Procedure : 2015/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0666/2015

Indgivne tekster :

B8-0666/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0275

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 143kWORD 72k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.029v01-00
 
B8-0666/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))


Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0666/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi,

–       der henviser til Cotonouaftalen,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 10. april 2014 om situationen i Burundi,

–       der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen for Burundi,

–       der henviser til Burundis forfatning,

–       der henviser til erklæring af 31. maj 2015 udstedt af statscheferne i Det Østafrikanske Fællesskab i Dar es Salaam, Tanzania,

–       der henviser til de afgørelser om situationen i Burundi, som Den Afrikanske Union vedtog på sit topmøde den 13. juni 2015,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 22. juni 2015 om Burundi,

–       der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og EU-retningslinjerne for menneskerettigheder vedrørende ytringsfrihed samt Rådets konklusioner fra juni 2014, hvori det gav tilsagn om at intensivere sit arbejde vedrørende menneskerettighedsforkæmpere;

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at det i Burundis forfatning og artikel 96 i Arusha-freds- og forsoningsaftalen er fastlagt, at en præsident kun må have to mandatperioder, og der henviser til, at præsident Pierre Nkurunziza har siddet i embedet siden 2005, og at han blev genvalgt i 2010 ved et valg, som oppositionen boykottede efter at have anklaget regeringen for intimidering;

B.     der henviser til, at præsident Nkurunziza den 26. april 2015 meddelte, at han stillede op til valget for at få en tredje mandatperiode, og hævdede, at han var valgbar, eftersom han var blevet udnævnt af lovgiverne i forbindelse med sin første mandatperiode;

C.     der henviser til, at 17 betjente efter denne bekendtgørelse blev anholdt den 14. maj 2015 efter et mislykket kupforsøg under ledelse af den tidligere generalmajor i hæren, Godefroid Niyombare, der flygtede fra landet, og at over 70 personer er blevet dræbt som følge af vold og en række granatangreb i kølvandet herpå;

D.     der henviser til, at to højerestående medlemmer af den uafhængige nationale valgkommission er flygtet fra landet, hvilket også er tilfældet for en overretsdommer fra forfatningsdomstolen, der er anklaget for at afsige kendelse om lovligheden af præsidentens tredje mandatperiode, og formanden for nationalforsamlingen, eftersom de frygter for deres sikkerhed; der henviser til, at den burundiske vicepræsident, Gervais Rufyikiri, også flygtede fra landet den 25. juni 2015 efter at have rejst tvivl om, hvorvidt præsidenten måtte stille op til en tredje mandatperiode;

 

E.     der henviser til, at oppositionspartierne og civilsamfundet har boykottet valget under henvisning til den partiske anvendelse af de statslige institutioner, vold og trusler, som ungdomsmilitsen (Imbonerakure) under CNDD-FDD (det nationale råd for forsvar af demokratiet – styrker til forsvar af demokratiet) udøver, manglende tillid til den uafhængige nationale valgkommission og regeringens strategier, der har til formål at reducere inddragelsen i valgprocessen, bl.a. vanskeligheder i forbindelse med vælgerregistrering og den ændring af valggrænserne, som begunstiger regeringspartiet;

F.     der henviser til, at det internationale samfund spiller en væsentlig rolle i regionen som garant for Arusha-aftalen, og der henviser til, at institutioner såsom Den Internationale Straffedomstol er af stor betydning for gennemførelsen af uafhængige undersøgelser af vold og forbrydelser, der begås i Burundi;

G.     der henviser til, at parlamentsvalget, til trods for at det internationale samfund og berørte parter i Burundi opfordrede til at udsætte valget, fandt sted den 29. juni 2015, og præsidentvalget skal afholdes den 15. juli 2015;

H.     der henviser til, at EU på baggrund af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i landet har besluttet at suspendere sin valgobservationsmission;

I.      der henviser til, at Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) og Den Afrikanske Union (AU) har erklæret, at der ikke foreligger gunstige betingelser for afholdelse af valg på nuværende tidspunkt, og at det ikke vil være muligt at skabe disse betingelser inden for den frist, der er fastsat i den burundiske forfatning;

J.      der henviser til, at FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) oplyser, at ca. 127 000 mennesker er flygtet fra Burundi til nabolandene, herunder Tanzania, hvor der er rapporteret om et udbrud af kolera;

K.     der henviser til, at det politiske dødvande i Burundi og forværringen af den sikkerhedsmæssige og økonomiske situation har alvorlige konsekvenser for befolkningen og medfører risici for hele regionen, idet Burundi står over for sin værste krise siden den 12-årige etnisk motiverede borgerkrig, hvor ca. 300 000 mennesker døde frem til 2005;

L.     der henviser til, at EU-repræsentanter som reaktion på tidligere beslutninger fra Europa-Parlamentet og navnlig henvisningerne heri til artikel 96 i Cotonouaftalen har insisteret på behovet for inkluderende deltagelse i valgprocessen af alle politiske kræfter i landet i overensstemmelse med valgkøreplanen og adfærdskodeksen for valgspørgsmål (Code de bonne conduite en matière électorale);

M.    der henviser til, at EU tilbageholder et støttebeløb på 2 mio. EUR til Burundi på grund af den voksende bekymring over regeringens hårde kurs over for demonstranter, der er imod præsident Nkurunzizas forsøg på at sikre sig en tredje embedsperiode;

N.     der henviser til, at Belgien også har meddelt, at det suspenderer valgstøtten og tilbageholder halvdelen af de 4 mio. EUR, der var afsat til valget, og at det trækker sig ud af en politisamarbejdsaftale på 5 mio. EUR, som er finansieret sammen med Nederlandene; der henviser til, at Frankrig også har suspenderet sikkerhedssamarbejdet med Burundi, og Tyskland har meddelt, at det suspender alle bilaterale samarbejdsaftaler med den burundiske regering;

O.     der henviser til, at retten til ytringsfrihed er garanteret af den burundiske forfatning og af internationale og regionale aftaler ratificeret af Burundi, er en del af den nationale strategi for god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption og er en afgørende forudsætning for frie, retfærdige, gennemsigtige og fredelige valg, som vil gøre det muligt for landet, der stadig befinder sig i en postkonfliktsituation, at komme ud af det politiske dødvande, det befinder sig i;

P.     der henviser til, at EU for nylig bevilgede Burundi 432 mio. EUR fra den Europæiske Udviklingsfond 2014-2020 som bistand til forbedring af blandt andet regeringsførelsen og civilsamfundet;

1.      udtrykker alvorlig bekymring over den forværrede politiske og humanitære situation i Burundi og hele regionen; opfordrer til, at volden og de politiske trusler mod modstandere omgående bringes til ophør; udtrykker sin medfølelse med ofrene for volden og med dem, der har mistet livet, og opfordrer til øjeblikkelig humanitær bistand til de personer, der er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem;

2.      opfordrer alle de parter, der er involveret i valgprocessen, herunder de organer, der tilrettelægger valget, og sikkerhedstjenesterne, til at respektere forpligtelserne i henhold til Arusha-aftalen, og minder om, at denne aftale bragte borgerkrigen til ophør og er grundlaget for Burundis forfatning; understreger betydningen af en konsensusaftale om tidsplanen for valget på grundlag af en teknisk vurdering, der skal foretages af FN;

3.      fremhæver igen, at det kun er gennem dialog og konsensus og med inddragelse af den burundiske regering, oppositionen og civilsamfundet og i overensstemmelse med Arusha-aftalen og Burundis forfatning, at der kan findes en varig politisk løsning til gavn for Burundis befolknings sikkerhed og demokrati; opfordrer alle burundiske aktører til at genoptage dialogen om alle de områder, hvor der hersker uenighed; støtter følgelig AU's, ØAF's og FN's mæglingsbestræbelser og holder sig parat til at støtte iværksættelsen af de konkrete foranstaltninger, som AU for nylig har bebudet;

4.      minder om, at EU's partnerskab med Burundi er underlagt Cotonouaftalen, og at alle parter er forpligtet til at respektere og gennemføre bestemmelserne i denne aftale, navnlig respekten for menneskerettighederne; noterer sig, at Burundi også har undertegnet og ratificeret den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder og har derfor en forpligtelse til at respektere de universelle menneskerettigheder og ytringsfriheden; opfordrer følgelig den burundiske regering til at muliggøre en reel og åben politisk debat, der skal finde sted uden frygt for intimidering, og til at afholde sig fra at misbruge retsvæsenet til at udelukke politiske rivaler;

5.      noterer sig den dialog, som har fundet sted mellem EU og de burundiske myndigheder i henhold til artikel 8 i Cotonouaftalen; mener ikke desto mindre, at der fortsat sker overtrædelser af de afgørende og grundlæggende elementer i Cotonouaftalen, navnlig respekten for de grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske principper, og opfordrer derfor Kommissionen til at indlede en procedure i henhold til artikel 96 med henblik på at træffe passende foranstaltninger;

6.      opfordrer ligeledes Kommissionen til med henblik herpå omgående at revurdere EU's bistand for at omdirigere den, øge den finansielle støtte til civilsamfundet og fokusere på humanitær støtte i modsætning til central budgetstøtte, samtidig med at den er opmærksom på den burundiske hærs meget prisværdige rolle i den fredsbevarende mission i Somalia;

7.      tilslutter sig Rådet for Udenrigsanliggender, der den 22. juni 2015 opfordrede næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at udarbejde en liste over målrettede restriktive foranstaltninger og visum- og rejseforbud over for de personer, der er ansvarlige for voldshandlinger, undertrykkelse og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og de personer, der aktivt hindrer en politisk løsning inden for den ramme, som AU og ØAF har foreslået, og opfordrer ligeledes NF/HR til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indefryse alle disse personers aktiver i EU's medlemsstater;

 

8.      er dybt bekymret over de mange ofre og de mange tilfælde af alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der er rapporteret om siden krisens begyndelse, og navnlig de krænkelser, der tilskrives medlemmer af Imbonerakure; noterer sig de trusler og risici, som menneskerettighedsforkæmpere, politiske aktivister og journalister er udsat for, og de vilkårlige anholdelser af medlemmer af oppositionspartier; opfordrer til en øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle de personer, der er blevet anholdt, som følge af at de har udøvet deres ret til fredelig forsamling og ytringsfrihed;

9.      kræver, at den vold og intimidering, som Imbonerakure er ansvarlig for, øjeblikkeligt bringes til ophør; opfordrer indtrængende CNDD-FDD til at tage øjeblikkelige skridt til at afvæbne ungdomsmilitsen og standse medlemmerne i at intimidere og overfalde modstandere og til at sikre, at de ansvarlige for disse overgreb stilles til ansvar; opfordrer til en uafhængig, international undersøgelse af anklagerne om, at CNDD-FDD bevæbner og træner sin ungdomsafdeling; opfordrer ligeledes indtrængende lederne af oppositionspartierne til at forhindre, at der øves vold mod deres modstandere;

10.    gentager, at der ikke må være straffrihed for personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og at disse personer skal holdes personligt ansvarlige og stilles for en domstol; mener, at det er særlig vigtigt, at de menneskerettighedsobservatører og militæreksperter, som AU har bebudet, udsendes omgående;

11.    bemærker, at visse aktørers forsøg på at gøre urolighederne til en etnisk konflikt er slået fejl, og at den politiske splittelse i Burundi ikke utvetydigt er etnisk; mener, at dette viser, at Arusha-aftalen har haft held med at sammensætte en etnisk afbalanceret hær og politistyrke;

12.    gentager i denne forbindelse betydningen af at rette sig efter adfærdskodeksen for valgspørgsmål og den FN-mæglede valgkøreplan, som blev underskrevet af de politiske aktører i 2013, og støtter fuldt ud FN's bestræbelser og regionale bestræbelser på at forhindre en yderligere stigning i den politiske vold;

13.    opfordrer til en øjeblikkelig ophævelse af restriktionerne på medierne og adgangen til internettet og fordømmer endnu en gang de gentagne angreb på Radio Publique Africaine, der er en af landets vigtigste nyhedskanaler; mener, at der ikke kan afholdes lovlige valg, medmindre medierne kan operere uden restriktioner, og journalister kan rapportere uden at modtage trusler;

14.    roser humanitære organisationers rolle og myndighederne i nabolande, der tilgodeser behovene hos personer, der flygter fra krisen, og tilbyder beskyttelse til flygtninge; glæder sig over, at Kommissionen har bebudet et ekstra beløb på 1,5 mio. EUR, der skal lette den humanitære situation; advarer imidlertid om, at både EU og medlemsstaterne omgående skal fordoble deres indsats i lyset af massetilstrømningen af flygtninge til en allerede ustabil region, de rapporterede udbrud af kolera og de foruroligende rapporter om seksuel vold; understreger vigtigheden af en langsigtet strategi for ikke kun lægelig og ernæringsmæssig bistand, men også for reintegrationsbistand og psykologisk bistand til mennesker, der er tvunget til at flygte;

15.    opfordrer EU og medlemsstaterne til at opfylde alle forpligtelser i forhold til FN's regionale flygtningeberedskabsplan for Burundi, som kræver 207 mio. USD frem til september 2015, for at bistå de forventede 200 000 burundiske flygtninge, bl.a. ved at supplere de eksisterende tilskud til regionen;

16.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Burundis regering og regeringerne i landene i De Store Søers Område, regeringerne i Det Østafrikanske Fællesskab, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik