Förslag till resolution - B8-0663/2015Förslag till resolution
B8-0663/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0656/2015

Förfarande : 2015/2729(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0663/2015
Ingivna texter :
B8-0663/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0663/2015

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016

(2015/2729(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens meddelande Kommissionens arbetsprogram 2015 – En ny start (COM(2014)0910) och bilagorna 1–4 till det,

–       med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Hög arbetslöshet, ojämställdhet, fattigdom och låga sociala standarder utgör fortfarande de största problem som Europas invånare ställs inför.

B.     Europa 2020-strategin är en fortsatt bra grund för att bygga en smart och hållbar tillväxt för alla i Europa, och dess mål förväntas bekräftas innan slutet av 2015, men dess genomförandeinstrument behöver uppdateras och stärkas.

C.     I kommissionens framtida arbetsprogram bör man hantera 2000-talets avgörande frågor, såsom klimatförändringar, energioberoende, resurseffektivitet, övergången till ett digitalt samhälle, global konkurrens, jämställdhet och ökande klyftor, samtidigt som man måste beakta kostnaden för icke-Europa.

D.     EU som politiskt begrepp står vid en vändpunkt i sin historia och den ekonomiska och finansiella krisen har försatt EU i en politisk kris där extremismen har ökat i nästan alla medlemsstater.

1.      Eftersom EU:s viktigaste utmaning fortfarande är att återfå medborgarnas förtroende samt eftersom EU bör ses som ett hopp och en motor för hållbar tillväxt, sysselsättning och ökad social sammanhållning, uppmanar Europaparlamentet kommissionen att använda alla sina befogenheter till att agera som en ledande kraft för att fördjupa den europeiska integrationen och upprätta en agenda som gör det möjligt för Europa att stärka sin ekonomiska återhämtning på en rättvisare inre marknad för alla, med fler nya, kvalitativa arbetstillfällen och minskade sociala klyftor.

Social och ekonomisk konvergens inom EU och stöd till skapandet av hållbar tillväxt och sysselsättning

2.      Europaparlamentet understryker det faktum att arbetslösheten fortsätter att vara oacceptabelt hög, i synnerhet för unga och kvinnor, och att EU:s ekonomiska återhämtning fortfarande är bräcklig. Parlamentet välkomnar resultaten av förhandlingarna med Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och vill se att de genomförs fullt ut. Parlamentet förväntar sig att Europeiska investeringsbanken och medlemsstaterna gör sitt yttersta för att snarast möjligt godkänna en rad mer riskabla investeringsprojekt som bidrar till en verklig, robust återhämtning och en balanserad och hållbar tillväxt, vilket kommer att främja ekonomisk konvervens, integrering av den inre marknaden, sysselsättning, social sammanhållning samt jämställdhet inom hela EU. Parlamentet understryker sina krav, i synnerhet när det gäller insyn, demokratiskt ansvarstagande och uppfyllande av investeringsriktlinjerna. Kommissionen uppmanas i synnerhet att utvärdera Efsis effekter på den sociala och regionala konvergensen i EU och villkoren i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning och lagstiftningspaketet för budgetövervakning för länder som är i större behov av investeringar för att ansluta sig till instrumentet. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka Efsis budgeteffekter efter att fonden har införts.

3.      Europaparlamentet förordar med kraft en ombalansering av den europeiska planeringsterminen för 2016 så att den fullt ut kan användas till att genomföra Europa 2020-strategin. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ny social pakt som inkluderar en mer effektiv tillämpning av viktiga sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer när den formulerar landsspecifika rekommendationer, sociala minimistandarder som hjälper till att främja strukturell konvergens samt återinförande av trepartsdiskussioner om löneutveckling. Kommissionen uppmanas att återinföra rapporten om den inre marknadens integration, som ska bygga på sektorspecifika indikatorer för att främja specifika pelare för jämställdhet och införa en könsdimension i de landsspecifika rekommendationerna.

4.      Europaparlamentet upprepar sitt krav på att upprätta en konkret tidsram och handlingsplan med både lagstiftning och andra åtgärder för att göra det lättare att förena yrkes- och privatliv, såsom ett direktiv om minst 10 dagars pappaledighet, en översyn av direktivet om föräldraledighet från 2010 samt andra åtgärder för att främja särskilda arbetstidsupplägg. Parlamentet beklagar djupt att det föreslagna direktivet om föräldraledighet kan komma att dras tillbaka och begär att, om så skulle ske, ett lagstiftningsinitiativ som syftar till att se över rådets direktiv 92/85/EEG inleds. Kommissionen uppmanas också att anta en ny strategi när det gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa för 2015–2020. Denna strategi ska bland annat syfta till att skapa lika möjligheter, utrota diskrimineringen, skapa nya arbetstillfällen, minska könsklyftorna när det gäller lön, fattigdom och pension, bekämpa våld mot kvinnor genom att ratificera Istanbulkonventionen och främja kvinnors deltagande i beslutsfattande och företagande.

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp de fem ordförandenas rapport och lägga fram en ambitiös plan med alla åtgärder som krävs för att öka den ekonomiska och monetära unionens motståndskraft och förvandla den till en ram för bättre samordning, strukturell konvergens och solidaritet som kan nå de mål som anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), inklusive en finanspolitisk kapacitet på EMU-nivå och fullbordandet av bankunionen. Parlamentets resolution om ekonomiskt styre bör genomföras snabbt, till att börja med genom en effektivisering av den europeiska planeringsterminen och förhandling om ett interinstitutionellt avtal. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang de initiativ för att fullbordra och ombalansera EMU som har vidtagits på senare tid. Parlamentet vill se att gemenskapsmetoden används inom den Europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM), att trojkan ersätts av en gemenskapsbaserad övervakningsstruktur, att statsskulderna hanteras korrekt efter antagandet av lagstiftningspaketet för budgetövervakning samt att konceptet med strukturella reformer och finansieringsmetoderna för sådana åtgärder fördjupas och integreras i planeringsterminen. Parlamentet efterlyser även en debatt om den dynamik som leder till en ökad splittring mellan nord och syd i EU, i synnerhet den monetära unionen, samt om hindren mot ekonomisk tillväxt i Europa.

6.      Europaparlamentet välkomnar att ett nytt skattepolitiskt paket har lagts fram och ber kommissionen att lägga fram ett ambitiöst lagstiftningsförslag som syftar till att säkerställa ett rättvist skattesystem som bygger på principen om att skatter betalas i det land där vinster generereras, så att man undviker snedvridning av den inre marknaden och orättvis konkurrens. Parlamentet anser att en sådan agenda bör inkludera lagstiftningsförslag för obligatorisk landsvis rapportering för multinationella företag, ett skatteregistreringsnummer, en definition av skatteparadis och en svart lista från EU som syftar till att avskaffa dem, samt förslag för att nå en lagstiftningsöverenskommelse om en gemensam, konsoliderad bolagsskattebas. EU:s utvecklings- och samarbetsagenda bör också anpassas och kriterierna uppdateras för att effektivt bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. Kommissionen uppmanas att följa upp parlamentets rekommendationer från dess initiativbetänkande om lagstiftning och TAXE-utskottets initiativbetänkande för att säkra rättvis beskattning.

7.      Europaparlamentet upprepar sin begäran om ett förslag till ett 14:e bolagsrättsdirektiv om gränsöverskridande överföring av företagssäten, vilket bör leda till att skatter betalas i den medlemsstat där vinster genereras och att de anställdas deltaganderätt upprätthålls.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omvärdera och stärka mekanismerna och resurserna inom konkurrenspolitik och statligt stöd inom områden som bankunionen, skattepolitik i EU och regionalpolitik.

9.      Europaparlamentet stöder utvecklingen av en kapitalmarknadsunion, samtidigt som man påpekar att man måste se till att de systemiska finansiella riskerna inte ökar och att kapitalmarknadsunionen förses med nödvändig infrastruktur för att främja kreditverksamheten utanför banksektorn och främja långsiktiga investeringar till stöd för den reella ekonomin, i synnerhet i de medlemsstater där den behövs som mest. Kommissionen uppmanas att öka stödet till genomförandet av skatten på finansiella transaktioner som genomförs inom ramen för ett utvidgat samarbete. Parlamentet vill se en stärkning av de europeiska tillsynsmyndigheterna, inklusive en utvidgning de medel som står till deras förfogande, vilka bör stå i rimlig proportion till deras utvidgade uppgifter. Parlamentet väntar på kommissionens rapport om lämpligheten i en europeisk kreditvärderingsbyrå, och i så fall möjligheten att stödja en sådan. Parlamentet förväntar sig lagstiftningsåtgärder för att förbättra insynen i OTC-derivat.

10.    Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen inleder en ingående och övergripande revision av den fleråriga finansieringsramen 2014–2020 i början av 2016, och genomför den betalningsplan som fortfarande håller på att förhandlas fram för att kunna bemöta de nuvarande och återkommande problemen med eftersläpande räkningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra största möjliga lärdom av de förväntade slutsatserna från högnivågruppen om egna resurser, som förväntas slutföra sitt arbete i början av 2016 och ge konkreta förslag under sin mandatperiod.

11.    Parlamentet förväntar sig att kommissionen genomför en översyn av tobaksöverenskommelserna och anser att förslaget om en registeransvarig för rättssäkerhetsgarantier inom byrån för bedrägeribekämpning, Olaf (2014/00173) bör behållas, eftersom denna kan ses som en av byggnadsstenarna i förberedelserna för upprättandet av en europeisk allmän åklagare.

12.    Europaparlamentet upprepar sitt krav på en ingående översyn av utstationeringsdirektivet och anser att kampen mot otrygga anställningsvillkor måste vara högsta prioritet. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med direktiven om atypiskt arbete och omstrukturering. Parlamentet understryker med kraft att arbetsförhållandena inom transportbranschen blir allt sämre, i synnerhet inom väg- och flygbranschen, och uppmanar kommissionen att omedelbart ta itu med dessa problem. Det är parlamentets förhoppning att genomförandet av ungdomsgarantin, med stöd för sysselsättningsinitiativet för ungdomar, kommer att bära frukt och parlamentet uttrycker sin beredvillighet att stödja alla initiativ, inklusive eventuella finansiella sådana, för att stödja detta EU-program. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett ”barngarantiprogram” (liknande ungdomsgarantin) för att säkerställa att inga barn hamnar efter och se till att alla barn i fattigdom har tillgång till gratis hälsovård, gratis utbildning, anständigt boende och tillräckligt med mat. Kommissionen uppmanas också att ta fram ett förslag till socialt grundskydd för att säkra ett rimligt, livslångt socialt skydd, i synnerhet genom system för att säkerställa en basinkomst, tillgång till utbildning och betalbart boende, tillgång till rimlig hälsovård för alla samt tillgång till betalbar barnomsorg för alla. Parlamentet vidhåller att det befintliga direktivet om mammaledighet måste revideras.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att utbildning fortsätter att vara högsta prioritet, med fokus på tillgång och jämställdhet, modernisering och främjande av högkvalitativa europeiska utbildningssystem där tonvikten läggs på de mest brådskande frågorna, såsom genomförandet av Europa 2020-strategin och flaggskeppsinitiativen, en omvärdering av de kunskaper som behövs på den nuvarande och framtida arbetsmarknaden, främjande av yrkesutbildning och varvad utbildning, stöd till högkvalitativa praktikprogram, Erasmus+, livslångt lärande och mediekompetens för alla.

14.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta främja kulturella och kreativa branscher samt att stödja och främja upprättandet av Europaåret för kulturarvet, samt förväntar sig att kommissionen lägger fram den sedan länge förväntade revisionen av direktivet om audiovisuella tjänster.

15.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag för att upprätta en energiunion som kommer att ge en energiomställning som främjar tillväxt och jobbskapande samt säkrar en hållbar framtid för Europa. Parlamentet betonar att energiunionen bör bygga på främjande av energieffektivitet, förnybar energi och smart infrastruktur, vilket kommer att göra det möjligt för unionen att minska sitt beroende av import av dyra fossila bränslen för sitt energibehov, öka vårt geopolitiska oberoende samt på lång sikt erbjuda en billigare möjlighet när det gäller att erbjuda betalbara energipriser för hushåll och industri. Parlamentet anser att invånarna bör stå i centrum för energiunionen och förväntar sig ett meddelande från kommissionen om energifattigdom, tillsammans med en handlingsplan.

16.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bygga upp en verklig, digital inre marknad samt att föreslå en innovativ digital union för alla. Kommissionen ombeds att lägga fram tydliga prioriteringar och ange synergier för en integrerad strategi, med tydliga lagstiftningsrekommendationer och ekonomiska vägar och metoder som syftar till att skapa en digital ekonomi i vilken Europa kan leda världen, företagen kan verka över gränserna, konsumenternas och medborgarnas rättigheter skyddas och den offentliga förvaltningen kan moderniseras och effektiviseras samt bli mer inkluderande. Parlamentet betonar att utvecklingen i den digitala sektorn måste stödjas, så att man kan garantera varje europé tillgång till en snabb internetuppkoppling, genomföra den digitala övergången inom industrin samt tillhandahålla digitala kunskaper för att dra fördel av den. Kommissionen uppmanas vidare att se över EU:s upphovsrättslagstiftning och främja säkerheten i elektronisk kommunikations- och nätverksteknik, i synnerhet för mikroföretag och små och medelstora företag. Parlamentet påminner med kraft kommissionen om att en ambitiös digital union inte kommer att kunna genomföras om det inte finns en ordentlig mekanism för att generera investeringar på marken.

17.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag och åtgärder för att stärka EU:s inre marknad, omfattande bland annat: en ny strategi för den inre marknaden för varor och tjänster; genomförandet av tjänstedirektivet, direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och paketet om offentlig upphandling; utredning och bedömning av och slutligen ett lagstiftningsförslag om digitala plattformar på den inre marknaden; fullbordandet av den digitala inre marknaden, inbegripet lagstiftningsförslag om gränsöverskridande avtal mellan näringsidkare och konsumenter och om delandets ekonomi; genomförandet av konsumenters rättigheter, inbegripet en översyn av direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om vilseledande reklam. Parlamentet uppmanar kommissionen eftertryckligen att kontinuerligt utveckla den inre marknadens yttre aspekter inom EU:s handelspolitik, i syfte att förbättra EU:s konkurrenskraft och konsumentskydd, samtidigt som man undviker illojal konkurrens från varor och produkter som inte överensstämmer med EU:s säkerhets- och miljöstandarder och sociala standarder.

18.    Europaparlamentet förväntar sig en uppföljning av kommissionens grönbok om en eventuell utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter.

19.    Europaparlamentet efterlyser en ambitiös europeisk industripolitik som möjliggör utveckling av nya varor och tjänster och omstrukturering av industriprocesser genom innovation, i syfte att modernisera EU:s industri och övergå till en kunskapsbaserad, digital, koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi.

20.    Europaparlamentet understryker behovet av ett ambitiöst förslag om översynen av EU:s utsläppshandelssystem (ETS 2021/30) i syfte att fastställa koldioxidpriset på en lämplig nivå, och behovet av att ett lagstiftningsförslag läggs fram för att genomföra ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 inom sektorer som inte omfattas av ETS, och efterlyser ett ambitiöst paket med förslag om förnybar energi.

21.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att förbättra rörligheten i städerna och hållbara transporter med teknisk innovation och alternativa bränslen, i syfte att garantera tillgången på effektiv kollektivtrafik, utveckla smarta och innovativa lösning och mobilisera finansiella resurser för infrastrukturer för rena stadstransportsystem.

22.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begrunda de nuvarande utmaningarna på miljö- och hälsoområdet, där miljöns tillstånd inverkar negativt på människors hälsa, och att lägga fram förslag till planerade strategier, särskilt vetenskapligt baserade övergripande kriterier för hormonstörande ämnen, såsom anges i det sjunde miljöhandlingsprogrammet, för att på detta sätt utan ytterligare dröjsmål uppfylla de rättsliga skyldigheter som kommissionen redan borde ha uppfyllt.

23.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att slutföra sin översyn av förordningen om bilars koldioxidutsläpp och att lägga fram ett ambitiöst förslag med ett mål för tiden efter 2020. Parlamentet förväntar sig dessutom en översyn av direktivet om bränslekvalitet i syfte att fasa ut fossila bränslen från transportdrivmedel efter 2020, inbegripet förslag till hållbarhetskriterier avseende energi från biomassa.

24.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka och genomföra de operativa programmen och att se över EU 2020-strategin. Parlamentet anser att åtgärder bör vidtas för att utnyttja samverkanseffekter mellan Efsi och andra fonder och att de europeiska struktur- och investeringsfonderna och Efsi skulle kunna bli effektivare genom att förstärka varandra ömsesidigt, och inte undergräva varandra, då de strävar efter liknande mål. Parlamentet efterlyser utforskning av synergieffekter mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif) och Horisont 2020.

25.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka riskhanteringsåtgärderna inom de olika jordbrukssektorerna (exempelvis mjölksektorn) och att lägga fram ett förslag om bekämpa slöseriet med livsmedel. Parlamentet efterlyser närmare samarbete mellan forskning, jordbrukare och företag.

26.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samband med den gemensamma fiskeripolitiken, föreslå en ny ram för tekniska åtgärder och fleråriga fiskeriförvaltningsplaner och att lägga fram ett förslag till översyn av förordningen om fiskerikontroll.

Helhetsgrepp på migrations- och asylpolitiken

27.    Europaparlamentet välkomnar de nyligen framlagda förslag från kommissionen som syftar till att upprätta mekanismer för solidaritet och ansvarsfördelning för att kunna bemöta de brådskande humanitära utmaningarna, och ger sitt starka stöd för att utmaningarna på medellång och lång sikt ska bli föremål för en ingående behandling.

28.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att utarbeta lagstiftningsförslag om en mekanism för vidarebosättning och en permanent omplaceringsmekanism i syfte att uppå en jämnare fördelning av dem som tydligt behöver internationellt skydd inom EU. Parlamentet betonar vikten av att stå för mänskliga rättigheter och återvändandepolitik, och förväntar sig därför en utvärdering och eventuellt en översyn av Dublin III-förordningen.

29.    Europaparlamentet stöder kommissionen i dess ambitiösa och globala vision om legal migration med hjälp av en färdplan som tar upp unionens ekonomiska och demografiska utmaningar samt de befintliga klyftorna på arbetsmarknaden och kompetensunderskottet. Parlamentet efterlyser en färdplan i linje med agendan för migration, inbegripet nya lagstiftningsförslag om sektorsvis migration, exempelvis om hushållsanställda. Parlamentet efterlyser en översyn av blåkortsdirektivet.

Att stärka EU:s röst i världen

30.    Europaparlamentet erinrar om sin uppfattning att kommissionen, för att kunna visa resultat, bör införa en reviderad grannskapspolitik, med en övergripande och konsekvent strategi mellan yttre åtgärder och EU-intern politik. Parlamentet framhåller i detta sammanhang att invandringspolitik inte bara handlar om gränskontroller utan också rör utvecklingssamarbete, säkerhet och mänskliga rättigheter, mot bakgrund av att social orättvisa och fattigdom ofta är grundorsaker till konflikter och irreguljär migration.

31.    Europaparlamentet är övertygat om att EU:s utvidgning bör stå kvar på dagordningen genom att prioritera och objektivt övervaka reformer i kandidatländerna, i syfte att behålla deras motivation och EU:s kapacitet att sprida sina värderingar.

32.    Europaparlamentet framhåller att kommissionen, under Europaåret för utvecklingssamarbete, måste visa konkreta resultat i Afrika, och uppmanar kommissionen att utveckla och lägga fram en uppföljande handlingsplan för det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd i syfte att garantera konsekvens och fortsatt gemensamt genomförande av sitt åtagande för de humanitära principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende. Parlamentet efterlyser antagandet av en reviderad åtgärdsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet.

33.    Europaparlamentet framhåller vikten av EU:s ställning i framkanten av de internationella klimatförhandlingarna sedan nästan två årtionden och behovet av att EU kraftfullt tar ledningen vid de kommande förhandlingarna före partskonferensen (COP 21) i Paris och driver på för att ett kraftfullt, allmänt, rättvist och rättsligt bindande avtal ska uppnås. Kommissionen uppmanas att se till att mötet i Paris får en ordentlig uppföljning och att lägga fram lagstiftningsförslag som garanterar att avtalet ratificeras i tid.

34.    Europaparlamentet erinrar om sin uppfattning att balanserade handelsavtal kan omfatta regler för globalisering. Kommissionen uppmanas därför att se till att de europeiska standarderna inte äventyras och betonar att handel måste spela sin roll i kampen mot fattigdom och för att förbättra utvecklingen utomlands.

35.    Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen kommer att ta vederbörlig hänsyn till parlamentets ståndpunkt om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP). Kommissionen uppmanas att ta i betraktande översynen av förordningen om övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal som planeras för 2020 i syfte att inrätta de instrument som behövs för att ytterligare steg kan kunna tas vid utarbetandet av EU:s investeringspolitik, med utgångspunkt i diskussionsunderlaget Investment, TTIP and beyond (investeringar, TTIP och därefter).

36.    Europaparlamentet framhåller vikten av förordningen om dubbla användningsområden, särskilt för att ta hänsyn till export av övervakningsteknik som tidigare har bidragit till förtryck av de mänskliga rättigheterna, och häva blockeringen av reformen av de handelspolitiska skyddsåtgärderna och instrumentet för internationell upphandling.

Ett mer demokratiskt, öppet och ansvarstagande EU

37.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om upprättande av en europeisk resultattavla för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i syfte att årligen bedöma situationen, i varje medlemsstat, för de grundläggande rättigheterna och överensstämmelsen med EU:s värden, som återges i artikel 2 i EU-fördraget.

38.    Europaparlamentet uppmanar kommission att lägga fram ett förslag om reform av den europeiska arresteringsordern, som ska omfatta en proportionalitetsprövning, ett standardiserat samrådsförfarande, bättre definitioner av brottsrekvisit, obligatoriska grunder för att vägra verkställighet, effektiva rättsmedel och respekt för processuella skyddsmekanismer.

39.    Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram initiativ för att stärka bekämpningen av diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller identitet, religion eller övertygelse, funktionshinder eller ålder. Kommissionen uppmanas särskilt att utöva påtryckningar på rådet för att häva blockeringen av antidiskrimineringsdirektivet, såsom begärts vid upprepade tillfällen. Kommissionen uppmanas att lägga fram en färdplan för rättigheter för hbti-personer och att lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag om antidiskriminering och integration av romer i medlemsstaterna.

40.    Europaparlamentet påminner om att uppgiftsskyddsreformen måste grunda sig på en paketstrategi och uppmanar kommissionen och rådet att fortsätta arbeta med det avtal som gäller både direktivet och förordningen, och påminner om sitt krav att Safe Harbour-överenskommelsen om dataskydd ska upphävas.

41.    Europaparlamentet noterar offentliggörandet av kommissionens nya säkerhetsagenda, men begär att en omfattande utvärdering av användningen och värdet av de befintliga åtgärderna ska göras innan några nya säkerhetsåtgärder vidtas.

42.    Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att hålla sig till sina planer och lägga fram ett förslag om erkännande av innehållet i officiella handlingar i syfte att främja EU-medborgarnas fria rörlighet och att, vilket tillkännagetts vid tidigare tillfällen, inbegripa samkönade äktenskap i detta.

43.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar för att se till att EU ansluter sig till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samtidigt som de rättsliga argument som nyligen framförts av domstolen beaktas.

44.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om bättre lagstiftning, vilket är ett viktigt verktyg för snabba och korrekta politiska beslut. Parlamentet delar åsikten att bättre lagstiftning kan bidra till att garantera att åtgärder är faktabaserade och väl utformade, och ger konkreta och hållbara fördelar för medborgarna, företagen och samhället i stort, och att de mål som rör konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning uppfylls. Parlamentet förväntar sig att kommissionen behandlar de två grenarna av den lagstiftande myndigheten lika med avseende på den information och dokumentation som den tillhandahåller under lagstiftningsförfarandena.

45.    Europaparlamentet erinrar om sin uppfattning att bättre lagstiftning inte ska ses som ett verktyg för avreglering eller nedprioritering av områden som socialt skydd, miljöskydd och de grundläggande rättigheterna, och att den inte bör leda till tungrodda mekanismer eller göra det möjligt att tillmäta tekniska bedömningar större vikt än politiska val.

46.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens erkännande av arbetsmarknadsparternas rätt att ingå avtalsförhållanden (avtalsbundna relationer och avtal), såsom stadgas i artikel 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och som inte ska omfattas av ytterligare samråd med intressenter eller konsekvensbedömningar.

47.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppfylla sitt åtagande att svara på begäranden om upplysningar, när det gäller framställningar, inom tre månader, eller att ge skäl när tidsfristen inte kan uppfyllas, och att utreda sätt att bistå parlamentets utskott för framställningar när det har att göra med nationella myndigheter, så att medlemsstaterna reagerar snabbare och mer lämpligt på framställningar. Parlamentet förväntar sig att kommissionen vidtar åtgärder för att främja instrumentet Europeiska medborgarinitiativet i syfte att göra det till ett värdefullt verktyg för politisk dialog.

48.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.