Menetlus : 2015/2723(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0666/2015

Esitatud tekstid :

B8-0666/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0275

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 142kWORD 73k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.029v01-00
 
B8-0666/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP))


Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Burundis (2015-2723(RSP))  
B8‑0666/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Burundi kohta,

–       võttes arvesse Cotonou lepingut,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 10. aprilli 2014. aasta avaldust olukorra kohta Burundis,

–       võttes arvesse Arusha rahu ja leppimise lepingut Burundi kohta,

–       võttes arvesse Burundi põhiseadust,

–       võttes arvesse Ida-Aafrika Ühenduse riigipeade poolt 31. mail 2015. aastal Tansaanias Dar es Salaamis tehtud avaldust,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu 13. juuni 2015. aasta tippkohtumisel vastu võetud otsuseid olukorra kohta Burundis,

–       võttes arvesse nõukogu 22. juuni 2015. aasta järeldusi Burundi kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta ja Euroopa Liidu inimõiguste alaseid suuniseid sõnavabaduse kohta, samuti nõukogu 2014. aasta juuni järeldusi, milles kohustuti tegema rohkem tööd seoses inimõiguste kaitsjatega,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Burundi põhiseaduses ning Arusha rahu ja leppimise lepingu artiklis 96 on sätestatud, et president saab olla valitud ainult kaheks ametiajaks ning arvestades, et president Pierre Nkurunziza valiti esimest korda 2005. aastal ja uuesti 2010. aasta valimistel, milles ei osalenud valitsust hirmutamises süüdistanud opositsioon;

B.     arvestades, et president Pierre Nkurunziza teatas 26. aprillil 2015, et ta kandideerib ka kolmandaks ametiajaks, väites, et tal on selleks õigus, kuna esimeseks ametiajaks nimetati ta seadusandjate poolt;

C.     arvestades, et sellele avaldusele järgnenud ebaõnnestunud riigipöördekatse lõppes 14. mail 2015 sellega, et arreteeriti 17 ohvitseri ja neid juhtinud armee endine kindralmajor Godefroid Niyombare põgenes riigist, ning pärast seda on vägivalla ja granaadirünnakute tõttu hukkunud 70 inimest;

D.     arvestades, et riigist on põgenenud sõltumatu riikliku valimiskomisjoni (CENI) kaks juhtivat liiget, lisaks üks konstitutsioonikohtu vanemkohtunikest, kelle ülesanne oli langetada otsus presidendi kolmandaks ametiajaks valimise seaduslikkuse kohta, ning samuti rahvuskogu spiiker, kes kõik on teatanud, et nad kardavad oma turvalisuse pärast; arvestades, et 25. juunil 2015. aastal põgenes riigist ka Burundi asepresident Gervais Rufyikiri, kes on seadnud kahtluse alla presidendi kolmandaks ametiajaks valimise seaduslikkuse;

E.     arvestades, et valimisi boikoteerinud opositsiooniparteid ja kodanikuühiskond väidavad, et riigiasutusi kasutatakse parteipoliitiliselt, et partei CNDD-FDD (Conseil National Pour la Défense de la Démocratie–Forces pour la Défense de la Démocratie) noorteliiga (Imbonerakure) kasutab vägivalla- ja hirmutamistaktikat, et sõltumatus riiklikus valimiskomisjonis puudub usaldus ning valitsus kasutab strateegiat, et vähendada valimisprotsessi kaasamist, sealhulgas tekitades raskusi valijate registreerimisel ja jagades valitseva partei kasuks ümber valimispiirkondade piirid;

F.     arvestades, et rahvusvaheline üldsus mängib olulist rolli piirkonnas Arusha kokkulepete tagajana ning arvestades, et sellistel institutsioonidel, nagu Rahvusvaheline Kriminaalkohus, on oluline osa Burundis toime pandud vägivalla ja kuritegude sõltumatul uurimisel;

G.     arvestades, et vaatamata rahvusvahelise kogukonna ja Burundi sidusrühmade nõudmistele valimised edasi lükata, toimusid parlamendivalimised 29. juunil 2015 ja presidendivalimised on määratud toimuma 15. juulil 2015;

H.     arvestades, et poliitilise ja julgeolekuolukorra tõttu riigis otsustas EL peatada oma valimiste vaatlusmissiooni;

I.      arvestades, et Ida-Aafrika Ühendus (EAC) ja Aafrika Liit (AU) teatasid, et praegu puuduvad vajalikud tingimused valimiste korraldamiseks ja selliseid tingimusi ei ole võimalik Burundi põhiseaduses sätestatud ajavahemiku jooksul luua;

J.      arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on ligilähedaselt 127 000 inimest põgenenud Burundi naaberriikidesse, sealhulgas Tansaaniasse, kus on teatatud kooleraepideemia puhkemisest;

K.     arvestades, et Burundis valitsev poliitiline ummikseis ja halvenev julgeoleku- ja majandusolukord võivad tuua kaasa tõsiseid tagajärgi elanikkonnale ja ohustada piirkonda kui tervikut, kuna Burundit ähvardab kõige tõsisem kriisiga pärast 12-aastast etnilistest vastuoludest kantud kodusõda, mille tagajärjel oli 2005. aastaks hukkunud hinnanguliselt 300 000 inimest;

L.     arvestades, et vastuseks parlamendi eelnevatele resolutsioonidele, pidades eelkõige silmas nendes toodud viidet Cotonou lepingu artiklile 96, nõudsid ELi esindajad tungivalt, et riigi kõik poliitilised jõud tuleb valimisprotsessi kaasata vastavalt valimiste tegevuskavale ja valimiste tegevusjuhendile (Code de bonne conduite en matière électorale);

M.    arvestades, et EL on pidanud kinni 2 miljoni ulatuses Burundile määratud abi, kuna kasvavat muret põhjustab asjaolu, et valitsus surub vägivaldselt maha meeleavaldusi, mille käigus protestitakse president Pierre Nkurunziza katsete vastu kindlustada endale kolmas ametiaeg;

N.     arvestades, et ka Belgia teatas valimistoetuste peatamisest ning otsustas kinni pidada poole 4 miljonist eurost, mis oli määratud küsitluste korraldamiseks, ning samuti taganes 5 miljoni suurusest politseikoostöö alasest lepingust, mida rahastati ühiselt Hollandiga; arvestades, et ka Prantsusmaa peatas julgeolekukoostöö Burundiga ja Saksamaa teatas kogu kahepoolse koostöö peatamisest Burundi valitsusega;

O.     arvestades, et sõnavabaduse õigus on tagatud Burundi põhiseaduse ning Burundi poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste ja piirkondlike lepingutega ning see moodustab osa riiklikust heast valitsemistavast ja korruptsioonivastase võitluse strateegiast ning kujutab endast olulist tingimust vabade, õiglaste, läbipaistvate ja rahumeelsete valimiste korraldamiseks, mis võimaldavad konfliktijärgses olukorras oleval riigil väljuda poliitilisest ummikseisust;

P.     arvestades, et EL eraldas hiljuti Euroopa Arengufondist (2014–2020) Burundile 432 miljonit eurot, et aidata muu hulgas parandada valitsemist ja edendada kodanikuühiskonda;

1.      väljendab sügavat muret halveneva poliitilise ja humanitaarolukorra pärast Burundis ja piirkonnas laiemalt; nõuab vägivalla ja vastaste poliitilise hirmutamise kohest lõpetamist; väljendab vägivalla ohvritele ja hukkunutele kaastunnet ning nõuab kohest humanitaarabi inimestele, kes on sunnitud kodust põgenema;

2.      kutsub kõiki neid, kes on kaasatud valimisprotsessi, sealhulgas valimiste korraldamise eest vastutavad ameteid ja julgeolekuteenistust üles austama Arusha lepingus võetud kohustusi, ning tuletab meelde, et selle lepinguga lõpetati kodusõda ning sellel põhineb Burundi põhiseadus; rõhutab, et valimiste ajakava suhtes on oluline saavutada konsensuslik kokkulepe, mis põhineb ÜRO poolt korraldataval tehnilisel hindamisel;

3.      rõhutab veel kord, et Burundi kõigi elanike turvalisuse ja demokraatia huvides püsiva poliitilise lahenduse võib leida ainult dialoogi ja konsensuse kaudu, kaasates sellesse vastavalt Arusha lepingule ja Burundi põhiseadusele Burundi valitsuse, opositsiooni ja kodanikuühiskonna; kutsub kõiki Burundi sidusrühmi jätkama dialoogi kõigis lahkarvamusi põhjustavates valdkondades; toetab seetõttu Aafrika Liidu, Aafrika Ühenduse ja ÜRO vahendustegevust ning on valmis toetama Aafrika Liidu poolt hiljuti välja kuulutatud konkreetsete meetmete rakendamist;

4.      tuletab meelde, et ELi partnerlust Burundiga reguleerib Cotonou leping ning kõik osapooled on kohustatud järgima ja rakendama nimetatud lepingu tingimusi, eelkõige seoses inimõigustest kinnipidamisega; märgib, et Burundi on samuti allkirjastanud ja ratifitseerinud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakti ning inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta ning seetõttu on riigil kohustus austada üldisi inimõigusi ja sõnavabadust; palub Burundi valitsusel võimaldada tõelist ja avatud poliitilist arutelu, mida ei varjuta ähvardused, hoidudes kuritarvitamast kohtuasutusi poliitiliste rivaalide kõrvaldamiseks;

5.      võtab teadmiseks Euroopa Liidu ja Burundi ametiasutuste vahel vastavalt Cotonou lepingu artiklile 8 toimunud dialoogi; on siiski seisukohal, et jätkuvalt rikutakse Cotonou lepingu olulisi ja põhilisi elemente, eelkõige põhilistest inimõigustest ja demokraatlikest põhimõtetest kinnipidamise kohustust, ning palub seetõttu komisjonil algatada asjakohaste meetmete võtmiseks artikli 96 kohase menetluse;

6.      kutsub komisjoni samuti üles sel eesmärgil kiiremas korras ümber hindama ELi abi ja see ümber suunata, et suurendada rahalist toetust kodanikuühiskonnale ja keskenduda humanitaarabile, aga mitte riigieelarve toetamisele, pidades samas silmas Burundi armee kiiduväärset rolli Somaalia rahuvalvemissioonis;

7.      ühineb välisasjade nõukogu 22. juuni 2015. aasta üleskutsega, milles palutakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil koostada nimekiri piiravatest meetmetest ning viisa- ja reisikeeldudest isikute suhtes, kes vastutavad vägivalla, repressioonide ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest või takistavad aktiivselt poliitilise lahenduse saavutamist Aafrika Liidu ja Ida-Aafrika Ühenduse pakutud raames, ning samuti palub kõrgel esindajal võtta vajalikke meetmeid kõigi nende isikute vara külmutamiseks ELi liikmesriikides;

8.      väljendab sügavat muret seoses asjaoluga, et alates kriisi algusest on teatatud paljudest ohvritest ja tõsistest inimõiguste rikkumistest ning eelkõige Imbonerakure liikmete poolt toime pandud kuritarvitustest; märgib, et inimõiguste kaitsjaid, poliitilisi aktiviste ja ajakirjanikke hirmutatakse ja nad on ohus, ning opositsioonipartei liikmeid vahistatakse meelevaldselt; nõuab, et kohe ja tingimusteta vabastataks kõik isikud, kes arreteeriti selle tõttu, et nad kasutasid oma õigust rahumeelsele kogunemisele ja sõnavabadusele;

9.      nõuab Imbonerakure poolt toime pandava vägivalla ja hirmutamise viivitamatut lõpetamist; kutsub CNDD-FDDd üles võtma koheseid meetmeid noorteliigalt relvade võtmiseks ning lõpu tegemiseks vastaste hirmutamisele ja ründamisele tema liikmete poolt, ning tagada rikkumiste eest vastutavate isikute vastutusele võtmine; nõuab, et sõltumatu rahvusvaheline komisjon uuriks väiteid, nagu relvastaks ja koolitaks CNDD-FDD oma noortetiiba; nõuab samuti, et opositsiooniparteide juhid takistaksid vägivalda oma oponentide vastu;

10.    kordab, et inimõiguste raske rikkumise eest vastutavad isikud ei saa jääda karistuseta ning et need isikud tuleb panna oma tegude eest isiklikult vastutama ning anda nad kohtu alla; peab eriti oluliseks, et Aafrika Liidu poolt välja kuulutatud inimõiguste vaatlejad ja sõjalised eksperdid alustaksid viivitamata oma ülesannete täitmist;

11.    märgib, et teatud jõudude püüded muuta rahutused etniliseks konfliktiks ei ole edu saavutanud, ning et Burundi poliitilised rühmitused ei põhine otseselt etnilisel alusel; usub, et selle põhjal võib väita, et riigis on Arusha kokkulepete kohaselt õnnestunud luua etniliselt tasakaalustatud armee ja politsei;

12.    kordab sellega seoses, kui tähtis on järgida valimiste tegevusjuhendit ja ÜRO vahendatud valimiste tegevuskava, mille poliitilised osapooled allkirjastasid 2013. aastal, ning toetab täielikult ÜRO ja piirkondlikku tegevust, mille eesmärk on vältida poliitilise vägivalla edasist kasvu;

13.    nõuab meediale ja internetile ligipääsu piirangute kohest lõpetamist ning mõistab taas hukka tegevuse raadiojaama Radio Publique Africaine vastu, mis on ühtlasi üks riigi peamisi meediakanaleid; leiab, et seaduslikke valimisi ei saa toimuda, kui meediakanalite tegevust piiratakse ja ajakirjanikke hirmutatakse;

14.    väljendab rahulolu, et humanitaarabi organisatsioonid ja naaberriikide ametiasutused aitavad täita kriisi eest põgenevate inimeste vajadusi ja pakuvad kaitset pagulastele; väljendab heameelt seoses komisjoni teadaandega, et humanitaarolukorra leevendamiseks eraldatakse täiendavalt 1,5 miljoni eurot; hoiatab siiski, et nii ELi kui ka selle liikmesriigid peavad kiiresti kahekordistama oma kohustusi, pidades silmas pagulaste tohutut sissevoolu juba niigi haprasse piirkonda, väidetavaid koolerapuhanguid ja murettekitavaid teateid seksuaalse vägivalla kohta; rõhutab pikaajalise strateegia tähtsust mitte ainult meditsiini- ja toiduabi vallas, vaid ka põgenema sunnitud inimeste taasintegreerimise ja neile psühholoogilise abi pakkumise alal;

15.    nõuab, et EL ja selle liikmesriigid täidaksid kõik ÜRO Burundi piirkondliku pagulas- ja vastupanuvõime kavas sätestatud kohustused, mis tähendab enne 2015. aasta septembrit 207 miljoni US dollari eraldamist eeldatava 200 000 Burundi põgeniku abistamiseks, muu hulgas ka piirkonnale juba eraldatud toetuste suurendamise kaudu;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Burundi valitsusele ja Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Ida-Aafrika Ühenduse liikmete valitsustele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile Federica Mogherinile, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika