Процедура : 2015/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0665/2015

Внесени текстове :

B8-0665/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0275

ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 152kWORD 81k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.028v01-00
 
B8-0665/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Бурунди (2015/2723(RSP))


Мария Хойбух, Юдит Саргентини, Хейди Хаутала, Барбара Лохбилер, Игор Шолтес, Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно Бурунди (2015/2723(RSP))  
B8‑0665/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Бурунди,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. относно Бурунди,

–       като взе предвид изявлението от 17 юни 2015 г. на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС относно положението в Бурунди,

–       като взе предвид изявлението от 29 юни 2015 г. на говорителя на ЗП/ВП относно Бурунди,

–       като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище на Африканския съюз от 13 юни 2015 г. относно Бурунди,

–       като взе предвид заключенията от срещата на високо равнище на Източноафриканската общност, проведена на 31 май 2015 г.,

–       като взе предвид Споразумението от Котону от 23 юни 2000 г. във вида, в който е преразгледано,

–       като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша от 28 август 2000 г.,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–       като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–       като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–       като взе предвид пътната карта за Бурунди от март 2013 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Бурунди неотдавна е преживял гражданска война, бил е подложен на широко разпространено политическо насилие, изоставане в развитието и бедност,

Б.     като има предвид, че Споразумението за мир и помирение от Аруша от 2000 г. постави началото на процес на национално помирение и доведе до период на относителна стабилност, независимо от моментите на широко разпространено политическо насилие;

В.     като има предвид, че президентът Пиер Нкурунзиза понастоящем се кандидатира за трети президентски мандат, което масово се счита, че противоречи на споразумението от Аруша и Конституцията на Бурунди;

Г.     като има предвид, че обявяването на кандидатурата му и подготовката за изборите вървят ръка за ръка с жестоки репресии на опозицията в Бурунди, защитниците на правата на човека, гражданското общество и медиите, включително убийството на лидера на опозицията Зеди Ферузи,

Д.     като има предвид, че парламентарните и местните избори се проведоха в Бурунди на 29 юни 2015 г. и че президентски избори трябва да се проведат на 15 юли 2015 г., като и двете са бойкотирани от опозицията;

Е.     като има предвид, че избирателните секции бяха нападнати през юни, което показва нестабилността на ситуацията, в която изборите са били проведени;

Ж.    като има предвид, че сблъсъците между силите на полицията и активисти на опозицията отнеха живота на най-малко 27 души от 26 април 2015 г. насам;

З.      като има предвид, че въоръжени младежки групи, свързани с управляващата партия, систематично тероризират и застрашават хората, за които се счита, че подкрепят опозицията или че отправят критики към правителството;

И.     като има предвид, че хиляди демонстранти са били арестувани и не са освободени от затворите и другите центрове за задържане;

Й.     като има предвид, че почти 100 000 граждани на Бурунди са избягали в съседни държави;

К.     като има предвид, че регионът на Големите езера е белязан от политическа нестабилност и въоръжени конфликти в продължение на повече от двадесет години и че съществува значителен риск вътрешните конфликти да се пренесат в съседните държави;

Л.     като има предвид, че редица критично настроени лица са в изгнание, включително вицепрезидентът Жерве Руфуйкири, говорителят на парламента на Бурунди Пие Нтавуохануюма, заместник-председателят на Конституционния съд Силвере Нимпагаритсе, основателят на „Maison Shalom“ - най-голямата НПО в Бурунди, всички от които са получили заплахи след изказвания срещу третия мандат на президента Нкурунзиза;

M.    като има предвид, че държавните медии са прибягнали до ксенофобски изказвания въз основа на етническата принадлежност в регион, който все още е белязан от геноцида в Руанда от 1994 г.;

Н.     като има предвид, че Организацията на обединените нации, Африканският съюз (АС) и Източноафриканската общност са призовали всички заедно изборите да бъдат отложени предвид настоящото положение на нестабилност и невъзможността на опозиционните сили свободно да провеждат предизборна кампания;

O.     като има предвид, че ЕС е изтеглил своята мисия за наблюдение на избори от Бурунди и че Източноафриканската общност и Африканският съюз са се въздържали от изпращането на мисии;

П.     като има предвид, че Африканският съюз изрази готовността си да изпрати наблюдатели на правата на човека и военни експерти в Бурунди, като единственият резултат беше отказаният им от органите на Бурунди достъп;

Р.     като има предвид, че 432 милиона евро са заделени за Бурунди в рамките на Европейския фонд за развитие за периода 2014-2020 г.;

1.      изразява дълбока загриженост от положението в Бурунди, което има опасност още веднъж да доведе до гражданска война и до допълнително дестабилизиране на вече натоварената обстановка в региона на Големите африкански езера;

2.      счита, че изборите, които се проведоха на 29 юни 2015 г. не бяха свободни и честни, че органите на Бурунди систематично възпрепятстваха кампанията на опозиционните сили, като не позволяваха провеждането на публични демонстрации и заплашваха политиците от опозицията и представителите на гражданското общество, което доведе до многобройни случаи на напускане на страната и преминаване в изгнание, както и че органите на Бурунди, под ръководството на президента Нкурунзиза, грубо и многократно нарушаваха Конституцията на Бурунди при организирането на изборите;

3.      счита, че кандидатирането на президента Нкурунзиза за трети мандат е в явно нарушение на споразумението от Аруша, в което се посочва, че председателят „се избира за петгодишен мандат, който може да бъде подновен еднократно. Никой не може да бъде избиран за повече от два президентски мандата“;

4.      осъжда суровите репресии срещу опозиционните сили в Бурунди, разпространяването на терора от младежката милиция „Имбонеракуре“ на управляващата партия, както и ограничителните мерки, наложени на медиите;

5.      настоятелно призовава органите на Бурунди да гарантират, че ще бъде проведено цялостно разследване на тези събития и че отговорните лица ще бъдат изправени пред съда;

6.      призовава за незабавното разоръжаване на милицията „Имбонеракуре“;

7.      счита, че президентът Пиер Нкурунзиза носи основната отговорност за сериозното влошаване на политическото положение в Бурунди и го приканва незабавно да започне провеждането на сериозен диалог с опозиционните сили в Бурунди, за да се намери решение на настоящата криза; такова решение трябва да се основава на Споразумението за мир и помирение от Аруша;

8.      призовава президента Нкурунзиза и органите на Бурунди незабавно да отложат провеждането на президентските избори;

9.      припомня задълженията на Бурунди съгласно Споразумението от Котону за зачитане на правата на човека, демократичните ценности и принципите на правовата държава; припомня, че тези права са заложени също в Конституцията на Бурунди;

10.    призовава органите на Бурунди да зачитат и защитават основните права на всички граждани на Бурунди, включително свободата на словото и свободата на събрания на поддръжниците на опозицията, да отворят незабавно медиите, да позволят на опозиционни лидери в изгнание да се завърнат в страната, да освободят безусловно всички политически затворници и да сложат край на тормоза на организациите на гражданското общество;

11.    настоятелно призовава органите на Бурунди да позволят на определените от АС наблюдатели на правата на човека и военни експерти да влязат в страната незабавно и да се въздържат от всякакви действия, с които да се попречи на тяхната работа;

12.    приветства съобщението от29 юни 2015 г. на ЕСВД, с което се отправяше заплаха за предприемане на мерки срещу органите на Бурунди съгласно член 96 от Споразумението от Котону, и приканва ЕСВД и Съвета бързо да се пристъпят към вземането на решение и към неговото прилагане;

13.    изисква тези мерки да включват целенасочени ограничителни мерки като забрана за пътуване и замразяване на активите по отношение на лицата, чиито действия може да са довели или могат да доведат до прояви на насилие и репресии и до сериозни нарушения на правата на човека, и/или могат да попречат на усилията за постигане на политическо решение в рамката, предложена от АС и от Източноафриканската общност;

14.    Приканва ЕС, Източноафриканската общност и АС да не признават легитимността на правителството, което ще бъде излъчено след един опорочен избирателен процес;

15.    приветства и подкрепя посредническите усилия на ООН, Африканския съюз и Източноафриканската общност;

16.    изразява дълбока загриженост относно продължаващото изселване на бежанци в съседните държави, потвърждава подкрепата си за хуманитарните организации в региона, чиято дейност е насочена към отговарянето на непосредствените нужди на бежанците, и поздравява органите на страните-домакини за тяхното отворено и гостоприемно отношение към лицата, търсещи убежище в рамките на техните граници;

17.    изразява дълбока загриженост от възобновяването на подбудителството към омраза в някои близки до правителството медии и счита, че президентът Нкурунзиза носи отговорност за това и за възможните последици; приканва прокурора на Международния наказателен съд да следи отблизо тези медии във връзка с подбудителството към етническа омраза, както и изказванията на политическите лидери;

18.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на държавите от АКТБ и ЕС, правителствата на държавите членки на ЕС, Съвета за сигурност на ООН, Африканския съюз, правителствата от региона на Големите езера и Южна Африка.

Правна информация - Политика за поверителност