Návrh uznesenia - B8-0663/2015Návrh uznesenia
B8-0663/2015

NÁVRH UZNESENIA o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0656/2015

Postup : 2015/2729(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0663/2015
Predkladané texty :
B8-0663/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0663/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016

(2015/2729(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Pracovný program Komisie na rok 2015 – Nový začiatok (COM(2014)0910) a jeho prílohy 1 až 4,

–       so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.     keďže vysoká nezamestnanosť, nerovnosti, chudoby a nízke sociálne normy sú ešte stále hlavnými problémami, ktorým čelia európski občania;

B.     keďže stratégie Európa 2020 zostáva platným základom pre budovanie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v Európe a jej ciele majú byť potvrdené ešte pred koncom roka 2015, ale jej realizačné nástroje potrebujú aktualizáciu a posilnenie;

C.     keďže budúce pracovné programy Komisie by sa mali zamerať na riešenie hlavných problémov 21. storočia, akými sú zmena klímy, energetická nezávislosť, efektívnosť zdrojov, prechod na digitálnu spoločnosť, celosvetová hospodárska súťaž a rastúca nerovnosť, rodová rovnosť, berúc do úvahy náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ;

D.     keďže Európska únia ako politická koncepcia sa nachádza v zlomovom bode svojej histórie a keďže hospodárska a finančná kríza ju uvrhla do politickej krízy a rastúceho extrémizmu takmer vo všetkých členských štátoch;

1.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na to, že hlavnou výzvou, ktorej čelí Európska únia, je získať späť dôveru svojich občanov, čo by sa malo chápať ako zdroj nádeje a motor udržateľného rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, využila všetky svoje právomoci konať ako vedúca sila pri prehlbovaní európskej integrácie a stanovovaní programu, ktorým sa zabezpečí, aby Európa posilnila svoju hospodársku obnovu na spravodlivejšom a inkluzívnom jednotnom trhu s vyšším potenciálom vytvárania kvalitných pracovných miest a znižovania sociálnych nerovností;

 

Sociálne a hospodárske zbližovanie v rámci EÚ na podporu tvorby pracovných miest a udržateľného rastu

2.      zdôrazňuje, že miera nezamestnanosti je naďalej nadmieru vysoká, najmä pre mladých ľudí a ženy, a že hospodárske oživenie EÚ je stále krehké; víta výsledok rokovaní o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) a naliehavo žiada jeho plné vykonávanie; očakáva, že EIB a členské štáty urobia všetko pre to, aby čo najskôr schválili rad rizikovejších investičných projektov, ktoré prispejú k silnému a výraznému oživeniu a vyrovnanému a udržateľnému rastu, ktorý podporí hospodárske zbližovanie a integráciu jednotného trhu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti a rodovej rovnosti na celom území EÚ; zdôrazňuje svoje žiadosti, najmä pokiaľ ide o transparentnosť, demokratickú zodpovednosť a dodržiavanie investičných usmernení; vyzýva Komisiu, aby riešila najmä vplyv EFSI na sociálne a regionálne zbližovanie v EÚ a podmienky, v rámci obmedzení balíka šiestich a dvoch legislatívnych aktov, pre krajiny, ktoré viac potrebujú investície pristúpiť k tomuto nástroju; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala vplyv EFSI na rozpočet po jeho prijatí;

3.      dôrazne podporuje opätovné vyváženie procesu európskeho semestra v roku 2016, aby sa zabezpečilo, že sa bude v plnej miere využívať na realizáciu stratégie Európa 2020; vyzýva Komisiu, aby navrhla nový sociálny pakt vrátane intenzívnejšieho uplatňovania kľúčových ukazovateľov zamestnanosti a sociálnych ukazovateľov pri formulovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny, súbor minimálnych sociálnych noriem na pomoc pri posilňovaní štrukturálnej konvergencie a obnovenie tripartitnej výmeny názorov o vývoji miezd; žiada Komisiu, aby opätovne zaviedla správu o integrácii jednotného trhu, ktorá by mala byť založená na sektorovo špecifických ukazovateľoch, zaviedla osobitný pilier pre rovnosť medzi ženami a mužmi a začlenila rodové hľadisko do odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

4.      opätovne požaduje stanovenie konkrétneho harmonogramu a akčného plánu s cieľom posilniť zladenie profesného a súkromného života, s legislatívnymi a nelegislatívnymi opatreniami, ako sú napríklad smernica o otcovskej dovolenke v trvaní aspoň 10 dní, revízia smernice o rodičovskej dovolenke z roku 2010 a nelegislatívne opatrenia na podporu dohôd o pracovnom čase; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že navrhovaná smernica o materskej dovolenke môže byť stiahnutá a, ak sa tak napokon stane, požaduje legislatívne iniciatívy zamerané na revíziu smernice Rady 92/85EEC; vyzýva tiež Komisiu, aby prijala novú samostatnú stratégiu pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na roky 2015 – 2020 zameranú okrem iných priorít na vytváranie rovnakých príležitostí, odstránenie diskriminácie, vytváranie pracovných miest, znižovanie chudoby, rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch medzi pohlaviami, boj proti násiliu voči ženám, tým, že sa ratifikuje Istanbulský dohovor a na podporu účasti žien na rozhodovaní a podnikaní;

5.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby nadviazala na „správu piatich predsedov“ a predložila ambiciózny plán všetkých opatrení potrebných na zvýšenie odolnosti hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a jej premenu na rámec na lepšej koordinácie, štrukturálnej konvergencie a solidarity, ktorý bude schopný dosahovať ciele stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), a to aj na úrovni fiškálnej kapacity HMÚ a dokončenia bankovej únie; vyzýva na urýchlené vykonanie svojho uznesenia o správe ekonomických záležitostí počnúc zefektívnením európskeho semestra a rokovaním o medziinštitucionálnej dohode; v tejto súvislosti víta nedávne iniciatívy na úplnú a vyváženú v HMÚ; vyzýva na prijatie metódy spoločenstva v Európskom mechanizme pre stabilitu (EMS), nahradenie „trojky“ monitorovacou štruktúrou založenou na Spoločenstve, riadenie štátneho dlhu po schválení balíka dvoch legislatívnych aktov, ako aj prehlbovanie koncepcie štrukturálnej reformy, spôsobov financovania takýchto opatrení a ich integráciu v rámci semestra; vyzýva tiež na diskusiu o pohyboch, ktoré živia priepasť medzi severom a juhom v EÚ a najmä v rámci menovej únie, ako aj o prekážkach brániacich hospodárskemu rastu v Európe;

6.      víta zverejnenie balíka novej daňovej politiky a žiada Komisiu, aby navrhla ambiciózny balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie spravodlivého daňového systému založeného na zásade, že dane sa zaplatia v krajine, kde sa vytvoria zisky, čím sa zabráni nekalej súťaži a narušeniu vnútorného trhu; domnieva sa, že takýto program by mal zahŕňať legislatívne návrhy na povinné vykazovanie zo strany nadnárodných spoločností v rámci každej krajiny, európske daňové identifikačné číslo (DIČ), vymedzenie daňových rajov a vytvorenie európskej čiernej listiny s cieľom ich odstránenia, a legislatívne návrhy potrebné na dosiahnutie legislatívnej dohody o spoločnom konsolidovanom základe dane; domnieva sa, že program rozvoja a spolupráce EÚ by mal byť prispôsobený účinnému boju proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a že by sa mala modernizovať jeho podmienenosť; vyzýva Komisiu, aby nadviazala na odporúčania Parlamentu v jeho legislatívnej správe a iniciatívnej správe výboru TAXE na zaručenie daňovej spravodlivosti;

7.      opakuje svoju žiadosť o návrh 14. smernice o práve obchodných spoločností o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností, ktorý by mal zabezpečiť, aby sa dane platili v členskom štáte, v ktorom sa vytvárajú zisky, a aby sa zachovávali práva účasti zamestnancov;

8.      vyzýva Komisiu, aby opätovne posúdila a posilnila mechanizmy a zdroje politiky hospodárskej súťaže a štátnej pomoci v oblastiach, akými sú Banková únia, politika zdaňovania v EÚ a regionálna politika;

9.      podporuje vytvorenie únie kapitálových trhov, pričom poukazuje na potrebu zaručiť, aby sa nezvyšovalo systémové finančné riziko, ktoré by sa malo ohraničiť potrebnou infraštruktúrou, s cieľom naštartovať nebankové úvery a podporiť dlhodobé investície na podporu reálnej ekonomiky, najmä v členských štátoch, kde je to najviac potrebné; naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu pre zavedenie dane z finančných transakcií vykonávaných v rámci posilnenej spolupráce; vyzýva na posilnenie európskych orgánov dohľadu vrátane prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, ktoré by mali zodpovedať ich rastúcemu riziku; očakáva správu Komisie o vhodnosti a možnosť podpory európskej ratingovej agentúry; očakáva legislatívne opatrenia na zlepšenie transparentnosti mimoburzových derivátov;

10.    očakáva od Komisie, že začiatkom roka 2016 predloží významnú a komplexnú revíziu VFR na roky 2014 – 2020 a implementuje plán platieb, o ktorom sa stále rokuje, s cieľom riešiť súčasné a opakujúce sa problémy s nahromadenými neuhradenými platbami; povzbudzuje Komisiu, aby čo najlepšie využila skúsenosti z očakávaných záverov skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá by mala ukončiť svoju prácu začiatkom roku 2016, a aby predložila konkrétne návrhy počas svojho trvania;

11.    očakáva, že Komisia vykoná revíziu Dohody o tabaku; zastáva názor, že návrh kontrolóra procesných záruk pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF (2014/00173) by sa mal zachovať, pretože môže byť chápaný ako jeden z pilierov v rámci prípravy na zriadenie Európskej prokuratúry;

12.    opakuje svoju žiadosť o komplexnú revíziu smernice o vysielaní pracovníkov; okrem toho sa domnieva, že boj proti neistej zamestnanosti musí byť najvyššou prioritou; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pracovala na smerniciach o atypickej práce a reštrukturalizácii; dôrazne poukazuje na zhoršenie pracovných podmienok v sektore dopravy, najmä v oblasti cestnej a leteckej dopravy, a žiada Komisiu, aby ich bezodkladne riešila; dúfa, že vykonávanie záruky pre mladých ľudí vrátane podpory z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, začnú prinášať ovocie a vyjadruje svoju ochotu podporovať všetky iniciatívy, vrátane finančných, na posilnenie tohto programu EÚ; vyzýva Komisiu, aby predložila program „záruka pre deti“ (podobný ako záruka pre mladých ľudí), aby sa zabezpečilo, že žiadne dieťa nebude zaostávať a aby každé dieťa v chudobe malo bezplatný prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, dôstojnému bývaniu a primeranej výžive; vyzýva Komisiu, aby vypracovala aj návrh miním sociálnej ochrany, ktorými sa zabezpečí primeraná úroveň sociálnej ochrany v priebehu celého života, najmä prostredníctvom systémov základného príjmu, prístupu k vzdelávaniu a finančne dostupnému bývaniu, univerzálneho prístupu k primeranej zdravotnej starostlivosti a všeobecného prístupu k cenovo dostupnej, kvalitnej starostlivosti o deti; trvá na revízii existujúcej smernice o materskej dovolenke;

13.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že vzdelávanie a odborná príprava zostanú hlavnými prioritami, pričom sa budú zameriavať na prístup a rovnosť, modernizáciu a podporu vysoko kvalitných systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ s dôrazom na najnaliehavejšie otázky, ako sú realizácia cieľov stratégie Európa 2020 a hlavných iniciatív, prehodnotenie zručností potrebných pre súčasné a budúce pracovného trhu, podpora odborného vzdelávania a prípravy a duálnych systémov vzdelávania, podpora kvality stáží a odbornej praxe, program Erasmus+, celoživotné vzdelávanie a mediálna gramotnosť pre všetkých;

14.    vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala kultúrny a kreatívny priemysel, podporovala a presadzovala zriadenie Európskeho roku kultúrneho dedičstva, a očakáva, že Komisia navrhne dlho očakávanú revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách;

15.    vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy s cieľom vytvoriť Energetickú úniu, ktorá prinesie transformáciu energetického systému na podporu rastu, tvorby pracovných príležitostí a udržateľnej budúcnosti pre Európu; zdôrazňuje, že energetická únia by mala byť založená na podpore energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a inteligentnej infraštruktúry, ktorá umožní Únii znížiť energetickú závislosť od dovozu drahých fosílnych palív, zvýšiť našu geopolitickú nezávislosť, a v dlhodobom horizonte poskytne lacnejšiu možnosť ponuky dostupnej ceny energie pre domácnosti a priemysel; domnieva sa, že občania by mali byť stredobodom energetickej únie a očakáva, že oznámenie Komisie o energetickej chudoby bude sprevádzať akčný plán;

16.    vyzýva Komisiu, aby vytvorila skutočný jednotný digitálny trh a navrhla inovatívnu a inkluzívnu digitálnu Úniu; žiada Komisiu, aby predložila jasné priority a súčinnosť v rámci integrovanej stratégie s jasnými legislatívnymi odporúčaniami a finančnými spôsobmi a prostriedkami zameranými na vytvorenie digitálnej ekonomiky, kde Európa môže byť vedúcou silou na svete, kde môžu podniky fungovať aj cez hranice a kde práva spotrebiteľov a občanov a v prípade verejnej správy môžu byť vedené k modernizácii, inkluzívnosti a efektívnosti; zdôrazňuje potrebu podpory rozvoja digitálneho odvetvia, ktoré umožní každému Európanovi prístup k rýchlemu pripojeniu na internet, riadenie prechodu na digitálne technológie v priemyselnom sektore a poskytne digitálne zručnosti na ich využívanie; okrem toho žiada Komisiu, aby zrevidovala právne predpisy EÚ o autorských právach a podporovala bezpečnosť elektronických komunikácií a sieťových technológií, najmä pre MSP a mikropodniky; dôrazne pripomína Komisii, že ambiciózna digitálna únia nebude možná bez primeraných mechanizmov s cieľom spustiť investície na mieste;

17.    vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy a opatrenia na posilnenie vnútorného trhu EÚ okrem iného: novú stratégiu vnútorného trhu pre tovar a služby; vykonávanie smernice o službách, smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a balíka o verejnom obstarávaní; analýza, hodnotenie a prípadne legislatívny návrh v súvislosti s digitálnymi platformami na jednotnom trhu; dokončenie jednotného digitálneho trhu vrátane legislatívnych návrhov o cezhraničných zmluvách podnik-zákazník a hospodárstva spoločného využívania zdrojov; presadzovanie práv spotrebiteľov, vrátane preskúmania smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej reklame; naliehavo vyzýva Komisiu, aby nepretržite rozvíjala vonkajší rozmer jednotného trhu v rámci obchodných politík EÚ s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ a ochranu spotrebiteľa a zároveň zabrániť nekalej súťaži pochádzajúcej z tovaru a výrobkov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné, environmentálne a sociálne normy EÚ;

18.    žiada kroky v nadväznosti na zelenú knihu o možnom rozšírení ochrany zemepisných označení EÚ na nepoľnohospodárske výrobky;

19.    požaduje vypracovanie ambicióznej priemyselnej politiky EÚ, ktorá umožní rozvoj nových tovarov a služieb a reštrukturalizáciu priemyselných postupov prostredníctvom inovácií, a to s cieľom modernizovať priemysel EÚ a prejsť na znalostné, digitálne a nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

20.    zdôrazňuje potrebu ambiciózneho návrhu na revíziu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS 2021/30) s cieľom stanoviť cenu uhlíka na primeranej úrovni a potrebu predložiť legislatívny návrh na implementáciu klimaticko-energetického rámca na rok 2030 v sektoroch, na ktoré sa nevzťahuje ETS, a požaduje ambiciózny balík návrhov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie;

21.    vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zlepšenie mestskej mobility a udržateľnej dopravy s technologickou inováciou a alternatívnymi palivami, s cieľom zabezpečiť dostupnosť účinnej verejnej dopravy, vývoj inteligentných a inovatívnych riešení a mobilizáciu finančných zdrojov na infraštruktúru systému čistej mestskej dopravy;

22.    očakáva od Komisie, že bude uvažovať o súčasných výzvach v oblastiach životného prostredia a zdravia, kde stav životného prostredia negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie, a že predloží návrhy plánovaných stratégií, najmä vedecky podložené horizontálne kritériá pre endokrinné disruptory, uvedené v 7. environmentálnom akčnom programe, čím by sa bez ďalšieho odkladu splnili oneskorené právne záväzky Komisie;

23.    vyzýva Komisiu, aby dokončila preskúmanie nariadenia o emisiách CO2 z automobilov a predložila ambiciózny návrh s cieľom na obdobie po roku 2020; okrem toho očakáva preskúmanie smernice o kvalite paliva s cieľom dekarbonizácie pohonných hmôt na obdobie po roku 2020 vrátane návrhov na kritériá udržateľnosti pre biomasu na energetické účely;

24.    vyzýva Komisiu, aby monitorovala a vykonávala operačné programy (OP) a preskúmala stratégiu Európa 2020; zastáva názor, že by sa mali podniknúť kroky na využitie súčinnosti medzi EFSI a inými fondmi a že európske štrukturálne a investičné fondy a EFSI by sa mohli zefektívniť vzájomným posilňovaním, namiesto toho, aby sa vzájomne oslabovali, pretože sa zameriavajú na podobné ciele; žiada o preskúmanie súčinnosti medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) a programom Horizont 2020;

25.    vyzýva Komisiu, aby posilnila nástroje riadenia rizík v rôznych poľnohospodárskych sektoroch (napríklad v sektore mlieka) a aby predložila návrh na boj proti odpadom; vyzýva aj na užšie prepojenie medzi výskumom, poľnohospodármi a priemyslom;

26.    vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so spoločnou rybárskou politikou navrhla nový rámec technických opatrení a viacročné plány riadenia rybárstva a aby predložila návrh revízie kontrolného nariadenia;

Holistický prístup k migrácii a azylu

27.    víta nedávne návrhy Komisie zamerané na vytvorenie mechanizmov solidarity a rozdelenia záťaže s cieľom primerane reagovať na naliehavé humanitárne výzvy a dôrazne podporuje hĺbkové posúdenie strednodobých a dlhodobých výziev;

28.    vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na legislatívnych návrhoch na mechanizmus presídľovania a stály mechanizmus prerozdelenia s cieľom dosiahnuť spravodlivejšie rozdelenie ľudí, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu v rámci EÚ; zdôrazňuje význam dodržiavania ľudských práv a politík návratu; očakáva preto hodnotenie a možnú revíziu nariadenia Dublin III;

29.    podporuje Komisiu v jej ambicióznej a globálnej vízii legálnej migrácie prostredníctvom plánu, v ktorom sa posúdia hospodárske a demografické výzvy Únie, ako aj existujúce nedostatky trhu práce a zručností; žiada vytvorenie plánu, podľa rovnakého programu ako v oblasti migrácie vrátane nových sektorových návrhov týkajúcich sa migrácie za prácou ako na domácich pracovníkov; žiada revíziu smernice o modrej karte;

Posilnenie postavenia EÚ vo svete

30.    pripomína svoj názor, že na dosiahnutie výsledkov by Komisia mala zaviesť revidovanú susedskú politiku prostredníctvom komplexného a uceleného prístupu k vonkajšej pomoci a vnútorným politikám; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že prisťahovalecká politika nie je len otázkou kontroly hraníc, ale týka sa aj rozvojovej spolupráce, bezpečnosti a ľudských práv, vzhľadom na to, že sociálne nerovnosti a chudoba sú často základnými príčinami konfliktov a nelegálnej migrácie;

31.    je presvedčený, že rozšírenie EÚ by malo zostať na programe uprednostňovaním a objektívnym monitorovaním reforiem v kandidátskych krajinách s cieľom zachovať ich motiváciu a schopnosť EÚ šíriť svoje hodnoty;

32.    zdôrazňuje skutočnosť, že v Európskom roku rozvoja Komisia musí dosiahnuť hmatateľné výsledky v Afrike, a vyzýva Komisiu, aby vypracovala nadväzujúci akčný plán na vykonávanie Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci s cieľom zabezpečiť súdržnosť a pokračujúcu spoločnú implementáciu jej záväzku dodržiavať humanitárne zásady ľudskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti; vyzýva na prijatie revidovaného akčného plánu pre rodovú rovnosť v rámci rozvojovej spolupráce;

33.    zdôrazňuje význam postavenia EÚ na čele medzinárodných rokovaní o klíme za takmer dve desaťročia a potrebu, aby EÚ zaujala rozhodné postavenie v rámci nadchádzajúcich rokovaní pred zasadnutím COP 21 v Paríži a vytvorila impulz smerom k silnej, univerzálnej, spravodlivej a právne záväznej dohode; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadnu následnú kontrolu stretnutia v Paríži a aby predložila legislatívne návrhy, ktoré zabezpečia včasnú ratifikáciu dohody;

34.    pripomína svoj názor, že vyvážené obchodné dohody môžu poskytnúť pravidlá pre globalizáciu; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, aby neboli ohrozené európske normy a zdôrazňuje, že obchod musí zohrávať svoju úlohu v boji proti chudobe a podpore rozvoja v zahraničí;

35.    očakáva, že Komisia náležite zohľadní pozíciu Parlamentu k TTIP; vyzýva Komisiu, aby dopredu počítala s revíziou nariadenia o prechodných ustanoveniach týkajúcich sa bilaterálnych investičných zmlúv plánovaných na rok 2020 s cieľom vytvoriť nevyhnutné nástroje pre ďalšie kroky na vypracovanie investičnej politiky EÚ založené na koncepcii „investície, TTIP a následné obdobia“;

36.    zdôrazňuje význam preskúmania nariadenia o dvojakom použití, najmä na zohľadnenie vývozu sledovacích technológií, ktoré v minulosti pomohli pri potláčaní ľudských práv, a na odblokovanie reformy nástrojov na ochranu obchodu a nástroja medzinárodného obstarávania;

Demokratickejšia, otvorenejšia a zodpovednejšia EÚ

37.    vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na vytvorenie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania základných práv s cieľom každoročne posúdiť situáciu v oblasti základných práv a dodržiavania hodnôt Únie zakotvených v článku 2 ZEÚ v každom členskom štáte;

38.    vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na reformu európskeho zatýkacieho rozkazu vrátane kontroly proporcionality, štandardného konzultačného postupu, lepšieho vymedzenia trestných činov, povinných dôvodov nevykonania, účinných opravných prostriedkov a dodržiavania procesných záruk;

39.    očakáva, že Komisia predloží iniciatívy na posilnenie boja proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie alebo identity, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia alebo veku; predovšetkým žiada Komisiu, aby vyvíjala nátlak na Radu, aby odblokovala antidiskriminačnú smernicu, ako k tomu opakovane vyzýval; vyzýva Komisiu, aby predložila plán na práva LGBTI a aby predložila nový legislatívny návrh v oblasti nediskriminácie a integrácie Rómov v členských štátoch;

40.    pripomína, že reforma v oblasti ochrany údajov musí vychádzať z komplexného prístupu a žiada Komisiu a Radu, aby naďalej pracovali na dohode o smernici i nariadení a opakuje svoju výzvu na zrušenie dohody o bezpečnom uchovávaní údajov;

41.    berie na vedomie zverejnenie nového programu Komisie pre bezpečnosť, ale žiada, aby sa pred zavedením každého nového bezpečnostného opatrenia požadovalo komplexné hodnotenie použitia a hodnoty existujúcich štruktúr;

42.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby dodržala svoje plány a predložila návrh na uznávanie obsahu verejných listín s cieľom podporiť voľný pohyb európskych občanov a aby tak, ako to pri predchádzajúcich príležitostiach sľúbila, zahrnula manželstvá osôb rovnakého pohlavia;

43.    vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zabezpečenie pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach, pri súčasnom zohľadnení právnych argumentov, ktoré nedávno nastolil Európsky súdny dvor;

44.    víta návrh Komisie na lepšiu reguláciu, ktorá je dôležitým nástrojom na včasné a premyslené politické rozhodnutia; zastáva názor, že lepšia právna regulácia môže pomôcť zabezpečiť, aby opatrenia vychádzali z dôkazov a boli dobre navrhnuté, aby občanom, podnikom a celej spoločnosti prinášali hmatateľné a udržateľné výhody a aby sa splnili ciele súvisiace s konkurencieschopnosťou, rastom a zamestnanosťou; očakáva, že Komisia bude zaobchádzať s oboma zložkami legislatívneho orgánu rovnako, pokiaľ ide o informácie a dokumentáciu, ktoré poskytuje počas celého legislatívneho postupu;

45.    pripomína svoj postoj, že lepšia právna úprava by sa nemala vnímať ako nástroj deregulácie alebo zníženia priorít pre také oblasti, ako sú sociálne politiky, ochrana životného prostredia a základné práva, a že by nemala viesť k vytvoreniu ťažkopádnych mechanizmov či umožniť, aby technické posúdenia prevážili nad politickou voľbou;

46.    víta skutočnosť, že Komisia uznala právo sociálnych partnerov stať sa zmluvnou stranou dohovorov (zmluvné vzťahy a dohody), ako je ustanovené v článku 155 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čo by nemalo byť predmetom ďalších konzultácií so zainteresovanými stranami ani posúdení vplyvu;

47.    vyzýva Komisiu, aby splnila svoj záväzok reagovať na žiadosti o informácie týkajúce sa petícií v lehote do troch mesiacov, alebo poskytnúť odôvodnenie, ak sa termín nedá dodržať, a preskúmať spôsoby, ako pomáhať výboru PETI pri styku s vnútroštátnymi orgánmi, aby členské štáty na petície reagovali pohotovejšie a primeranejšie; očakáva, že Komisia prijme opatrenia na podporu nástroja iniciatívy európskych občanov s cieľom učiniť z neho cenný nástroj politického dialógu;

48.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.