaugų vidaus rinkos strategiją; Paslaugų direktyvos, Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir viešųjų pirkimų teisės aktų rinkinio įgyvendinimą; analizę, vertinimą ir, galiausiai, teisėkūros pasiūlymą, susijusius su skaitmeninėmis platformomis bendrojoje rinkoje; bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimą, įskaitant teisėkūros pasiūlymus dėl tarpvalstybinių įmonių ir vartotojų sutarčių ir dalijimosi ekonomikos; vartotojų teisių užtikrinimą, įskaitant Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos ir Direktyvos dėl klaidinančios reklamos peržiūrą; ragina Komisiją nuolat tobulinti bendrosios rinkos išorės aspektą ES prekybos politikos srityje, atsižvelgiant į ES konkurencingumo didinimą ir vartotojų apsaugą vengiant nesąžiningos prekių ir paslaugų, kurios neatitinka ES saugumo, aplinkos ir socialinių standartų, konkurencijos;

18.    tikisi, kad bus vykdoma tolesnė veikla, susijusi su Komisijos žaliąja knyga dėl galimybės geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams,

19.    ragina parengti plataus masto ES pramonės politiką, kuria būtų suteikta galimybė kurti naujas prekes ir paslaugas ir naudojantis inovacijomis restruktūrizuoti pramonės procesus, siekiant modernizuoti ES pramonę ir pereiti prie žinių, skaitmeninės, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos;

20.    pabrėžia, kad reikia pateikti plataus užmojo pasiūlymą dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS 2021/30) peržiūros, siekiant nustatyti tinkamą anglies dioksido kainą, ir reikia pateikti teisėkūros pasiūlymą, kad būtų įgyvendinta 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija tuose sektoriuose, kuriems netaikoma ATLPS, ir ragina priimti plataus masto pasiūlymų dokumentų paketą dėl atsinaujinančiosios energijos;

21.    ragina Komisiją pasiūlyti priemones, kuriomis būtų pagerintas judumas mieste, ir darnųjį transportą su technologinėmis inovacijomis ir alternatyviaisiais degalais, siekiant užtikrinti veiksmingo viešojo transporto prieinamumą, išmaniųjų ir novatoriškų sprendimų kūrimą ir finansinių švaraus miesto transporto sistemos infrastruktūrų išteklių sutelkimą;

22.    tikisi, kad Komisija atsižvelgs į dabartines problemas aplinkos ir sveikatos srityse, kai aplinkos būklė neigiamai veikia žmogaus sveikatą, ir pateiks pasiūlymus dėl planuojamų strategijų, ypač mokslinių horizontaliųjų endokrininę sistemą ardančių medžiagų kriterijų, kurie nurodyti 7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje, taip nedelsiant įvykdant pavėluotus Komisijos teisinius įsipareigojimus;

23.    ragina Komisiją atlikti Reglamento dėl lengvųjų automobilių išmetamų CO2 dujų peržiūrą ir pateikti plataus užmojo pasiūlymą, kuriame būtų nustatytas tikslas po 2020 m.; taip pat tikisi, kad bus atlikta Degalų kokybės direktyvos peržiūra, siekiant mažinti transporto degalų priklausomybę nuo iškastinio kuro po 2020 m., įskaitant pasiūlymus dėl tvarumo kriterijų, susijusių su biomase, naudojama energijos tikslais;

24.    ragina Komisiją stebėti ir įgyvendinti veiksmų programas ir peržiūrėti strategiją „ES 2020“; mano, kad reikia imtis veiksmų, kad būtų pasinaudota ESIF ir kitų fondų sąveika, ir kad galima būtų supaprastinti Europos struktūrinius ir investicijų fondus ir ESIF juos papildant tarpusavyje ir jiems nekenkiant, nes jais siekiama panašių tikslų; ragina išnagrinėti Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) ir programos „Horizontas 2020“ sąveiką;

25.    prašo Komisijos stiprinti rizikos valdymo priemones įvairiuose žemės ūkio sektoriuose (pvz., pieno) ir pateikti pasiūlymą dėl kovos su maisto atliekomis; taip pat skatina glaudesnius mokslinių tyrimų, ūkininkų ir pramonės ryšius;

26.    ragina Komisiją pateikti naują techninių priemonių ir daugiamečių žuvininkystės valdymo planų sistemą, atsižvelgiant į bendrą žuvininkystės politiką, ir pateikti pasiūlymus dėl Žuvininkystės kontrolės reglamento peržiūros;

Kompleksinis požiūris į migraciją ir prieglobstį

27.    palankiai vertina pastaruosius Komisijos pasiūlymus, kuriais siekiama nustatyti solidarumo ir naštos pasidalijimo mechanizmus, kad būtų tinkamai sprendžiamos skubios humanitarinės problemos, ir tvirtai palaiko išsamų vidutinės trukmės ir ilgalaikių problemų nagrinėjimą;

28.    ragina Komisiją toliau rengti teisėkūros pasiūlymus dėl perkėlimo mechanizmo ir nuolatinio perkėlimo mechanizmo, kad būtų pasiektas teisingesnis asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, pasiskirstymas ES; pabrėžia, kad svarbu laikytis žmogaus teisių ir grąžinimo politikos; todėl tikisi, kad bus atliktas Reglamento „Dublinas III“ vertinimas ir galima peržiūra;

29.    remia Komisijos užmojus ir pasaulinę viziją teisėtos migracijos srityje taikant veiksmų planą, kuriuo sprendžiamos Sąjungos ekonominės ir demografinės problemos ir dabartinės darbo rinkos ir gebėjimų spragos; ragina priimti veiksmų planą, kaip ir migracijos darbotvarkės atveju, įskaitant naujus teisėkūros pasiūlymus dėl sektorių darbo jėgos, būtent namų ūkio darbuotojų, migracijos; ragina peržiūrėti Mėlynosios kortelės direktyvą;

ES balso stiprinimas pasaulyje

30.    primena savo nuomonę, kad tam, kad būtų pasiekti rezultatai, Komisija turėtų priimti peržiūrėtą kaimynystės politiką su išsamiu ir nuosekliu požiūriu į išorės veiksmus ir vidaus politiką; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad imigracijos politika nėra tik sienų kontrolės klausimas ir yra susijusi su vystomuoju bendradarbiavimu, saugumu ir žmogaus teisėmis, atsižvelgiant į tai, kad socialinė nelygybė ir skurdas dažnai yra pagrindinės konfliktų ir neteisėtos migracijos priežastys;

31.    yra įsitikinęs, kad į darbotvarkę vis dar turėtų būti įtraukta ES plėtra, teikiant pirmenybę reformoms šalyse kandidatėse ir objektyviai jas vertinant, siekiant palaikyti jų motyvaciją ir ES pajėgumą skleisti savo vertybes;

32.    pabrėžia, kad Europos vystomojo bendradarbiavimo metais Komisija Afrikoje turi pasiekti apčiuopiamų rezultatų, ir ragina Komisiją parengti ir pateikti tolesnių veiksmų planą, susijusį su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir tolesnį bendrą jos įsipareigojimų laikytis humanitarinių žmogiškumo, nešališkumo, neutralumo ir nepriklausomumo principų vykdymą; ragina priimti peržiūrėtą Lyčių lygybės veiksmų planą vystymosi srityje;

33.    pabrėžia ES pozicijos, esančios beveik du dešimtmečius trunkančių derybų dėl klimato priešakyje, svarbą ir kad ES reikia atlikti tvirtą vadovaujamą vaidmenį būsimose derybose prieš 21-ąją šalių konferenciją Paryžiuje ir įgauti pagreitį siekiant sudaryti tvirtą, universalų, teisingą ir teisiškai privalomą susitarimą; ragina Komisiją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus, susijusius su konferencija Paryžiuje, ir pateikti teisėkūros pasiūlymą, kuriuo būtu užtikrintas susitarimo ratifikavimas laiku;

34.    primena savo nuomonę, kad subalansuoti prekybos susitarimai gali suteikti globalizacijos taisykles; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad nekiltų pavojus Europos standartams, ir pabrėžia, kad prekyba turi atlikti vaidmenį kovojant su skurdu ir skatinant plėtrą užsienyje;

35.    tikisi, kad Komisija deramai atsižvelgs į Parlamento poziciją dėl TPIP; ragina Komisiją anksčiau atlikti 2020 m. numatytą reglamento dėl dvišalių investicijų sutarčių pereinamojo laikotarpio priemonių peržiūrą, kad būtų sukurtos reikiamos papildomų veiksmų, kurių reikia imtis plėtojant ES investicijų politiką, priemonės, remiantis koncepcijos dokumentu „Investicijos į TPIP ir ne tik“;

36.    pabrėžia, kad svarbu peržiūrėti Dvejopo naudojimo reglamentą, ypač tam, kad būtų atsakyta už sekimo technologijos eksportą, kuris praeityje padėjo vykdyti represijas žmogaus teisių srityje, ir panaikinti prekybos gynybos priemonėmis ir tarptautinės viešųjų pirkimų priemonės reformos blokavimą;

Demokratiškesnė, atviresnė ir atskaitingesnė ES

37.    ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymą, kuriuo būtų sukurta ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių suvestinė, kad būtų įvertinta kasmetinė pagrindinių teisių padėtis ir atitiktis ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintoms ES vertybėms kiekvienoje valstybėje narėje;

38.    ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Europos arešto orderio reformos, įskaitant proporcingumo patikrą, standartinę konsultacijų procedūrą, geresnes nusikalstamos veikos apibrėžtis, privalomą nevykdymo pagrindą, veiksmingas teisių gynimo priemones ir procedūrinių garantijų laikymąsi;

39.    tikisi, kad Komisija pasiūlys iniciatyvas dėl kovos su diskriminacija dėl lyties, rasės ar etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos ar tapatybės, religijos ar tikėjimo, negalios ar amžiaus stiprinimo; ypač prašo Komisijos daryti spaudimą Tarybai dėl direktyvos dėl kovos su diskriminacija blokavimo panaikinimo, kaip ne kartą raginta; ragina Komisiją pateikti veiksmų planą dėl LGBTI teisių ir pateikti naują teisėkūros pasiūlymą dėl kovos su diskriminacija ir romų integracijos valstybėse narėse;

40.    primena, kad duomenų apsaugos reforma turi būti grindžiama bendru požiūriu, prašo Komisijos ir Tarybos tęsti darbą, susijusį su susitarimu tiek dėl direktyvos, tiek dėl reglamento, ir pakartoja savo raginimą panaikinti Saugaus uosto susitarimą;

41.    atkreipia dėmesį į naujos Komisijos saugumo darbotvarkės paskelbimą, tačiau reikalauja prieš įgyvendinant naujas saugumo priemones atlikti išsamų esamų priemonių naudojimo ir vertės vertinimą;

42.    ragina Komisiją laikytis savo planų ir pateikti pasiūlymą dėl viešųjų dokumentų turinio pripažinimo, kad būtų skatinamas laisvas Europos piliečių judėjimas, ir kaip pranešta anksčiau, būtų įtrauktos tos pačios lyties santuokos;

43.    ragina Komisiją dėti didesnes pastangas, kad būtų užtikrinta, kad ES prisijungtų prie Europos žmogaus teisių konvencijos, atsižvelgiant į neseniai Teisingumo Teismo pateiktus teisinius argumentus;

44.    palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl geresnio reglamentavimo, kuris yra svarbi laiku priimamų patikimų politikos sprendimų priemonė; mano, kad geresnis reglamentavimas gali padėti užtikrinti, kad priemonės būtų grindžiamos įrodymais ir tinkamai sukurtos, kad jos piliečiams, įmonėms ir visai visuomenei suteiktų apčiuopiamos ir tvarios naudos ir kad būtų įvykdyti su konkurencingumu, augimu ir darbo vietų kūrimu susiję tikslai; tikisi, kad Komisija vienodai traktuos dviejų teisėkūros institucijų informaciją ir dokumentus, kuriuos jos pateikia vykdydamos teisėkūros procedūras, atžvilgiu;

45.    primena savo požiūrį, kad geresnis reglamentavimas neturėtų būti laikomas tokių sričių, kaip socialinė ir aplinkos apsauga ir pagrindinės teisės, reguliavimo panaikinimo ar prioriteto panaikinimo priemone, ir kad jis neturėtų sukurti gremėzdiškų mechanizmų ar leisti, kad techniniai vertinimai nugalėtų politinius pasirinkimus;

46.    palankiai vertina tai, kad Komisija pripažino socialinių partnerių teisę sudaryti susitarimus (sutartiniai santykiai ir susitarimai), kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnyje, tam neturėtų būti taikomos papildomos suinteresuotųjų šalių konsultacijos ar poveikio vertinimai;

47.    ragina Komisiją įvykdyti savo pasižadėjimą per tris mėnesius atsakyti į prašymus suteikti informaciją, susijusią su peticijomis, arba pateikti priežastis, kai negali būti laikomasi šio termino, ir ieškoti būdų padėti Parlamento Peticijų komitetui spręsti su nacionalinės valdžios institucijomis susijusius klausimus, kad valstybės narės skubiau ir tinkamiau pateiktų atsakymus dėl peticijų; tikisi, kad Komisija imsis Europos piliečių iniciatyvos skatinimo priemonių, kad ji taptų vertinga politinio dialogo priemone;

48.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.