Postup : 2015/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0668/2015

Predkladané texty :

B8-0668/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 77k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.031v01-00
 
B8-0668/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Burundi (2015/2723 (RSP))


Marie–Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi (2015/2723 (RSP))  
B8-0668/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv;

–       so zreteľom na dohody z Cotonou a ich ustanovenie o demokracii a ľudských právach;

–       so zreteľom na správy z misií a prioritné osi činnosti OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Detský fond OSN (UNICEF) v Burundi, najmä pokiaľ ide o otázku boja proti hladu a podvýžive;

–       so zreteľom na Arušské dohody z 28. augusta 2000, najmä na článok 7 ods. 3;

–       so zreteľom na rozličné vyhlásenia predstaviteľov OSN o dodržiavaní ľudských práv v Burundi v súvislosti s plánovanou voľbou prezidenta v roku 2015;

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému, najmä na uznesenie z 18. septembra 2014 a 11. februára 2015 o situácii v Burundi;

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku;

A.     keďže Burundi kleslo v indexe ľudského rozvoja (UNDP) o dve miesta zo 178. miesta v roku 2013 na 180. miesto v roku 2014; keďže štyri osoby z piatich žijú z menej ako 1,25 USD a 66,9 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby; keďže hrubý národný dôchodok na obyvateľa predstavoval v roku 2013 280 USD, čiže je po Malawi najnižší na svete;

B.     keďže aspoň jeden Burunďan z dvoch trpí chronickou podvýživou a keďže takmer dve tretiny alebo 58 % všetkých detí do päť rokov trpí chronickou podvýživou; keďže v tejto krajine trpí hladom najviac ľudí spomedzi 120 krajín, v ktorých bol v roku 2012 vypočítaný index hladu vo svete;

C.     keďže Burundi je poznačené občianskou vojnou z rokov 1993 – 2005 a zanechala 3000 000 mŕtvych; keďže po skončení vojny sa dosiahol pokrok, najmä v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, ale situácia je od roku 2010 opäť napätá;

D.     keďže politickú situáciu v rokoch 2013 – 2015 ovplyvňujú parlamentné voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v júli a v auguste 2015;

E.     keďže politické napätie v Burundi sa zintenzívňuje, odkedy prezident Nkurunziza vytvára tlak na získanie tretieho prezidentského mandátu; keďže už v roku 2010 takmer celá opozícia bojkotovala parlamentné a prezidentské voľby, vďaka čomu s výrazným odstupom vyhrala vládnuca strana CNDD–FDD; keďže opozícia vyhlasuje, že chce vzhľadom na súčasnú situáciu znovu bojkotovať voľby;

F.     keďže aj napriek vnútroštátnemu a medzinárodnému tlaku strana CNDD-FDD 25. apríla oficiálne vyhlásila nomináciu Pierrea Nkurunziza, aby sa uchádzal o tretí mandát, a keďže 8. mája oznámil svoju kandidatúru;

G.     keďže odvtedy pokračujú demonštrácie opozície a moci, ktoré v dňoch 26., 27. a 28. apríla prerástli do vzbúr; keďže došlo k nasadeniu armády; keďže od apríla rozhlasové stanice mali zakázané informovať o demonštráciách a neskôr ich zatvorili keďže odvtedy pokračuje mobilizácia;

H.     keďže od začiatku mobilizácie bolo zabitých asi 78 osôb, viac ako 500 zranených, 800 zadržaných a vyše 100 000 ľudí muselo utiecť z krajiny;

I.      keďže násilie sa ešte vyostrilo po zásahoch milícií napojených na moc; keďže viaceré mimovládne organizácie a obhajcovia ľudských práv odsúdili prenikanie milícií strany CNDD–FDD do radov polície a armády; keďže podľa viacerých tvrdení existuje tajná dohoda týchto milícií s hutuskými milíciami Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (FDLR); keďže milície a tajné služby sú už roky zapletené do mimosúdnych popráv;

J.      keďže v dôsledku súčasnej situácie znovu hrozí vypuknutie občianskej vojny, pretože skutočnosť, že Pierre Nkurunziza sa snaží získať tretí mandát, znamená porušenie Arušských dohôd, v ktorých sa v článku 7 ods. 3 uvádza, že prezident republiky „zvolením získava mandát na 5 rokov s možnosťou jednorazového predĺženia“ a že „nikto nemôže vykonávať viac ako dva prezidentské mandáty“; keďže sa vyostrujú represie proti opozičným stranám, čo znemožňuje celú volebnú kampaň;

K.     vzhľadom na odsúdenia postoja moci zo strany medzinárodného spoločenstva ako celku a pozastavenie volebných misií, ktoré plánovali Africká únia (AÚ) a Európska únia v krajine;

L.     keďže parlamentné a miestne voľby uskutočnili v pondelok 29. júna pod veľkým tlakom a za bojkotu opozície;

1.      vyjadruje hlboké znepokojenie zo situácie v Burundi v súvislosti s blížiacimi sa termínmi ďalších volieb a zdôrazňuje, že táto situácia môže mať dramatické dôsledky pre celý región;

2.      požaduje okamžité a bezpodmienečné oslobodenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané v dôsledku uplatňovania svojich demokratických práv;

3.      podporuje žiadosť osobitnej spravodajkyne obhajcov ľudských práv v Afrike pani Reine Alapiniovej-Gansouovej o začatí vyšetrovania tvrdení týkajúcich sa „existencie výcvikových centier mladých Burunďanov na východe Konžskej demokratickej republiky“ a požaduje, aby sa vyšetrovanie uskutočnilo pod záštitou OSN a AÚ; ďalej požaduje, aby sa začalo vyšetrovanie údajných mimosúdnych popráv, o ktorých už niekoľko rokov hovoria vnútroštátne a medzinárodné mimovládne organizácie;

4.      okrem toho požaduje, aby sa vnieslo nové svetlo do otázky začleňovania milícií strany CNDD–FDD do ozbrojených síl a polície a v súvislosti s ich údajnou tajnou dohodou s rwandskými FDLR;

5.      nabáda burundskú vládu, aby zastavila násilie, začala skutočný politický dialóg o hlavných vnútroštátnych otázkach a aby zrušila zákony, ktoré obmedzujú slobodu prejavu a zhromažďovania, s cieľom zaručiť atmosféru, ktorá je priaznivá pre rozvoj demokracie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sa musí povoliť obnovenie vysielania rozhlasových staníc, ktoré boli v apríli 2015 zatvorené a zničené, s cieľom zabezpečiť prístup k informáciám pre všetkých;

6.      podporuje žiadosť o okamžité obnovenie dialógu, ktorú formulovali AÚ, OSN, Východoafrické spoločenstvo a Medzinárodná konferencia o oblasti Veľkých Jazier (ICGLR); podporuje rezolúciu Mierovej a bezpečnostnej rady AÚ o Burundi, v ktorej sa žiada stanovenie dátumu volieb formou konsenzu strán a čo najrýchlejšie odzbrojenie milícií;

7.      zdôrazňuje nezákonnosť volieb, ktoré sa uskutočnili v pondelok 29. júna 2015; podporuje žiadosť o vyhlásenie volieb za neplatné; domnieva sa, že sa nesplnili podmienky na uskutočnenie prezidentských volieb a trvá na ich odklade, pokým sa v krajine neskončí napätie a nezabezpečí sa návrat k právnemu štátu;

8.      domnieva sa, že súčasná kríza sa môže vyriešiť len cestou politického dialógu na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a v žiadnom prípade ju nemožno použiť ako zámienku na ďalší vojenský zásah v regióne;

9.      je hlboko znepokojený hospodárskou a sociálnou situáciou, ktorej je vystavené obyvateľstvo Burundi ako celok, najmä utečenci a vysídlené osoby, ktorých počet bude rásť vzhľadom na bezpečnostné problémy v krajine a napätie v susedných krajinách;

10.    je mimoriadne znepokojený diskrimináciou a kriminalizáciou homosexuality v Burundi; opätovne pripomína skutočnosť, že sexuálna orientácia a rodová identita sú otázky spadajúce pod individuálne právo na súkromie zaručené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, podľa ktorého sa musí ochraňovať rovnosť a nediskriminácia, a treba zaručiť slobodu prejavu; žiada preto parlament a vládu v Burundi, aby zrušili články trestného zákonníka, ktoré škodia LGBTI osobám;

11.    vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby uvoľnili prostriedky nutné na riešenie humanitárnej situácie v tejto časti sveta a aby vyvíjali spoločné úsilie s orgánmi OSN, najmä pokiaľ ide o riešenie situácie chronickej podvýživy;

12.    domnieva sa, že problémy v Burundi sa budú dať vyriešiť len dohľadom nad zabezpečovaním rovnakých práv pre všetkých občanov, púšťaním sa do riešenia problémov vyplývajúcich z držby úrodnej poľnohospodárskej pôdy, do riešenia nezamestnanosti a chudoby; bojom proti korupcii, chudobe, nerovnostiam a prejavom diskriminácie, ako aj rozvíjaním sociálnych, politických a hospodárskych reforiem, ktorých cieľom je vybudovať slobodný, demokratický a stabilný štát;

13.    poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Burundi, inštitúciám Africkej únie a spoločenstva ECOWAS, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia