Postup : 2015/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0668/2015

Předložené texty :

B8-0668/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 77k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.031v01-00
 
B8-0668/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2723 (RSP))


Marie-Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2723 (RSP))  
B8-0668/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na dohody z Cotonou a jejich doložku týkající se demokracie a lidských práv,

–       s ohledem na zprávy z misí a prioritní osy činnosti Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Dětského fondu OSN (UNICEF) v Burundi, zejména co se týče otázky boje proti hladu a podvýživě,

–       s ohledem na dohodu z Arusha ze dne 28. srpna 2000, zejména na čl. 7 odst. 3,

–       s ohledem na různá prohlášení zástupců OSN o lidských právech v Burundi v souvislosti s prezidentskými volbami plánovanými na rok 2015,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení na toto téma, zejména ze dne 18. září 2014 a 11. února 2015 o situaci v Burundi,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že postavení Burundi na indexu lidského rozvoje (UNDP) se zhoršilo o dvě místa, kdy země v roce 2014 sestoupila ze 178. místa, které zaujímala v roce 2013, na 180. místo; vzhledem k tomu, že čtyři osoby z pěti mají k dispozici méně než 1,25 USD (na den) a že 66,9 % obyvatelstva žije pod prahem chudoby; vzhledem k tomu, že hrubý národní důchod na obyvatele v roce 2013 činil 280 USD, což je druhý nejnižší na světě po Malawi;

B.     vzhledem k tomu, že nejméně každý druhý obyvatel Burundi je zasažen chronickou podvýživou a téměř dvě třetiny (konkrétně 58 %) dětí mladších pěti let trpí chronickou podvýživou; vzhledem k tomu, že země zaznamenala nejvyšší míru hladu ze 120 zemí, v nichž byla tato míra v roce 2012 zkoumána;

C.     vzhledem k tomu, že Burundi je stále poznamenáno občanskou válkou, která zde probíhala mezi lety 1993 a 2005 a která si vyžádala 300 000 mrtvých; vzhledem k tomu, že následně po skončení války došlo k pokroku, zejména v oblasti vzdělávání a zdravotnictví, ale od roku 2010 je situace opět napjatá;

D.     vzhledem k tomu, že politickou situaci během období let 2013–2015 ovlivnily parlamentní volby, které se odehrají v červenci a srpnu 2015;

E.     vzhledem k tomu, že politické napětí v Burundi se stupňuje od chvíle, kdy se prezident Nkurunziza usilovně snaží získat třetí funkční období; vzhledem k tomu, že již v roce 2010 téměř celá opozice bojkotovala prezidentské a parlamentní volby, což umožnilo jasné vítězství vládnoucí strany CNDD-FDD; vzhledem k tomu, že opozice opětovně prohlašuje, že s ohledem na současnou situaci bude volby bojkotovat;

F.     vzhledem k tomu, že navzdory vnitrostátnímu a mezinárodnímu tlaku strana CNDD-FDD dne 25. dubna oficiálně pověřila Pierra Nkurunzizu, aby se ucházel o třetí funkční období, a že dne 8. května Pierre Nkurunziza předložil svou kandidaturu;

G.     vzhledem k tomu, že poté došlo k nárůstu demonstrací opozice a vlády, které se ve dnech 26., 27. a 28. dubna zvrhly ve vzpouru; vzhledem k tomu, že byla nasazena armáda; vzhledem k tomu, že počínaje dubnem bylo rozhlasovým stanicím zakázáno informovat o demonstracích a poté byly uzavřeny; vzhledem k tomu, že od té doby mobilizace pokračují;

H.     vzhledem k tomu, že od počátku mobilizací bylo přibližně 78 osob zabito, více než 500 osob zraněno, 800 osob zatčeno a více než 100 000 osob muselo uprchnout ze země;

I.      vzhledem k tomu, že násilí ještě zhoršily zásahy milicí spojených s vládou; vzhledem k tomu, že víceré nevládní organizace a obránci lidských práv upozorňují na infiltraci milicí strany CNDD-FDD do policejních a armádních sil; vzhledem k tomu, že existují četná tvrzení o spiknutí těchto milicí s milicí Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) kmene Hutu; vzhledem k tomu, že milice a tajné služby jsou již řadu let zapleteny do mimosoudních poprav;

J.      vzhledem k tomu, že v současné situaci hrozí riziko vzniku občanské války, neboť skutečnost, že se Pierre Nkurunziza snaží získat třetí funkční období, ohrožuje dohodu z Arusha, jejíž čl. 7 odst. 3 stanoví, že prezident republiky „je zvolen na funkční období pěti let, které je možné prodloužit pouze jednou“, a že „nikdo nemůže setrvat ve funkci prezidenta déle než dvě funkční období“; vzhledem k tomu, že represe vůči opozičním stranám se stupňuje a znemožňuje veškeré volební kampaně;

K.     vzhledem k tomu, že celé mezinárodní společenství odsoudilo postoj vlády a pozastavení volebních misí, které v zemi plánovaly Africká unie a Evropská unie;

L.     vzhledem k tomu, že parlamentní a komunální volby proběhly v pondělí 29. června za velkého napětí a bojkotu ze strany opozice;

1.      vyjadřuje velké znepokojení nad situací v Burundi s blížícím se termínem příštích voleb a zdůrazňuje, že tato situace může mít dramatické následky pro celý region;

2.      požaduje, aby byly okamžitě a bezpodmínečně propuštěny na svobodu všechny osoby, jež byly zatčeny v důsledku uplatňování svých demokratických práv;

3.      podporuje požadavek zvláštní zpravodajky pro obránce lidských práv v Africe, paní Reine Alapini-Gansouové, který se týká zahájení vyšetřování tvrzení ohledně „existence výcvikových středisek pro mladé Burunďany na východě Demokratické republiky Kongo“, a požaduje, aby toto vyšetřování probíhalo pod záštitou OSN a Africké unie; požaduje rovněž, aby byla prošetřena tvrzení o mimosoudních popravách, o kterých již řadu let informují vnitrostátní a mezinárodní nevládní organizace;

4.      požaduje kromě toho, aby bylo zcela objasněno pronikání milicí strany CNDD-FDD mezi ozbrojené a policejní síly a tvrzení o jejich spiknutí s rwandskou Demokratickou silou pro osvobození Rwandy (FDLR);

5.      naléhavě vyzývá burundskou vládu, aby ukončila násilí, zahájila skutečný politický dialog o základních vnitrostátních otázkách a zrušila právní předpisy, které omezují svobodu projevu a shromažďování, aby bylo zaručeno vhodné klima pro projevy demokracie; zdůrazňuje v této souvislosti, že je nezbytné povolit opětovné zahájení činnosti rozhlasových stanic, které byly uzavřeny a zničeny v dubnu 2015, s cílem umožnit všem jedincům přístup k informacím;

6.      podporuje požadavek na okamžité obnovení dialogu zformulovaného Africkou unií, Organizací spojených národů, Východoafrickým společenstvím a Mezinárodní konferencí pro oblast Velkých jezer (CIRGL); podporuje usnesení Rady pro mír a bezpečnost Africké unie o Burundi, která požadují, aby bylo datum voleb stanoveno na základě shody mezi stranami a aby byly milice co nejdříve odzbrojeny;

7.      poukazuje na nezákonnost voleb, které se konaly toto pondělí; podporuje požadavek na prohlášení těchto voleb za neplatné; domnívá se, že nejsou splněny ani podmínky pro uspořádání prezidentských voleb a trvá na tom, že je nezbytné je odložit až do doby, kdy v zemi dojde k ukončení napětí a obnovení právního státu;

8.      domnívá se, že současnou krizi lze vyřešit pouze prostřednictvím politického dialogu na vnitrostátní a regionální úrovni a že tato krize nesmí v žádném případě sloužit jako záminka k novému vojenskému zásahu v tomto regionu;

9.      je hluboce znepokojen hospodářskou a sociální situací, s níž se potýká obyvatelstvo Burundi jako celek, zejména uprchlíci a vysídlené osoby, jejichž počet vzhledem k problémům bezpečnosti v zemi i napětí v sousedních zemích i nadále poroste;

10.    je obzvláště znepokojen diskriminací a kriminalizací homosexuality v Burundi; znovu zdůrazňuje, že sexuální orientace a genderová identita je záležitost, která spadá do oblasti individuálního práva na soukromí zaručeného mezinárodním právem v oblasti lidských práv, podle něhož je nutné zajistit rovnost a nediskriminaci a zároveň zaručit svobodu projevu; žádá proto parlament a vládu Burundi, aby zrušily ustanovení trestního zákoníku poškozující osoby LGBTI;

11.    žádá Evropskou unii a její členské státy, aby uvolnily potřebné finanční prostředky, aby bylo možné čelit humanitární krizi v této části světa, a spolupracovaly s orgány OSN, zejména v otázkách chronické podvýživy;

12.    domnívá se, že problémy Burundi lze v této zemi vyřešit pouze prostřednictvím zaručení stejných práv všem občanům, vypořádání se s problémy spojenými s kontrolou úrodné zemědělské půdy, nezaměstnaností a chudobou, boje proti korupci, chudobě, nerovnostem a diskriminaci a prostřednictvím podpory sociálních, politických a ekonomických reforem s cílem vytvořit svobodný, demokratický a stabilní stát;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Burundi, orgánům Africké unie a společenství ECOWAS, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí