Menetlus : 2015/2723(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0667/2015

Esitatud tekstid :

B8-0667/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0275

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 138kWORD 73k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.018v01-00
 
B8-0658/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP))


Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP))  
B8‑0658/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Burundi kohta,

–       võttes arvesse Cotonou lepingut,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–       võttes arvesse 2000. aastal sõlmitud Arusha rahu ja leppimise lepingut,

–       võttes arvesse Burundi Vabariigi põhiseadust,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. märtsi 2015. aasta järeldusi poliitilise olukorra kohta Burundis seoses eelseisvate valimistega,

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste voliniku 15. aprilli 2015. aasta avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 17. aprilli 2015. aasta avaldust olukorra kohta Burundis ning selle 4. juuni 2015. aasta üleskutset,

–       võttes arvesse Ida-Aafrika Ühenduse riigipeade kriisikohtumise 31. mai 2015. aasta avaldust olukorra kohta Burundis,

–       võttes arvesse Burundi endiste riigijuhtide, erakondade ja kodanikuühiskonna organisatsioonide 28. mail 2015. aastal Bujumburas väljendatud tungivat palvet,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. juuni 2015. aasta avaldust,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 13. juuni 2015. aasta resolutsioone ning Aafrika Liidu assamblee kahekümne viiendat korralist istungit, mis toimus 14. ja 15. juunil 2015. aastal,

–       võttes arvesse ELi liikmesriikide välisministrite 22. juunil 2015. aastal Luxembourgis tehtud avaldust,

–       võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 14. juuni 2015. aasta otsust peatada assamblee valimisvaatlusmissioon Burundis riigis valitseva olukorra tõttu,

 

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 26. aprillil 2015. aastal hakati avaldama meelt president Pierre Nkurunziza soovi vastu kandideerida presidendiks kolmandaks ametiajaks; arvestades, et politsei on kasutanud meeleavalduste mahasurumiseks ülemäärast jõudu, kuigi meeleavaldajad tegutsesid rahumeelselt ega ilmutanud näilist ohtu; arvestades, et politsei tulistas meeleavaldajaid meeleavaldustel surnuks; arvestades, et politsei andmetel arreteeriti 26. aprillil – 12. mail meeleavaldustega seoses 892 inimest ning hiljem vabastati 568 inimest; arvestades, et 280 kinnipeetut on antud üle riigiprokuratuurile;

B.     arvestades, et meeleavaldajad muutusid üha vägivaldsemaks ning mahasurumine jätkus ja meeleavalduste ajal või nende käigus saadud vigastuste tõttu sai surma 78 inimest; arvestades, et valitseva erakonna CNDD-FDD (riiklik demokraatia kaitse nõukogu – demokraatia kaitsejõud) noorteliigat, rühmitust Imbonerakure on seostatud meeleavaldajate peksmiste ja opositsiooniliikmete hirmutamistega;

C.     arvestades, et jätkuvad rahutused ning meeleavaldajate ja politsei vahelised lakkamatud kokkupõrked tõid kaasa ebaõnnestunud sõjalise riigipöörde 13. mail 2015. aastal, kui president Nkurunziza osales Burundi kriisi teemal Dar es Salaamis (Tansaania) toimunud Ida-Aafrika Ühenduse riigijuhtide erakorralisel tippkohtumisel;

D.     arvestades, et 23. mail 2015. aastal tulistati möödasõitvast autost surnuks opositsioonijuht Zedi Feruzi ja tema ihukaitsja; arvestades, et mõrva puudutavaid asjaolusid ei ole veel selgitatud; arvestades, et kõnealune mõrv on sundinud teised opositsioonijuhid, aktivistid ja riigikorda kritiseerivad ajakirjanikud pakku minema; arvestades, et üle 100 000 burundilase on pealinnast (Bujumbura) kaugemale leviva vägivalla hirmus põgenenud üle piiri; arvestades, et Burundi põgenike vool põhjustab naaberriikides (Kongo Demokraatlik Vabariik, Rwanda, Tansaania) murettekitavat humanitaarhädaolukorda;

E.     arvestades, et nelja sõltumatut raadio- või televisioonijaama (Radio PA, Isanganiro, Bonesha ja Radio-Télévision Renaissance) on rünnatud granaatidega ning vähemalt üks raadiojaam on täielikult maha põletatud, mille tagajärjel on avalik-õiguslik meediakanal paljude burundilaste jaoks, kes ei ela Bujumburas, ainus teabeallikas; arvestades, et rünnakuid pealt näinud ajakirjanike sõnul panid rünnakud toime valitsuse luureametnikud ja politsei;

F.     arvestades, et poliitiliste segaduste tõttu oli Burundi katoliku kirik sunnitud kutsuma tagasi valimise korraldamise abistamiseks määratud preestrid, kuna kirik ei saa toetada valimisi, mis on täis puudusi; arvestades, et sõltumatu riikliku valimiskomisjoni viiest liikmest kaks olulist valmisametnikku, nimelt valimiskomisjoni aseesimees Spes Caritas Ndironkeye ning halduse ja rahanduse eest vastutav liige Illuminata Ndabahagamye, astusid tagasi ja põgenesid riigist; arvestades, et parlamendiliige ning parlamendi poliitiliste, välis- ja valitsemist puudutavate küsimuste eest vastutava komisjoni esimees Aimé Nkurunziza on samuti riigist põgenenud, teatades, et ta ei toeta valitsuse valimistega seotud rikkumisi; arvestades, et Burundi teine asepresident Gervais Rufyikiri siirdus 17. juunil 2015. aastal Belgiasse pagulusse;

G.     arvestades, et ÜRO peasekretär määras uueks vahendajaks Abdoulaye Bathily, kes hakkab asendama Ida-Aafrika järvede piirkonna ÜRO erisaadikut Said Djinnitit, kes loobus oma rollist poliitilise dialoogi vahendajana valitseva erakonna ja nende vahel, kes ei soovi Pierre Nkurunziza kandidatuuri kolmandaks ametiajaks; arvestades, et valitsev erakond keeldub osalemast poliitilises dialoogis, mida jätkatakse uue vahendaja juhtimisel, ning et vahendamisega tegelev rühm koosneb ÜRO, Aafrika Liidu, Ida-Aafrika Ühenduse ning Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvahelise konverentsi esindajatest;

H.     arvestades, et valitsus keeldub valimiste kuupäevi edasi lükkamast, kuigi rahvusvaheline kogukond on seda tungivalt nõudnud; arvestades, et vahendamisega tegelev rühm esitas 24. juunil 2015. aastal lõpliku ettepaneku valimiste edasilükkamise kohta 31. juulini 2015. aastal;

I.      arvestades, et granaadirünnakute sagenemine ja üha suurenevad pinged võivad tuua kaasa olukorra, kus on hirmutegude oht, võttes arvesse Burundi etnilise vägivalla ajalugu;

1.      väljendab sügavat muret Burundis valitseva olukorra pärast, kus eskaleeruv vägivald võib veelgi suuremaks paisuda, võttes arvesse riigi lähiajalugu ja etniliste pingete taastumise suurt ohtu, ohustades sellega 2000. aastal sõlmitud Arusha rahu ja leppimise lepingut ning tuues kaasa võimalikud katastroofilised tagajärjed kogu piirkonna julgeolekule;

2.      tunneb suurt muret Burundi valitsuse otsuse pärast jätkata valimistega, kuigi riigis valitsev poliitiline ja julgeolekualane olukord on kriitiline;

3.      mõistab hukka käimasolevad valimised, millest opositsioon osa ei võta;

4.      väljendab väga sügavat kahetsust asjaolu üle, et valimised ja nende tulemused on läbipaistmatud, ebademokraatlikud ja ebaõiglased;

5.      nõuab kõigi vägivallategude viivitamatut lõpetamist, meediaruumi vabastamist, kõigi pagulusse siirdunud opositsioonijuhtide naasmist Burundisse, kõigi poliitvangide tingimusteta vabastamist ning kodanikuühiskonna kiusamise viivitamatut lõpetamist;

6.      mõistab hukka riigipöördekatse, tuletades meelde, et valitsuse vahetus, mis viiakse läbi vägivalla ja sõjaväe abil, on põhiseadusega vastuolus ja ebademokraatlik, ning mõistab kindlalt hukka rühmituse Imbonerakure toimimise, mis hõlmab kodanike terroriseerimist, ning taunib tugevalt tulirelvade ja lahinglaskemoona kasutamist meeleavaldajate vastu; mõistab hukka vägivallategude kõik vormid, hoolimata sellest, kes neid toime paneb ja kes neid algatab; kordab, et inimõiguste raskekujuliste rikkumiste kõiki toimepanijaid tuleb nende tegude eest karistada, ning nõuab süüdistuste esitamist nende vastu riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;

7.      väljendab heameelt Ida-Aafrika Ühenduse ja Aafrika Liidu riigijuhtide kriisikohtumisel tehtud avalduste üle ning toetab täielikult ÜRO, Aafrika Liidu, Ida-Aafrika Ühenduse ning Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvahelise konverentsi pingutusi;

8.      toetab ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni avaldusi; nõuab tungivalt, et Burundi valitsus tagaks ÜRO vaatlejate turvalisuse;

9.      nõuab tungivalt, et Burundi valitsus tagaks inimõiguste, sealhulgas arvamus- ja sõnavabaduse austamise; märgib, et sõltumatute seisukohtade puudumine eraõiguslikes meediakanalites aitab kaasa pingete suurenemisele; tuletab meelde, et valitsuse esmane ülesanne on tagada oma elanike kaitse hirmutegude eest;

10.    kutsub Burundi valitsust, erakondade juhte, usuliste kogukondade juhte ning kõiki kodanikuühiskonna peamisi osalejaid ning meediakanalite omanikke ja ajakirjanikke üles kasutama oma mõjuvõimu, et hoida ära igasugune tegutsemine, mis võib suurendada üksikisikute või rühmade suhtes nende etnilise või usulise kuuluvuse või poliitiliste vaadete põhjal toime pandavate vägivallategude ohtu; kutsub kõiki osalejaid üles võtma osa avatud dialoogist, eesmärgiga lahendada kriis ja vähendada pingeid;

11.    rõhutab vajadust austada Arusha lepinguid kui ainust püsiva rahu ja rahvusliku ühtsuse tagamise viisi; tuletab meelde põhiseaduse ülimuslikkust ning asjaolu, et põhiseaduse kohaselt ei saa president pärast kahte ametiaega enam presidendiks kandideerida;

12.    kutsub Burundi valitsust üles järgima lepingupunkti, mis käsitleb poliitiliste erakondadega seotud kõikide relvastatud noorterühmituste (eelkõige rühmituse Imbonerakure) desarmeerimist, mis on oluline tegur sellise keskkonna taastamisel, mille raames saab jätkata dialoogi rahumeelselt, ning vaatama läbi kõik vaidlusalused teemad, sealhulgas probleemset kolmanda ametiaja küsimust;

13.    nõustub täielikult Euroopa Ülemkogu 18. mai 2015. aasta järeldustega Burundi kohta, ning kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajat üles tagama kooskõlas ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistikuga, et Burundi kriitilise olukorra suhtes kohaldatakse selget poliitikat, mis tugineb põhimõtetele ning sellele, et käsitletakse inimõiguste rikkumisi, mida on täheldatud pärast president Nkurunziza avaldust kolmandaks ametiajaks kandideerimise kohta (mis tõi kaasa meeleavaldused ja rahutused);

14.    nõustub täielikult Euroopa Ülemkogu 22. juuni 2015. aasta järeldustega Burundi kohta, ning tuletab meelde Cotonou lepingust tulenevaid kohustusi seoses inimõiguste, demokraatlike väärtuste ja õigusriigi põhimõtete austamisega ning võimalust alustada lepingus (sh artiklis 96) ette nähtud nõuandemenetlust;

15.    hindab kõrgelt naaberriike, kes võtavad vastu pagulasi Burundist ning neid toetavaid humanitaarabiorganisatsioone; kutsub komisjoni üles kaaluma ümberasustatud elanike ja pagulaste abistamist naaberriikides;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Burundi valitsusele ja Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Aafrika Liidule, Ida-Aafrika Ühendusele, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika