Menetlus : 2015/2723(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0665/2015

Esitatud tekstid :

B8-0665/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0275

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 132kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.028v01-00
 
B8-0665/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Burundi kohta (2015/2723(RSP))


Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Burundi kohta (2015/2723(RSP))  
B8‑0665/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Burundi kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 22. juuni 2015. aasta järeldusi Burundi kohta,

–       võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentide 17. juuni 2015. aasta avaldust olukorra kohta Burundis,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 29. juuni 2015. aasta avaldust Burundi kohta,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu 13. juuni 2015. aasta tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni Burundi kohta,

–       võttes arvesse Ida-Aafrika Ühenduse 31. mai 2015. aasta tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni Burundi kohta,

–       võttes arvesse 23. juunil 2000. aastal allkirjastatud ja hiljem muudetud Cotonou lepingut,

–       võttes arvesse 28. augusti 2000. aasta Arusha rahu ja leppimise lepingut,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste hartat,

–       võttes arvesse Aafrika demokraatia, valimiste ja valitsemise hartat,

–       võttes arvesse 2013. aasta märtsi Burundi tegevuskava,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades Burundis toimunud hiljutist kodusõda, laialdast poliitilist vägivalda, madalat arengutaset ja vaesust;

B.     arvestades, et 2000. aasta Arusha rahu ja leppimise lepinguga algatati rahvusliku leppimise protsess ja sellele järgnes suhteliselt stabiilne ajajärk, vaatamata teatud hetkedel esinenud laialdasele poliitilisele vägivallale;

C.     arvestades, et president Pierre Nkurunziza kandideerib praegu kolmandaks ametiajaks, mis on paljude arvates vastuolus Arusha lepingu ja Burundi põhiseadusega;

D.     arvestades, et tema kandidatuurist teatamise ja valimiste-eelse perioodi ajal toimus Burundi opositsiooni, inimõiguslaste ja kodanikuühiskonna liikmete ja meedia tugev rõhumine, sealhulgas tapeti opositsioonijuht Zedi Feruzi;

E.     arvestades, et 29. juunil 2015 toimusid Burundis parlamendi- ja kohalikud valimised ja 15. juulil 2015 toimuvad presidendivalimised ning kõiki neid on opositsioon boikoteerinud;

F.     arvestades, et juunis rünnati valimisjaoskondasid, mis näitab olukorra ebastabiilsust valimiste ajal;

G.     arvestades, et alates 26. aprillist 2015 on politsei ja opositsiooniaktivistide vahel toimunud kokkupõrgetes hukkunud vähemalt 27 inimest;

H.     arvestades, et valitseva parteiga seotud relvastatud noorterühmitused süstemaatiliselt terroriseerivad ja hirmutavad inimesi, kes nende arvates võivad toetada opositsiooni või on valitsuse suhtes kriitilised;

I.      arvestades, et ligikaudu tuhat meeleavaldajat on arreteeritud ja neid ei ole vangistusest või muudest kinnipidamiskeskustest vabastatud;

J.      arvestades, et peaaegu 100 000 Burundi elanikku on põgenenud naaberriikidesse;

K.     arvestades, et Ida-Aafrika järvede piirkonda on üle kahekümne aasta kimbutanud poliitiline ebastabiilsus ja relvastatud konfliktid ning on suur oht, et siseriiklikud konfliktid levivad ka naaberriikidesse;

L.     arvestades, et paljud kriitikud on läinud pagulusse, sealhulgas asepresident Gervais Rufyikiri, Burundi parlamendi spiiker Pie Ntavyohanyuma, konstitutsioonikohtu asepresident Sylvere Nimpagaritse, Maison Shalomi (Burundi suurim valitsusväline organisatsioon) asutaja Maggy Barnkitse, kes kõik said ähvardusi pärast president Nkurunziza kolmanda ametiaja kritiseerimist;

M.    arvestades, et riigi poolt juhitud meedia on võtnud kasutusele etnilise vihakõne, seda piirkonnas, mis on ikka veel mõjutatud Rwanda 1994. aasta genotsiidist;

N.     arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Aafrika Liit (AL) ja Ida-Aafrika Ühendus (EAC) on nõudnud valimiste edasilükkamist, pidades silmas praegust ebastabiilset olukorda ja opositsioonijõudude võimatust vabalt valimiskampaaniaid korraldada;

O.     arvestades, et EL on oma valimisvaatlusmissiooni Burundist välja viinud ning arvestades, et Aafrika Liit (AL) ja Ida-Aafrika Ühendus (EAC) on missioonide saatmisest hoidunud;

P.     arvestades, et Aafrika Liit väljendas oma valmisolekut saata Burundisse inimõiguste vaatlejad ja sõjalised eksperdid, kuid Burundi võimud keelasid nendel riiki siseneda;

Q.     arvestades, et perioodiks 2014–2020 on Euroopa Arengufondist Burundile eraldatud 432 miljonit eurot;

1.      on äärmiselt mures olukorra pärast Burundis, mis võib järjekordselt kaasa tuua kodusõja ja veelgi destabiliseerida olukorda juba niigi pingelises Ida-Aafrika järvede piirkonnas;

2.      on seisukohal, et 29. juunil 2015 toimunud valimised ei olnud vabad ja õiglased ning Burundi ametivõimud takistasid süstemaatiliselt opositsioonijõudude kampaaniat, takistades avalikke esinemisi ja ähvardades opositsioonipoliitikuid ja kodanikuühiskonna esindajaid, mis tõi endaga kaasa mitmete isikute riigist põgenemise, ning et president Nkurunziza eestvedamisel on Burundi ametivõimud valimiste korraldamise ajal Burundi põhiseadust mitmel korral jämedalt rikkunud;

3.      on seisukohal, et president Nkurunziza kandideerimine kolmandaks ametiajaks rikub selgelt Arusha lepingut, milles sätestatakse: „President valitakse ametisse viieks aastaks, mida on võimalik pikendada üks kord. Mitte keegi ei saa olla president kauem kui kaks ametiaega.”;

4.      mõistab hukka Burundi opositsioonijõudude karmi rõhumise, valitseva partei noorte relvastatud rühmituse Imbonerakure terroritegevuse ja meedia allasurumise;

5.      nõuab tungivalt, et Burundi ametivõimud teeksid kõik endast oleneva, et viia läbi nende sündmuste põhjalik uurimine ning vastutavad isikud kohtu alla anda;

6.      nõuab relvastatud rühmituse Imbonerakure viivitamatut desarmeerimist;

7.      on seisukohal, et peamine vastutus Burundi poliitilise olukorra tõsise halvenemise eest lasub president Pierre Nkurunzizal, ning kutsub teda üles alustama viivitamatult tõsist dialoogi Burundi opositsioonijõududega, et leida praegusele kriisile lahendus; selline lahendus peab põhinema Arusha rahu ja leppimise lepingul;

8.      kutsub president Nkurunzizat ja Burundi ametivõime üles viivitamatult presidentivalimisi edasi lükkama;

9.      tuletab meelde, et Burundi kohustus, mis tuleneb Cotonou lepingust, on austada inimõigusi, demokraatlikke väärtusi ja õigusriiki; tuletab meelde, et sellised õigused on sätestatud ka Burundi põhiseaduses;

10.    kutsub Burundi ametivõime üles austama ja kaitsma kõigi Burundi inimeste põhiõigusi, sealhulgas sõnavabadust ja opositsioonitoetajate kogunemisvabadust, vabastama viivitamatult meedia riigi kontrolli alt, võimaldama paguluses olevatel opositsioonijuhtidel riiki naasta, vabastama tingimusteta kõik poliitvangid ning lõpetama kodanikuühiskonna organisatsioonide ahistamine;

11.    nõuab tungivalt, et Burundi ametivõimud laseksid viivitamatult riiki Aafrika Liidu määratud inimõiguste vaatlejad ja sõjalised eksperdid ning hoiduksid mis tahes tegevusest, mis vaatlejate ja ekspertide tööd takistaks;

12.    tunneb heameelt Euroopa välisteenistuse 29. juuni 2015. aasta avalduse üle rakendada Burundi ametivõimude suhtes meetmeid vastavalt Cotonou lepingu artiklile 96 ning kutsub Euroopa välisteenistust ja nõukogu üles otsust kiiresti vastu võtma ja ellu rakendama;

13.    nõuab, et sellised vahendid hõlmaksid sihipäraseid piiravaid meetmeid, nagu reisikeelud ja varade külmutamine isikute puhul, kelle tegevus võib olla põhjustanud või võib põhjustada vägivalda, repressioone ning inimõiguste tõsiseid rikkumisi ja/või võib kahjustada pingutusi jõuda Aafrika Liidu ja Ida-Aafrika Ühenduse pakutud raamistikus kavandatud poliitilise lahenduseni;

14.    kutsub ELi, EACd ja ALi üles mitte tunnustama puuduliku valimisprotsessi tagajärjel võimule tõusva valitsuse õiguspärasust;

15.    tervitab ja toetab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Aafrika Liidu ja Ida-Aafrika Ühenduse rahuvahendamise pingutusi;

16.    on sügavalt mures jätkuva põgenike väljavoolu pärast naaberriikidesse, kinnitab oma toetust piirkonnas tegutsevatele humanitaarabiorganisatsioonidele, mis hoolitsevad pagulaste esmavajaduste eest, ja tunnustab vastuvõtvate riikide ametiasutusi avatud ja toetava suhtumise eest inimestesse, kes otsivad nende territooriumil varjupaika;

17.    on sügavalt mures valitsuse kontrollitud teatud meediaväljaannetes esinevate vihkamist õhutavate avalduste taastekkimise pärast ning peab president Nkurunzizat vastutavaks vihakõne taastekkimise ja selle võimalike tagajärgede eest; kutsub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri üles jälgima tähelepanelikult nii kõnealust meediat seoses etnilise viha õhutamisega kui ka poliitiliste liidrite sõnavõtte;

18.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele, ELi liikmesriikide valitsustele, ÜRO Julgeolekunõukogule, Aafrika Liidule ning Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide ja Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsustele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika