Procedure : 2015/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0668/2015

Indgivne tekster :

B8-0668/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0275

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.031v01-00
 
B8-0668/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0668/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–       der henviser til Cotonouaftalerne, især demokrati- og menneskerettighedsbestemmelsen;

–       der henviser til undersøgelsesrejser og prioriterede indsatsområder for De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) og De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) i Burundi, navnlig angående bekæmpelsen af sult og underernæring,

–       der henviser til Arushaaftalerne af 28. august 2000, navnlig artikel 7, stk. 3,

–       der henviser til de forskellige erklæringer fra FN’s repræsentanter om menneskerettighederne i Burundi i tiden op til præsidentvalget, der efter planen skal finde sted i 2015,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger, særlig beslutningerne af 18. september 2014 og af 11. februar 2015 om situationen i Burundi,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Burundi er rykket to pladser ned fra en 178. plads i 2013 til en 180. plads i 2014 på FN’s indeks for menneskelig udvikling; til at fire ud af fem mennesker lever af mindre end 1,25 USD, og at 66,9 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen; og til at bruttonationalindkomsten pr. indbygger i 2013 var på 280 USD, hvilket er det laveste i verden efter Malawi;

B.     der henviser til, at mindst én ud af to burundiere lider af kronisk underernæring og næsten to tredjedele, eller 58 %, af alle børn under fem år lider af kronisk underernæring; og til at landet har den højeste sultrate ud af de 120 lande, som udgjorde beregningsgrundlaget for det globale sultindeks i 2012;

C.     der henviser til, at Burundi stadig er præget af borgerkrigen, der fandt sted mellem 1993 og 2005, og som kostede 300 000 mennesker livet; der henviser til, at der er gjort fremskridt siden afslutningen af krigen, navnlig inden for uddannelse og sundhed, men at situationen atter er anspændt siden 2010;

D.     der henviser til, at den politiske situation i perioden 2013-2015 har været påvirket af parlamentsvalget, der skal finde sted i juli og august 2015;

E.     der henviser til, at de politiske spændinger i Burundi er intensiveret siden præsident Nkurunziza har presset på for at opstille til en tredje præsidentperiode; at stort set næsten hele oppositionen boykottede præsident- og parlamentsvalget i 2010, der blev en jordskredssejr for regeringspartiet, CNDD-FDD; og at oppositionen har erklæret, at den i lyset af den aktuelle situation påny vil boykotte valget;

F.     der henviser til, at Pierre Nkurunziza på trods af nationalt og internationalt pres den 25. april officelt er blevet CNDD-FDD's kandidat til en tredje præsidentperiode, og at han den 8. maj officielt har registreret sig som kandidat;

G.     der henviser til, at oppositionens og magthavernes demonstrationer siden er vokset i omfang, og at de udviklede sig til optøjer den 26., 27. og 28. april; at militæret har været sat ind; at radiostationerne siden april har haft forbud mod at dække demonstrationerne og sidenhen er blevet lukket; og at demonstrationerne fortsætter;

H.     der henviser til, at siden begyndelsen af demonstrationerne er omkring 78 mennesker blevet dræbt, mere end 500 såret, 800 arresteret og over 100 000 har måttet flygte fra landet;

I.      der henviser til, at volden er blevet forværret af aktioner udført af militser, der er knyttet til magthaverne; at flere NGO'er og menneskerettighedsforkæmpere fordømmer infiltrationen af politiet og hæren af CNDD FDD's militser; at der er flere påstande om, at der er en hemmelig sammensværgelse mellem disse militser og hutumilitsen "De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda" (FDLR); og til at militserne og efterretningstjenesten i årevis har været involveret i udenretslige henrettelser;

J.      der henviser til, at den nuværende situation risikerer at genoplive borgerkrigen, eftersom den omstændighed, at Pierre Nkurunziza stiller op til en tredje periode, udgør en tilsidesættelse af Arusha-aftalerne, hvis artikel 7, stk. 3, bestemmer, at "præsidenten for republikken vælges for en femårig periode og kan genvælges én gang", og at" [i]ngen kan bestride embedet som præsident i mere end to perioder"; der henviser til, at undertrykkelsen af oppositionspartiernes forværres og gør enhver valgkampagne umulig;

K.     der henviser til, at hele det internationale samfund fordømmer magthavernes indstilling og holdning og suspensionen af de valgmissioner, der var planlagt af Den Afrikanske Union (AU) og Den Europæiske Union i landet;

L.     der henviser til, at parlaments- og kommunalvalgene fandt sted mandag den 29. juni i en anspændt atmosfære og blev boykottet af oppositionen;

1.      er i lyset af det kommende valg dybt bekymret over situationen i Burundi og understreger, at denne situation kan have dramatiske konsekvenser for hele regionen;

2.      opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle personer, der er blevet arresteret under udøvelse af deres demokratiske rettigheder,

3.      støtter anmodningen fra den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere i Afrika, Reine Alapini-Gansou, om at indlede en undersøgelse af påstandene om eksistensen af uddannelsescentre for unge burundier i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo og opfordrer til, at undersøgelsen gennemføres under ledelse af FN og AU; opfordrer til, at der foretages en undersøgelse af de påstande, som i adskillige år er blevet fremført af nationale og internationale NGO’er om udenretslige henrettelser;

4.      opfordrer desuden til, at der kastes lys over integrationen af CNDD-FDD's militser i de væbnede styrker og i politiet og om påstandene om et ulovligt samarbejde mellem disse militser og den rwandiske FDLR;

5.      opfordrer indtrængende den burundiske regering til at standse volden, til at indlede i en reel politisk dialog om central nationale spørgsmål og til at ophæve de nationale love, der indskrænker ytrings- og forsamlingsfriheden, med det formål at sikre et klima, der er gunstigt for udøvelsen af demokratiet; understreger i denne forbindelse, at det er bydende nødvendigt at tillade en genåbning af de radiostationer, der blev lukket og ødelagt i april 2015, for at give alle adgang til information;

6.      støtter opfordringen til en omgående genoptagelse af dialogen med AU, FN, Det Østafrikanske Fællesskab og den internationale konference om De Store Søers Område (ICGLR); støtter Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds resolutioner om Burundi, hvori der opfordres til, at der fastsættes en valgdato ved aftale mellem partierne, og at militserne afvæbnes så hurtigt som muligt;

7.      understreger ugyldigheden af valgene, der fandt sted sidste mandag; støtter påstanden om ophævelse af disse valg; mener, at betingelserne for afholdelse af præsidentvalg heller ikke er opfyldt, og understreger behovet for udsættelse heraf, indtil den anspændte situation er forsvundet, og Burundi atter er en retsstat;

8.      er af den opfattelse, at den nuværende krise kun kan løses gennem en politisk dialog på nationalt og regionalt niveau, og at den under ingen omstændigheder må bruges som påskud for en ny militær intervention i regionen;

9.      er dybt bekymret over den økonomiske og sociale situation for hele Burundis befolkning, især for flygtningene og de fordrevne, hvis antal fortsat vil stige i betragtning af sikkerhedsproblemerne i landet og spændingerne i de tilgrænsende lande;

10.    er navnlig bekymret over forskelsbehandlingen af homoseksuelle og kriminalisering af homoseksualitet i Burundi; gentager, at seksuel orientering og seksuel identitet falder inden for rammerne af den enkeltes ret til privatlivets fred, som garanteres af international menneskerettighedslovgivning, i henhold til hvilken ligestilling og ikke-diskrimination skal fremmes, og ytringsfriheden garanteres; opfordrer derfor Burundis parlamentet og regering til at ophæve de artikler i straffeloven, der er rettet mod LGBTI-personer;

11.    opfordrer EU og medlemsstaterne til at frigive de midler, der er nødvendige for at dække de humanitære behov i denne del af verden, og til at arbejde sammen med FN's organer, navnlig omkring problemet med kronisk fejlernæring;

12.    mener, at at problemerne i Burundi kun kan løses ved at sikre lige rettigheder til alle borgere og tage fat på problemerne i forbindelse med kontrollen over frugtbar landbrugsjord, arbejdsløshed og fattigdom, bekæmpelse af korruption, fattigdom, ulighed og diskrimination samt ved at fremme sociale, politiske og økonomiske reformer for at skabe en fri, demokratisk og stabil stat;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Burundis regering, Den Afrikanske Unions og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Staters institutioner, FN's generalsekretær, FN's Generalforsamling, medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik