Postup : 2015/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0666/2015

Predkladané texty :

B8-0666/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH UZNESENIA
PDF 152kWORD 86k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.029v01-00
 
B8-0666/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Burundi (2015/2723 (RSP)).


Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi (2015/2723 (RSP)).  
B8-0666/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi,

–       so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–       so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 10. apríla 2014 o situácii v Burundi,

–       so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení pre Burundi,

–       so zreteľom na ústavu Burundi,

–       so zreteľom na vyhlásenie, ktoré vydali hlavy štátov Východoafrického spoločenstva 31. mája 2015 v Dar es Salaame v Tanzánii,

–       so zreteľom na rozhodnutia o situácii v Burundi, prijaté na samite Africkej únie z 13. júna 2015,

–       so zreteľom na závery Rady o Burundi z 22. júna 2015,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv a usmernenia EÚ pre ľudské práva o slobode prejavu, a na závery Rady z júna 2014, v ktorých sa zaviazala zintenzívniť činnosť týkajúcu sa obhajcov ľudských práv,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–       so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v burundskej ústave a v článku 96 Arušskej dohody o mieri a zmierení sa uvádza, že prezident môže úradovať iba dve funkčné obdobia, zatiaľ čo prezident Pierre Nkurunziza bol v úrade od roku 2005, potom bol v roku 2010 opätovne zvolený vo voľbách, ktoré opozícia bojkotovala po obvinení vlády zo zastrašovania;

B.     keďže prezident Nkurunziza 26. apríla 2015 oznámil, že sa uchádza aj o tretie funkčné obdobie a svoj nárok odôvodnil tým, že do prvého funkčného obdobia ho vymenovali poslanci;

C.     keďže po tomto oznámení bolo 14. mája 2015 zatknutých 17 dôstojníkov po neúspešnom pokuse o prevrat, ktorý viedol bývalý armádny generálmajor Godefroid Niyombare, ktorý utiekol z krajiny, a pri ktorom bolo vo vlne násilia a granátových útokov zabitých viac ako 70 ľudí;

D.     keďže dvaja vysoko postavení členovia Nezávislej národnej volebnej komisie (CENI) utiekli z krajiny vrátane vysokého sudcu Ústavného súdu, ktorý bol obvinený z rozhodnutia o zákonnosti tretieho funkčného obdobia prezidenta, a hovorcu Národného zhromaždenia, pričom všetci vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť; keďže 25. júna 2015 utiekol z krajiny aj burundský viceprezident Gervais Rufyikiri potom, ako spochybnil oprávnenosť tretieho funkčného obdobia prezidenta;

E.     keďže opozičné strany a občianska spoločnosť bojkotovali voľby, poukázali na využívanie štátnych inštitúcií prívržencami, na násilie a zastrašovanie zo strany Národnej rady pre obranu demokracie – Sily na obranu demokracie (CNDD-FDD) a hnutia mládeže (Imbonerakure), nedostatočnú dôveru v CENI a na stratégie vlády zamerané na zníženie inkluzivity volebného procesu vrátane ťažkostí s registráciou voličov a prekreslením volebných hraníc v prospech vládnucej strany;

F.     keďže medzinárodné spoločenstvo zohráva v tomto regióne významnú úlohu ako garant Arušských dohôd a keďže inštitúcie ako Medzinárodný trestný súd majú veľký význam pri vykonávaní nezávislého vyšetrovania násilia a zločinov páchaných v Burundi;

G.     keďže aj napriek výzvam medzinárodného spoločenstva a zúčastnených strán v Burundi na odloženie volieb sa parlamentné voľby konali 29. júna 2015 a prezidentské voľby sú naplánované na 15. júla 2015;

H.     keďže vzhľadom na politickú a bezpečnostnú situáciu v krajine sa EÚ rozhodla pozastaviť svoju volebnú pozorovateľskú misiu;

I.      keďže Východoafrické spoločenstvo (EAC) a Africká únia (AÚ) vyhlásili, že v súčasnosti nie sú priaznivé podmienky na konanie volieb a že tieto podmienky nebude možné dosiahnuť v lehote stanovenej v burundskej ústave;

J.      keďže Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR) tvrdí, že z Burundi utieklo do susedných štátov približne 127 000 ľudí vrátane Tanzánie, kde bola hlásená epidémia cholery;

K.     keďže patová politická situácia v Burundi a zhoršujúca sa bezpečnostná a ekonomická situácia majú vážne dôsledky pre obyvateľstvo a predstavujú riziká pre región ako celok, pričom Burundi čelí najvážnejšej kríze od skončenia 12-ročnej etnickej občianskej vojny, v ktorej do roku 2005 zahynulo približne 300 000 ľudí;

L.     keďže predstavitelia EÚ v reakcii na predchádzajúce uznesenia Európskeho parlamentu a najmä na odkazy na článok 96 Dohody z Cotonou trvali na potrebe inkluzívnej účasti všetkých politických síl v krajine na volebnom procese v súlade s volebným plánom a Kódexom dobrej praxe vo volebných záležitostiach (Code de bonne conduite en matière électorale);

M.    keďže EÚ odmietla poskytnúť 2 milióny EUR vyčlenených na pomoc pre Burundi vzhľadom na rastúce obavy z násilného zákroku vlády proti demonštrantom protestujúcim proti snahám prezidenta Nkurunzizu o zabezpečenie tretieho funkčného obdobia;

N.     keďže Belgicko takisto oznámilo pozastavenie volebnej pomoci a rozhodlo sa zadržať polovicu zo 4 miliónov EUR, ktoré vyčlenilo na prieskumy verejnej mienky, a odstúpilo od dohody o policajnej spolupráci vo výške 5 miliónov EUR, financovanej spoločne s Holandskom; keďže Francúzsko takisto pozastavilo spoluprácu s Burundi, a Nemecko oznámilo prerušenie bilaterálnej spolupráce s vládou Burundi;

O.     keďže právo na slobodu prejavu zaručuje burundská ústava a medzinárodné a regionálne zmluvy ratifikované Burundi, je zahrnuté v Národnej stratégii dobrej správy vecí verejných a boja proti korupcii, a je nevyhnutnou podmienkou pre slobodné, spravodlivé, transparentné a mierové voľby, ktoré krajine, ktorá sa ešte stále nachádza v situácii po skončení konfliktu, umožnia vymaniť sa z bezvýchodiskovej politickej situácie, v ktorej sa nachádza;

P.     keďže EÚ nedávno vyčlenila pre Burundi 432 miliónov EUR z Európskeho rozvojového fondu na obdobie 2014 – 2020, okrem iného na pomoc pri zlepšovaní správy vecí verejných a občianskej spoločnosti;

1.      vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa politickou a humanitárnou situáciou v Burundi a v širšom regióne; žiada o okamžité skončenie násilia a politického zastrašovania oponentov; rozširuje svoju sústrasť na obete násilia a tie osoby, ktoré prišli o život, a žiada o okamžitú humanitárnu pomoc pre tých ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy;

2.      vyzýva všetky subjekty zapojené do volebného procesu vrátane orgánov zodpovedných za organizáciu volieb a bezpečnostné služby, aby dodržali záväzky vyplývajúce z Arušskej dohody, a pripomína, že touto dohodou sa skončila občianska vojna a že z nej vychádza burundská ústava; zdôrazňuje význam konsenzuálnej dohody o harmonograme volieb na základe technického posúdenia, ktoré by mala vypracovať OSN;

3.      opätovne zdôrazňuje, že iba prostredníctvom dialógu a konsenzu s burundskou vládou, opozíciou a občianskou spoločnosťou v súlade s Arušskou dohodou a burundskou ústavou možno nájsť trvalé politické riešenie pre všetkých obyvateľov Burundi v záujme bezpečnosti a demokracie; vyzýva všetky zúčastnené strany v Burundi, aby obnovili dialóg o všetkých sporných otázkach; podporuje preto sprostredkovateľské úsilie AÚ, EAC a OSN a je pripravený podporiť vykonávanie konkrétnych opatrení, ktoré nedávno ohlásila AÚ;

4.      pripomína, že partnerstvo EÚ s Burundi sa riadi Dohodou z Cotonou, a že všetky strany sú povinné dodržiavať a vykonávať podmienky tejto dohody, najmä dodržiavanie ľudských práv; konštatuje, že Burundi podpísalo a ratifikovalo aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Africkú chartu ľudských práv a práv národov, a preto je povinné dodržiavať univerzálne ľudské práva a slobodu prejavu; vyzýva preto vládu Burundi, aby umožnila skutočnú a otvorenú politickú diskusiu bez obáv zo zastrašovania, a aby upustila od zneužívania súdnej moci na vylúčenie politických súperov;

5.      berie na vedomie dialóg, ktorý sa uskutočnil medzi EÚ a burundskými orgánmi podľa článku 8 Dohody z Cotonou; domnieva sa však, že stále dochádza k porušovaniu podstatných a základných prvkov Dohody z Cotonou, najmä dodržiavania základných ľudských a demokratických princípov, a vyzýva preto Komisiu, aby začala konanie podľa článku 96 so zreteľom a prijala vhodné opatrenia;

6.      takisto vyzýva Komisiu, aby na tento účel naliehavo prehodnotila pomoc EÚ so zreteľom na jej presmerovanie, zvýšila finančnú podporu pre občiansku spoločnosť a zamerala sa na humanitárnu pomoc na rozdiel od centrálnej rozpočtovej podpory, a súčasne zohľadnila veľmi vítanú úlohu burundskej armády v mierovej misii v Somálsku;

7.      spolu s Radou pre zahraničné veci z 22. júna 2015 vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vydala zoznam cielených reštriktívnych opatrení a zákaz vydávania víz a vycestovania pre osoby zodpovedné za násilnosti, represie a závažné porušovanie ľudských práv spolu s tými, ktorí aktívne bránia politické riešenie v rámci navrhovanom AÚ a EAC, a takisto žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby prijala potrebné opatrenia na zmrazenie majetku všetkých týchto osôb v členských štátoch EÚ;

8.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad počtom obetí a počtom prípadov závažného porušovania ľudských práv, ohlásených od začiatku krízy, najmä tých, ktoré sa týkajú zneužívania prisudzovaného členom skupiny Imbonerakure; berie na vedomie zastrašovanie a riziká, s ktorými sa stretávajú obhajcovia ľudských práv, politickí aktivisti a novinári, ako aj svojvoľné zatýkanie členov opozičných strán; žiada o okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané v dôsledku uplatňovania práva na mierové zhromažďovanie a slobodu prejavu;

9.      požaduje okamžité skončenie násilia a zastrašovania vykonávaného skupinou Imbonerakure; vyzýva CNDD-FDD, aby prijala okamžité opatrenia na odzbrojenie tejto mladej militantnej skupiny a zabránila jej členom v zastrašovaní a napádaní oponentov, a zabezpečila, aby osoby zodpovedné za porušovanie boli postavené pred súd; požaduje nezávislé medzinárodné vyšetrenie tvrdení, že CNDD-FDD vyzbrojuje a vycvičuje svoju mládežnícku organizáciu; takisto naliehavo vyzýva vedúcich predstaviteľov opozičných strán, aby zabraňovali násiliu voči svojim odporcom;

10.    pripomína, že osoby, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, nemôžu zostať bez potrestania a že sa voči nim musí vyvodiť individuálna zodpovednosť pred súdom; v tejto súvislosti pripisuje osobitný význam okamžitému nasadeniu pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a vojenských expertov, ktoré oznámila AÚ;

11.    konštatuje, že snahy určitých síl zmeniť tieto nepokoje na etnický konflikt zlyhávajú, a že politické rozpory v Burundi nemajú výslovne etnický charakter; je presvedčený, že sa tým pri zakladaní etnicky vyvážených vojenských a policajných jednotiek preukazuje úspech Arušských dohôd;

12.    v tejto súvislosti pripomína, že je dôležité dodržiavať Kódex dobrej praxe vo volebných záležitostiach a volebný harmonogram dohodnutý OSN, ktorý politickí predstavitelia podpísali v roku 2013, a plne podporuje úsilie OSN a regionálne úsilie zabrániť ďalšej eskalácii politického násilia;

13.    žiada okamžité zrušenie obmedzení pre médiá a prístupu k internetu, a opätovne odsudzuje opakované útoky na miestne rádio RPA (Radio Publique Africaine), ktoré pôsobí ako jedno z hlavných spravodajských médií v tejto krajine; domnieva sa, že legitímne voľby sa nemôžu konať skôr, kým spravodajské médiá nebudú schopné fungovať bez obmedzení a novinári pracovať bez zastrašovania;

14.    oceňuje úlohu humanitárnych organizácií a orgánov susedných krajín, ktoré riešia potreby osôb utekajúcich pred krízou a ponúkajú ochranu utečencom; víta oznámenie Komisie o vyčlenení ďalších 1,5 milióna EUR na zmiernenie humanitárnej situácie; varuje však, že EÚ a jej členské štáty musia naliehavo zdvojnásobiť svoje záväzky vzhľadom na obrovský prílev utečencov do už aj tak nestabilného regiónu, hlásenú epidémiu cholery a alarmujúce správy o sexuálnom násilí; zdôrazňuje význam dlhodobej stratégie nielen pre zdravotnú a potravinovú pomoc, ale aj opätovnú integráciu a psychologickú pomoc pre tých, ktorí boli nútení utiecť;

15.    vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby splnili všetky záväzky vyplývajúce z regionálneho plánu OSN pre utečencov z Burundi, v ktorom sa do septembra 2015 vyžaduje vyčleniť 207 miliónov USD na pomoc približne 200 000 burundským utečencom vrátane doplnenia existujúcich grantov pre tento región;

16.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, vláde Burundi a vládam krajín v oblasti Veľkých jazier, vládam Východoafrického spoločenstva, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Federice Mogheriniovej, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia