Postup : 2015/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0666/2015

Předložené texty :

B8-0666/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH USNESENÍ
PDF 151kWORD 86k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.029v01-00
 
B8-0666/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2723(RSP))


Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0666/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi,

–       s ohledem na dohodu z Cotonou,

–       s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 10. dubna 2014 o situaci v Burundi,

–       s ohledem na dohodu o míru a usmíření v Burundi, uzavřenou v Aruše,

–       s ohledem na ústavu Burundi,

–       s ohledem na prohlášení vydané hlavami států Východoafrického společenství dne 31. května 2015 v Dar es Salaamu v Tanzanii,

–       s ohledem na rozhodnutí o situaci v Burundi přijaté na summitu Africké unie dne 13. června 2015,

–       s ohledem na závěry Rady o Burundi ze dne 22. června 2015,

–       s ohledem na Obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv a Obecné zásady EU pro oblast lidských práv týkající se svobody projevu a na závěry Rady z června 2014, v nichž se zavázala k zintenzivnění práce v souvislosti s ochránci lidských práv;

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–       s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že burundská ústava a článek 96 dohody o míru a usmíření z Aruši stanoví, že prezident smí zastávat svou funkci pouze dvě období, avšak prezident Pierre Nkurunziza je v úřadu již od roku 2005, přičemž v roce 2010 byl opětovně zvolen ve volbách, které opozice bojkotovala poté, co vládu nařkla ze zastrašování;

B.     vzhledem k tomu, že prezident Nkurunziza dne 26. dubna 2015 oznámil, že bude kandidovat na třetí funkční období, přičemž se hájil tím, že v prvním funkčním období byl jmenován zákonodárci;

C.     vzhledem k tomu, že po tomto oznámení bylo dne 14. května 2015 po neúspěšném pokusu o puč, vedeném bývalým armádní generálmajorem Godefroidem Niyombarem, který posléze uprchl ze země, zatčeno 17 důstojníků, a následně bylo po vypuknutí násilí a série granátových útoků zabito více než 70 osob;

D.     vzhledem k tomu, že ze země uprchli také dva předsedající členové nezávislé státní volební komise (CENI), předsedající soudce Ústavního soudu pověřený rozhodováním o zákonnosti prezidentova funkčního období a předseda národního shromáždění, přičemž všichni jako důvod uvedli obavy o vlastní bezpečnost; vzhledem k tomu, že dne 25. června 2015 ze země uprchl rovněž viceprezident Burundi Gervais Rufyikiri poté, co zpochybnil prezidentovu volitelnost ve třetím funkčním období;

E.     vzhledem k tomu, že opoziční strany a občanská společnost volby bojkotovaly s odkazem na stranické zneužívání státních institucí, násilí a zastrašování mládežnickými milicemi Imbonerakure strany CNDD-FDD (Národní rada na obranu demokracie – Síly na obranu demokracie), nedostatečnou důvěru ve státní volební komisi a vládní strategie usilující o omezení inkluzivní povahy volebního procesu, včetně potíží při registraci voličů a úprav hranic volebních obvodů ve prospěch vládnoucí strany;

F.     vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství hraje v regionu významnou roli jakožto garant dohody z Aruši, a vzhledem k tomu, že v provádění nezávislého vyšetřování násilí a zločinů spáchaných v Burundi mají velký význam instituce jako mezinárodní trestní soud;

G.     vzhledem k tomu, že navzdory výzvám mezinárodního společenství a burundských zainteresovaných stran k odložení voleb se volby do zákonodárných orgánů konaly dne 29. června 2015 a prezidentské volby jsou naplánovány na 15. července 2015;

H.     vzhledem k tomu, že s ohledem na politickou a bezpečnostní situaci v zemi se EU rozhodla pozastavit svou volební pozorovatelskou misi;

I.      vzhledem k tomu, že Východoafrické společenství a Africká unie (AU) prohlásily, že podmínky v současnosti nejsou příznivé pro konání voleb a že nebude možné takovéto podmínky v časové lhůtě stanovené burundskou ústavou zavést;

J.      vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že z Burundi do sousedních zemí včetně Tanzanie uprchlo přibližně 127 000 osob, kde byl hlášen výskyt cholery;

K.     vzhledem k tomu, že politická patová situace v Burundi a zhoršující se bezpečnostní a hospodářská situace mají závažné důsledky pro obyvatelstvo a představují riziko pro celý region, přičemž Burundi čelí nejhorší krizi od dvanáctileté etnicky motivované občanské války, v níž podle odhadů do roku 2005 zahynulo na 300 000 osob;

L.     vzhledem k tomu, že v reakci na dřívější usnesení Evropského parlamentu, zejména na v něm uvedené odkazy na článek 96 dohody z Cotonou, trvají představitelé EU na nutnosti inkluzivní povaze volebního procesu za účasti všech politických sil v zemi, v souladu s plánem voleb a Kodexem řádné praxe ve volebních záležitostech (Code de bonne conduite en matière électorale);

M.    vzhledem k tomu, že EU kvůli rostoucímu znepokojení v souvislosti s násilným zásahem vlády vůči protestujícím, kteří se stavěli proti pokusu prezidenta Nkurunziza zajistit si úřad na třetí funkční období, pozastavila pomoc určenou Burundi v hodnotě 2 miliony EUR;

N.     vzhledem k tomu, že pozastavení podpory určené na konání voleb oznámila rovněž Belgie, která se rozhodla neposkytnout polovinu ze 4 milionů EUR vyčleněných na volby a stáhnout dohodu o policejní spolupráci v hodnotě 5 milionů EUR, která měla být financována společně s Nizozemskem; vzhledem k tomu, že spolupráci s Burundi v oblasti bezpečnosti pozastavila také Francie a Německo oznámilo pozastavení veškeré dvoustranné spolupráce zahrnující vládu Burundi;

O.     vzhledem k tomu, že právo na svobodu projevu je zaručeno burundskou ústavou a mezinárodními a regionálními dohodami, jichž je Burundi signatářem, je zakotveno v Národní strategii řádné správy věcí veřejných a boje proti korupci a je nezbytným předpokladem pro konání svobodných, spravedlivých, transparentních a pokojných voleb, které zemi, jež se dosud nachází v situaci po konfliktu, umožní vysvobodit se z politické slepé uličky, v níž se nalézá;

P.     vzhledem k tomu, že EU z Evropského rozvojového fondu na roky 2014–2020 nedávno vyčlenila pro Burundi 432 milionů EUR, mimo jiné na zlepšení veřejné správy a rozvoj občanské společnosti;

1.      vyjadřuje vážné znepokojení ze zhoršující se politické a humanitární situace v Burundi a v širším regionu; vyzývá k okamžitému ukončení násilí a politického zastrašování oponentů; vyjadřuje soustrast s oběťmi násilí a těmi, kdo přišli o život, a vyzývá k okamžité humanitární pomoci pro ty, kdo byli přinuceni opustit své domovy;

2.      vyzývá všechny, kteří se účastní volebního procesu, včetně orgánů odpovědných za organizaci voleb a bezpečnostní složky, aby dodržovaly závazky přijaté v dohodě z Aruši, a připomíná, že tato dohoda ukončila občanskou válku a stala se základem burundské ústavy; podtrhuje význam dohody ohledně plánu voleb na základě technického posouzení provedeného OSN;

3.      opětovně zdůrazňuje, že trvalé politické řešení, které bude v zájmu bezpečnosti a demokracie pro všechny obyvatele Burundi, lze nalézt jedině skrze dialog a konsensus, na nichž se bude podílet burundská vláda, opozice i občanská společnost, a v souladu s dohodou z Aruši a burundskou ústavou; vyzývá všechny zainteresované subjekty v Burundi, aby opět zahájily dialog o všech oblastech, v nichž panují neshody; podporuje tudíž zprostředkovatelské úsilí vedené Africkou unií, Východoafrickým společenstvím a OSN, a je připraven podpořit provádění konkrétních opatření nedávno oznámených Africkou unií;

4.      připomíná, že partnerství EU s Burundi se řídí dohodou z Cotonou a že její strany se zavázaly dodržovat a provádět ustanovení této dohody, zejména co se týče dodržování lidských práv; konstatuje, že Burundi rovněž podepsalo a ratifikovalo Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Africkou chartu lidských práv a práv národů, a má proto povinnost dodržovat všeobecná lidská práva, včetně svobody projevu; vyzývá proto vládu Burundi, aby umožnila skutečnou a otevřenou politickou diskusi, která by probíhala bez obav ze zastrašování, a aby se zdržela zneužívání soudních orgánů k odstraňování politických soupeřů;

5.      bere na vědomí dialog mezi EU a burundskými orgány, který proběhl na základě článku 8 dohody z Cotonou; je nicméně přesvědčen, že nadále dochází k porušování podstatných a zásadních prvků dohody z Cotonou, zejména ustanovení o dodržování základních lidských práv a demokratických zásad, a vyzývá proto Komisi, aby zahájila řízení podle článku 96 s cílem přijmout vhodná opatření;

6.      vyzývá rovněž za tímto účelem Komisi, aby naléhavě opětovně posoudila pomoc EU s cílem ji přesměrovat, zvýšit finanční podporu občanské společnosti a zaměřit se na humanitární pomoc na rozdíl od centrální rozpočtové podpory, a zároveň aby měla na paměti nanejvýš chvályhodnou roli burundské armády v mírové misi v Somálsku;

7.      připojuje se k výzvě Rady ve složení pro zahraniční věci ze dne 22. června 2015, v níž místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku požádala, aby vypracovala seznam cílených restriktivních opatření, zákazů udělování víz a zákazů cestování namířených proti těm, kdo nesou odpovědnost za násilné činy, represi a závažné porušování lidských práv, spolu s těmi, kdo aktivně brání politickému řešení v rámci navrženém Africkou unií a Východoafrickým společenstvím, a rovněž místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie žádá o přijetí nezbytných opatření za účelem zmrazení majetku těchto jednotlivců v členských státech EU;

8.      vyjadřuje hluboké znepokojení počtem obětí a počtem případů závažného porušení lidských práv, které byly hlášeny od začátku krize, zejména těmi případy porušení práv, které jsou připisovány členům skupiny Imbonerakure; bere na vědomí zastrašování a rizika, jimž čelí ochránci lidských práv, političtí aktivisté a novináři, a svévolné zatýkání členů opozičních stran; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech jednotlivců zatčených v důsledku uplatňování svého práva na pokojné shromáždění a svobody projevu;

9.      požaduje, aby násilí a zastrašování ze strany milicí Imbonerakure bylo okamžitě zastaveno; vyzývá stranu CNDD-FDD, aby podnikla okamžité kroky k odzbrojení mládežnických milicí a bránila svým členům v zastrašování oponentů a útocích na ně a aby zajistila, že odpovědné osoby budou předány spravedlnosti; vyzývá k tomu, aby byla provedena nezávislá mezinárodní vyšetřování ve věci tvrzení, že CNDD-FDD vyzbrojuje a cvičí své mladé křídlo; naléhavě žádá představitele opozičních stran, aby předcházeli násilí páchanému na svých odpůrcích;

10.    opětovně zdůrazňuje, že není možné tolerovat beztrestnost osob odpovědných za závažná porušení lidských práv a že tyto osoby musí nést individuální odpovědnost a zodpovídat se ze svých činů před soudem; přikládá v této souvislosti zvláštní význam okamžitému zahájení rozmisťování pozorovatelů v oblasti lidských práv a vojenských odborníků oznámenému Africkou unií;

11.    konstatuje, že pokusy určitých sil transformovat nepokoje do podoby etnického konfliktu selhávají a že politické rozdělení Burundi není výslovně etnické; je přesvědčen, že to dokládá úspěšnost dohody z Aruši při vytváření etnicky vyvážené armády a policejních sil;

12.    v této souvislosti opětovně zdůrazňuje, že je důležité dodržovat Kodex řádné praxe ve volebních záležitostech a volební plán vyjednaný OSN a podepsaný politickými aktéry v roce 2013, a plně podporuje úsilí OSN a na regionální úrovni zabránit dalšímu nárůstu politicky motivovaného násilí;

13.    vyzývá k okamžitému zrušení omezení sdělovacích prostředků a přístupu na internet a znovu odsuzuje opakované útoky na Radio Publique Africaine, které slouží jako jeden ze zásadních novinových kanálů v zemi; pokládá za legitimní, že se volby nemohou konat, pokud nebudou sdělovací prostředky moci fungovat bez omezení a novináři pracovat bez zastrašování;

14.    vyjadřuje uznání roli humanitárních organizací a orgánů sousedních zemí, které se starají o potřeby osob, jež musely před krizí utéci, a nabízejí ochranu uprchlíkům; vítá oznámení Komise, že uvolní dalších 1,5 milionu EUR na zmírnění humanitární situace; varuje však, že EU i její členské státy musí své závazky naléhavě zdvojnásobit, a to vzhledem k obrovskému přílivu uprchlíků v již tak nestabilním regionu, hlášeným výskytům cholery a znepokojivým zprávám o sexuálním násilí; podtrhuje význam dlouhodobé strategie nejen co se týče lékařské pomoci a potravinové podpory, ale také opětovné integrace a psychologické podpory těm, kdo byli nuceni uprchnout;

15.    vyzývá EU a její členské státy, aby splnily všechny závazky obsažené v regionálním plánu reakce na uprchlíky z Burundi vypracovaném OSN , který do září 2015 požaduje 207 milionů USD na pomoc 200 000 burundským uprchlíkům, včetně doplnění stávajících grantů určených pro tento region;

16.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi, vládám zemí regionu Velkých jezer, vládám zemí Východoafrického společenství, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federice Mogheriniové, Africké unii, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí