Procedure : 2015/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0669/2015

Indgivne tekster :

B8-0669/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0275

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 137kWORD 63k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.032v01-00
 
B8-0669/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Lara Comi for EPP-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0669/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi,

–       der henviser til Cotonou-aftalen,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 4. juni 2015 om situationen i Burundi,

–       der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen,

–       der henviser til erklæring af 28. maj 2015 fra den højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, om suspendering af valgobservationsmissionen i Burundi og til erklæring af 29. juni 2015 fra HR/NF's talsmand om situationen i Burundi,

–       der henviser til pressemeddelelse om situationen i Burundi af 31. maj 2015 fra Det Østafrikanske Fællesskabs (ØAF) statschefers ekstraordinære møde,

–       der henviser til pressemeddelelse af 13. juni 2015 fra Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 22. juni 2015 om Burundi,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse (ACDEG),

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Burundi har været kastet ud i en krise, siden præsident Pierre Nkurunziza di april 2015 offentliggjorde sin kontroversielle kandidatur til den tredje femårige præsidentperiode i træk, hvilket har udløst omfattende protester og et mislykket militærkup i maj;

B.     der henviser til, at oppositionen har meddelt, at den boykotter valget, fordi det ikke er muligt at afholde en retfærdig afstemning;

C.     der henviser til, at der den 29. juni 2015 blev afholdt lokal- og parlamentsvalg i Burundi, og at præsidentvalget er planlagt til den 15. juli til trods for, at ØAF's topmøde opfordrede til at udsætte det for at give tid til forberedelsen af et fredeligt, inklusivt og troværdigt valg;

D.     der henviser til, at valgprocessen forsat alvorligt skæmmes af restriktioner over for uafhængige medier, overdreven brug af vold mod demonstranter, intimidering af oppositionspartier og civilsamfundet og mangel på tillid til valgmyndighederne, hvilket har fået EU til at suspendere sin valgobservationsmission;

E.     der henviser til, at kommissionen for Den Afrikanske Union (AU) søndag den 28. juni meddelte, at den ikke vil observere lokal- og parlamentsvalget, da de nødvendige betingelser ikke til stede til afholdelse af et frit, retfærdigt, gennemsigtigt og troværdigt valg;

F.     der henviser til, at formanden for Burundis parlament samme dag meddelte, at han var flygtet efter at have modtaget trusler, mens hovedstaden genlød af voldsomme skyderier;

G.     der henviser til, at EU den 29. juni 2015 permanent aflyste sin valgobservationsmission i Burundi med den begrundelse, at afholdelse af valg uden et mindstemål af sikkerhed for, at de er troværdige, gennemsigtige og inklusive kun kan forværre krisen;

H.     der henviser til, at Burundi i øjeblikket oplever sin værste politiske krise siden afslutningen på den 12 år lange borgerkrig i landet i 2005, og til, at dette ikke blot er en trussel mod landets interne stabilitet, men også mod stabiliteten i nabolandene i en i forvejen urolig del af Afrika;

I.      er dybt bekymret over de mange ofre og tilfælde af alvorlige menneskeretskrænkelser, der er rapporteret om siden krisens begyndelse, og navnlig de krænkelser, der tilskrives sikkerhedsstyrkerne og medlemmer af Imbonerakure;

J.      er dybt bekymret over det fortsatte strøm af flygtninge til nabolande;

K.     der henviser til, at det kun er gennem dialog og konsensus i overensstemmelse med Arusha-aftalen og Burundis forfatning, at der kan findes en varig politisk løsning til gavn for Burundis befolknings sikkerhed og demokrati;

1.      beklager, at Burundis regering insisterede på at gennemføre lokal- og parlamentsvalget den 29. juni på trods af den aktuelle politiske og sikkerhedsmæssige situation;

2.      fordømmer alle menneskeretskrænkelser i Burundi og opfordrer alle parter til at bringe volden til ophør og udvise tilbageholdenhed i denne periode;

3.      opfordrer til omgående afvæbning af alle bevæbnede ungdomsgrupper, der er knyttet til de politiske partier;

4.      anmoder de ansvarlige om at indstille alle handlinger, der fremkalder denne vold, og opfordrer indtrængende de burundiske myndigheder til fuldt ud at efterforske disse begivenheder og bringe de ansvarlige for retten.

5.      understreger, at der ikke må være straffrihed for personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og at disse personer skal holdes personligt ansvarlige og stilles for en domstol; finder det i denne forbindelse særlig vigtigt, at de menneskerettighedsobservatører og militæreksperter, som AU har bebudet, udsendes omgående;

6.      støtter ØAF's vedvarende bestræbelser og understreger betydningen af de foranstaltninger, der blev aftalt på topmøderne i Dar es Salaam den 13. og 31. maj 2015, bl.a. opfordringen til at udsætte valget og omgående bringe volden til ophør, afvæbning af ungdomsgrupper, der er tilknyttet politiske partier, indledelse af en dialog blandt de burundiske aktører og opfordringen til regionen om at forholde sig passiv, hvis situationen forværres, hvilket danner en ramme for en politisk og konsensusbaseret løsning på krisen:

7.      bemærker med beklagelse, at den politiske dialog, der er indledt af FN's særlige repræsentant for De Store Søers Område med deltagelse af ØAF, den internationale konference om De Store Søers Område (ICGLR) og AU, ikke har ført til de ventede resultater;

8.      bemærker, at den nuværende situation kan skade de vigtige fremskridt, der er opnået efter undertegnelsen af Arusha-aftalen for fred og forsoning og den globale våbenhvileaftale fra 2003, og påvirke stabiliteten i hele regionen;

9.      henstiller til fuld efterlevelse af de af AU og ØAF opstillede betingelser, som er afgørende for troværdigheden og en vellykket afvikling af valget på en fredelig, inklusiv og gennemsigtig måde i fuld respekt for de politiske frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden;

10.    gentager sin overbevisning om, at kun dialog og konsensus baseret på respekt for Arusha-dialogen og Burundis forfatning vil gøre det muligt at finde frem til en varig politisk løsning, der kan sikre opretholdelse og konsolidering af freden samt styrke demokratiet og retsstaten; opfordrer med henblik herpå de burundiske aktører til at genoptage dialogen om alle områder, der er uenighed om mellem parterne, og til at sætte nationens interesse over alle andre betragtninger;

11.    gentager sine bekymringer med hensyn til den vanskelige situation for de burundiske flygtninge, der er flygtet fra deres land til nabostater; udtrykker sin anerkendelse af værtslandenes (Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda og Tanzania) samt de humanitære hjælpeorganisationers støtte til de nødlidende og opfodrer det internationale samfund til at yde den nødvendige humanitære bistand;

12.    gentager, at Burundi af menneskerettighedsklausulen i Cotonou-aftalen, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder er forpligtet til at respektere de universelle menneskerettigheder, herunder ytringsfriheden;

13.    opfordrer Kommissionen, næstformanden/den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til fortsat at arbejde hen imod en klar og principfast EU-politik over for Burundi, som - i tråd med EU's strategiske rammer for menneskerettigheder - sætter fokus på de vedvarende alvorlige menneskerettighedskrænkelser;

14.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til - hvor dette ikke allerede er tilfældet - at indstille al støtte til politimæssige, militære og statslige strukturer;

15.    opfordrer Kommissionen til at overveje at iværksætte høringer med Burundi, jf. artikel 96 i Cotonou-aftalen, med henblik på en eventuel suspension fra aftalen og til at træffe enhver hensigtsmæssig foranstaltning, mens disse høringer pågår;

16.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Burundis regering, regeringerne i landene i De Store Søers Område, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, Det Østafrikanske Fællesskab, den internationale konference om De Store Søers Område, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik