Procedūra : 2015/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0666/2015

Pateikti tekstai :

B8-0666/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0275

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 149kWORD 87k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.029v01-00
 
B8-0666/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))


Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))  
B8‑0666/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 10 d. JT Saugumo Tarybos pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–       atsižvelgdamas į Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į Burundžio Konstituciją,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 31 d. Dar es Salame (Tanzanijoje) Rytų Afrikos bendrijos valstybių vadovų padarytą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 13 d. Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime priimtus sprendimus dėl padėties Burundyje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. Tarybos išvadas dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų ir ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės ir į 2014 m. birželio mėn. Tarybos išvadas, kuriose Taryba įsipareigojo suaktyvinti savo veiklą žmogaus teisių gynėjų klausimu,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją (ACDEG),

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–       atsižvelgdama į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Burundžio Konstitucijoje ir Arušos taikos ir susitaikymo susitarimo 96 straipsnyje nustatyta, kad prezidentas gali dirbti tik dvi kadencijas, kadangi prezidentas Pierre Nkurunziza eina pareigas nuo 2005 m., nes 2010 m. jis buvo perrinktas rinkimuose, kuriuos boikotavo opozicija, apkaltinusi vyriausybę bauginimais;

B.     kadangi 2015 m. balandžio 26 d. prezidentas P. Nkurunziza paskelbė kandidatuosiąs trečiai kadencijai, pareikšdamas turįs teisę tą daryti, nes pirmai kadencijai jį buvo paskyręs teisės aktų leidėjas;

C.     kadangi po šio pareiškimo 2015 m. gegužės 14 d. buvo suimta 17 karininkų nepavykus perversmui, kuriam vadovavo buvęs kariuomenės generolas majoras Godefroid Niyombare, pabėgęs iš šalies, ir po kurio buvo nužudyta daugiau kaip 70 žmonių per smurtinius veiksmus ir išpuolius naudojant granatas;

D.     kadangi baimindamiesi dėl savo pačių saugumo iš šalies pabėgo du Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos aukščiausio rango nariai, kaip ir Konstitucinio Teismo vyriausiasis teisėjas, turėjęs priimti sprendimą dėl prezidento trečios kadencijos teisėtumo, ir Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas; kadangi 2015 m. birželio 25 m. iš šalies taip pat pabėgo Burundžio viceprezidentas Gervais Rufyikiri, išreiškęs abejones dėl prezidento teisės eiti pareigas trečią kadenciją;

E.     kadangi opozicinės partijos ir pilietinė visuomenė boikotavo rinkimus, pagrįsdamos tuo, kad CNDD-FDD (Nacionalinės demokratijos gynimo tarybos – Demokratijos gynimo pajėgų) nereguliarios karinės jaunimo pajėgos („Imbonerakure“) savo tikslais naudojasi valstybės institucijomis, naudoja smurtą ir bauginimus, kad nepakankamai pasitikima Nepriklausoma nacionaline rinkimų komisija ir vyriausybės strategijomis, kurių tikslas – sumažinti rinkimų proceso įtraukumą, įskaitant balsuotojų užsiregistravimo sunkumus ir rinkimų apygardų performavimą, ir kurios yra palankios valdančiajai partijai;

F.     kadangi tarptautinė bendruomenė, kaip Arušos susitarimų sergėtoja, atlieka reikšmingą vaidmenį regione ir kadangi tokios institucijos kaip Tarptautinis baudžiamasis teismas yra ypač svarbios atliekant nepriklausomus smurtinių veiksmų ir nusikaltimų, įvykdytų Burundyje, tyrimus;

G.     kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės ir Burundyje esančių suinteresuotųjų subjektų raginimų atidėti rinkimus, parlamento rinkimai įvyko 2015 m. birželio 29 d., o prezidento rinkimus numatyta surengti 2015 m. liepos 15 d.;

H.     kadangi, atsižvelgusi į politinę ir saugumo padėtį šalyje, ES nusprendė sustabdyti savo rinkimų stebėjimo misijos veiklą;

I.      kadangi Rytų Afrikos bendrija (RAB) ir Afrikos Sąjunga (AS) yra pareiškusios, kad kol kas nėra palankių sąlygų rinkimams surengti ir nebus įmanoma sudaryti tokių sąlygų per laiką, kuris nustatytas Burundžio Konstitucijoje;

J.      kadangi, pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro, apie 127 000 žmonių pabėgo iš Burundžio į kaimynines valstybes, įskaitant Tanzaniją, kuriose užfiksuotas choleros protrūkis;

K.     kadangi politinė aklavietė Burundyje ir blogėjanti saugumo ir ekonominė padėtis turi rimtų pasekmių gyventojams ir kelia pavojų visam regionui, nes šiuo metu Burundis patiria didžiausią krizę nuo 12 metų trukusio ir dėl etninių priežasčių kilusio pilietinio karo, per kurį iki 2005 m. žuvo apie 300 000 žmonių, pabaigos;

L.     kadangi, reaguodami į ankstesnes Europos Parlamento rezoliucijas, ypač į jose pateikiamas nuorodas į Kotonu susitarimo 96 straipsnį, ES atstovai pabrėžė, kad būtinas įtraukus visų šalies politinių jėgų dalyvavimas rinkimų procese, laikantis rinkimų veiksmų plano ir rinkimų elgesio kodekso;

M.    kadangi ES sustabdo teikti 2 mln. EUR pagalbą Burundžiui, nes vis didesnį nerimą kelia vyriausybės smurtinės represijos prieš asmenis, protestuojančius prieš prezidento P. Nkurunzizos mėginimus eiti prezidento pareigas trečią kadenciją;

N.     kadangi Belgija taip pat paskelbė sustabdanti rinkiminę pagalbą, nusprendusi nesuteikti pusės 4 mln. EUR sumos, kuri buvo skirta rinkimams, ir atsisakydama susitarimo bendradarbiavimo policijos srityje dėl 5 mln. EUR, bendrai skiriamų kartu su Nyderlandais; kadangi Prancūzija taip pat sustabdė bendradarbiavimą saugumo srityje su Burundžiu, o Vokietija paskelbė sustabdanti bet kokį dvišalį Vokietijos ir Burundžio vyriausybės bendradarbiavimą;

O.     kadangi teisę į saviraiškos laisvę užtikrina Burundžio Konstitucija ir Burundžio ratifikuotos tarptautinės ir regioninės sutartys, ši laisvė įeina į Nacionalinę gero valdymo ir kovos su korupcija strategiją ir ji yra esminė sąlyga, kad būtų surengti laisvi, sąžiningi, skaidrūs ir taikūs rinkimai, kurie sudarys sąlygas šaliai, kurioje tebėra po konflikto susidariusi padėtis, išeiti iš dabartinės politinės aklavietės;

P.     kadangi ES neseniai Burundžiui skyrė 432 mln. EUR iš 2014–2020 m. Europos plėtros fondo, be kita ko, kad padėtų gerinti valdymą ir kurti pilietinę visuomenę;

1.      yra itin sunerimęs dėl prastėjančios politinės ir humanitarinės padėties Burundyje ir visame regione; ragina nedelsiant baigti smurtinius veiksmus ir politinius oponentų bauginimus; užjaučia nuo smurto nukentėjusius ir žuvusius asmenis ir ragina nedelsiant suteikti humanitarinę pagalbą žmonėms, kurie buvo priversti palikti namus;

2.      ragina visus rinkimų proceso dalyvius, įskaitant už rinkimų organizavimą atsakingus organus ir saugumo tarnybas, laikytis pagal Arušos susitarimą prisiimtų įsipareigojimų ir primena, kad šiuo susitarimu buvo baigtas pilietinis karas ir yra grindžiama Burundžio Konstitucija; pabrėžia, kad svarbu pasiekti bendrą susitarimą dėl rinkimų grafiko remiantis techniniu vertinimu, kurį atliks JT;

3.      dar kartą pabrėžia, kad tik Burundžio vyriausybės, opozicijos ir pilietinės visuomenės dialogas ir konsensusas laikantis Arušos susitarimo ir Burundžio Konstitucijos suteiks galimybę rasti tvarų politinį sprendimą, padėsiantį užtikrinti saugumą ir demokratiją visiems Burundžio gyventojams; ragina visus Burundžio suinteresuotuosius subjektus vėl pradėti dialogą visais klausimais, dėl kurių šalys nesutaria; todėl remia AS, RAB ir JT dedamas tarpininkavimo pastangas ir yra pasirengęs remti konkrečių neseniai AS paskelbtų priemonių įgyvendinimą;

4.      primena, kad ES partnerystę su Burundžiu reglamentuoja Kotonu susitarimas ir kad visos šalys turi laikytis susitarimo sąlygų, ypač dėl žmogaus teisių paisymo, ir jas įgyvendinti; pažymi, kad Burundis yra taip pat pasirašęs ir ratifikavęs Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, todėl jis privalo paisyti visuotinių žmogaus teisių ir saviraiškos laisvės; taigi ragina Burundžio vyriausybę netrukdyti tikriems ir atviriems politiniams debatams, kad jie vyktų be baimės, ir nesinaudoti teisminėmis institucijomis politiniams oponentams pašalinti;

5.      atkreipia dėmesį į ES ir Burundžio valdžios institucijų dialogą pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį; vis dėlto mano, kad ir toliau pažeidžiami svarbiausi ir pagrindiniai Kotonu susitarimo elementai, ypač susiję su žmogaus teisėmis ir demokratijos principais, ir todėl ragina Komisiją inicijuoti 96 straipsnyje numatytus veiksmus, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių;

6.      taip pat šiuo tikslu ragina Komisiją kuo skubiau dar kartą įvertinti ES pagalbą, siekiant ją perorientuoti, padidinti finansinę paramą pilietinei visuomenei ir sutelkti dėmesį į humanitarinę pagalbą užuot į paramą bendrajam biudžetui, sykiu turint mintyje labai pagirtiną Burundžio kariuomenės vaidmenį palaikant taiką Somalyje;

7.      palaiko 2015 m. birželio 22 d. Užsienio reikalų tarybos raginimą Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai parengti sąrašą tikslinių ribojamų priemonių ir draudimų išduoti vizas ir keliauti, skirtų dėl smurtinių veiksmų, represijų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų kaltiems asmenims ir asmenims, kurie aktyviai trukdo surasti politinį sprendimą laikantis AS ir RAB pasiūlytos sistemos, ir taip pat prašo Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės imtis reikiamų priemonių, kad visų šių asmenų turtas ES valstybėse narėse būtų įšaldytas;

8.      reiškia didelį susirūpinimą dėl aukų skaičiaus ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų skaičiaus nuo krizės pradžios, visų pirma dėl pažeidimų, kuriuos, kaip manoma, padarė „Imbonerakure“ nariai; pažymi, kad žmogaus teisių gynėjai, politiniai aktyvistai ir žurnalistai yra bauginami ir jiems kyla pavojus, savavališkai suimami opozicinės partijos nariai; ragina nedelsiant be jokių sąlygų paleisti visus asmenis, kurie buvo sulaikyti, nes jie naudojosi savo teise rinktis į taikius susirinkimus ir saviraiškos laisve;

9.      ragina, kad „Imbonerakure“ nedelsiant nutrauktų smurtinius veiksmus ir bauginimus; ragina CNDD-FDD imtis skubių veiksmų, kad jaunimo nereguliariosios karinės pajėgos „Imbonerakure“ būtų nuginkluotos ir jų nariai liautųsi bauginti ir pulti oponentus, ir užtikrinti, kad tokius veiksmus vykdę asmenys būtų patraukti atsakomybėn; ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą dėl pranešimų, kad CNDD-FDD ginkluoja ir apmoko savo jaunimo sparną; be to, ragina opozicinių partijų lyderius užkirsti kelią smurtui prieš jų oponentus;

10.    dar kartą primena, kad asmenys, kalti dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų, negali likti nenubausti ir kad šie asmenys turi būti laikomi asmeniškai atsakingais ir atsakyti už savo veiksmus teisme; mano, kad labai svarbu yra tai, kad būtų nedelsiant atsiųsti žmogaus teisių stebėtojai ir kariniai ekspertai, kaip pranešė AS;

11.    pažymi, kad kai kurių pajėgų mėginimai riaušes paversti etniniu konfliktu nepavyko ir kad politinis susiskaldymas Burundyje nėra akivaizdžiai etninis; mano, kad tai parodo, jog pagal Arušos susitarimus sėkmingai sukurta etniniu požiūriu darni kariuomenė ir policijos pajėgos;

12.    šiomis aplinkybės pakartoja, kad svarbu tvirtai laikytis rinkimų elgesio kodekso ir rinkimų veiksmų plano, dėl kurio tarpininkavo JT ir kurį politiniai subjektai pasirašė 2013 m., ir visiškai palaiko JT ir regionų pastangas, kuriomis siekiama išvengti tolesnio politinio smurto didėjimo;

13.    ragina nedelsiant panaikinti žiniasklaidai ir prieigai prie interneto taikomus apribojimus ir dar kartą atkreipia dėmesį į pasikartojančius apribojimus Viešajam Afrikos radijui, kuris yra vienas iš pagrindinių šalies naujienų kanalų; mano, kad teisėti rinkimai negali įvykti, jeigu žiniasklaidos priemonės negali dirbti be jokių apribojimų, o žurnalistai rengti reportažų be jokių bauginimų;

14.    palankiai vertina humanitarinių organizacijų ir kaimyninių šalių institucijų, kurios padeda patenkinti dėl krizės bėgančių asmenų reikmes ir siūlo pabėgėliams apsaugą, vaidmenį; teigiamai vertina Komisijos pareiškimą apie papildomus 1,5 mln. EUR humanitarinei padėčiai palengvinti; tačiau nerimauja, kad ir ES, ir valstybės narės turi kuo skubiau prisiimti daugiau įsipareigojimų, nes esama didelio pabėgėlių antplūdžio į jau ir taip pažeidžiamą regioną, užfiksuotų choleros protrūkių ir susirūpinimą keliančių pranešimų apie seksualinį smurtą; pabrėžia, kad svarbi ilgalaikė strategija ne tik medicininės pagalbos ir pagalbos maisto produktais, bet taip pat ir reintegracijos bei psichologinės pagalbos asmenims, kurie buvo priversti bėgti, klausimais;

15.    ragina ES ir valstybes nares įvykdyti visus įsipareigojimus, numatytus JT regioninės pagalbos teikimo Burundžio pabėgėliams plane; pagal šį planą turi būti iki 2015 m. rugsėjo mėn. skirta 207 mln. JAV dolerių, kurie papildys esamas dotacijas regionui, 200 000 Burundžio pabėgėlių (kurių tikimasi) padėti;

16.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Burundžio vyriausybei, Didžiųjų Ežerų regiono šalių vyriausybėms, Rytų Afrikos bendrijos vyriausybei, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicai Mogherini, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika