Procedure : 2015/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0665/2015

Indgivne tekster :

B8-0665/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0275

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 64k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.028v01-00
 
B8-0665/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Burundi (2015/2723(RSP))


Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0665/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 22. juni 2015 om Burundi,

–       der henviser til erklæring af 17. juni 2015 fra formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen i Burundi,

–       der henviser til erklæringen af 29, juni 2015 fra HR/NF's talsmand om Burundi,

–       der henviser til erklæringen fra Den Afrikanske Unions topmøde den 13. juni 2015 om Burundi,

–       der henviser til erklæringen fra Det Østafrikanske Fællesskabs topmøde den 31. maj 2015 om Burundi,

–       der henviser til Cotonouaftalen af 23. juni 2000 som ændret,

–       der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen af 28. august 2000,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–       der henviser til køreplanen for Burundi fra marts 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Burundi for nylig har været ramt af borgerkrig, udbredt politisk vold, underudvikling og fattigdom,

B.     der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen fra 2000 indledte en proces med national forsoning og førte til en periode med relativ stabilitet, uanset momenter af udbredt politisk vold;

C.     der henviser til, at præsident Pierre Nkurunziza i øjeblikket går efter en tredje præsidentperiode, hvilket generelt anses for at være i strid med Arushaaftalen og Burundis forfatning;

D.     der henviser til, at bekendtgørelsen af hans opstilling og tiden op til valget var ledsaget af alvorlig undertrykkelse af oppositionen i Burundi, menneskerettighedsaktivister, civilsamfundsaktører og medierne, herunder drabet på oppositionslederen Zedi Feruzi;

E.     der henviser til, at der den 29. juni 2015 blev afholdt lokal- og parlamentsvalg i Burundi, og at der vil blive afholdt præsidentvalg den 15. juli 2015, samt at de begge boykottes af oppositionen;

F.     der henviser til, at valglokaler blev angrebet i juni, hvilket viser den ustabile situation, som valget blev afholdt i;

G.     der henviser til, at sammenstød mellem politi og oppositionsaktivister har kostet mindst 27 personer livet siden den 26. april 2015;

H.     der henviser til, at væbnede ungdomsgrupper, der er knyttet til det regerende parti, systematisk terroriserer og truer personer, der menes at støtte oppositionen eller at være kritiske over for regeringen;

I.      der henviser til, at ca. tusind demonstranter er blevet arresteret og ikke er blevet løsladt fra fængsler og andre tilbageholdelsescentre;

J.      der henviser til, at næsten 100.000 burundiere er flygtet til nabolandene;

K.     der henviser til, at De Store Søers område har været plaget af politisk ustabilitet og væbnede konflikter i over tyve år, og at der er en betydelig risiko for, at interne konflikter vil smitte af på nabolandene;

L.     der henviser til, at mange kritiske røster er draget i eksil, herunder vicepræsident Gervais Rufyikiri, formanden for det burundiske parlament, Pie Ntavyohanyuma, vicepræsidenten for forfatningsdomstolen, Sylvere Nimpagaritse, grundlæggeren af Maison Shalom, Burundis største NGO, som alle modtog trusler efter at have protesteret mod præsident Nkurunzizas tredje valgperiode;

M.    der henviser til, at statsdrevne medier har grebet til hadefulde udtalelser om etniske grupper i en region, som fortsat er mærket af folkemordet i Rwanda i 1994;

N.     der henviser til, at De Forenede Nationer, Den Afrikanske Union (AU) og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) alle har opfordret til at udsætte valget på grund af den nuværende situation med ustabilitet og oppositionens manglende mulighed for frit at føre valgkamp;

O.     henviser til, at EU har trukket sin valgobservationsmission ud af Burundi, mens ØAF og AU har afholdt sig fra at sende missioner;

P.     der henviser til, at Den Afrikanske Union har udtrykt sin vilje til at udsende menneskerettighedsobservatører og militæreksperter til Burundi, men at de blev nægtet adgang af de burundiske myndigheder;

Q.     der henviser til, at 432 mio. EUR er øremærket til Burundi i Den Europæiske Udviklingsfond for perioden 2014-2020;

1.      er yderst bekymret over situationen i Burundi, som endnu engang risikerer at føre til en borgerkrig og yderligere destabilisering af det allerede belastede Store Søers Område;

2.      

mener, at valget, der fandt sted den 29. juni, ikke var frit og retfærdigt, at de burundiske myndigheder systematisk hæmmede oppositionens kampagne ved at hindre offentlige demonstrationer og true oppositionspolitikere og civilsamfundsaktører, hvilket førte til, at mange drog i eksil, og at de burundiske myndigheder under ledelse af præsident Nkurunziza uden omsvøb gentagne gange krænkede den burundiske forfatning under tilrettelæggelsen af valget;

 

 

3.      mener, at præsident Nkurunzizas opstilling til en tredje præsidentperiode er et klart brud på Arushaaftalen, der fastslår, at præsidenten vælges for en femårig periode og kan genvælges én gang; ingen kan bestride embedet som præsident i mere end to perioder;

4.      fordømmer den alvorlige undertrykkelse af oppositionen i Burundi, den terror, der spredesaf det regerende partis, Imbonerakures, ungdomsmilits og den hårde kurs i medierne;

5.      opfordrer indtrængende de burundiske myndigheder til at sikre, at disse episoder efterforskes fuldt ud, og at de ansvarlige stilles for en domstol;

6.      opfordrer til, at Imbonerakures milits øjeblikkelig afvæbnes;

7.      anser præsident Pierre Nkurunziza for at være hovedansvarlig for den alvorlige forværring af den politiske situation i Burundi, og opfordrer ham til straks at indlede en seriøs dialog med oppositionen i Burundi for at finde en løsning på den nuværende krise; en sådan løsning skal være baseret på Arusha-freds- og forsoningsaftalen;

8.      opfordrer præsident Nkurunziza og de burundiske myndigheder til øjeblikkeligt at udsætte præsidentvalget;

9.      minder om Burundis forpligtelser i henhold til Cotonouaftalen til at respektere menneskerettighederne, de demokratiske værdier og retsstatsprincippet; minder om, at sådanne rettigheder også er indskrevet i den burundiske forfatning;

10.    opfordrer de burundiske myndigheder til at respektere og beskytte de grundlæggende rettigheder for alle burundier, herunder oppositionstilhængernes ytrings- og forsamlingsfrihed, at åbne medierne omgående, at give oppositionsledere i eksil tilladelse til at vende tilbage til landet, til betingelsesløst at løslade alle politiske fanger og sætte en stopper for chikane af civilsamfundsorganisationer;

11.    opfordrer indtrængende de burundiske myndigheder til omgående at lukke de udpegede AU-menneskerettighedsobservatører og militæreksperter ind i landet og afstå fra ethvert forsøg på at hindre deres arbejde;

12.    glæder sig over EU-Udenrigstjenestens erklæring af 29. juni 2015, der truer med at iværksætte foranstaltninger mod de burundiske myndigheder i medfør af artikel 96 i Cotonouaftalen, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Rådet til hurtigt at komme videre med deres afgørelse og gennemførelsen heraf;

13.    anmoder om, at sådanne foranstaltninger omfatter målrettede restriktive foranstaltninger, såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver over for personer, hvis handlinger har ført til eller kan føre til vold og undertrykkelse og grove menneskerettighedskrænkelser og/eller kan hindre bestræbelserne på at finde en politisk løsning inden for den ramme, som AU og ØAF har foreslået;

14.    opfordrer EU, ØAF og AU til ikke at anerkende lovligheden af den regering, som vil fremkomme efter en mangelfuld valgproces;

15.    glæder sig over og støtter de mæglingsbestræbelser, der udfoldes af FN, Den Afrikanske Union og Det Østafrikanske Fællesskab;

16.    er dybt bekymret over den fortsatte strøm af flygtninge til nabolandene; gentager sin støtte til de humanitære organisationer, der er til stede i regionen, som arbejder med flygtningenes umiddelbare behov, og lykønsker myndighederne i værtsmedlemsstaterne for deres åbne og imødekommende holdning over for dem, der søger tilflugt inden for deres grænser;

17.    er dybt bekymret over den genopblussen af hadefulde udtalelser i visse medier tæt på regeringen og holder formand Nkurunziza ansvarlig for dette og eventuelle konsekvenser heraf; opfordrer Den Internationale Straffedomstols anklager til at overvåge disse medier nøje med hensyn til tilskyndelse til etnisk had samt taler af de politiske ledere;

18.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, EU-medlemsstaternes regeringer, FN’s Sikkerhedsråd, Den Afrikanske Union og regeringerne i landene i De Store Søers område og i Sydafrika.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik