Procedūra : 2015/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0669/2015

Pateikti tekstai :

B8-0669/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0275

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 145kWORD 78k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.032v01-00
 
B8-0669/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Lara Comi PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))  
B8‑0669/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 10 d. JT Saugumo Tarybos pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–       atsižvelgdamas į Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini pareiškimą dėl rinkimų stebėjimo misijos Burundyje veiklos sustabdymo ir į 2015 m. birželio 29 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai pareiškimą dėl Burundžio,

–         atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 31 d. Rytų Afrikos bendrijos valstybių vadovų per skubos tvarka surengtą aukščiausiojo lygio susitikimą padarytą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 13 d. Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos pranešimą,

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. birželio 22 d. išvadas dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją (ACDEG),

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–       atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Burundyje vyksta neramumai nuo 2015 m. balandžio mėn., kai prezidentas Pierre'as Nkurunziza pateikė savo prieštaringai vertinamą kandidatūrą trečią kartą iš eilės penkių metų laikotarpiui užimti prezidento postą, išprovokuodamas plataus masto protestus ir nepavykusį karinį perversmą gegužės mėn.;

B.     kadangi opozicija paskelbė, kad ji boikotuos rinkimus, nurodydama, kad sąžiningo balsavimo surengti neįmanoma;

C.     kadangi 2015 m. birželio 29 d. Burundyje įvyko vietos ir parlamento rinkimai, o prezidento rinkimus numatyta surengti liepos 15 d., nepaisant per Rytų Afrikos bendrijos (RAB) aukščiausiojo lygio susitikimą išreikštą raginimą „rinkimus atidėti, kad būtų suteikta laiko sudaryti sąlygas, kurių reikia taikiems, įtraukiems ir patikimiems rinkimams“;

D.     kadangi rinkimų procesą toliau labai temdo apribojimai nepriklausomai žiniasklaidai, neproporcingas jėgos naudojimas prieš demonstrantus, opozicinių partijų ir pilietinės visuomenės bauginimo atmosfera ir nepakankamas pasitikėjimas rinkimų institucijomis ir dėl to ES sustabdė savo rinkimų stebėjimo misiją;

E.     kadangi Afrikos Sąjungos (AS) komisija sekmadienį, birželio 28 d. paskelbė, kad ji nestebės vietos ir parlamento rinkimų, ir pažymėjo, kad nebuvo sudarytos sąlygos surengti laisvus, skaidrius ir patikimus sprendimus;

F.     kadangi tą pačią dieną Burundžio parlamento pirmininkas pareiškė, kad sulaukęs grasinimų jis pabėgo, o sostinėje buvo daug šaudoma;

G.     kadangi 2015 m. birželio 29 d. ES galutinai atšaukė savo rinkimų stebėjimo misiją Burundyje ir pareiškė nuomonę, kad surengus įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus, kai nesudaromos minimalios sąlygos tam, kad būtų užtikrinamas jų patikimumas, skaidrumas ir įtrauktis, būtų tik pagilinama krizė;

H.     kadangi Burundis ir toliau susiduria su pačia sunkiausia politine krize po 12 metų pilietinio karo pabaigos 2005 m. ir kadangi tai vėl kelia grėsmę ne tik šalies vidaus stabilumui, bet ir jos kaimynių stabilumui jau ir taip neramiame Afrikos žemyno regione;

I.      reikšdamas didelį susirūpinimą dėl aukų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų skaičiaus nuo krizės pradžios, visų pirma dėl pažeidimų, kuriuos, kaip manoma, padarė saugumo pajėgos ir nereguliariųjų karinių pajėgų „Imbonerakure“ nariai;

J.      reikšdamas didelį susirūpinimą dėl į kaimynines šalis nuolat plūstančių pabėgėlių srautų;

K.     kadangi tik dialogas ir konsensusas laikantis Arušos susitarimo ir Burundžio Konstitucijos gali suteikti galimybę rasti tvarų politinį sprendimą, padėsiantį užtikrinti saugumą ir demokratiją visiems Burundžio gyventojams;

1.      apgailestauja dėl Burundžio vyriausybės užsispyrimo birželio 29 d. surengti vietos ir parlamento rinkimus nepaisant įsigalėjusios politinės ir saugumo padėties;

2.      smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus Burundyje ir ragina visas šalis nutraukti smurtą ir šiuo laikotarpiu susilaikyti nuo veiksmų;

3.      ragina skubiai nuginkluoti visas su politinėmis partijomis susijusias ginkluotas jaunimo grupuotes;

4.      prašo lyderių nutraukti visus veiksmus, kuriais provokuojamas šis smurtas, ir primygtinai ragina Burundžio valdžios institucijas visapusiškai ištirti šiuos įvykius ir jų kaltininkus patraukti atsakomybėn;

5.      dar kartą primena, kad asmenys, kalti dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų, negali likti nenubausti ir kad šie asmenys turi būti laikomi asmeniškai atsakingi už šiuos nusikaltimus ir atsakyti už savo veiksmus teisme; atsižvelgdamas į tai, mano, kad labai svarbu yra tai, kad bus nedelsiant atsiųsti žmogaus teisių stebėtojai ir kariniai ekspertai, kaip pranešė AS;

6.      reiškia paramą RAB nuolat dedamoms pastangoms ir pabrėžia, kad 2015 m. gegužės 13 d. ir 31 d. Dar es Salame surengtuose aukščiausiojo lygio susitikime priimtos priemonės, įskaitant raginimą atidėti rinkimus ir nedelsiant nutraukti smurtą, nuginkluoti su politinėmis partijomis susijusias ginkluotas jaunimo grupuotes, inicijuoti Burundžio suinteresuotųjų šalių dialogą ir regionui įsipareigoti imtis veiksmų, jei padėtis pablogėtų, yra tinkamos ir suteikia pagrindą rasti politinį ir bendru sutarimu pagrįstą sprendimą;

7.      su nusivylimu pažymi, kad JT specialiojo įgaliotinio Didžiųjų ežerų regione dalyvaujant RAB, Tarptautinei konferencijai Didžiųjų ežerų regiono klausimais ir AS inicijuotas politinis dialogas nedavė rezultatų, kurių buvo tikimasi;

8.      pabrėžia, kad dabartinė padėtis galėtų kelti pavojų svarbiems laimėjimams, užfiksuotiems po to, kai buvo pasirašytas Arušos taikos ir susitaikymo susitarimas dėl Burundžio ir 2003 m. Visuotinis paliaubų susitarimas, ir daryti poveikį regiono stabilumui;

9.      ragina visapusiškai laikytis AS ir RAB nustatytų sąlygų, kurios būtinos, kad rinkimų procesas būtų patikimas ir vyktų sklandžiai, taikiai, įtraukiai, skaidriai ir visapusiškai laikantis politinių laisvių principų, įskaitant saviraiškos laisvę;

10.    dar kartą patvirtina, kad yra įsitikinę, kad tik Arušos susitarimu ir Burundžio konstitucija pagrįstu dialogu ir konsensusu bus galima rasti ilgalaikį politinį sprendimą, kuriuo būtų išsaugota ir sutvirtinta taika ir sustiprinta demokratija ir teisinės valstybės principų laikymasis; todėl ragina visas Burundžio suinteresuotąsias šalis atnaujinti dialogą visais šalių nesutarimo klausimais ir nacionalinį interesą laikyti svarbesniu už visus kitus klausimus;

11.    pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl sunkios iš šalies į kaimynines valstybes pabėgusių Burundžio pabėgėlių padėties; giria priimančiąsias šalis (Kongo Demokratinę Respubliką, Ruandą ir Tanzaniją) ir humanitarines organizacijas už jų paramą tiems gyventojams ir ragina tarptautinę bendruomenę suteikti būtiną humanitarinę pagalbą;

12.    primena, kad Burundį saisto Kotonu susitarimo punktas dėl žmogaus teisių, Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartija, todėl jis privalo gerbti visuotines žmogaus teises, taip pat ir žodžio laisvę;

13.    ragina Komisiją, Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir valstybes nares toliau dėti pastangas, kad būtų nustatyta aiški ir principinga ES politika dėl Burundžio, kuria būtų sprendžiama toliau vykdomų rimti žmogaus teisių pažeidimų problema pagal ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

14.    ragina Komisiją ir valstybes nares sustabdyti bet kokią paramą policijos, kariuomenės ir vyriausybės struktūroms, jei tai dar nepadaryta;

15.    ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pradėti konsultacijas su Burundžiu pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį dėl galimo susitarimo galiojimo sustabdymo ir vykstant šioms konsultacijoms imtis visų tinkamų priemonių;

16.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Burundžio vyriausybei, Didžiųjų ežerų regiono šalių vyriausybėms, Afrikos Sąjungai, Rytų Afrikos bendrijai, Tarptautinei konferencijai Didžiųjų ežerų regiono klausimais, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika