Postup : 2015/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0669/2015

Předložené texty :

B8-0669/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.032v01-00
 
B8-0669/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2723(RSP))


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Lara Comi za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0669/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi,

–       s ohledem na dohodu z Cotonou,

–       s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 4. června 2015 o situaci v Burundi,

–       s ohledem na dohodu o míru a usmíření z Aruši,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o pozastavení volební pozorovatelské mise v Burundi ze dne 28. května 2015 a na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky o situaci v Burundi ze dne 29. června 2015,

–       s ohledem na komuniké z mimořádného summitu hlav států Východoafrického společenství o situaci v Burundi ze dne 31. května 2015,

–       s ohledem na komuniké Rady pro mír a bezpečnost Africké unie ze dne 13. června 2015,

–       s ohledem na závěry Rady o Burundi ze dne 22. června 2015,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–       s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Burundi se od dubna 2015, kdy prezident Pierre Nkurunziza zahájil svůj kontroverzní pokus o znovuzvolení na třetí po sobě jdoucí pětileté funkční období, což vyvolalo rozsáhlé protesty, a po květnovém neúspěšném pokusu o vojenský puč ponořilo do chaosu;

B.     vzhledem k tomu, že opozice oznámila, že bude hlasování bojkotovat, neboť prohlašuje, že není možné uspořádat spravedlivé volby;

C.     vzhledem k tomu, že v Burundi se dne 29. června 2015 konaly místní a parlamentní volby a že prezidentské volby jsou naplánovány na 15. července, navzdory výzvám Východoafrického společenství, aby bylo konání voleb odloženo, což by zajistilo dostatek času na zajištění nezbytných podmínek pro uspořádání pokojných, inkluzivních a důvěryhodných voleb;

D.     vzhledem k tomu, že průběh voleb nadále maří omezení nezávislých sdělovacích prostředků, nadměrné používání síly vůči demonstrantům, atmosféra zastrašování opozičních stran a občanské společnosti a nedostatečná důvěra ve volební orgány, což podnítilo EU k tomu, aby pozastavila svoji volební pozorovatelskou misi;

E.     vzhledem k tomu, že Komise Africké unie v neděli dne 28. června oznámila, že na místní ani parlamentní volby nebude dohlížet, přičemž poznamenala, že nebyly splněny nezbytné podmínky pro uspořádání svobodných, spravedlivých, transparentních a důvěryhodných voleb;

F.     vzhledem k tomu, že téhož dne předseda burundského parlamentu uvedl, že pod tlakem hrozeb uprchl, zatímco se hlavním městem rozléhala prudká střelba;

G.     vzhledem k tomu, že dne 29. června 2015 EU trvale stáhla svou volební pozorovatelskou misi v Burundi, neboť dospěla k názoru, že pořádání voleb do zákonodárných orgánů, aniž by byly zajištěny minimální podmínky pro to, aby tyto volby byly důvěryhodné, transparentní a inkluzivní, by krizi jen zhoršilo;

H.     vzhledem k tomu, že Burundi v současnosti čelí nejhorší politické krizi od konce dvanáctileté občanské války v roce 2005, a vzhledem k tomu, že je opět ohrožena nejen vnitřní stabilita země, ale i stabilita sousedních zemí v již tak velmi nestabilním regionu afrického kontinentu;

I.      vzhledem k tomu, že je hluboce znepokojen počtem obětí a případy závažného porušení lidských práv, které byly hlášeny od začátku krize, zejména těmi případy porušení práv, které jsou připisovány bezpečnostním složkám a členům skupiny Imbonerakure;

J.      vzhledem k tomu, že je hluboce znepokojen neustávajícím exodem uprchlíků do sousedních zemí;

K.     vzhledem k tomu, že trvalé politické řešení, které bude v zájmu bezpečnosti a demokracie pro všechny obyvatele Burundi, lze nalézt jedině skrze dialog a konsensus a v souladu s dohodou z Aruši a burundskou ústavou;

1.      vyjadřuje politování nad tím, že vláda Burundi navzdory převládajícímu politickému a bezpečnostnímu klimatu trvala na konání místních a parlamentních voleb v termínu 29. června;

2.      odsuzuje veškeré porušování lidských práv v Burundi a vyzývá všechny strany, aby ukončily násilí a jednaly v tomto období zdrženlivě;

3.      vyzývá k co nejrychlejšímu odzbrojení všech mládežnických milic spojených s politickými stranami;

4.      žádá odpovědné osoby, aby upustily od všech činů, které toto násilí podněcují, a naléhavě vyzývá orgány Burundi, aby tyto události plně prošetřily a postavily osoby, jež jsou za ně odpovědné, před soud;

5.      opětovně zdůrazňuje, že není možné tolerovat beztrestnost osob odpovědných za závažná porušení lidských práv a že tyto osoby musí nést individuální odpovědnost a zodpovídat se ze svých činů před soudem; v této souvislosti přikládá zvláštní význam okamžitému rozmístění pozorovatelů v oblasti lidských práv a vojenských odborníků oznámenému Africkou unií;

6.      vyjadřuje svoji podporu vytrvalému úsilí ze strany Východoafrického společenství a zdůrazňuje význam opatření dohodnutých na summitech, které se konaly v Dar es Salaamu dne 13. a 31. května 2015, včetně výzvy k odložení voleb a okamžitému ukončení násilí, odzbrojení mládežnických milic spojených s politickými stranami, zahájení dialogu mezi burundskými zainteresovanými subjekty a závazku ze strany regionu pouze nečinně nepřihlížet, pokud by se situace zhoršila, neboť tato opatření tvoří rámec pro politické řešení založené na dohodě;

7.      se zklamáním konstatuje, že politický dialog zahájený zvláštním vyslancem OSN pro oblast Velkých jezer za účasti Východoafrického společenství, mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer a Africké unie nepřinesl očekávané výsledky;

8.      zdůrazňuje, že stávající situace by mohla ohrozit důležité úspěchy dosažené v Burundi v návaznosti na podepsání dohody o míru a usmíření z Aruši a globální dohody o příměří z roku 2003, což by mělo dopad na stabilitu regionu;

9.      vyzývá k plnému dodržování podmínek stanovených Africkou unií a Východoafrickým společenstvím, které jsou nezbytné pro důvěryhodnost a řádný průběh volebního procesu mírovým, transparentním a inkluzivním způsobem a při plném respektování politických svobod, včetně svobody projevu;

10.    opakuje své přesvědčení, že jedině skrze dialog a konsensus vycházející z dodržování dohody z Aruši a burundské ústavy bude možné nalézt trvalé politické řešení, které zajistí zachování a upevnění míru a současně posílení demokracie a právního státu; za tímto účelem vyzývá všechny zainteresované subjekty v Burundi, aby opět zahájily dialog o všech oblastech, v nichž mezi stranami panují neshody, a aby státní zájem kladly nad všechny ostatní;

11.    opakuje, že má obavy ohledně obtížné situace burundských uprchlíků, kteří se své země utekli do sousedních států; vyjadřuje uznání hostitelským zemím (Demokratické republice Kongo, Rwandě a Tanzanii) i humanitárním agenturám za to, že postiženým obyvatelům zajišťují podporu, a vyzývá mezinárodní společenství, aby poskytlo potřebnou humanitární pomoc;

12.    připomíná, že Burundi je vázáno ustanoveními o lidských právech dohody z Cotonou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Africkou chartou lidských práv a práv národů, a má proto povinnost dodržovat všeobecná lidská práva, včetně svobody projevu;

13.    vyzývá Evropskou komisi, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a členské státy, aby pokračovaly v úsilí, jehož cílem je uplatňování jasné politiky EU založené na příslušných zásadách vůči Burundi, která by řešila současná závažná porušování lidských práv v souladu se strategickým rámcem EU pro lidská práva;

14.    vyzývá Komisi a členské státy, aby přestaly – pokud tak již neučinily – jakkoli podporovat policejní, vojenské a vládní struktury;

15.    vyzývá Komisi, aby zvážila zahájení konzultací s Burundi podle článku 96 dohody z Cotonou s ohledem na možné pozastavení provádění dohody touto zemí, a aby během nich přijala příslušná opatření;

16.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi, vládám zemí regionu Velkých jezer, Africké unii, Východoafrickému společenství, mezinárodní konferenci o oblasti Velkých jezer, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí