Menettely : 2015/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0665/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0665/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0275

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 132kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.028v01-00
 
B8-0665/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Burundista (2015/2723(RSP))


Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundista (2015/2723(RSP))  
B8‑0665/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Burundista,

–       ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Burundista,

–       ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2015 annetun AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien julkilausuman Burundista,

–       ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2015 annetun unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan julkilausuman Burundista,

–       ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2015 annetun Afrikan unionin huippukokouksen julistuksen Burundista,

–       ottaa huomioon 31. toukokuuta 2015 annetun Itä-Afrikan yhteisön huippukokouksen julistuksen Burundista,

–       ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2000 tehdyn Cotonoun sopimuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna,

–       ottaa huomioon 28. elokuuta 2000 tehdyn Arushan rauhaa ja sovinnontekoa koskevan sopimuksen,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–       ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan (ACDEG),

–       ottaa huomioon maaliskuussa 2013 laaditun Burundin etenemissuunnitelman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että sisällissota, laajalle levinnyt poliittinen väkivalta, alikehitys ja köyhyys ovat merkille pantavia Burundin lähihistoriassa;

B.     toteaa, että vuonna 2000 tehty Arushan rauhaa ja sovinnontekoa koskeva sopimus käynnisti kansallisen sovintoprosessin ja se johti suhteelliseen vakaaseen ajanjaksoon laajalle levinnyttä hetkittäistä poliittista väkivaltaa lukuun ottamatta;

C.     toteaa, että presidentti Pierre Nkurunziza pyrkii parhaillaan kolmannelle virkakaudelle, mitä on laajasti pidetty Arushan sopimuksen ja Burundin perustuslain vastaisena;

D.     toteaa, että hänen ehdokkuuttaan koskevan ilmoituksen yhteydessä ja vaaleja edeltävänä aikana on Burundin oppositiota, ihmisoikeusaktivisteja, kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja tiedotusvälineitä sorrettu ankarasti, ja myös oppositiojohtaja Zedi Feruzi on surmattu;

E.     toteaa, että parlamenttivaalit ja paikallisvaalit järjestettiin Burundissa 29. kesäkuuta 2015 ja presidentinvaalit on määrä järjestää 15. heinäkuuta 2015; panee merkille, että oppositio boikotoi molempia;

F.     toteaa, että äänestyspaikoille hyökättiin kesäkuussa, mikä osoittaa, että vaalit järjestettiin epävakaissa oloissa;

G.     toteaa, että poliisivoimien ja oppositioaktivistien välisissä yhteenotoissa ainakin 27 ihmistä on menettänyt henkensä 26. huhtikuuta 2015 lähtien;

H.     toteaa, että valtaapitävään puolueeseen sidoksissa olevat aseelliset nuorisoryhmät terrorisoivat ja uhkailevat järjestelmällisesti ihmisiä, joiden uskotaan kannattavan oppositiota tai suhtautuvan kriittisesti hallitukseen;

 

I.      toteaa, että tuhansia mielenosoittajia on pidätetty eikä heitä ole vapautettu vankilasta ja muista pidätyskeskuksista;

J.      toteaa, että lähes 100 000 burundilaista on paennut naapurimaihin;

K.     toteaa, että poliittinen epävakaus ja aseelliset konfliktit ovat vaivanneet Suurten järvien aluetta yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja että on olemassa huomattava riski, että kansalliset konfliktit leviävät naapurimaihin;

L.     toteaa, että maanpakoon on lähtenyt useita kriittisesti suhtautuvia henkilöitä, mukaan luettuina varapresidentti Gervais Rufyikiri, Burundin parlamentin puhemies Pie Ntavyohanyuma, perustuslakituomioistuimen varapresidentti Sylvere Nimpagaritse ja Burundin suurimman kansalaisjärjestön Maison Shalomin perustaja Maggy Bankitse, jotka kaikki ovat saaneet uhkauksia vastustettuaan presidentti Nkurunzizan kolmatta kautta;

M.    toteaa, että valtiojohtoiset tiedotusvälineet ovat aloittaneet etnisen vihapuheen alueella, jolla edelleen näkyvät Ruandassa vuonna 1994 tapahtuneen kansanmurhan jäljet;

N.     toteaa, että Yhdistyneet kansakunnat, Afrikan unioni (AU) ja Itä-Afrikan yhteisö (EAC) ovat kaikki kehottaneet lykkäämään vaaleja tämänhetkisen epävakaan tilanteen vuoksi ja siksi, että oppositiovoimien on mahdotonta kampanjoida vapaasti;

O.     toteaa, että EU on vetänyt pois vaalitarkkailuvaltuuskuntansa Burundista ja että Itä-Afrikan yhteisö ja Afrikan unioni ovat pidättäytyneet vaalitarkkailuvaltuuskuntien lähettämisestä;

P.     toteaa, että Afrikan unioni ilmoitti olevansa valmis lähettämään ihmisoikeustarkkailijoita ja sotilasasiantuntijoita Burundiin, mutta Burundin viranomaiset kielsivät niiltä pääsyn maahan;

Q.     toteaa, että 432 miljoonaa euroa on korvamerkitty Burundia varten Euroopan kehitysrahastossa kaudeksi 2014–2020;

1.      on äärimmäisen huolestunut Burundin riskialttiista tilanteesta, joka on johtamassa jälleen sisällissotaan ja epävakauden lisääntymiseen jo ennestään jännittyneellä Suurten järvien alueella;

2.      katsoo, että 29. kesäkuuta 2015 järjestetyt vaalit eivät olleet vapaat ja oikeudenmukaiset ja että Burundin viranomaiset häiritsivät järjestelmällisesti oppositiovoimien kampanjaa estämällä julkiset mielenosoitukset sekä uhkailemalla oppositiopoliitikkoja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, mikä on saanut monet lähtemään maanpakoon; toteaa, että Burundin viranomaiset ovat presidentti Nkurunzizan johdolla rikkoneet räikeästi Burundin perustuslakia vaaleja järjestäessään;

3.      katsoo, että presidentti Nkurunziza pyrkiminen kolmannelle kaudelle rikkoo selvästi Arushan sopimusta, jossa todetaan, että presidentti valitaan viiden vuoden kaudeksi, joka voidaan uudistaa kerran, eikä kukaan voi toimia presidenttinä kahta kautta pidempään;

4.      tuomitsee Burundin oppositiovoimien vastaisen ankaran sorron, valtaapitävän puolueen Imbonerakure-nuorisosiiven harjoittaman terrorin ja tiedotusvälineiden valvonnan kiristämisen;

5.      kehottaa Burundin viranomaisia varmistamaan, että nämä tapaukset tutkitaan perinpohjaisesti ja että syylliset saatetaan oikeuden eteen;

6.      kehottaa riisumaan aseelliset Imbonerakure-joukot välittömästi aseista;

7.      katsoo, että presidentti Pierre Nkurunziza on ensisijaisesti vastuussa Burundin poliittisen tilanteen vakavasta heikentymisestä, ja kehottaa häntä aloittamaan välittömästi vakavan vuoropuhelun Burundin oppositiovoimien kanssa, jotta nykyiseen kriisiin voidaan löytää ratkaisu; katsoo, että ratkaisun on perustuttava Arushan rauhaa ja sovinnontekoa koskevaan sopimukseen;

8.      kehottaa presidentti Nkurunzizaa ja Burundin viranomaisia lykkäämään välittömästi presidentinvaaleja;

9.      palauttaa mieliin Cotonoun sopimuksesta johtuvat Burundin velvoitteet kunnioittaa ihmisoikeuksia, demokraattisia arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta; muistuttaa, että nämä oikeudet on kirjattu myös Burundin perustuslakiin;

10.    kehottaa Burundin viranomaisia kunnioittamaan ja suojelemaan kaikkien burundilaisten perusoikeuksia, mukaan luettuina opposition kannattajien sananvapaus ja kokoontumisvapaus, vapauttamaan tiedotusvälineet viipymättä, sallimaan maanpaossa olevien oppositiojohtajien maahanpaluun, vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ehdoitta ja lopettamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen häirinnän;

11.    kehottaa Burundin viranomaisia päästämään nimetyt Afrikan unionin ihmisoikeustarkkailijat ja sotilasasiantuntijat maahan välittömästi ja pidättäytymään häiritsemästä heidän työtään millään tavalla;

12.    suhtautuu myönteisesti 29. kesäkuuta 2015 annettuun Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ilmoitukseen ryhtyä Burundin viranomaisten vastaisiin toimenpiteisiin Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti ja pyytää EUH:ta ja neuvostoa tekemään päätöksen nopeasti ja panemaan sen pikaisesti täytäntöön;

13.    vaatii, että näihin toimenpiteisiin sisällytetään matkustuskieltojen ja varojen jäädyttämisen kaltaisia kohdennettuja rajoittavia toimia sellaisia henkilöitä vastaan, joiden toiminta on voinut tai voi johtaa väkivaltaan ja sortoon sekä vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin tai haitata pyrkimyksiä saavuttaa poliittinen ratkaisu Afrikan unionin ja Itä-Afrikan yhteisön ehdottamissa puitteissa;

14.    kehottaa Euroopan unionia, Itä-Afrikan yhteisöä ja Afrikan unionia olemaan tunnustamatta hallituksen legitiimiyttä, sillä hallitus on muodostettu puutteellisen vaalimenettelyn perusteella;

15.    pitää myönteisinä ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien, Afrikan unionin ja Itä-Afrikan yhteisön sovittelutoimia;

16.    on syvästi huolestunut jatkuvasta pakolaisvirrasta naapurimaihin, toistaa tukevansa alueella läsnä olevia humanitaarisia järjestöjä, jotka vastaavat pakolaisten välittömiin tarpeisiin, ja antaa vastaanottajamaiden viranomaisille kiitosta siitä, että ne suhtautuvat avoimesti henkilöihin, jotka hakevat turvaa oman maansa rajojen ulkopuolelta, ja ottavat heidät vastaan;

17.    on syvästi huolestunut siitä, että vihapuhe leviää uudelleen tietyissä hallitusta lähellä olevissa tiedotusvälineissä, ja pitää presidentti Nkurunzizaa vastuullisena tähän ja mahdollisiin seurauksiin; kehottaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjää valvomaan tiiviisti kyseisten tiedotusvälineiden etniseen vihaan yllyttämistä sekä poliittisten johtajien puheita;

18.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n turvallisuusneuvostolle, Afrikan unionille ja Suurten järvien alueen ja Etelä-Afrikan hallituksille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö