Förslag till resolution - B8-0665/2015Förslag till resolution
B8-0665/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Burundi

1.7.2015 - (2015/2723(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0657/2015

Förfarande : 2015/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0665/2015
Ingivna texter :
B8-0665/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0665/2015

Europaparlamentets resolution om Burundi

(2015/2723(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burundi,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juni 2015 om Burundi,

–       med beaktande av uttalandet den 17 juni 2015 från medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen om situationen i Burundi,

–       med beaktande av uttalandet den 29 juni 2015 från vice ordföranden/unionens höga representant om Burundi,

–       med beaktande av förklaringen av den 13 juni 2015 från Afrikanska unionens toppmöte om Burundi,

–       med beaktande av förklaringen av den 31 maj 2015 från Östafrikanska gemenskapens toppmöte om Burundi,

–       med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet från 2000,

–       med beaktande av Arushaavtalet för fred och försoning av den 28 augusti 2000,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–       med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–       med beaktande av den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–       med beaktande av färdplanen för Burundi från mars 2013,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Burundis har den senaste tiden präglats av inbördeskrig, utbrett politiskt våld, underutveckling och fattigdom.

B.     Genom Arushaavtalet för fred och försoning från 2000 inleddes en process för nationell försoning, som ledde till en period med relativ stabilitet, trots att det tidvis förekom utbrett politiskt våld.

C.     President Pierre Nkurunziza kandiderar för närvarande till en tredje mandatperiod som president, vilket i hög grad anses strida mot Arushaavtalet och Burundis konstitution.

D.     Tillkännagivandet av hans kandidatur och perioden före valet kännetecknades av ett allvarligt förtryck av den burundiska oppositionen, människorättsaktivister, civilsamhällets aktörer och medier, inbegripet dödandet av oppositionsledaren Zedi Feruzi.

E.     Parlamentsvalet och lokala val ägde rum i Burundi den 29 juni 2015 och presidentvalet ska hållas den 15 juli 2015. De har båda bojkottats av oppositionen.

F.     Vallokaler attackerades i juni, vilket visar den instabila situation i vilken valen hölls.

G.     Sammandrabbningar mellan polisstyrkor och oppositionsaktivister har skördat minst 27 liv sedan den 26 april 2015.

H.     Väpnade ungdomsgrupper, med koppling till det styrande partiet, terroriserar och hotar systematiskt personer som tros stödja oppositionen eller är kritiska mot regeringen.

I.      Ungefär tusen demonstranter har gripits, och de har inte frigetts från fängelser och andra fångläger.

J.      Nästan 100 000 burundier har flytt till grannländer.

K.     Området kring de stora sjöarna har präglats av politisk instabilitet och väpnade konflikter i över tjugo år och det finns en stor risk för att nationella konflikter sprider sig till grannländer.

L.     Många kritiker har gått i exil, inbegripet vice president Gervais Rufyikiri, parlamentets talman Pie Ntavyohanyuma, författningsdomstolens vice ordförande Sylvere Nimpagaritse och Maggy Barnkitse, grundare av Maison Shalom, Burundis största icke-statliga organisation, då de alla hotats efter att ha uttalat sig mot president Nkurunzizas tredje mandat.

M.    Statliga medier använder sig av etnisk hatpropaganda i denna region, som fortfarande präglas av folkmordet i Rwanda 1994.

N.     Både FN, Afrikanska unionen (AU) och Östafrikanska gemenskapen (EAC) har begärt att valet ska skjutas upp eftersom situationen för närvarande är så instabil och oppositionen inte fritt kan driva någon kampanj.

O.     EU har dragit tillbaka sitt valobservatörsuppdrag från Burundi, medan Östafrikanska gemenskapen och Afrikanska unionen inte ha skickat några observatörer.

P.     Afrikanska unionen var villig att skicka människorättsobservatörer och militärexperter till Burundi, men myndigheterna i Burundi nekade dem tillträde till landet.

Q.     432 miljoner EUR har öronmärkts för Burundi i Europeiska utvecklingsfonden för perioden 2014-2020.

1.      Europaparlamentet är mycket oroat över situationen i Burundi, som på nytt kan komma att leda till inbördeskrig och till ytterligare destabilisering i detta redan pressade område kring de stora sjöarna.

2.      Europaparlamentet anser att valen den 29 juni 2015 inte var fria och rättvisa och att myndigheterna i Burundi systematiskt spolierade oppositionens kampanj genom att förhindra offentliga sammankomster och hota oppositionspolitiker och civilsamhällets aktörer, vilket har lett till att många har gått i exil. Parlamentet anser även att myndigheterna i Burundi, under ledning av president Nkurunziza, vid flera tillfällen tydligt kränkte Burundis konstitution i samband med valorganisationen.

3.      Europaparlamentet anser att president Nkurunzizas kandidatur till en tredje mandatperiod tydligt strider mot Arushaavtalet, där det anges att presidenten väljs för en period på fem år, som kan förnyas en gång, och att ingen president kan sitta mer än två mandatperioder.

4.      Europaparlamentet fördömer det allvarliga förtrycket av oppositionen i Burundi, den terror som det styrande partiets ungdomsmilis, Imbonerakure, sprider och kränkningen av medierna.

5.      Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Burundi att se till att dessa händelser till fullo utreds och att de ansvariga ställs inför rätta.

6.      Parlamentet kräver att Imbonerakure-milisen omedelbart avväpnas.

7.      Europaparlamentet anser att president Pierre Nkurunziza bär huvudansvaret för att den politiska situationen i Burundi avsevärt har försämrats, och uppmanar honom att omedelbart inleda en seriös dialog med oppositionen i Burundi för att finna en lösning på den nuvarande krisen. En sådan lösning måste baseras på Arushaavtalet för fred och försoning.

8.      Europaparlamentet uppmanar president Nkurunziza och myndigheterna i Burundi att omedelbart skjuta upp presidentvalet.

9.      Europaparlamentet erinrar om Burundis om skyldigheter enligt Cotonouavtalet att respektera mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen. Parlamentet påminner om att sådana rättigheter även garanteras i Burundis konstitution.

10.    Europaparlamentet begär att myndigheterna i Burundi respekterar och skyddar alla burundianers grundläggande rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och mötesfriheten för oppositionsanhängare, öppnar upp medierna utan dröjsmål, låter oppositionsledare i exil återvända till landet, ovillkorligt friger alla politiska fångar och upphör med trakasserierna mot civilsamhällets organisationer.

11.    Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Burundi att omedelbart ge Afrikanska unionens människorättsobservatörer och militärexperter tillträde till landet och avstå från alla försök att hindra deras arbete.

12.    Europaparlamentet välkomnar Europeiska utrikestjänstens meddelande av den 29 juni 2015, i vilket man hotar att vidta åtgärder enligt artikel 96 i Cotonouavtalet mot myndigheterna i Burundi, och uppmanar Europeiska utrikestjänsten och rådet att snabbt fatta sitt beslut och genomföra det.

13.    Europaparlamentet begär att sådana åtgärder ska omfatta riktade restriktiva åtgärder, såsom reseförbud och frysta tillgångar, mot personer vars verksamhet har lett eller kan leda till våld och förtryck och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och/eller hindrar insatserna för att nå en politisk lösning inom den ram som föreslagits av AU och EAC.

14.    Europaparlamentet uppmanar EU, EAC och AU att inte erkänna legitimiteten av en regering som bildas till följd av en bristfällig valprocess.

15.    Europaparlamentet välkomnar och stöder FN:s AU:s och EAC:s medlingsförsök.

16.    Europaparlamentet är mycket oroat över den fortsatta massflykten till grannländer, och påminner om sitt stöd till de humanitära organisationer som finns i regionen och som tillgodoser flyktingarnas omedelbara behov. Parlamentet gratulerar värdländernas myndigheter för deras öppna och välkomnande attityd gentemot dem som söker skydd inom deras gränser.

17.    Europaparlamentet är mycket oroat över att man på nytt använder hatpropaganda i vissa medier med nära koppling till regeringen och anser att president Nkurunziza bär ansvaret för detta och för eventuella konsekvenser. Parlamentet uppmanar Internationella brottmålsdomstolen att noggrant övervaka dessa medier, när det gäller uppvigling till etniskt hat, liksom de politiska ledarnas tal.

18.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, EU-medlemsstaternas regeringar, FN:s säkerhetsråd, Afrikanska unionen och regeringarna i länderna i området kring de afrikanska stora sjöarna.