Процедура : 2015/2729(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0664/2015

Внесени текстове :

B8-0664/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 242kWORD 176k
1.7.2015
PE559.027v01-00
 
B8-0664/2015

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия


относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))


Мартина Михелс, Инеш Крищина Зубер, Меря Кюльонен, Пабло Иглесиас, Фабио Де Мази, Неоклис Силикиотис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Лидия Сенра Родригес, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина, Такис Хаджигеоргиу, Щефан Ек, Таня Гонсалес Пеняс, Мариза Матиаш от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))  
B8-0664/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2015 г. – Ново начало“ (COM(2014)0910),

–       като взе предвид рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията(1), и по-специално приложение IV към него,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати — Програма на ЕС“ (COM(2015)0215),

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.     като има предвид, че ЕС и неговите държави членки продължават да се борят срещу най-дълбоката икономическа и социална криза от неговото създаване насам; като има предвид, че стагнацията на икономиките, високото равнище на безработица, деградацията на социалните и трудовите права и увеличаването на социално-икономическите неравенства изискват радикална политическа промяна за преминаване от политиките, прилагани в момента от Комисията, към политики, които укрепват Европейския съюз и усилията на държавите членки за създаване на устойчив икономически растеж, пълна заетост и борба с бедността, социалното изключване и неравенството в доходите;

Б.     като има предвид, че Европейската комисия не успя да направи адекватна оценка на първопричините за настоящата криза, включително структурните пропуски и цели на ИПС; като има предвид, че задлъжнялостта, породена от посочените недостатъци, в голяма степен е непропорционална, като някои държави все още извличат ползи, а други бяха тласнати към тежка депресия; като има предвид, че Комисията продължава да прилага неолиберални политики на строги икономии; като има предвид, че тези политики доведоха до увеличаване на безработицата, бедност, големи съкращения на заплатите, по-висока пенсионна възраст и по-ниски публични разходи в области като образованието, културата и здравеопазването; като има предвид, че тази политика ще продължи да свива търсенето и ще проправи пътя за въвеждането на радикална програма за приватизация;

В.     като има предвид, че отговорът на Европейската комисия на икономическата, социалната и демократичната криза, например рамката за икономическо управление, окончателно отне политическия избор от суверенните и демократично избрани правителства и национални парламенти, предотвратява демократичния контрол от страна на народите на Европа и установява постоянни строги икономии;

Г.     като има предвид, че противоречивостта на европейския политически дебат след гръцките общи избори не отчита факта, че хората отхвърлиха меморандумите на Тройката по демократичен начин; като има предвид, че европейските институции следва да зачитат, без неприемливото изнудване, което се налага, решението на гръцкия народ да премине към развитие, растеж и социално сближаване, като се прекрати контрапродуктивната и опустошителна в социално отношение политика на строги икономии, наложена с меморандума на Тройката;

Д.     като има предвид, че докладът на петимата председатели представлява координирани усилия за по-нататъшно институционализиране на строгите икономии в ЕС и в държавите членки;

Е.     като има предвид, че реакцията на Комисията във връзка със скандала „Люкслийкс“ е крайно недостатъчна; като има предвид, че остава да бъде решен един важен въпрос от гледна точка на социалната справедливост поради факта, че докато народите на Европа страдат вследствие на програми за строги икономии и неолиберални структурни реформи, тайните данъчни споразумения, мащабното отклонение от данъчно облагане и прехвърлянето на печалби към данъчни убежища остават напълно законни;

Ж.    като има предвид, че данъчните системи са устроени така, че да подкрепят по-скоро големия бизнес, отколкото обикновените граждани; като има предвид, че политиката на строги икономии и мерките за строга фискална дисциплина, съчетани с тежките загуби на държавни приходи, породени от отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, оказват допълнителен натиск върху бюджетите на държавите членки и застрашават интересите на данъкоплатците и работниците в Съюза;

З.      като има предвид, че над 30 000 души са загинали в морето през последните двадесет години, опитвайки се да достигнат бреговете на Европа; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки допринасят за подхранването на престъпния и опасен бизнес за превеждане на хора през границата, като изграждат огради и затварят във все по-голяма степен своите външни граници за мигрантите и бежанците, без да предоставят възможности за безопасен и законен достъп до ЕС;

И.     като има предвид, че кризата, свързана с изменението на климата, продължава да представлява заплаха за стабилността, здравето и поминъка на обществата по целия свят, както и за хуманното отношение към животните и биоразнообразието; като има предвид, че ЕС допринася в недостатъчна степен за ново международно споразумение относно изменението на климата по време на 21-ата конференция на страните по РКООНИК; като има предвид, че не са предприети мерки във връзка с необходимостта от истинска промяна на производствената система;

Й.     като има предвид, че ЕС се нуждае от амбициозна работна програма, чрез която може да създаде устойчива и приобщаваща икономика и която е насочена към политики за заетост със социални и трудови права, разглеждаща проблема с милионите безработни или частично заети лица в Европейския съюз и насочена към високо равнище на обществени услуги, като същевременно се опазва околната среда;

K.     като има предвид, че бюджетните решения, взети от ЕС, не отразяват приоритетите, които са необходими за стимулиране на устойчив, качествен и социално балансиран растеж;

Л.     като има предвид, че съществува огромна съпротива на гражданите срещу политиките на строги икономии и нарастващия демократичен дефицит в процедурата на вземане на решения на ЕС и в институциите на ЕС; като има предвид, че вместо да зачита исканията на народа за радикална промяна в посока отдалечаване от неолибералните политики, Комисията се присъединява към онези политически сили, които продължават да налагат политики на строги икономии на държавите членки;

M.    като има предвид, че съществува необходимост от по-голяма прозрачност, откритост и демократизиране, включително засилено участие на гражданите;

 

ЧАСТ 1

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

1.      настоятелно призовава Комисията да представи работна програма, която разглежда въпроса за основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС днес, като например стагнацията на икономиките, заплахата от дефлация, високото равнище на безработица, деградацията на социалните и трудовите права, увеличаването на социално-икономическите неравенства и социалното изключване, високото равнище на държавния и външния дълг, както и кризата, свързана с изменението на климата; изразява дълбока загриженост, че Комисията ще продължи политиката на фискална консолидация, структурни реформи и дерегулация; заявява, че икономическата, социалната и политическата криза и кризата, свързана с изменението на климата, могат да бъдат преодолени единствено чрез радикално нова политика, която поставя в центъра на всички политики хората и околната среда, включително хуманното отношение към животните, а не интересите на финансовите пазари;

2.      подчертава факта, че равнището на държавния и външния дълг на държавите в периферията на ЕС е сред най-високите в света, което е резултат от асиметричния характер на процеса на интеграция; припомня, че този дълг беше претекстът за налагането на мерки за строги икономии, реалните последици от които са увеличаване на бедността и на дълга; счита, че е наложително да се вземат мерки по отношение на задлъжнялостта, като дългът се предоговори (преструктурира и съществено се намали неговият размер) и като бъде сведен до устойчиви равнища, което е въпрос от приоритетно значение и въпрос на елементарна справедливост;

3.      категорично отхвърля доклада на петимата председатели, тъй като той не предлага изход от преобладаващите нагласи за строги ограничения, а предлага вместо това да се задълбочат съществуващите политики, включително повишаване на конкурентоспособността и на структурната конвергенция, като налага строги фискални политики и бюджетни ограничения; счита, че предложенията за социално сближаване и социални показатели, както и за демократична отчетност и прозрачност, са само претекст за допълнително обвързване на държавите членки с един модел за икономически и фискални политики;

4.      счита, че Пактът за стабилност, Договорът за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз, както и законодателството относно икономическото управление, като например пакетът от шест акта, пакетът от два акта и пактът „Евро плюс“, трябва да бъдат отменени; настоятелно призовава Комисията да поеме инициативата за радикална промяна на макроикономическата политика, с цел да се гарантира демократична отчетност, прозрачност и способността на държавите членки да следват политики, насочени към техните нужди, включително социално балансирани мерки за фискално стимулиране;

5.      приветства ангажимента за присъединяване към обновената Европейска социална харта; призовава Комисията да внесе без забавяне предложение за присъединяване към Хартата като първа стъпка към по-добри социални и трудови права;

6.      изразява дълбоко съжаление относно продължаващите опити на институциите на ЕС да наложат мерки за строги икономии на Гърция, като се има предвид волята на гръцкия народ, заявена на изборите през януари 2015 г.; настоява, че европейските институции следва да зачитат решението на гръцкия народ да премине към развитие, растеж и социално сближаване, като се прекрати контрапродуктивната и опустошителна в социално отношение политика на строги икономии, наложена с меморандумите на Тройката;

7.      отхвърля споразумението за ЕФСИ, тъй като неговата цел е пряко финансиране на частния сектор с публични средства, той приватизира печалбите и социализира рисковете и му липсва демократичен контрол; изразява дълбока загриженост освен това, че ЕФСИ ще доведе до по-нататъшна приватизация на услугите от общ интерес; подчертава, че ЕФСИ следва да бъде заменен от всеобхватна „европейска инвестиционна програма за устойчиво развитие, заетост и социална интеграция“, която може да бъде контролирана по демократичен начин, с цел да се стимулира качествен и социално балансиран растеж, основан на по-справедливо разпределение на богатството; подчертава, че никоя инвестиционна програма не може да замени кохезионната политика, балансирана в социално, екологично и териториално отношение, която укрепва потенциала на региона и насърчава устойчиви структурни промени;

8.      изразява дълбока загриженост, че предложението на Комисията за съюз на капиталовите пазари пледира за съживяване на секюритизацията за МСП, наред с другото; подчертава, че дерегулацията на финансовите пазари е една от основните причини за икономическата криза; изтъква отново, че е необходимо да се засили ролята на публичния финансов сектор, включително чрез национализация; настоява, че банковият сектор следва да насърчава икономическото развитие, по-специално продуктивни инвестиции и инвестиции, създаващи работни места, и да подпомага микропредприятията, МСП и социалния и кооперативния сектор;

9.      счита, че е необходимо да се подобри качеството на законотворчеството в ЕС; настоява обаче, че програмата за по-добро регулиране и програмата REFIT не следва да подкопават демократичния процес, като способстват за заобикаляне на правата на Европейския парламент като съзаконодател, или да служат като претекст за дерегулация, което отслабва социалната защита, защитата на потребителите, екологичните стандарти, стандартите за хуманно отношение към животните и социалния диалог; следователно отхвърля предлагания експертен комитет;

10.    настоятелно призовава Комисията да гарантира вместо това, че цялото бъдещо законодателство ще подлежи на оценка на въздействието върху социалните и основните права, и да включи клаузи за изтичане на срока на действие, за да се гарантира, че законите на ЕС се преразглеждат редовно;

11.    настоява Комисията и държавите членки да проявят истинска политическа решимост за данъчно облагане на действителните собственици на имущество и настоява да се разработи всеобхватна стратегия с конкретни и ефективни законодателни мерки, като забраняване на данъчните убежища и свободните пристанища, създаване на европейски и световен регистър на богатството, укрепване на изискванията относно икономическата същност, облагане на печалбите при източника, отнемане на лицензите на банки, които продължават да улесняват избягването на данъци, и обръщане на тенденцията за намаляване на публичната данъчна администрация;

12.    изразява съжаление, че реакцията, обявена от Комисията във връзка със скандала „Люкслийкс“, е недостатъчна; настоятелно призовава Комисията, като минимум, да включи в своя данъчен пакет задължение за публично оповестяване на данъчните договорености, за да се гарантира прозрачност и контрол, както и да включи докладване между отделни държави въз основа на правилата на ДКИ IV за банките; изразява съжаление, че посредством директивата за търговските тайни Комисията допълнително отслабва защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и служителите; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че лицата, подаващи сигнали за нарушения, са правно и фактически защитени, когато има основание да се счита, че те защитават обществените интереси;

13.    настоятелно призовава Комисията да предприеме един действително всеобхватен подход към миграционната политика и да предложи напълно нова миграционна политика, която да осигурява безопасни и законни начини за влизане в ЕС на всички жени, мъже и деца, които се нуждаят от закрила или които се стремят към събиране на семейството, както и на неквалифицираните работници мигранти, защитавани от ВКБООН; отбелязва предложенията на Комисията по отношение както на преместването, така и на презаселването на лицата, търсещи убежище, които са част от европейската програма за миграцията; въпреки това призовава за по-амбициозно предложение, което да включва незабавното издаване на хуманитарни визи за лицата, търсещи убежище, в посолствата и консулските служби на държавите членки, както и въвеждането на програма за задължително презаселване на равнище ЕС вместо настоящата слаба програма за доброволно презаселване;

14.    противопоставя се на споразуменията ТПТИ, ВИТС и TiSA и изразява дълбока загриженост във връзка със зададената от Комисията обща ориентация на международната търговска политика на ЕС, по-конкретно във връзка с липсата на съгласуваност с основните цели за създаване на работни места, борба с бедността, гарантиране на устойчива икономика, контролиране на спекулациите, по-специално на спекулациите с храни, опазване на общественото здраве, здравето на животните и хуманното отношение към животните, устойчивото селско стопанство и околната среда и гарантиране на културното многообразие;

15.    приветства целта на Комисията да бъде начело на цифровата революция; подчертава обаче, че интернет е не само инструмент за изпълнение на стратегията за единния пазар; подчертава, че цифровизацията промени цялото общество — как то произвежда, комуникира, живее и управлява — и всички сектори — от интелигентните енергийни мрежи до системата на здравеопазването; подчертава, че цифровата революция е също така културен и политически въпрос относно начина, по който цифровизацията може да доведе до нов модел на демокрация, основан на споделяне на знания и приобщаване, вместо да се свежда до въпрос на икономическа инфраструктура, сила и манипулиране; изразява твърдо убеждение, че неутралността на мрежата, защитата на личните данни и една обща система за авторските права и правата върху интелектуална собственост следва да бъдат основните точки с оглед превръщането на цифровата революция в демократична революция;

16.    подчертава в заключение факта, че настоящата икономическа и социална криза е резултат и от неолибералната политика на Комисията за насърчаване на дерегулирани финансови пазари, от либерализираните пазари на продукти и услуги и от все по-голямата финансиализация на икономиката, както и от съкращаването на публичните инвестиции и засилването на дерегулирането на трудовия пазар; подчертава абсолютната необходимост от алтернативни социални и икономически политики, насочени към личния избор на хората за развитие;

ЧАСТ 2

ПОЗИЦИИ ПО СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА СЕКТОРИТЕ ПОЛИТИКИ В РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА 2016 Г.

Социално балансирана политика за работни места, растеж и инвестиции

17.    настоятелно призовава Комисията да предложи „европейска инвестиционна програма за устойчиво развитие, заетост и социална интеграция“, която може да възстанови устойчива и приобщаваща икономика, имаща за цел политики за заетост със социални и трудови права, засягащи проблема с милионите безработни или частично заети лица в ЕС;

18.    в този контекст призовава Комисията да представи незабавно законодателство, което дава възможност за допълнителни публични инвестиции в ЕС в размер на поне 2% от БВП годишно, въз основа на национални инвестиционни програми;

19.    изразява съжаление във връзка с краткосрочния подход на половинчати мерки, следван от Комисията при преодоляването на младежката безработица: призовава Комисията да се намеси по отношение на дългосрочните двигатели на заетостта на младите хора, със силен акцент върху създаването на устойчиви и качествени работни места за младите хора, включително чрез силен подход, основаващ се на правата;

20.    призовава Комисията да преразгледа правилата за отпускане на държавни помощи, за да позволи държавна намеса за насърчаване на проекти, полезни в социално и екологично отношение, и за да помогне на МСП и на сектори в затруднено положение, като допринесе за възстановяване на производствения им капацитет, който беше сериозно засегнат от кризата;

21.    подчертава, че регионалната политика е абсолютно необходимо средство за насърчаване на икономическото и социалното сближаване, като основната цел е намаляване на различията между регионите, в частност по-бедните и най-отдалечените региони, насърчаване на реалното сближаване и стимулиране на растежа и заетостта; отхвърля подхода на Комисията за подчиняване на политиката на сближаване на европейското икономическо управление, както и използването на макроикономическите условия в Пакта за стабилност и растеж като изискване за достъп до политиката на сближаване и фондовете за регионално развитие; настоява, че политиката на сближаване не следва да се използва като инструмент за финансово наказание, ако даден регион или държава членка отхвърли политиката на дерегулиране и приватизация;

22.    изисква инвестиционната програма „Хоризонт 2020“ да не финансира изпълнението на ЕФСИ;

Цифрова политика, която защитава интересите и правата на гражданите

23.    подчертава, че интернет принадлежи на публичния сектор и че гарантирането на принципа на мрежова неутралност трябва да бъде в центъра на политиката на ЕС;

24.    отбелязва, че доверието на гражданите в интернет е ключово за успеха на цифровото общество и цифровата икономика; счита, че киберсигурността е важна, но свободата от подозрение е също толкова важна за гражданите; следователно призовава Комисията и държавите членки да гарантират защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни в интернет както от публични, така и от частни организации;

25.    счита, че предвид все по-несигурните условия на труд в цифровата икономика, стратегията за цифровия съюз трябва да бъде допълнена от защитни мерки, за да се гарантират достойни условия на труд в този сектор; счита, че въвеждането на етикет за „справедлив труд“ на софтуерни продукти (като например игри и софтуерни приложения) би могло да послужи като първа стъпка за постигане на тази цел;

Нова устойчива политика по отношение на климата и социално справедлив енергиен съюз

26.    счита, че кризата, свързана с изменението на климата, е резултат от недостатъците на енергоемките производствени системи и че решението на проблема с изменението на климата не може да бъде оставено на пазара, а изисква радикална промяна в методите на производство и в потреблението; призовава Комисията да преосмисли своята политика по отношение на климата и да включи политиката в областта на изменението на климата във всички свои политики;

27.    изразява съжаление относно демонстрираната до момента от Комисията липса на амбиция за обвързващи цели, по-специално с оглед на 21-вата конференция на страните по РКООНИК в Париж; счита, че има спешна необходимост от повишаване на амбициите в областта на климата, за да може Европейският съюз да запази водещото си място в преговорите по изменението на климата, в използването на енергия от възобновяеми източници, в насърчаването на създаването на „зелени“ работни места и в приноса за справедлив дял от глобалните действия за намаляване на емисиите на парникови газове;

28.    отбелязва обещанието за внасяне до края на 2015 г. на законодателни предложения за изпълнението на пакета от мерки в областта на климата и енергетиката до 2030 г.; припомня на председателя Юнкер поетия от него ангажимент за изпълнение на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 40%, постигане на 30% енергийна ефективност и 30% дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс;

29.    призовава Комисията да предложи задължителни критерии за устойчивост по отношение на използването на енергия и биомасата; освен това изисква от Комисията да внесе предложения за борба с емисиите на парникови газове от интензивното животновъдство, тъй като те оказват много по-голямо въздействие върху изменението на климата, отколкото други парникови газове;

30.    отново заявява, че се противопоставя на предложението за създаване на енергиен съюз, тъй като това ще насърчи приватизацията и ще увеличи неравенството; счита, че енергията следва да бъде обществено благо и че публичният контрол е от ключово значение за осигуряване на „зелена“ революция в енергийния сектор;

31.    отбелязва обещанието за внасяне на по-амбициозно законодателно предложение относно пакета за кръговата икономика до края на 2015 г.;

32.    подчертава ролята на директивите за местообитанията и за птиците и отхвърля всеки опит за излагането им на риск; подчертава също така, че всяко преразглеждане на действащото законодателство следва да се стреми да го актуализира и засили, а не да го отслаби;

Защита на правата на работниците при балансиран в социално-икономическо отношение вътрешен пазар

33.    настоятелно призовава Комисията да използва планираното предстоящо преразглеждане на Директивата относно командироването на работници като възможност за засилване на правата на работниците срещу социалния дъмпинг;

34.    счита, че мобилността следва да бъде въпрос на избор, а не необходимост; отново заявява, че вместо върху повишаване на мобилността, Комисията следва да съсредоточи вниманието си върху създаването на качествени работни места там, където живеят хората, и че те следва да включват социални и трудови права; настоява следващият пакет за мобилност да защитава социалните и трудовите права на всички работници;

35.    осъжда намерението на Комисията да оттегли директивата за отпуска по майчинство; изразява дълбоко съжаление по повод решението на Комисията да се откаже от споразумението между социалните партньори в областта на здравословните и безопасни условия на труд за фризьорите, тъй като това подкопава социалния диалог в рамките на ЕС; настоятелно призовава Комисията да предприеме действия по тези предложения и да актуализира без забавяне законодателството относно здравето и безопасността на работното място;

36.    посочва, че е важно да се предостави по-голяма подкрепа на кооперациите и на микропредприятията и малките и средните предприятия (ММСП) с цел насърчаване на дейността им в рамките на стабилна бизнес среда, намаляване на въздействието на господстващото пазарно положение, заемано от големи дружества и конгломерати, както и подпомагане на създаването и разрастването на ММСП и кооперациите;

37.    призовава за регионално балансиран подход към индустриалната политика с цел да се създаде диверсифицирана индустриална база във всички държави членки и региони, което е жизненоважно за гарантирането на високи равнища на заетост и дейност в рамките на ЕС;

Демократични икономически и парични политики

38.    изразява твърдо убеждение, че структурата на икономическото управление и на Икономическия и паричен съюз (ИПС) е неразбираема и недемократична; настоява Пактът за стабилност и растеж да се замени с истински пакт за заетост и развитие, основан на социални и екологични критерии, които са от полза за всички хора в ЕС; освен това призовава за свикването на междуправителствена конференция с цел отмяна на фискалния пакт и препоръчва незабавното прекратяване на прилагането му до провеждането на посочената конференция;

39.    счита, че законодателството за банковия съюз обслужва единствено интересите на големия финансов капитал в ЕС и нарушава основни демократични принципи; застъпва се за отмяна на законодателството за банковия съюз и необходимостта да се гарантира демократичен публичен контрол над банковата система;

40.    изисква фундаментална промяна в статута и мандата на ЕЦБ, за да се осигури политически и демократичен контрол от страна на държавите членки на равна основа; счита, че е от съществено значение да се върнат на държавите членки правомощията за вземане на решения по ключови икономически политики, като например паричната политика; освен това счита, че е необходимо ЕЦБ да се превърне в първичен кредитор, който може да действа като нормална централна банка и по този начин да стимулира икономиката в период на дефлация и рецесия; в този контекст настоятелно заявява, че ЕЦБ и ЕИБ следва да финансират пряко публичните инвестиции, за да подкрепят реалната икономика, а не нови балони с цените на активите;

41.    отново призовава за незабавно прекратяване на системата на „Тройката“ в страните, в които все още е в сила, тъй като тя не притежава легитимност; изисква Комисията да предприеме задълбочена и прозрачна оценка на различните мерки за икономическо управление, включително плановете за макроикономически мерки, предписани от Тройката, като взема предвид критиките, отправени от критично настроени икономисти, както и от членове на самата Тройка;

42.    изразява съжаление във връзка с несправедливите данъчни политики и призовава за незабавното им прекратяване, включително несправедливите и регресивни данъци за водата, които са наложени в държавите членки по програмите за фискални корекции и които нарушават принципа на пропорционално равенство и прогресивността на данъчното облагане, тъй като по-специално домакинствата с ниски доходи са засегнати непропорционално от тези мерки;

Нова политика за справедлива търговия

43.    изразява дълбока загриженост във връзка със зададената от Комисията обща ориентация на международната търговска политика на ЕС, по-конкретно във връзка с липсата на съгласуваност с основните цели за създаване на работни места, борба с бедността, гарантиране на устойчива икономика, контролиране на спекулациите, по-специално на спекулациите с храни, опазване на общественото здраве, здравето на животните и хуманното отношение към животните, устойчивото селско стопанство и околната среда и гарантиране на културното многообразие;

44.    противопоставя се на мандатите, предоставени от Съвета на Комисията за преговорите по всеобхватните споразумения за свободна търговия (ВССТ), като например Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) и Споразумението по търговията с услуги (TiSA), които представляват сериозна заплаха за продоволствената сигурност, наред с другото, и които предвиждат включването на уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД); настоятелно призовава Комисията да прекрати тези международни търговски преговори;

45.    припомня, че проучванията на въздействието, възложени от Комисията, по-специално свързаните с ТПТИ, TiSA и ВИТС, обещаващи работни места и благосъстояние за всички, съдържат сериозни проблеми и не са надеждни, тъй като използваните икономически модели са остарели; призовава Комисията да използва по-надеждни икономически модели, да провери резултатите от споразуменията за свободна търговия, които вече са влезли в сила, и да ги сравни с проучванията на оценките на въздействието;

46.    подчертава факта, че всяко търговско споразумение трябва да бъде обвързано със запазването на настоящите равнища на регулиране на труда, защита на околната среда и социалните права и гаранции за възлагането на обществени поръчки и предоставянето на услуги от обществен интерес, включително правото на държавите да приемат в бъдеще по-високи стандарти в тези области; настоява от преговорите за търговски споразумения да бъдат изключени всякакви форми на уреждането на спорове между инвеститор и държава, за да се поддържа демократичен контрол върху тези уредби;

47.    отхвърля тайната при международните търговски сделки и призовава Комисията да предостави достъп до всички преговорни документи на членовете на Парламента и на всички заинтересовани граждани; призовава за обществен и демократичен дебат с всички заинтересовани страни, по-специално синдикалните организации и представителите на гражданското общество, за да се осигури подходящо наблюдение на последиците от програмата за свободна търговия на Комисията;

48.    счита, че ускореното започване на нови споразумения за свободна търговия има за цел да се избегнат реалните подходи към разрешаването на кризата, като например намаляване на икономическите неравенства в рамките на ЕС, ограничаване на злоупотребите от страна на корпоративни дружества и инвеститори, одит и намаляване на публичния дълг и необходимата борба срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане;

49.    припомня, че след позицията на държавите членки и на Парламента Комисията прие принципа на „културното изключение“, съдържащ се в Конвенцията на ООН за културното многообразие, според който културата следва да бъде третирана по начин, различен от този за другите търговски продукти, а културните продукти и услуги следва главно да бъдат изключвани от преговорите; счита, че това следва да включва аудиовизуалните медийни услуги и основните въпроси, свързани с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, публичните субсидии, задълженията за финансиране за радио- и телевизионни оператори (по-специално в подкрепа на европейските филмови продукции и разпространението им), споразуменията за съвместни продукции, мерките на езиковата политика, функционирането на каналите, които предоставят обществена услуга, съществуването на тавани по отношение на запасите в каналите и мрежите, правата върху интелектуалната собственост в културната, журналистическата и научната сфера и специфичните системи за социална сигурност;

Истинска политика на правосъдие и основни права

50.    призовава Комисията да играе активна роля в усилията за приемане на хоризонталната директива срещу дискриминацията в съответствие с позицията на Парламента, както и в борбата срещу дискриминацията, включително срещу нападенията срещу роми, мигранти, лица, търсещи убежище, и други уязвими групи;

51.    изисква от Комисията да извърши оценка на прилагането на националните стратегии за интегриране на ромите и на препоръката на Съвета относно мерките за ефективна интеграция на ромите в държавите членки, както и да предложи допълнителни мерки, ако това е необходимо за ефективното приобщаване на ромите;

52.    призовава Комисията да представи план за действие на държавите членки за подобряване на условията на задържане, особено като се има предвид широко разпространеното използване на предварителното задържане, включително в случаи на европейска заповед за арест; призовава Комисията да вземе изцяло предвид съдебната практика на Европейския съд по правата на човека относно условията в затворите;

53.    изразява дълбоко разочарование от бездействието на Комисията по отношение на законодателния доклад по собствена инициатива относно преразглеждането на европейската заповед за арест; призовава Комисията да изготви ново предложение, като вземе предвид доклада на Парламента по този въпрос, по-специално въпроса за проверките за пропорционалност;

54.    изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не е включила в своите нови инициативи обновено актуализирано предложение за публичния достъп до документи, което да отразява споразумението на първо четене, постигнато от Парламента през 2011 г.;

55.    изразява дълбоко разочарование във връзка с неотдавнашната европейска програма за сигурност на Комисията, която отново е съсредоточена по много едноизмерен начин върху репресивната политика и разширяването на правоприлагащите агенции на ЕС;

56.    настоятелно призовава Комисията да отговори на исканията, отправени от Европейския парламент в неговите резолюции относно предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ, по-специално след доклада на Сената на САЩ относно изтезанията, извършени от ЦРУ;

57.    приветства подновения ангажимент за достъп до Европейския съд по правата на човека; счита обаче, че становището на Съда на Европейския съюз относно присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека е основна пречка за правата на човека;

58.    призовава Комисията да вземе изцяло предвид решението на Съда на ЕС по съединени дела C 293/12 и C 594/12 от 8 април 2014 г.; настоятелно призовава Комисията в този контекст да се въздържа от предлагане на всякакви по-нататъшни мерки, основани на повсеместното запазване на данни;

59.    счита, че решението на Съда на ЕС относно запазването на данни е от значение за събирането на резервационни данни на пътниците за целите на правоприлагането; ето защо призовава Комисията да оттегли предложението за резервационни данни на пътниците от ЕС; настоява Комисията да предостави на Европейския парламент оценка на въздействието на съдебното решение върху всички законодателни предложения, които съдържат събиране на масиви от данни и съхранение на лични данни;

60.    призовава Комисията да предприеме сериозни усилия за защита на гражданите от засилване на държавния надзор;

Политика в областта на миграцията, основаваща се на правата на човека

61.    призовава Комисията през 2015 г. да разработи амбициозни предложения за безопасни и законни начини за достъп до закрила в ЕС за всички жени, мъже и деца, нуждаещи се от закрила, така че хората да не бъдат вече принуждавани да рискуват живота си в Средиземно море или в пустините на път за Европа;

62.    приветства предложението на Европейската комисия да установи временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция като първа стъпка; призовава обаче Европейската комисия до края на 2015 г. да представи по-амбициозно предложение, за да отрази по-масовите пристигания през 2015 г. както в Гърция, така и в Италия; припомня, че държавата, за която се разпределят бежанците, следва да се определя въз основа на техните семейни, езикови и културни връзки; призовава за отмяна на Регламента „Дъблин“;

63.    осъжда силната насоченост на Комисията в нейната европейска програма за миграцията върху предотвратяването и възпирането на незаконната миграция, включително чрез задържане, без оглед на растящия брой на търсещите убежище лица, които бягат от войни, преследване и природни бедствия; ето защо решително осъжда увеличаването на броя на репресивните предложения, направени от Европейската комисия през 2014 г., като например Военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED), насочена срещу лодките на контрабандисти, увеличаването на бюджета на FRONTEX, ускоряването на връщането на мигрантите и насърчаването на използването на принуда и задържане за принудително снемане на отпечатъци от мигрантите; призовава Европейската комисия да пренасочи тези средства към дейности по търсене и спасяване, открити центрове за настаняване, програми за презаселване и преместване и интеграция;

Мирен фактор на световната сцена

64.    призовава Комисията и Съвета да засилят отношенията на ЕС със стратегическите партньори в съответните области, включително Средиземноморието, Русия, Китай и възникващите нови световни и регионални участници;

65.    отхвърля политиките на ОВППС и ОПСО, които са изцяло синхронизирани с НАТО и трансатлантическите отношения, по-нататъшното милитаризиране на международните отношения, застъпването за интервенции и активната подкрепа за военнопромишления комплекс; призовава за зачитане на международното право и връщане към политическо-дипломатически средства за решаването на конфликти;

66.    счита, че приоритет следва да бъде запазването на мира, стабилността, основните права и правата на човека посредством мирна и гражданска външна политика, която се провежда в съответствие с международното право и по недискриминационен начин и чрез поемане на водеща роля в дипломатическото и мирното разрешаване на конфликти, включително инициативи за медиация и програми за разоръжаване, демобилизация и реинтеграция (РДР) в съответствие с Устава на ООН; подчертава значението на усилията за подобряване и засилване на режима за контрол на износа на оръжие – както в международен план (Договор за търговия с оръжие), така и на равнището на ЕС – в подкрепа на режима за неразпространение на ядреното оръжие и ядрено разоръжаване, и на мерките, свързани с премахването на бедността, хуманитарната помощ, устойчивото икономическо и социално развитие и целите на хилядолетието за развитие, които облагодетелстват балансираните икономически отношения, справедливата търговия и справедливото разпределяне на ресурсите и богатствата в съседните на ЕС държави и по света;

67.    подчертава значението и навременността на преразглеждането на ЕПС; подчертава, че преразгледаната ЕПС следва да бъде в състояние да предоставя бърз и адекватен отговор на положението по места, като същевременно предлага дългосрочна визия за развитието на отношенията със съседните държави и отчита асиметрията между страните; счита, че трябва да се създаде нова рамка за отношенията със съседните на ЕС държави и региони въз основа на строго спазване на международното право и на Устава на Организацията на обединените нации, както и на ненамеса във вътрешните им работи и зачитането на суверенитета им, с цел подкрепа за развитието на съседните региони и насърчаване на заетостта и образованието, вместо насърчаване на споразумения за асоцииране, целящи единствено установяването на зони за свободна търговия в ущърб на народите на съседните на ЕС държави и носещи полза само на европейските корпоративни интереси и на елитите на съседните на ЕС държави;

68.    отхвърля плановете за ускоряване на разпоредбите за финансиране на гражданските мисии и плановете за опростяване на процедурите за вземане на решения и изпълнение, тъй като чисто гражданският характер на тези мисии често е под въпрос, като се има предвид, че гражданските и военните аспекти все повече се размиват и обединяват, по-специално в областта на реформата в сектора на сигурността (РСС) и мисиите за обучение;

69.    подчертава липсата на парламентарен контрол и резервите по отношение на мисиите по линия на ОПСО – както на европейско, така и на национално равнище; подчертава, че демократичният дефицит се увеличава с концепцията за „обединяване и споделяне“ и т.нар. цялостен подход, както и че тясното сътрудничество между ЕС, НАТО, механизма ATHENA и използването на бойни групи на ЕС ясно засилва този дефицит;

70.    отхвърля прилагането на пилотен проект за научни изследвания в областта на ОПСО, предприет съвместно от Комисията и Европейската агенция по отбрана, обхващащ, наред с останалото, дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС); решително се противопоставя каквото и да е финансиране от програма „Хоризонт 2020“ и бюджета на ЕС изобщо да бъде използвано за военни, гражданско-военни изследвания или изследвания в областта на сигурността като цяло и за разработването на ДУЛС в частност;

Укрепване на правата на гражданите

71.    призовава Комисията да представи своето обещано предложение за междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност за всички институции на ЕС; отново потвърждава необходимостта от засилване на представителната демокрация и демокрацията на участието чрез прилагане на членове 9–12 от Договора от Лисабон;

72.    призовава Комисията да представи предложение за преразглеждане на европейската гражданска инициатива въз основа на заключенията в предстоящия доклад за изпълнение на Европейския парламент;

73.    призовава Комисията да проучи „социалното вето“ на гражданите като механизъм, който може да предотвратява влизането в сила на законодателство на ЕС, което би навредило на най-бедните, би увеличило неравенството или би намалило социалните права;

Други политически приоритети

Политика в областта на рибарството

74.    призовава за децентрализирана обща политика в областта на рибарството (ОПОР), която да насърчава модернизирането и устойчивото развитие на сектора на рибарството, като гарантира неговата социално-икономическа жизнеспособност, устойчивостта на ресурсите, запазването и създаването на работни места и подобряването на условията на живот на работещите в сектора на рибарството;

75.    призовава за мерки за подобряване на цената при първа продажба на рибата и на доходите на работещите в сектора на рибарството, за субсидии или механизми за обезщетения за работещите в сектора на рибарството, засегнати от икономическите и социалните последици от плановете за възстановяване, за многогодишно управление и мерки за защита на екосистемите;

76.    призовава за мерки за гарантиране на националния суверенитет в изключителната икономическа зона на държавите членки и техните ресурси в областта на рибарството, които да позволяват управление на местно равнище; счита, че трябва да бъде запазена зоната от дванадесет мили за изключителен достъп за националната флота на всяка държава членка, и предлага да се разгледа възможността за нейното разширяване със съседните зони в съответствие с континенталния шелф;

77.    призовава за защита на биологичното разнообразие в морската среда, което да осигури благоприятни условия за възстановяването на рибните популации; застъпва се във връзка с това за прилагане на адекватни, устойчиви практики на управление, които биха могли да включват създаването на зони, свободни от риболов в районите, в които рибните запаси и биологичното разнообразие са застрашени, в съответствие с най-новите научни познания;

78.    заявява отново необходимостта ОПОР да признае специфичните характеристики на дребния и крайбрежния риболов и да анализира до каква степен съществуващите инструменти отговарят на нуждите на сектора, като съответно ги адаптира;

79.    призовава Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) да подкрепя дребномащабния риболов, да се ангажира цялостно със специфичните проблеми на този сектор и да подкрепя управлението на местно равнище, устойчивия риболов и развитието на крайбрежните общности;

80.    изразява съжаление, че одобрената ОПОР и общата организация на пазара (ООП) изостават значително от действителните потребности на сектора на рибарството, и призовава за преразглеждане на тези две уредби във възможно най-кратък срок;

81.    отправя критика към това, което прекалено ревностното драстично намаляване на квотите за общия допустим улов (ОДУ) може да направи за сектора, домакинствата и селските общности, и изисква от Комисията да направи всичко възможно, за да го предотврати в бъдеще;

Селскостопанска политика

82.    счита, че селското стопанство е един от секторите, които могат да поддържат определено равнище на създаване на стойност въпреки въздействието на кризата; отбелязва обаче, че има недостиг на селскостопански производители, и по-специално на млади селскостопанските производители и жени; призовава ЕС да предприеме задълбочен анализ на факторите за това с оглед прилагането на значими мерки за противодействие; изразява съжаление, че това явление излага на риск наследство от световно значение, свързано със селското стопанство и селските райони, като едновременно с това големите дружества от селскостопанския сектор разширяват своите маржове и налагат своя модел на световна продоволствена система, който води до разрушително въздействие върху околната среда; подчертава, че вместо едрия бизнес, селскостопанските производители трябва да бъдат в центъра на политиките на ЕС в областта на селското стопанство и храните с цел действително да се стимулира растежът и създаването на работни места във всички региони на ЕС; изразява съжаление, че настоящите политики водят до унищожаване на традиционните семейни стопанства в целия ЕС и впоследствие до упадък на социалната и икономическата дейност в селските райони;

83.    подчертава, че ЕС трябва да работи за справедливо разпределение на правото на растеж сред производителите и да разработи публични инструменти, които да адаптират предлагането и търсенето с цел да се запазят доходите на селскостопанските производители и нивата на производство на храни, така че селскостопанските производители да бъдат защитени от нестабилност на цените; поради това призовава за средносрочен преглед, който да е солиден и ефективен в намирането на устойчиви решения на проблемите, свързани с ОСП;

84.    подчертава, че ЕС трябва да дава приоритет на защитата на своята земеделска земя и на достъпа до нея и да предотвратява заграбването на земя – решаващ въпрос от глобално значение при защитата на селскостопанските производители, почвите и околната среда;

85.    подчертава – с оглед защитата на земеделската земя в дългосрочен план – необходимостта от прилагането в цяла Европа на ефективни стратегии за предотвратяване на изменението на климата и за смекчаване на последствията от него, за да се декарбонизира селскостопанският сектор, като същевременно се цели да се защити производителността на европейските селски стопанства;

86.    призовава ЕС да забрани разрешаването, отглеждането и пускането на пазара на ГМО и да поеме сериозен ангажимент за европейския сектор на биологичното земеделие – единственият, който се разраства през последните десетилетия;

87.    изисква от Комисията да оттегли своите предложения за клонирането и да представи нови предложения, които да отразяват позицията на Европейския парламент, като също така даде възможност за прилагане на обикновената законодателна процедура; възразява срещу избора на процедурата за одобрение за директивата относно пускането на пазара на храни от клонирани животни, тъй като това би лишило Парламента от неговото право да внася изменения в предложението;

88.    призовава Европейския съюз да забрани всички форми на патентоване на семена с цел защита на селскостопанските производители от нелоялна конкуренция и ненужна бюрокрация, както и да защитава местните сортове/биологичното разнообразие и генетичното и културното ни наследство;

89.    изразява съжаление по повод сегашното неспазване на стандартите за хуманно отношение към животните в европейското животновъдството и апелира към Комисията да гарантира адекватното прилагане на съществуващото законодателство във всички държави членки, като същевременно се вземат предвид разходите за привеждане в съответствие за селскостопанските производители, особено дребните селскостопански производители без икономии от мащаба; призовава освен това Комисията да подобри правилата за хуманно отношение към животните в съществуващото законодателство на ЕС относно биологичното селско стопанство и да премахне всякакви изключения от правилата за хуманно отношение към животните, като например използването на неподходящи породи, връзването на животните и ненужната кастрация;

90.    приветства неотдавнашната инициатива на Нидерландия, Германия и Дания да се ограничи максималното време за транспортиране на живи животни до осем часа; призовава Комисията да преразгледа спешно Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и по този начин да се съкрати максимално време за транспортиране на живи животни;

91.    призовава Комисията да публикува своя доклад „Изграждане на устойчива европейска хранителна система“, който вече е одобрен от трима бивши членове на Комисията, и да представи план за действие, в който да бъдат взети предвид заключенията на този доклад; в това отношение се застъпва за преминаването от интензивно животновъдство към справедлива и устойчива форма на производство на протеини на растителна основа в селското стопанство в ЕС, и призовава Комисията да подкрепя и насърчава местните пазари и потреблението на местни, сезонни и органични продукти; изисква също така преразглеждане и стимулиране на сектора на биологичното градинарство в държавите членки с цел да се гарантира наличието на питателна храна, произведена възможно най-близо;

92.    отправя искане за започване на дебат по разработването на нов инструмент на ЕС за селскостопанска и продоволствена политика, която да отговаря на интересите на цялото общество; в този контекст призовава за стартиране на обществено допитване за продоволствената независимост и отговорното потребление;

93.    отправя силна критика към продължаващото съществуване на всякакъв вид възстановявания при износ на селскостопански стоки; призовава за тяхното незабавно премахване;

Политика за развитие

94.    настоятелно призовава Комисията да разработи цялостна стратегия и план за действие със силни препоръки за борба с незаконното изтичане на капитали и укриването и избягването на данъци и за подобряване на данъчното сътрудничество и финансовата прозрачност за предотвратяване на трансграничното избягване на данъчно облагане и укриването на данъци от многонационални дружества, както и за засилване на мобилизацията на вътрешните ресурси като предсказуем източник на финансиране за развитие за развиващите се страни;

95.    призовава Комисията да подкрепи, чрез съобщение за създаването на основа за съгласувани действия на ЕС, протичащия процес на разработване под егидата на ООН на правно обвързващ инструмент относно транснационалните корпорации, и да предвиди създаването на ефективни средства за правна защита на жертвите в случаите, когато националната юрисдикция очевидно не успява да преследва ефективно по съдебен път мултинационалните компании;

96.    призовава Комисията, в партньорство с ООН – Жени, да постави силен акцент върху равенството между мъжете и жените и овластяването на жените във всички свои предложения, като отчита, че равенството между мъжете и жените е неразделна част от процеса на намаляване на бедността и от устойчивото развитие;

97.    призовава областите на политиката, които оказват въздействие върху развитието, включително търговията, миграцията, енергетиката, околната среда и изменението на климата, селското стопанство и политиката в областта на рибарството, да отговорят на принципа за съгласуваност на политиките за развитие и да бъдат приведени в съответствие с целите за развитие;

98.    подчертава, че официалната помощ за развитие остава основен инструмент за финансиране на развитието; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки незабавно да се ангажират повторно с целта за 0,7 % от БНД за официална помощ за развитие (ОПР), като представят многогодишни бюджетни графици за увеличаване на тези равнища до 2020 г. и определят ясен график за изпълнение на ангажиментите си за ефективност на развитието, включително ангажиментите за отпускане на помощи при едновременно засилване на ангажираността на страните партньори, за привеждане в съответствие със стратегиите за развитие на страните партньори, взаимна отчетност и хармонизиране на донорите чрез намаляване на фрагментацията на помощите посредством по-добра координация между различните механизми за подпомагане и донорите;

99.    призовава за хуманен, основан на потребностите подход към устойчивостта на дълга чрез обвързващ набор от стандарти, за да се определи отговорното отпускане и вземане на заеми, одити на дълга и справедлив механизъм за преструктуриране на дълга, който следва да оценява законността и устойчивостта на дълговото бреме на страните, и евентуална отмяна на неустойчиви и несправедливи дългове; настоятелно призовава ЕС да се ангажира конструктивно в преговорите в рамките на ООН, водещи до многогодишна правна рамка за процеси за преструктуриране на държавен дълг с оглед облекчаване на тежестта на задълженията; призовава също така ЕС да настоява за прилагане на принципите на УНКТАД за отговорни трансакции, свързани с държавния дълг, както за кредитополучателите, така и за кредиторите;

100.  отново заявява, че плащанията от ИСР и ЕФР не могат да бъдат използвани за военни програми и програми в областта на сигурността, сътрудничеството в областта на политиката и реформи в армията; подчертава, че всички хуманитарни действия трябва да бъдат с чисто граждански характер;

Права на жените и равенство между половете

101.  призовава Комисията и Съвета да представят предложение за всеобхватна стратегия на ЕС относно насилието спрямо жените, включително законодателство за минимални стандарти срещу насилието спрямо жените; счита, че не следва да има отделен план за действие относно например гениталното осакатяване на жените, домашното насилие или сексуалното насилие, а по-скоро всички различни форми на насилие спрямо жените следва да бъдат в рамките на всеобхватна и ефективна стратегия, основаваща се на перспективата за равенство между половете, включително работа по присъединяването на ЕС към подписаната през 2011 г. Истанбулска конвенция за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие; в този контекст призовава Комисията да обяви 2016 г. за Европейска година за прекратяване на насилието срещу жените и да отдели значителни ресурси за повишаване на осведомеността и подкрепа на действията на всички равнища, със специална подкрепа за НПО, работещи за защита на правата на жените; призовава Комисията да приеме и приложи стратегия на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода 2015-2020 г.;

102.  изразява съжаление относно намерението на Комисията да оттегли Директивата за отпуска по майчинство от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT); призовава за законодателна инициатива, която да преразгледа Директива 92/85/ЕИО на Съвета и да предложи същата степен на защита като одобрената в резолюцията на Парламента от 2008 г., напр. незабавни действия за подобряване на здравето и безопасността на бременните работнички и работничките родилки или кърмачки; призовава за постигане на напредък по разпоредбите на равнище ЕС за родителски отпуск, включително специфични разпоредби за отпуска по бащинство;

103.  настоятелно призовава Комисията да извърши одит на програмата си за помощ за развитие, за да се гарантира, че финансирането от ЕС не е предмет на ограниченията, наложени от други донори партньори, по отношение на необходимо медицинско лечение, включително достъп до безопасен аборт за жени и момичета, които са жертви на изнасилване по време на въоръжени конфликти, в съответствие с общия член 3 от Женевските конвенции за гарантиране на всички необходими медицински грижи, изисквани от ранените и болните; призовава също така Комисията да гарантира и да включи всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права във всички съответни области на политиката както в ЕС, така и извън него;

104.  призовава Комисията да направи равенството между половете и правата на жените основна цел в политиките си за развитие; изразява убеждението си, че равенството между половете и овластяването на жените и момичетата са от съществено значение за постигането на международните цели за развитие; призовава за политика на ЕС за развитие, която да прилага принципите на феминизма, да бъде насочена против милитаризма и в подкрепа на мира;

_____________________

105.  призовава Комисията да преразгледа своята работна програма в съответствие с резолюцията на Парламента, включително специфичните за секторите позиции, посочени в част 2 от настоящата резолюция;

106.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност