Procedure : 2015/2723(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0668/2015

Ingediende teksten :

B8-0668/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0275

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 69k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.031v01-00
 
B8-0668/2015

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0668/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

–       gezien de Overeenkomst van Cotonou en de democratie- en mensenrechtenclausule hierin,

–       gezien de waarnemingsverslagen en de zwaartepunten voor actie van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) in Burundi, met name wat betreft de bestrijding van honger en ondervoeding,

–       gezien de Overeenkomst van Arusha van 28 augustus 2000, met name artikel 7, lid 3,

–       gezien de verschillende verklaringen van mensenrechtenvertegenwoordigers van de Verenigde Naties in Burundi in de aanloop naar de presidentsverkiezingen die gepland zijn in 2015,

–       gezien zijn eerdere resoluties over dit onderwerp, met name die van 18 september 2014 en 11 februari 2015 over de situatie in Burundi,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat Burundi twee plaatsen is gezakt op de menselijke ontwikkelingsindex (UNDP), van de 178ste plaats in 2013 naar de 180ste plaats in 2014, dat vier op de vijf personen van minder dan 1,25 dollar leven en dat 66,9 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft, en dat het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in 2013 280 dollar bedroeg, oftewel het laagste ter wereld was na dat van Malawi;

B.     overwegende dat minstens een op de twee Burundezen en bijna twee derde deel, oftewel 58 % van alle kinderen onder de vijf jaar aan chronische ondervoeding lijdt, en dat het land van de 120 landen waarvoor in 2012 de hongerindex is berekend de hoogste score had;

C.     overwegende dat Burundi nog steeds herstellende is van de burgeroorlog die plaatsvond tussen 1993 en 2005, waarbij 300 000 mensen om het leven kwamen, en dat er na het einde van de oorlog wel vorderingen zijn gemaakt, met name op het gebied van onderwijs en gezondheid, maar dat de situatie sinds 2010 opnieuw precair is;

D.     overwegende dat de politieke situatie in de loop van de periode 2013-2015 is beïnvloed door de parlementsverkiezingen, die gepland zijn in juli en augustus 2015;

E.     overwegende dat de politieke spanningen in Burundi zijn toegenomen toen president Nkurunziza zich voor een derde presidentiële ambtstermijn kandidaat wilde stellen, en dat reeds in 2010 bijna de gehele oppositie de presidents- en parlementsverkiezingen heeft geboycot, zodat de regeringspartij, de CNDD-FDD, een overweldigende overwinning kon behalen, en dat de oppositie de verkiezingen weer wil boycotten in het licht van de huidige situatie;

F.     overwegende dat de CNDD-FDD, ondanks de nationale en internationale druk, op 25 april officieel heeft ingestemd met de derde kandidaatstelling van Pierre Nkurunziza, en dat Pierre Nkurunziza zijn kandidatuur op 8 mei heeft ingediend;

G.     overwegende dat de oppositie- en regeringsgezinde demonstraties sindsdien steeds omvangrijker worden en op 26, 27 en 28 april tot rellen hebben geleid, dat het leger is ingezet, dat het de radiostations in april werd verboden om verslag te doen van de demonstraties en dat de radiostations vervolgens werden gesloten, en dat er nog steeds militaire acties worden ondernomen;

H.     overwegende dat er sinds het leger voor het eerst werd ingezet circa 78 personen om het leven zijn gekomen, meer dan 500 mensen gewond zijn geraakt, 800 mensen zijn gearresteerd en meer dan 100 000 mensen het land hebben moeten ontvluchten;

I.      overwegende dat het geweld verder is opgelaaid door de betrokkenheid van milities die gekoppeld zijn aan de regeringspartij, dat een aantal ngo's en mensenrechtenactivisten de infiltratie van de politie en het leger door de milities van de CNDD-FDD hebben veroordeeld, dat er diverse keren is beweerd dat deze milities samenspannen met de Hutu-militie van het Democratisch Front voor de bevrijding van Rwanda (FDLR), en dat deze milities en de geheime diensten al jarenlang betrokken zijn bij buitengerechtelijke executies;

J.      overwegende dat de huidige situatie ertoe kan leiden dat er opnieuw een burgeroorlog uitbreekt, aangezien het feit dat Pierre Nkurunziza zich kandidaat stelt voor een derde ambtstermijn een inbreuk vormt op de Overeenkomst van Arusha, waarin bij artikel 7, lid 3, is bepaald dat de president van de Republiek wordt gekozen voor een slechts eenmaal hernieuwbaar mandaat van vijf jaar en dat niemand meer dan twee presidentiële mandaten kan vervullen, en dat de oppositiepartijen gebukt gaan onder toenemende onderdrukking, hetgeen verkiezingscampagnes onmogelijk maakt;

K.     overwegende dat de internationale gemeenschap de houding van de regeringspartij en de opschorting van de door de Afrikaanse Unie (AU) en de Europese Unie geplande verkiezingswaarnemingsmissies in het land unaniem heeft veroordeeld;

L.     overwegende dat de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen op maandag 29 juni hebben plaatsgevonden in een zeer gespannen sfeer en werden geboycot door de oppositie;

1.      is zeer bezorgd over de situatie in Burundi in de aanloop naar de komende verkiezingen en benadrukt dat deze situatie rampzalige gevolgen kan hebben voor de regio als geheel;

2.      dringt aan op onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle personen die gearresteerd zijn omdat zij hun democratische rechten uitoefenden;

3.      steunt het verzoek van de speciale rapporteur voor de mensenrechten in Afrika, Reine Alapini-Gansou, om een onderzoek in te stellen naar de aantijgingen in verband met het bestaan van trainingskampen voor jonge Burundezen in het oosten van de Democratische Republiek Congo, en verzoekt om dit onderzoek uit te voeren onder auspiciën van de VN en de AU; verzoekt voorts om een onderzoek in te stellen naar de aantijgingen in verband met de buitengerechtelijke executies waarvan al jarenlang melding wordt gemaakt door nationale en internationale ngo's;

4.      verzoekt voorts om grondig te onderzoeken of er milities van de CNDD-FDD meevechten met het leger en de politie, en of zij samenspannen met het Rwandese FDLR;

5.      dringt er bij de regering van Burundi op aan het geweld een halt toe te roepen, een echte politieke dialoog aan te gaan over de meest dringende nationale problemen en de wetten af te schaffen waarmee de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering worden ingeperkt, teneinde de omstandigheden te creëren die nodig zijn om de democratie tot uitdrukking te brengen; benadrukt in dit verband dat het noodzakelijk is toestemming te verlenen voor de heropening van de in april 2015 gesloten en ontmantelde radiostations, zodat iedereen toegang tot informatie heeft;

6.      steunt het verzoek om de door de AU, de VN, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de Internationale Conferentie over het gebied van de Grote Meren opgestarte dialoog onmiddellijk te hervatten; steunt de resoluties van de Raad voor Vrede en Veiligheid van de AU over Burundi, waarin wordt verzocht om de datum van de verkiezingen bij consensus tussen de partijen vast te stellen en om de milities zo snel mogelijk te ontwapenen;

7.      benadrukt dat de verkiezingen van afgelopen maandag onwettig waren; steunt het verzoek om deze verkiezingen nietig te verklaren; is van mening dat de tijd nog niet rijp is om presidentsverkiezingen te houden en dringt erop aan deze verkiezingen uit te stellen tot de gemoederen zijn gekalmeerd en de rechtsstaat in het land op orde is gebracht;

8.      is van mening dat de huidige crisis uitsluitend kan worden opgelost door middel van een politieke dialoog op nationaal en regionaal niveau en in geen geval als voorwendsel mag dienen voor een nieuwe militaire interventie in de regio;

9.      is ernstig verontrust over de sociaal-economische situatie van alle bevolkingsgroepen in Burundi, met name van de vluchtelingen en ontheemden, die in aantal alleen maar zullen toenemen, gezien de onveiligheid in Burundi zelf en de spanningen in de buurlanden;

10.    is met name verontrust over de discriminatie jegens homoseksuelen en de strafbaarstelling van homoseksualiteit in Burundi; beklemtoont nogmaals dat seksuele geaardheid en genderidentiteit vallen onder het individuele recht op privacy, dat verankerd is in de internationale wetgeving inzake de mensenrechten, op grond waarvan gelijkheid en non-discriminatie moeten worden beschermd en de vrijheid van meningsuiting moet worden gewaarborgd; verzoekt het parlement en de regering van Burundi derhalve om de artikelen van het wetboek van strafrecht waardoor LGBTI-personen worden benadeeld, af te schaffen;

11.    verzoekt de Europese Unie en de lidstaten de middelen vrij te maken die nodig zijn om de humanitaire situatie in dit deel van de wereld het hoofd te bieden, en samen te werken met de VN-organen, met name op het gebied van chronische ondervoeding;

12.    is van mening dat de problemen in Burundi uitsluitend kunnen worden opgelost door te waarborgen dat alle burgers dezelfde rechten genieten, door het hoofd te bieden aan de problemen in verband met de controle over vruchtbare landbouwgrond, werkloosheid en armoede, door de strijd aan te gaan met corruptie, armoede, ongelijkheden en discriminatie, en door sociale, politieke en economische hervormingen te bevorderen, teneinde een vrije, democratische en stabiele staat te creëren;

13.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering van Burundi, de instellingen van de Afrikaanse Unie en van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de covoorzitters van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS‑EU en het Pan-Afrikaanse Parlement (PAP).

Juridische mededeling - Privacybeleid