Διαδικασία : 2015/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0664/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0664/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 248kWORD 182k
1.7.2015
PE559.027v01-00
 
B8-0664/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP))


Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Τάκης Χατζηγεωργίου, Stefan Eck, Tania González Peñas, Marisa Matias εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

B8‑0664/2015 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 – Νέο Ξεκίνημα» (COM(2014) 0910),

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1), και ιδίως το παράρτημα IV,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015) 0215),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπα με τη βαθύτερη οικονομική και κοινωνική κρίση της ιστορίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική στασιμότητα, η υψηλή ανεργία, τα συρρικνούμενα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και οι αυξανόμενες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες επιτάσσουν ριζική απομάκρυνση από τις πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η Επιτροπή προς πολιτικές οι οποίες ενισχύουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και μέγιστης απασχόλησης και για καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των εισοδηματικών ανισοτήτων·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να εκτιμήσει ικανοποιητικά τις βασικές αιτίες της τρέχουσας κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των ατελειών στην αρχιτεκτονική και των στόχων της ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φορτίο του χρέους που είναι απόρροια αυτών των ατελειών είναι βαρέως δυσανάλογο, με κάποιες χώρες να συνεχίζουν να επωφελούνται και άλλες να υφίστανται τις συνέπειες μιας βαθιάς ύφεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παραμένει προσκολλημένη στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πολιτικές προκάλεσαν αύξηση της ανεργίας, φτώχεια, μεγάλες περικοπές μισθών, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και περιστολή των δημόσιων δαπανών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πολιτική θα συνεχίσει να συμπιέζει τη ζήτηση και να προλειαίνει το έδαφος για την εισαγωγή ενός ριζικού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οικονομική, κοινωνική και δημοκρατική κρίση, π.χ. το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, έχει στερήσει δια παντός από τις κυρίαρχες και δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα επιλογής των πολιτικών που θα ακολουθήσουν, εμποδίζει την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου από τους λαούς της Ευρώπης και επιβάλλει καθεστώς μόνιμης λιτότητας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδιαλλαξία του ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου μετά τις ελληνικές εκλογές αγνοεί το γεγονός ότι ο λαός απέρριψε τα μνημόνια της τρόικας με δημοκρατικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να σεβαστούν, εγκαταλείποντας τις απαράδεκτες εκβιαστικές πρακτικές, την απόφαση του ελληνικού λαού να βαδίσει σε έναν δρόμο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, βάζοντας τέλος στην αντιπαραγωγική και κοινωνικά ισοπεδωτική λιτότητα που επέβαλε το μνημόνιο της τρόικας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση των Πέντε Προέδρων αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια για περαιτέρω θεσμοθέτηση της λιτότητας στην ΕΕ και στα κράτη μέλη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της Επιτροπής στο σκάνδαλο «Lux Leaks» είναι τελείως ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς, τη στιγμή που οι ευρωπαϊκοί λαοί πλήττονται από τα προγράμματα λιτότητας και τις νεοφιλελεύθερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι μυστικές φορολογικές συμφωνίες, η παγκόσμια φοροδιαφυγή και η μεταφορά κερδών σε φορολογικούς παραδείσους παραμένουν απολύτως νόμιμες·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τους απλούς πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λιτότητα και τα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας παράλληλα με τις βαριές απώλειες κρατικών εσόδων λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ασκούν περαιτέρω πίεση στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και υπονομεύουν τα συμφέροντα των φορολογουμένων και των εργαζομένων στην Ένωση·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα προσπαθώντας να φτάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμβάλλουν στην στήριξη των εγκληματικών και επικίνδυνων επιχειρήσεων της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων καθώς ορθώνουν φράχτες και συνεχώς αποκλείουν στα εξωτερικά τους σύνορα μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς να παρέχουν δυνατότητες για ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην ΕΕ·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του κλίματος συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα, την υγεία και τα μέσα διαβίωσης των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο καθώς και για την καλή διαβίωση των ζώων και τη βιοποικιλότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή της ΕΕ σε μια νέα διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη διάσκεψη COP21 κρίνεται ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ικανοποιείται η ανάγκη για πραγματικές αλλαγές στο σύστημα παραγωγής·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα Εργασίας με το οποίο θα μπορεί να συμβάλει σε μια βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και να επιδιώξει πολιτικές απασχόλησης με σεβασμό στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εκατομμυρίων ανέργων ή υποαπασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ένα υψηλό επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές επιλογές που έχουν γίνει από την ΕΕ δεν αντανακλούν τις προτεραιότητες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη βιώσιμης, ποιοτικής και κοινωνικά ισόρροπης ανάπτυξης·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τεράστια λαϊκή αντίδραση στις πολιτικές λιτότητας και στο αυξανόμενο δημοκρατικό έλλειμμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και των οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να σεβαστεί τις απαιτήσεις των λαών για ριζική απομάκρυνση από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η Επιτροπή προσδένεται στο άρμα των πολιτικών δυνάμεων που συνεχίζουν να επιβάλουν πολιτικές λιτότητας στα κράτη μέλη·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια, διαύγεια και δημοκρατικότητα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης συμμετοχής από τους πολίτες·

 

ΜΕΡΟΣ 1

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1.      καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα Πρόγραμμα Εργασίας ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, όπως η οικονομική στασιμότητα, η απειλή του αποπληθωρισμού, η υψηλή ανεργία, η υπονόμευση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ο κοινωνικός αποκλεισμός, το υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος, καθώς και η κλιματική κρίση· εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και απορρύθμισης· υποστηρίζει ότι η οικονομική, κοινωνική, κλιματική και πολιτική κρίση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με μια νέα ριζοσπαστική πολιτική που θέτει τους ανθρώπους και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της καλής διαβίωσης των ζώων, στο επίκεντρο όλων των πολιτικών και όχι τα συμφέροντα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

2.      υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ύψος του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους στις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο – συνέπεια της ασύμμετρης φύσης της διεργασίας ολοκλήρωσης· υπενθυμίζει ότι το εν λόγω χρέος λειτούργησε ως πρόσχημα για την επιβολή μέτρων λιτότητας, τα οποία στην πραγματικότητα προκάλεσαν όξυνση της φτώχειας και αύξηση του χρέους· θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το βάρος του χρέους, με την επαναδιαπραγμάτευσή του (αναδιάρθρωση και ουσιαστική μείωση) και την επαναφορά του σε βιώσιμα επίπεδα, ως επείγον θέμα και θέμα στοιχειώδους δικαιοσύνης·

3.      απορρίπτει εμφατικά την έκθεση των Πέντε Προέδρων καθώς δεν προσφέρει διέξοδο από το κυρίαρχο αφήγημα της λιτότητας, αλλά αντιθέτως προτείνει την εμβάθυνση των υφιστάμενων πολιτικών συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ανταγωνισμού και της διαρθρωτικής σύγκλισης, επιβάλλοντας αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές και λιτότητα· πιστεύει ότι οι προτάσεις για την κοινωνική συνοχή και τους κοινωνικούς δείκτες, καθώς και η δημοκρατική λογοδοσία και διαφάνεια, δεν είναι παρά ένα πρόσχημα για ακόμη μεγαλύτερη πρόσδεση των κρατών μελών σε ένα και μοναδικό μοντέλο οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής·

4.      πιστεύει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας, η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ και η νομοθεσία περί οικονομικής διακυβέρνησης, όπως το λεγόμενο six-pack (δέσμη πέντε κανονισμών και μίας οδηγίας), το two-pack (δέσμη δύο κανονισμών) και το σύμφωνο του ευρώ (Euro-plus Pact), πρέπει να ανακληθούν· καλεί την Επιτροπή να ηγηθεί της πρωτοβουλίας για μια ριζική στροφή στη μακροοικονομική πολιτική, με στόχο τη διασφάλιση της δημοκρατικής λογοδοσίας, της διαφάνειας και της δυνατότητας των κρατών μελών να υιοθετούν πολιτικές οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά ισορροπημένων μέτρων δημοσιονομικής τόνωσης·

5.      επιδοκιμάζει τη δέσμευση για προσχώρηση στον ανανεωμένο Κοινωνικό Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση προσχώρησης στον Χάρτη ως ένα πρώτο βήμα για την θωράκιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων·

6.      εκφράζει τη βαθιά αποδοκιμασία του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των οργάνων της ΕΕ να επιβάλουν μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα ενάντια στη θέληση του ελληνικού λαού όπως αυτή εκφράστηκε στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015· επιμένει ότι τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να σεβαστούν την απόφαση του ελληνικού λαού να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, βάζοντας τέλος στην αντιπαραγωγική και κοινωνικά ισοπεδωτική πολιτική λιτότητας που επέβαλαν τα μνημόνια της τρόικας·

7.      απορρίπτει τη συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) καθώς προβλέπει την απευθείας χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα με δημόσια κεφάλαια, ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και κοινωνικοποιεί τους κινδύνους και στερείται δημοκρατικού ελέγχου· εκφράζει, επιπροσθέτως, τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι το EFSI θα οδηγήσει σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος· τονίζει ότι το EFSI πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ολοκληρωμένο «ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη» – το οποίο μπορεί να ελέγχεται με δημοκρατικό τρόπο – με στόχο την ενθάρρυνση ποιοτικής και κοινωνικά ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης με βάση μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου· τονίζει ότι κανένα επενδυτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εδαφικά ισορροπημένη πολιτική συνοχής η οποία ενισχύει τις δυνατότητες των περιφερειών και προάγει βιώσιμες διαρθρωτικές αλλαγές·

8.      εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών προωθεί, μεταξύ άλλων, την επαναφορά της τιτλοποίησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· τονίζει ότι η απορρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών είναι μια από τις κύριες αιτίες της οικονομικής κρίσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου του δημόσιου χρηματοπιστωτικού τομέα, και μέσω εθνικοποιήσεων· εμμένει στην άποψη ότι ο τραπεζικός τομέας πρέπει να προάγει την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως δε τις παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, και να υποστηρίζει τις πολύ μικρές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ) και τον κοινωνικό και συνεταιριστικό τομέα·

9.      πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της νομοθετικής διαδικασίας στην ΕΕ· εμμένει, ωστόσο, στην άποψη ότι το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας και το πρόγραμμα REFIT δεν πρέπει να υπονομεύσουν τη δημοκρατική διαδικασία παρακάμπτοντας τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη, ούτε να λειτουργήσουν ως πρόσχημα για μια απορρύθμιση που υποβαθμίζει την κοινωνική προστασία, την προστασία των καταναλωτών, τους περιβαλλοντικούς κανόνες, τους κανόνες καλής διαβίωσης των ζώων και τον κοινωνικό διάλογο· ως εκ τούτου, απορρίπτει την προτεινόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων·

10.    καλεί, αντίθετα, την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι όλη η μελλοντική νομοθεσία θα υπόκειται σε εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τα κοινωνικά και θεμελιώδη δικαιώματα και θα περιλαμβάνει ρήτρες λήξης ισχύος ώστε να διασφαλίζεται η τακτική αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ·

11.    εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πραγματικών κατόχων του πλούτου και ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική με συγκεκριμένα και αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα, όπως η απαγόρευση των φορολογικών παραδείσων και των ελεύθερων λιμένων, η δημιουργία ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μητρώου πλούτου, η ενίσχυση των προϋποθέσεων οικονομικής ουσίας, η φορολόγηση των κερδών στην πηγή τους, η ανάκληση αδειών των τραπεζών που συνεχίζουν να διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και η αναστροφή της συρρίκνωσης της δημόσιας φορολογικής διοίκησης·

12.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή για το σκάνδαλο «Lux Leaks» είναι ανεπαρκή· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, τουλάχιστον, στη δέσμη φορολογικών μέτρων της την υποχρέωση δημοσιοποίησης των φορολογικών αποφάσεων ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο έλεγχος, καθώς και την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τους κανόνες της οδηγίας CRD IV για τις τράπεζες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο την προστασία των ατόμων που αποκαλύπτουν παρανομίες και των υπαλλήλων μέσω της οδηγίας για τα εμπορικά μυστικά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που αποκαλύπτουν παρανομίες θα προστατεύονται ηθικά και υλικά όταν μπορεί ευλόγως να στοιχειοθετηθεί ότι προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον·

13.    καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πραγματικά σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και να προτείνει μια τελείως νέα μεταναστευτική πολιτική η οποία θα προβλέπει ασφαλείς και νόμιμους τρόπους πρόσβασης στην ΕΕ για όλους τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά που έχουν ανάγκη προστασίας ή επιθυμούν την επανένωση με την οικογένειά τους, καθώς και για τους ανειδίκευτους μετανάστες εργάτες, όπως υποστηρίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)· σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση· προσβλέπει, ωστόσο, σε μια πιο φιλόδοξη πρόταση η οποία θα προβλέπει την άμεση έκδοση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες άσυλο στις πρεσβείες και στα προξενικά γραφεία των κρατών μελών, καθώς και την έναρξη ενός προγράμματος υποχρεωτικής επανεγκατάστασης σε επίπεδο ΕΕ σε αντικατάσταση του τρέχοντος προγράμματος εθελούσιας επανεγκατάστασης·

14.    αντιτίθεται στις συμφωνίες TTIP, CETA και TiSA και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό που έδωσε η Επιτροπή στη διεθνή εμπορική πολιτική της ΕΕ, ιδίως την έλλειψη συνοχής με τους βασικούς στόχους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την εξασφάλιση βιώσιμης οικονομίας, τον έλεγχο της κερδοσκοπίας (ιδιαίτερα της κερδοσκοπίας στα τρόφιμα), την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, τη βιώσιμη γεωργία και το περιβάλλον, και την εξασφάλιση της πολιτιστικής πολυμορφίας·

15.    επιδοκιμάζει τον στόχο της Επιτροπής να είναι στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης· τονίζει, ωστόσο, ότι το διαδίκτυο δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για την ενίσχυση της στρατηγικής της ενιαίας αγοράς· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση έχει επιφέρει αλλαγές στο σύνολο της κοινωνίας – στον τρόπο με τον οποίο παράγει, επικοινωνεί, ζει και κυβερνά – και σε όλους τους τομείς από τα ενεργειακά συστήματα έξυπνων δικτύων ώς το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης· υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή επανάσταση ενέχει επίσης μια πολιτισμική και πολιτική διάσταση η οποία συνίσταται στο πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην επικράτηση ενός νέου μοντέλου δημοκρατίας που θα βασίζεται στην ανταλλαγή της γνώσης και στην ένταξη, και δεν μπορεί να υποβαθμίζεται σε ζήτημα οικονομικής υποδομής, ισχύος και χειραγώγησης· πιστεύει ακράδαντα ότι η ουδετερότητα του διαδικτύου, η προστασία των δεδομένων και η υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος για την προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποτελέσουν τα βασικά σημεία εστίασης τα οποία θα δώσουν στην ψηφιακή επανάσταση τον χαρακτήρα μιας δημοκρατικής επανάστασης·

16.    τονίζει, τέλος, το γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση είναι επίσης το αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Επιτροπής για την προώθηση της απορρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, της φιλελευθεροποίησης των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και της αυξανόμενης κυριαρχίας των χρηματοπιστωτικών αγορών επί της οικονομίας, καθώς και της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων και της μεγαλύτερης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας· τονίζει την απόλυτη ανάγκη για εναλλακτικές κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές οι οποίες ανταποκρίνονται στις επιλογές των ίδιων των λαών για ανάπτυξη·

ΜΕΡΟΣ 2

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Μια κοινωνικά ισορροπημένη πολιτική για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

17.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα «ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη» ικανό να αποκαταστήσει μια βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα έχει ως στόχο πολιτικές απασχόλησης με σεβασμό στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, αντιμετωπίζοντας έτσι το πρόβλημα των εκατομμυρίων ανέργων ή υποαπασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

18.    σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να καταθέσει χωρίς καθυστέρηση νομοθεσία για πρόσθετες δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ οι οποίες θα ανέρχονται τουλάχιστον στο 2% του ΑΕγχΠ ετησίως, με βάση τα εθνικά επενδυτικά προγράμματα·

19.    εκφράζει τη λύπη του για την κοντόφθαλμη προσέγγιση και τα ημίμετρα που ακολουθεί η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· καλεί την Επιτροπή να παρέμβει στους μακροπρόθεσμους συντελεστές της απασχόλησης των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης ποιότητας για τους νέους, μεταξύ άλλων και μέσω μιας ισχυρής προσέγγισης βασισμένης στα δικαιώματα·

20.    καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να μπορέσει η κρατική παρέμβαση να ενισχύσει τα από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη ωφέλιμα έργα, και να βοηθήσει τις ΜΜΕ και τις βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση των παραγωγικών ικανοτήτων τους, οι οποίες έχουν πληγεί πολύ σοβαρά από την κρίση·

21.    τονίζει ότι η περιφερειακή πολιτική αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, με πρωταρχικούς στόχους τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, ιδίως δε των πιο φτωχών και ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών, την προαγωγή της σύγκλισης και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· απορρίπτει την προσέγγιση που επιλέγει η Επιτροπή περί υπαγωγής της πολιτικής συνοχής στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση καθώς και τη χρήση μακροοικονομικών προϋποθέσεων στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως προϋπόθεση για πρόσβαση στην πολιτική συνοχής και τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης· εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο οικονομικού σωφρονισμού αν μια περιφέρεια ή ένα κράτος απορρίπτει την πολιτική απορρύθμισης και ιδιωτικοποιήσεων·

22.    ζητεί να μην χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση του EFSI από το επενδυτικό πρόγραμμα Horizon 2020·

Μια ψηφιακή πολιτική που προστατεύει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών

23.    τονίζει ότι το διαδίκτυο ανήκει στον δημόσιο τομέα και η διασφάλιση της αρχής της ουδετερότητας του δικτύου πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ·

24.    σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στο διαδίκτυο είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας· πιστεύει ότι η κυβερνοασφάλεια είναι σημαντική, αλλά και ότι η απαλλαγή από την καχυποψία είναι εξίσου σημαντική για τους πολίτες· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η ιδιωτική ζωή και τα ιδιωτικά δεδομένα στο διαδίκτυο προστατεύονται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς·

25.    είναι της άποψης ότι, με δεδομένες τις ήδη συνεχώς αυξανόμενες επισφαλείς συνθήκες εργασίας στην ψηφιακή οικονομία, η στρατηγική για την Ψηφιακή Ένωση πρέπει να συμπληρωθεί με μέτρα διασφάλισης προκειμένου να κατοχυρωθούν οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε αυτόν τον τομέα· πιστεύει ότι η επινόηση σήματος δίκαιων συνθηκών εργασίας για προϊόντα λογισμικού (όπως παιχνίδια, εφαρμογές λογισμικού) θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρώτο βήμα για το σκοπό αυτό·

Μια νέα αειφόρος κλιματική πολιτική και μια κοινωνικά δίκαιη Ενεργειακή Ένωση

26.    πιστεύει ότι η κλιματική κρίση είναι αποτέλεσμα του προβληματικού συστήματος παραγωγής έντασης ενέργειας και ότι η λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να επαφίεται στην αγορά, αλλά απαιτεί ριζικές αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής και στην κατανάλωση· καλεί την Επιτροπή να ξανασκεφτεί την κλιματική πολιτική της και να ενσωματώσει την πολιτική για κλιματική αλλαγή σε όλες τις πολιτικές της·

27.    εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη φιλοδοξίας όσον αφορά τους δεσμευτικούς στόχους που έχει θέσει ως σήμερα η Επιτροπή, ειδικά σε σχέση με την 21η Διάσκεψη για το κλίμα (COP 21) του Παρισιού· πιστεύει ότι μια κλιμάκωση της φιλοδοξίας στον τομέα του κλίματος απαιτείται επειγόντως προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ηγετική θέση της στις διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος, στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ενθάρρυνση της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας και στις προσπάθειες για δίκαιη κατανομή της παγκόσμιας δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

28.    σημειώνει την υπόσχεση να κατατεθούν μέχρι τα τέλη του 2015 νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της δέσμης για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030· υπενθυμίζει στον πρόεδρο Juncker τη δέσμευσή του για την υλοποίηση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%, του στόχου αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 30% και ενός μεριδίου 30% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα·

29.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει δεσμευτικά κριτήρια αειφορίας για τη χρήση της ενέργειας και της βιομάζας· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την εντατική κτηνοτροφία, καθώς οι εκπομπές αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή από ό, τι τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου·

30.    επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην πρόταση για την Ενεργειακή Ένωση αφού κάτι τέτοιο θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικοποιήσεις και θα αυξήσει τις ανισότητες· πιστεύει ότι η ενέργεια πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό, και ότι ο δημόσιος έλεγχος είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση μιας πράσινης επανάστασης στον τομέα της ενέργειας·

31.    σημειώνει την υπόσχεση να κατατεθεί μέχρι τα τέλη του 2015 μια πιο φιλόδοξη νομοθετική πρόταση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την Κυκλική Οικονομία·

32.    υπογραμμίζει τον ρόλο των οδηγιών για την προστασία των ενδιαιτημάτων και των άγριων πτηνών και αποδοκιμάζει κάθε προσπάθεια να τεθούν υπό αμφισβήτηση· τονίζει επίσης ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να στοχεύει στην επικαιροποίηση και ενίσχυση και όχι στην αποδυνάμωσή της·

Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε μια κοινωνικά και οικονομικά ισορροπημένη εσωτερική αγορά

33.    καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την επικείμενη στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ·

34.    πιστεύει ότι η κινητικότητα πρέπει να αποτελεί επιλογή και όχι αναγκαιότητα· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να εστιάσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας στους τόπους διαμονής των ανθρώπων, με σεβασμό στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματά τους, αντί να ενθαρρύνει την κινητικότητα· εμμένει στην άποψη ότι η επερχόμενη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα πρέπει να προστατεύει τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων·

35.    καταδικάζει την πρόθεση της Επιτροπής να ακυρώσει την οδηγία για την άδεια μητρότητας· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απόφαση της Επιτροπής να αποσιωπήσει τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια για τους κομμωτές καθώς αυτό υπονομεύει τον κοινωνικό διάλογο στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει αυτές τις προτάσεις και να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας χωρίς καθυστέρηση·

36.    επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στους συνεταιρισμούς και στις πολύ μικρές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), προκειμένου ιδιαίτερα να τονωθούν οι δραστηριότητές τους μέσα σε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά που καταλαμβάνεται από μεγάλες εταιρείες και ομίλους, και να δοθεί βοήθεια στις ΠΜΜΜΕ και τους συνεταιρισμούς για να συσταθούν και να αναπτυχθούν·

37.    ζητεί να υιοθετηθεί μια περιφερειακά ισόρροπη προσέγγιση για την βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να δημιουργηθεί μια διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, στοιχείο που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων απασχόλησης και δραστηριότητας σε όλη την ΕΕ·

Δημοκρατικές οικονομικές και νομισματικές πολιτικές

38.    πιστεύει ακράδαντα ότι η αρχιτεκτονική της οικονομικής διακυβέρνησης και της ΟΝΕ είναι αδιαφανής και αντιδημοκρατική· επιμένει στην αντικατάσταση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης με ένα πραγματικό σύμφωνο απασχόλησης και ανάπτυξης, με βάση κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που θα είναι επωφελή για όλους τους λαούς της ΕΕ· διατυπώνει επίσης έκκληση για διεξαγωγή διακυβερνητικής διάσκεψης με σκοπό την κατάργηση του δημοσιονομικού συμφώνου και εισηγείται άμεση αναστολή του έως την πραγματοποίησή της·

39.    θεωρεί ότι η νομοθεσία περί τραπεζικής ένωσης εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του μεγάλου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στην ΕΕ και παραβιάζει θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές· υποστηρίζει την κατάργηση της νομοθεσίας για την τραπεζική ένωση και την ανάγκη να διασφαλιστεί δημοκρατικός δημόσιος έλεγχος του τραπεζικού συστήματος·

40.    ζητεί ριζική αλλαγή του καταστατικού και της εντολής της ΕΚΤ ώστε να διασφαλιστεί ο πολιτικός και δημοκρατικός έλεγχός της από τα κράτη μέλη επί ίσοις όροις· πιστεύει ότι είναι ουσιαστικό να δοθεί και πάλι στα κράτη μέλη η εξουσία να αποφασίζουν για μείζονος σημασίας οικονομικές πολιτικές όπως η νομισματική πολιτική· πιστεύει επίσης ότι είναι αναγκαίος ο μετασχηματισμός της ΕΚΤ σε κύριο δανειστή, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ως κανονική κεντρική τράπεζα και, συνεπώς, να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας σε εποχές αποπληθωρισμού και ύφεσης· στο πλαίσιο αυτό, εμμένει στην άποψη ότι η ΕΚΤ και η ΕΤΕπ θα πρέπει να χρηματοδοτούν απευθείας τις δημόσιες επενδύσεις με σκοπό να στηρίζουν την πραγματική οικονομία και όχι νέες φούσκες των τιμών των περιουσιακών στοιχείων·

41.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση κατάργηση του συστήματος της τρόικας στις χώρες όπου εξακολουθεί να υπάρχει, λόγω απουσίας νομιμοποίησης· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή και διαφανή αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής που εισηγείται η τρόικα, λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ασκείται όχι μόνο από διαφωνούντες οικονομολόγους αλλά και από μέλη της ίδιας της τρόικας·

42.    αποδοκιμάζει και ζητεί να καταργηθούν άμεσα οι πολιτικές των άδικων φόρων, συμπεριλαμβανομένων των άδικων και αντιδραστικών φόρων ύδρευσης, οι οποίοι επιβάλλονται σε κράτη μέλη που ακολουθούν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και οι οποίοι παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και της προοδευτικότητας της φορολογίας, καθώς τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος πλήττονται δυσανάλογα από τα μέτρα·

Μια νέα πολιτική δίκαιου εμπορίου

43.    εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό που έδωσε η Επιτροπή στη διεθνή εμπορική πολιτική της ΕΕ, ιδίως την έλλειψη συνοχής με τους βασικούς στόχους της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την εξασφάλιση βιώσιμης οικονομίας, τον έλεγχο της κερδοσκοπίας (ιδιαίτερα της κερδοσκοπίας στα τρόφιμα), την προστασία της δημόσιας υγείας, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, τη βιώσιμη γεωργία και το περιβάλλον, και την εξασφάλιση της πολιτιστικής πολυμορφίας·

44.    εκφράζει την αντίθεσή του για την εντολή που παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο στην Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση συνολικών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), όπως η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου & Επενδύσεων (TTIP), η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) και η Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (TiSA), οι οποίες αποτελούν, μεταξύ άλλων, σοβαρή απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια, εντολή στην οποία προβλέπεται η θέσπιση συστήματος επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS)· καλεί την Επιτροπή να διακόψει τις εν λόγω διαπραγματεύσεις στον τομέα του διεθνούς εμπορίου·

45.    υπενθυμίζει ότι οι μελέτες επιπτώσεων που ανατέθηκαν από την Επιτροπή, ιδίως εκείνες που αφορούν τις συμφωνίες ΤΤΙΡ, TISA και CETA, οι οποίες υπόσχονται θέσεις εργασίας και πλούτο για όλους, παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες και έλλειψη αξιοπιστίας, επειδή τα οικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι παρωχημένα· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί πιο αξιόπιστα οικονομικά μοντέλα, και να επαληθεύσει τα αποτελέσματα των FTA που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, και να τα συγκρίνει με τις μελέτες των αξιολογήσεων αντικτύπου·

46.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία πρέπει να υπόκειται σε προϋποθέσεις σχετικά με τη διαφύλαξη των σημερινών επιπέδων ρύθμισης της εργασίας, την προστασία περιβαλλοντικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων για τις δημόσιες συμβάσεις και την παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των κρατών να εγκρίνουν στο μέλλον αυστηρότερα πρότυπα σε αυτούς τους τομείς· εμμένει στην άποψη ότι οποιαδήποτε μορφή ISDS πρέπει να αποκλείεται από τις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να διατηρηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος επί των εν λόγω ρυθμιστικών πλαισίων·

47.    απορρίπτει τη μυστικότητα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, και καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων στους βουλευτές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες· ζητεί να διεξαχθεί δημόσια και δημοκρατική συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιαίτερα τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, για να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατζέντας ελεύθερου εμπορίου της Επιτροπής·

48.    θεωρεί ότι η ταχεία δρομολόγηση των νέων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών έχει ως στόχο την αποφυγή πραγματικών προσεγγίσεων για την επίλυση της κρίσης, όπως η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων εντός της ΕΕ, ο περιορισμός των καταχρήσεων από εταιρείες και από επενδυτές, ο λογιστικός έλεγχος και η μείωση των δημοσίων χρεών, και η αναγκαία καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής·

49.    υπενθυμίζει ότι, υιοθετώντας τη θέση των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή συναίνεσε στην αρχή της «πολιτιστικής εξαίρεσης», όπως περιλαμβάνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για την πολιτιστική πολυμορφία, σύμφωνα με την οποία ο πολιτισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα εμπορικά προϊόντα, και τα πολιτιστικά αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει κατά βάση να εξαιρεθούν των διαπραγματεύσεων· εκφράζει την άποψη ότι αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMS) και τα βασικά θέματα της οδηγίας AVMS, τις δημόσιες επιδοτήσεις, τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς (ειδικά για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών παραγωγών και διανομής), τις συμφωνίες για τις συμπαραγωγές, τα μέτρα γλωσσικής πολιτικής, τη λειτουργία σταθμών που έχουν ως αποστολή την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, την ύπαρξη κεφαλαιοποιημένων αποθεμάτων σε σταθμούς και δίκτυα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον πολιτιστικό, δημοσιογραφικό και επιστημονικό τομέα και τα ειδικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

Μια πραγματική πολιτική στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων

50.    καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην άσκηση πίεσης για την έγκριση της οριζόντιας οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, περιλαμβανομένων των επιθέσεων σε Ρομά, σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο και άλλες ευάλωτες ομάδες·

51.    ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά (NRIS) και τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα για την ουσιαστική ενσωμάτωση των Ρομά στα κράτη μέλη, και να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν είναι απαραίτητο για την ουσιαστική ένταξη των Ρομά·

52.    καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδιο δράσης για να ενισχύσουν τα κράτη μέλη τις συνθήκες κράτησης, ιδίως με δεδομένη την ευρεία χρήση της προσωρινής κράτησης, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (EAW)· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές·

53.    είναι βαθύτατα απογοητευμένο με την αδράνεια της Επιτροπής όσον αφορά την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νέα πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, ειδικά το θέμα των δοκιμών αναλογικότητας·

54.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει στις νέες πρωτοβουλίες της μια ανανεωμένη-επικαιροποιημένη πρόταση για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, στην οποία να αποτυπώνεται η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση που επιτεύχθηκε από το Κοινοβούλιο το 2011·

55.    εκφράζει τη βαθιά απογοήτευσή του για το πρόσφατο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια της Επιτροπής, το οποίο για άλλη μια φορά επικεντρώνεται μονοδιάστατα σε κατασταλτικές πολιτικές επεκτείνοντας τις εξουσίες των οργανισμών επιβολής του νόμου της ΕΕ·

56.    ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να ανταποκριθεί στα αιτήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διατυπώνονται στα ψηφίσματά του σχετικά με εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA, ιδιαίτερα μετά την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τα βασανιστήρια που διαπράχθηκαν από τη CIA·

57.    χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση για την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ECHR)· θεωρεί, ωστόσο, ότι η γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

58.    καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 293/12 και C 594/12 της 8ης Απριλίου 2014· ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να μην προτείνει περαιτέρω μέτρα με βάση τη γενικευμένη διατήρηση δεδομένων·

59.    θεωρεί ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων έχει σημασία για τη συλλογή δεδομένων από την κατάσταση με τα ονόματα των επιβατών για σκοπούς επιβολής του νόμου· καλεί την Επιτροπή συνεπώς να αποσύρει την πρόταση για την κατάσταση με τα ονόματα των επιβατών (PNR) της ΕΕ· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτίμηση αντικτύπου σε σχέση με την απόφαση για το σύνολο των νομοθετικών προτάσεων που εμπεριέχουν μαζική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

60.    καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει σοβαρές προσπάθειες για την προστασία των πολιτών από την αύξηση της κρατικής επιτήρησης·

Μια πολιτική για τη μετανάστευση με κριτήριο τα ανθρώπινα δικαιώματα

61.    καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί εντός του 2015 φιλόδοξες προτάσεις για ασφαλείς και νόμιμους τρόπους παροχής προστασίας από την ΕΕ σε όλους τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά που έχουν ανάγκη προστασίας, ώστε να μην αναγκάζονται πλέον να διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο ή στις ερήμους προσπαθώντας να διαφύγουν στην Ευρώπη·

62.    χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας ως ένα πρώτο βήμα· καλεί, ωστόσο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει έως το τέλος του 2015 μια πιο φιλόδοξη πρόταση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες αφίξεις εντός του 2015 τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία· υπενθυμίζει ότι η κατανομή στις διάφορες χώρες πρέπει να βασίζεται στην οικογένεια, στη γλώσσα και στους πολιτισμικούς δεσμούς των προσφύγων· ζητεί την κατάργηση του κανονισμού του Δουβλίνου·

63.    αποδοκιμάζει τη μεγάλη έμφαση που δίνει η Επιτροπή στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση στην πρόληψη και καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων και μέσω της κράτησης, χωρίς καμία μέριμνα για τον αυξανόμενο αριθμό των αιτούντων άσυλο που προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους, διώξεις και κλιματικές καταστροφές· αποδοκιμάζει έντονα τον πολλαπλασιασμό των κατασταλτικών προτάσεων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, όπως η επιχείρηση EUNAVFOR MED η οποία είχε ως στόχο τα σκάφη των διακινητών, την αύξηση του προϋπολογισμού του FRONTEX, την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής μεταναστών και την ενθάρρυνση της χρήσης εξαναγκασμού και κράτησης για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τους μετανάστες· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακατευθύνει αυτή τη χρηματοδότηση σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης, σε κέντρα υποδοχής ανοικτού τύπου, σε προγράμματα μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, καθώς και σε δράσεις ένταξης·

Ένας ειρηνικός παγκόσμιος παράγοντας

64.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τη σχέση της ΕΕ με τους στρατηγικούς εταίρους στις συναφείς περιοχές, όπως η Μεσόγειος, η Ρωσία, η Κίνα και οι νέοι αναδυόμενοι παγκόσμιοι και περιφερειακοί παράγοντες·

65.    απορρίπτει τις πολιτικές ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ που ευθυγραμμίζονται πλήρως με το NATO και τη διατλαντική σχέση, την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων, την υποστήριξη των επεμβάσεων και την ενεργό υποστήριξη του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος· απευθύνει έκκληση για τήρηση του διεθνούς δικαίου και επιστροφή στα πολιτικο-διπλωματικά μέσα για την επίλυση των συγκρούσεων·

66.    πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας, των θεμελιωδών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω μιας ειρηνικής και μη στρατιωτικής εξωτερικής πολιτικής η οποία θα είναι σύμφωνη προς το διεθνές δίκαιο και δεν θα εισάγει διακρίσεις, και με την ανάληψη ηγετικού ρόλου στη διά της διπλωματικής οδού και ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης και αφοπλισμού, προγραμμάτων αποστράτευσης και επανένταξης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει τη σημασία των προσπαθειών για βελτίωση και ενίσχυση του καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών όπλων σε διεθνές επίπεδο (συνθήκη για το εμπόριο όπλων - ATT) και σε επίπεδο ΕΕ, για υποστήριξη του καθεστώτος NPT (μη διάδοση των πυρηνικών όπλων) και του πυρηνικού αφοπλισμού, καθώς και των μέτρων για την εξάλειψη της φτώχειας, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που ενθαρρύνουν τις ισόρροπες οικονομικές σχέσεις, το θεμιτό εμπόριο και τη δίκαιη κατανομή των πόρων και του πλούτου στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο·

67.    τονίζει τη σημασία και τον επίκαιρο χαρακτήρα της επανεξέτασης της ΕΠΓ· τονίζει ότι η αναθεωρημένη ΕΠΓ θα πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνει ταχεία και κατάλληλη απόκριση στην επιτόπια κατάσταση, προβάλλοντας επιπλέον ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ανάπτυξη σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανισότητες μεταξύ των μερών· θεωρεί ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ένα νέο πλαίσιο για τις σχέσεις με τις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΠΓ το οποίο θα βασίζεται αφενός στον αυστηρό σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, και αφετέρου στον σεβασμό της κυριαρχίας τους, με στόχο να στηριχθεί η ανάπτυξη των γειτονικών περιοχών και να προαχθεί η απασχόληση και η εκπαίδευση, αντί να προωθείται η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας που επιδιώκουν αποκλειστικά τη δημιουργία ζωνών ελεύθερων συναλλαγών που βλάπτουν τους λαούς της ΕΠΓ και ευνοούν μόνο τα εταιρικά συμφέροντα της ευρωπαϊκής πλευράς και την ελίτ των κρατών της ΕΠΓ·

68.    απορρίπτει τα σχέδια για επιτάχυνση των διατάξεων που αφορούν τη χρηματοδότηση αποστολών μη στρατιωτικού χαρακτήρα και των σχεδίων για απλοποίηση των διαδικασιών λήψης των σχετικών αποφάσεων και της υλοποίησής τους, καθώς ο αμιγώς μη στρατιωτικός χαρακτήρας αυτών των αποστολών είναι συχνά αμφισβητήσιμος δεδομένου ότι τα όρια μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής διάστασης καθίστανται όλο και πιο δυσδιάκριτα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τις αποστολές κατάρτισης·

69.    τονίζει την απουσία κοινοβουλευτικού ελέγχου και τις επιφυλάξεις σχετικά με τις αποστολές ΚΠΑΑ, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι το δημοκρατικό έλλειμμα επιτείνεται με την έννοια της «συνένωσης και κοινής χρήσης» (pooling and sharing) και τη λεγόμενη συνολική προσέγγιση (comprehensive approach), ενώ η στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τον μηχανισμό ATHENA και η ανάπτυξη των μάχιμων μονάδων της ΕΕ ενισχύει σαφώς αυτό το έλλειμμα·

70.    απορρίπτει την υλοποίηση κοινού πιλοτικού σχεδίου έρευνας της Επιτροπής και του ΕΟΑ στον τομέα της ΚΠΑΑ, το οποίο καλύπτει μεταξύ άλλων τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS)· εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση οποιασδήποτε χρηματοδότησης από τα κονδύλια του Horizon 2020, ή τον προϋπολογισμό της ΕΕ εν γένει, για στρατιωτική έρευνα, πολιτικοστρατιωτική έρευνα ή έρευνα στον τομέα της ασφάλειας εν γένει, και για ανάπτυξη τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων ειδικότερα·

Θωράκιση των δικαιωμάτων των πολιτών

71.    καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την υποσχεθείσα πρόταση για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας για όλα τα όργανα της ΕΕ· επαναβεβαιώνει την ανάγκη για ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας με την εφαρμογή των άρθρων 9 έως 12 της συνθήκης της Λισαβόνας·

72.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με βάση τα συμπεράσματα της επικείμενης έκθεσης υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

73.    καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα κοινωνικής αρνησικυρίας (βέτο) για τους πολίτες ως αποτρεπτικού μηχανισμού για τη θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας η οποία θα έπληττε τους φτωχότερους, θα αύξανε τις ανισότητες και θα υπονόμευε τα κοινωνικά δικαιώματα·

Άλλες προτεραιότητες πολιτικής

Αλιευτική πολιτική

74.    ζητεί αποκεντρωμένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική που προάγει τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα, διασφαλίζοντας την κοινωνικοοικονομική του βιωσιμότητα, τη βιωσιμότητα των πόρων, τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων του αλιευτικού τομέα·

75.    ζητεί μέτρα που θα βελτιώνουν την τιμή της πρώτης πώλησης ιχθύων, το εισόδημα των εργαζομένων του αλιευτικού τομέα, την καταβολή επιδοτήσεων ή τη δημιουργία μηχανισμών αντιστάθμισης για τους εργαζομένους του αλιευτικού τομέα που θίγονται από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των προγραμμάτων ανάκτησης των αποθεμάτων, της πολυετούς διαχείρισης και των μέτρων προστασίας των οικοσυστημάτων·

76.    ζητεί μέτρα που να διασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία επί των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών των κρατών μελών και τους αλιευτικούς τους πόρους, ώστε να καθίσταται δυνατή μια εκ του σύνεγγυς διαχείριση· θεωρεί ότι τα 12 μίλια θα πρέπει να διατηρηθούν ως ζώνη αποκλειστικής πρόσβασης για τον εθνικό στόλο κάθε κράτους μέλους και προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα επέκτασής της σε παρακείμενες ζώνες, συναρτήσει των υφαλοκρηπίδων·

77.    ζητεί να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα σε θαλάσσια περιβάλλοντα με τη διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για τους πληθυσμούς των ιχθύων προς αναπλήρωση· υποστηρίζει, ως προς αυτό, την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης, όπως η δημιουργία ζωνών απαγόρευσης αλιείας, σε περιοχές στις οποίες απειλούνται τα αποθέματα ιχθύων και η βιοποικιλότητα, με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις·

78.    επιβεβαιώνει την ανάγκη να αναγνωρίζει η κοινή αλιευτική πολιτική τις ιδιαιτερότητες της παράκτιας αλιείας και της μικρής κλίμακας αλιείας και να εξετάζει το κατά πόσον τα υφιστάμενα μέσα είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του τομέα, προχωρώντας σε προσαρμογή τους αναλόγως·

79.    ζητεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) να στηρίξει την αλιεία μικρής κλίμακας, για να εξετασθούν πλήρως τα ειδικά προβλήματα του τομέα αυτού και να δοθεί προτεραιότητα στην εκ του σύνεγγυς διαχείριση, στη βιώσιμη αλιεία και στην ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων·

80.    εκφράζει τη λύπη του που η εγκεκριμένη κοινή αλιευτική πολιτική και η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) υστερούν πολύ έναντι των πραγματικών αναγκών του τομέα της αλιείας, και ζητεί την επανεξέταση αυτών των δύο κανονισμών το συντομότερο δυνατό·

81.    επικρίνει αυτά τα οποία οι επιβληθείσες με υπερβάλλοντα ζήλο δραστικές περικοπές στα επιδόματα συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) μπορούν να προσφέρουν στον τομέα, στα μέσα διαβίωσης και στις αγροτικές κοινότητες, και ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο μέλλον·

Γεωργικές πολιτικές

82.    πιστεύει ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς που μπορεί να διατηρήσει μια ορισμένη δημιουργία αξίας παρά τις επιπτώσεις της κρίσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι υπάρχει έλλειψη αγροτών, και ιδιαίτερα νέων αγροτών και γυναικών αγροτών· καλεί την ΕΕ να προχωρήσει σε ενδελεχή ανάλυση των αιτίων αυτού του φαινομένου με στόχο την εφαρμογή σημαντικών μέτρων για την εξισορρόπησή του· εκφράζει τη λύπη του διότι το φαινόμενο αυτό θέτει σε κίνδυνο σημαντικές κληρονομιές της γεωργίας και της υπαίθρου με παγκόσμια σημασία, την ίδια στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις της αγροβιομηχανίας επεκτείνουν τα περιθώριά τους και επιβάλλουν το μοντέλο του παγκόσμιου επισιτιστικού συστήματος το οποίο συνεπάγεται καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις· υπογραμμίζει ότι οι αγρότες και οι όχι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να είναι στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, προκειμένου πραγματικά να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σημερινές πολιτικές οδηγούν σε αποδεκατισμό των παραδοσιακών οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την ΕΕ και, συνεπώς, σε μαρασμό της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές·

83.    υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει μια δίκαιη κατανομή του δικαιώματος καλλιέργειας μεταξύ των παραγωγών και να αναπτύξει δημόσια μέσα για την προσαρμογή της προσφοράς και της ζήτησης προκειμένου να διαφυλάσσονται τα εισοδήματα των αγροτών και τα επίπεδα παραγωγής τροφίμων με στόχο την προστασία των αγροτών κατά της αστάθειας των τιμών· ζητεί, ως εξ αυτού, μια ενδιάμεση αναθεώρηση η οποία να είναι άρτια και αποτελεσματική στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τα θέματα που ενυπάρχουν στην ΚΓΠ·

84.    τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην προστασία των γεωργικών γαιών της και στην πρόσβαση σε αυτές, και να αποτρέψει την αρπαγή γαιών, ένα κρίσιμο ζήτημα παγκόσμιας σημασίας για την προστασία των αγροτών, των εδαφών και του περιβάλλοντος·

85.    τονίζει, προσβλέποντας στην προστασία της γεωργικής γης σε μακροπρόθεσμη βάση, την ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης της κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των επιπτώσεων που θα εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να απαλλαγεί ο γεωργικός τομέας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύουν την παραγωγικότητα των Ευρωπαίων αγροτών·

86.    καλεί την ΕΕ να απαγορεύσει την αδειοδότηση, καλλιέργεια και εμπορία ΓΤΟ και να αναλάβει ισχυρή δέσμευση στον ευρωπαϊκό τομέα της βιολογικής γεωργίας, που είναι ο μόνος τομέας που έχει παρουσιάσει αύξηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες·

87.    ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις της για την κλωνοποίηση και να υποβάλει νέες στις οποίες θα αποτυπώνεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέποντας επίσης την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· διαμαρτύρεται για την επιλογή της διαδικασίας έγκρισης για την οδηγία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, καθώς κάτι τέτοιο θα στερούσε από το Κοινοβούλιο το δικαίωμά του να τροποποιήσει την πρόταση·

88.    καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει όλες τις μορφές κατοχύρωσης σπόρων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας με στόχο την προστασία των αγροτών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την περιττή γραφειοκρατία και την προστασία των τοπικών ποικιλιών/βιοποικιλότητας και της γενετικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας·

89.    εκφράζει τη λύπη του για την τρέχουσα απουσία συμμόρφωσης με τους κανόνες καλής διαβίωσης των ζώων στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και παρακαλεί θερμά την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το κόστος της συμμόρφωσης για τους αγρότες, ιδιαίτερα τους κατόχους μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων χωρίς οικονομίες κλίμακας· καλεί επιπροσθέτως την Επιτροπή να βελτιώσει τους κανόνες καλής διαβίωσης των ζώων στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία και να καταργήσει κάθε εξαίρεση από τους κανόνες καλής διαβίωσης των ζώων, όπως η χρήση ακατάλληλων φυλών, η πρόσδεση των ζώων και ο περιττός ευνουχισμός·

90.    χαιρετίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία των Κάτω Χωρών, της Γερμανίας και της Δανίας να περιορίσουν τον μέγιστο χρόνο μεταφοράς για τα ζώντα ζώα στις οκτώ ώρες· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει επειγόντως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες, και με τον τρόπο αυτό να συντομεύσει τον μέγιστο χρόνο μεταφοράς για ζώντα ζώα·

91.    καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεσή της «Οικοδόμηση ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων», η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τρεις πρώην Επιτρόπους, και να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης που θα λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής· υποστηρίζει σε αυτό το πλαίσιο τη μετάβαση από την εντατική κτηνοτροφία σε μια θεμιτή, βιώσιμη γεωργική παραγωγή πρωτεΐνης φυτικής προέλευσης στην ΕΕ, και ότι η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίζει και να προάγει τις τοπικές αγορές και την κατανάλωση τοπικών, εποχιακών και οργανικών προϊόντων· ζητεί επίσης ανασκόπηση και τόνωση του τομέα των οργανικών κηπευτικών σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελάχιστη χιλιομετρική απόσταση για την αναζήτηση θρεπτικών τροφίμων·

92.    ζητεί την έναρξη της συζήτησης για την ανάπτυξη μιας νέας γεωργικής και επισιτιστικής πολιτικής της ΕΕ που θα ανταποκρίνεται στο συμφέρον του συνόλου της κοινωνίας· σε αυτό το πλαίσιο ζητεί να αρχίσει δημόσια διαβούλευση με θέμα την επισιτιστική κυριαρχία και την υπεύθυνη κατανάλωση·

93.    επικρίνει έντονα τη συνέχιση της ύπαρξης των γεωργικών επιστροφών κατά την εξαγωγή κάθε είδους· ζητεί να καταργηθούν πάραυτα·

Αναπτυξιακή πολιτική

94.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης με αυστηρές συστάσεις για την καταπολέμηση των παράνομων ροών κεφαλαίων και της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, να βελτιώσει τη φορολογική συνεργασία και την οικονομική διαφάνεια με στόχο την πρόληψη της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής από τις πολυεθνικές εταιρείες και να ενθαρρύνει την κινητοποίηση εσωτερικών πόρων·ως προβλέψιμης πηγής αναπτυξιακής χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

95.    καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, μέσω ανακοίνωσης η οποία θα αποτελέσει τη βάση για συνδυασμένη δράση της ΕΕ, τη συνεχιζόμενη διαδικασία επεξεργασίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ενός νομικά δεσμευτικού μέσου για τις υπερεθνικές εταιρείες, και να θεσπίσει αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα θύματα στις περιπτώσεις όπου είναι σαφές ότι τα εσωτερικά δικαστήρια δεν μπορούν να ασκήσουν ουσιαστική δίωξη σε πολυεθνικές εταιρείες·

96.    καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον οργανισμό «ΟΗΕ Γυναίκες», να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενδυνάμωση των γυναικών, αναγνωρίζοντας ότι η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας άμβλυνσης της φτώχειας και βιώσιμης ανάπτυξης·

97.    ζητεί οι τομείς πολιτικής που επηρεάζουν την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της μετανάστευσης, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, της γεωργικής και της αλιευτικής πολιτικής, να ανταποκρίνονται στην αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και να ευθυγραμμιστούν με τους αναπτυξιακούς στόχους·

98.    τονίζει ότι η ΕΑΒ συνεχίζει να αποτελεί βασικό μέσο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναβεβαιώσουν πάραυτα την προσήλωσή τους στον στόχο του 0,7% επί του ΑΕΠ για την ΕΑΒ υποβάλλοντας πολυετή δημοσιονομικά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των εν λόγω επιπέδων έως το 2020, ορίζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους για αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για αποσύνδεση των ενισχύσεων, και, παράλληλα, προάγοντας την ίδια ευθύνη των χωρών εταίρων, την ευθυγράμμιση με τις αναπτυξιακές στρατηγικές των χωρών εταίρων, την αμοιβαία λογοδοσία και την εναρμόνιση μεταξύ των χορηγών βοήθειας μέσα από τον περιορισμό του κατακερματισμού των ενισχύσεων χάρη στη μεγαλύτερη συνεργασία των διαφόρων μηχανισμών ενισχύσεων με τους χορηγούς βοήθειας·

99.    ζητεί να υιοθετηθεί μια προσέγγιση για τη βιωσιμότητα του χρέους που θα βασίζεται στις ανθρώπινες ανάγκες με βάση ένα δεσμευτικό σύνολο προτύπων που ορίζουν την υπεύθυνη δανειοδότηση και τον υπεύθυνο δανεισμό, την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων και έναν δίκαιο μηχανισμό αναδιάρθρωσης χρεών, ο οποίος θα πρέπει να αξιολογεί τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα των δανειακών βαρών των χωρών και να εξετάζει το ενδεχόμενο διαγραφής των μη βιώσιμων και άδικων χρεών· καλεί την ΕΕ να συμβάλει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν σε ένα πολυμερές νομοθετικό πλαίσιο για κυρίαρχες διαδικασίες αναδιάρθρωσης του χρέους με στόχο τη μείωση του βάρους του χρέους· καλεί επίσης την ΕΕ να ασκήσει πιέσεις για την εφαρμογή των αρχών της UNCTAD όσον αφορά τις κυρίαρχες δανειακές συναλλαγές τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τους δανειστές·

100.  επαναλαμβάνει ότι πληρωμές από τον ΜΑΣ και το ΕΤΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προγράμματα στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας, για συνεργασία σε επίπεδο πολιτικών και για τη στρατιωτική μεταρρύθμιση· τονίζει ότι η ανθρωπιστική δράση πρέπει στο σύνολό της να αποτελεί αμιγώς έργο των πολιτών·

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

101.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν πρόταση για μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· είναι της άποψης ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει χωριστό σχέδιο δράσης σχετικά με, για παράδειγμα, τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών, την ενδοοικογενειακή βία ή σεξουαλική βία, αλλά ότι όλες οι διαφορετικές μορφές βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να ενταχθούν σε μια συνολική και αποτελεσματική στρατηγική που θα βασίζεται σε μια προοπτική ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία υπεγράφη το 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή να κηρύξει το 2016 Ευρωπαϊκό Έτος για τον τερματισμό της βίας σε βάρος των γυναικών και να διαθέσει σημαντικούς πόρους για ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και υποστήριξη δράσεων σε όλα τα επίπεδα, και ιδιαίτερα για την υποστήριξη ΜΚΟ για τα δικαιώματα των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει και να υλοποιήσει τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των δύο φύλων 2015-2020·

102.  αποδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να ακυρώσει την οδηγία για την άδεια μητρότητας στο πλαίσιο της άσκησης REFIT· ζητεί την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε να παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως ορίστηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου το 2008, ως μια άμεση ενέργεια για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων εργαζόμενων γυναικών ή των εργαζόμενων γυναικών που θηλάζουν ή βρίσκονται σε λοχεία· ζητεί να δρομολογηθούν οι διατάξεις για τη γονική άδεια σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων για την άδεια πατρότητας·

103.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε έλεγχο του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειάς της προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι επιβάλλονται από άλλους εταίρους χορηγούς βοήθειας σε σχέση με την αναγκαία ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις για τις γυναίκες και τα κορίτσια που πέφτουν θύματα βιασμού σε ένοπλες συγκρούσεις, σύμφωνα με το κοινό άρθρο 3 των συμβάσεων της Γενεύης το οποίο εγγυάται την ιατρική περίθαλψη των τραυματιών και των ασθενών· καλεί επίσης την Επιτροπή να εγγυηθεί και να συμπεριλάβει την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα αντίστοιχα δικαιώματα σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής στην ΕΕ και εκτός αυτής·

104.  καλεί την Επιτροπή να αναγάγει την ισότητα των δύο φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών σε κεντρική πτυχή των αναπτυξιακών πολιτικών της· εκφράζει την πεποίθηση ότι η ισότητα των δύο φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των διεθνών αναπτυξιακών στόχων· διατυπώνει έκκληση για μια φεμινιστική, αντιμιλιταριστική και φιλειρηνική αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

_____________________

105.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το πρόγραμμα εργασίας της σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένων των κατά τομέα θέσεων που περιλαμβάνονται στο Μέρος 2 του παρόντος ψηφίσματος·

106.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου