Postup : 2015/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0669/2015

Predkladané texty :

B8-0669/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 75k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.032v01-00
 
B8-0669/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Burundi (2015/2723 (RSP)).


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Lara Comi v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi (2015/2723 (RSP)).  
B8-0669/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi,

–       so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–       so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN zo 4. júna 2015 o situácii v Burundi,

–       so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej o zrušení volebnej pozorovateľskej misie do Burundi z 28. mája 2015 a vyhlásenie hovorcu PK/VP o situácii v Burundi z 29. júna 2015,

–       so zreteľom na správu mimoriadneho samitu hláv štátov Východoafrického spoločenstva o situácii v Burundi z 31. mája 2015,

–       so zreteľom na komuniké Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie z 13. júna 2015,

–       so zreteľom na závery Rady z 22. júna 2015 o Burundi,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–       so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v Burundi vládne od apríla 2015 zmätok, odkedy prezident Pierre Nkurunziza oznámil svoju kontroverznú kandidatúru na tretie funkčné päťročné obdobie, čo v máji vyvolalo rozsiahle protesty a pokus o neúspešný vojenský prevrat;

B.     keďže opozícia oznámila, že bude bojkotovať voľby, pričom vyhlásila, že spravodlivé hlasovanie nie je možné;

C.     keďže 29. júna 2015 sa v Burundi konali miestne a parlamentné voľby, a prezidentské voľby sú naplánované na 15. júla aj napriek výzve samitu Východoeurópskeho spoločenstva (EAC) o odloženie volieb na čas nevyhnutný na vytvorenie potrebných podmienok na pokojné, inkluzívne a dôveryhodné voľby;

D.     keďže volebný proces je stále vážne naštrbený obmedzením nezávislých médií, neprimeraným použitím sily voči demonštrantom, atmosférou zastrašovania opozičných strán a občianskej spoločnosti a nedostatkom dôvery vo volebné orgány, a vyzýva EÚ, aby zrušila svoju volebnú pozorovateľskú misiu;

E.     keďže komisia AÚ (Africkej únie) v nedeľu 28. júna oznámila, že nebude pozorovať miestne a parlamentné voľby, a poznamenala, že neboli splnené potrebné podmienky na usporiadanie slobodných, spravodlivých, transparentných a dôveryhodných volieb;

F.     keďže predseda burundského parlamentu v ten istý deň uviedol, že ušiel z krajiny v dôsledku hrozieb, zatiaľ čo sa v hlavnom meste rozliehala ťažká streľba;

G.     keďže EÚ 29. júna 2015 natrvalo stiahla svoju volebnú pozorovateľskú misiu z Burundi vzhľadom na to, že konanie parlamentných volieb bez toho, aby boli splnené minimálne podmienky na zabezpečenie ich dôveryhodnosti, transparentnosti a inkluzívnosti, by krízu iba zhoršilo;

H.     keďže Burundi aj naďalej zápasí s najhoršou politickou krízou od konca dvanásťročnej občianskej vojny v roku 2005, a keďže to opäť predstavuje hrozbu pre vnútornú stabilitu krajiny aj jej susedov v už beztak nestálom regióne afrického kontinentu;

I.      je hlboko znepokojený počtom obetí a prípadmi závažného porušovania ľudských práv zaznamenanými od začiatku krízy, najmä zneužívaniami pripisovanými bezpečnostným zložkám a členom militantnej skupiny Imbonerakure;

J.      je hlboko znepokojený pokračujúcim masovým odchodom utečencov do susedných krajín;

K.     keďže iba prostredníctvom dialógu a konsenzu v súlade s Arušskou dohodou a burundskou ústavou možno nájsť trvalé politické riešenie v záujme bezpečnosti a demokracie všetkých obyvateľov Burundi;

1.      vyjadruje poľutovanie, že vláda Burundi trvala na uskutočnení miestnych a parlamentných volieb 29. júna aj napriek súčasnej politickej a bezpečnostnej situácii;

2.      odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv v Burundi a vyzýva všetky strany, aby v tomto období zastavili násilie a postupovali umiernene;

3.      žiada o urýchlené odzbrojenie všetkých ozbrojených mládežníckych skupín napojených na politické strany;

4.      žiada zodpovedné osoby, aby upustili od konania, ktoré by mohlo vyvolať toto násilie, a naliehavo vyzýva burundské orgány, aby udalosti dôkladne vyšetrili a osoby, ktoré sú za ne zodpovedné, postavili pred súd;

5.      opakuje, že osoby, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, nemôžu zostať nepotrestané a že sa voči nim musí vyvodiť individuálna zodpovednosť pred súdom; v tejto súvislosti pripisuje osobitný význam okamžitému nasadeniu pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a vojenských expertov, ktoré oznámila AÚ;

6.      vyjadruje svoju podporu trvalému úsiliu EAC a zdôrazňuje význam opatrení schválených na samitoch, ktoré sa uskutočnili 13. a 31. mája 2015 v Dar es Salaame, vrátane výzvy na odloženie volieb a okamžité skončenie násilia, odzbrojenie skupín mládeže napojených na politické strany, začatie dialógu medzi burundskými zainteresovanými stranami a záväzok regiónu, že v prípade zhoršenia situácie nebude stáť bokom, čo poskytuje rámec na politické a konsenzuálne riešenie tejto krízy;

7.      so sklamaním berie na vedomie, že politický dialóg, ktorý nadviazal osobitný vyslanec OSN pre oblasť Veľkých jazier s účasťou EAC, Medzinárodnej konferencie o oblasti Veľkých jazier (ICGLR) a AÚ, nepriniesol očakávané výsledky;

8.      zdôrazňuje, že súčasná situácia by mohla ohroziť dôležité prínosy zaznamenané po podpísaní Arušskej dohody o mieri a zmierení v Burundi a Globálnej dohody o prímerí z roku 2003, čo by mohlo ovplyvniť stabilitu tohto regiónu;

9.      požaduje úplné dodržiavanie podmienok, ktoré stanovila AÚ a EAC a ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska dôveryhodnosti a hladkého priebehu volebného procesu pokojným, inkluzívnym a transparentným spôsobom a pri úplnom dodržiavaní politických slobôd vrátane slobody prejavu;

10.    opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že iba dialóg a konsenzus, založené na dodržiavaní Arušskej dohody a ústavy Burundi, umožnia nájsť trvalé politické riešenie zabezpečením zachovania a konsolidácie mieru a posilnením demokracie a právneho štátu; na tento účel vyzýva všetky zainteresované strany v Burundi, aby medzi jednotlivými stranami obnovili dialóg o všetkých sporných oblastiach a pred všetkými ostatnými aspektmi uprednostnili národný záujem;

11.    opakuje svoje znepokojenie nad zložitou situáciou burundských utečencov, ktorí utiekli zo svojej krajiny do susedných štátov; oceňuje hostiteľské krajiny (Konžskú demokratickú republiku, Rwandu a Tanzániu), ako aj humanitárne agentúry za ich podporu príslušných obyvateľov, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo potrebnú humanitárnu pomoc;

12.    pripomína, že Burundi je viazané ustanovením o ľudských právach Dohody z Cotonou, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a Africkou chartou ľudských práv a práv národov, a preto je povinné dodržiavať všeobecné ľudské práva vrátane slobody prejavu;

13.    vyzýva Komisiu, podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby zabezpečili, aby vo vzťahu k Burundi viedli jasnú a zásadovú politiku EÚ, ktorá bude v súlade so strategickým rámcom EÚ pre ľudské práva a demokraciu riešiť otázku pokračujúcich závažných porušovaní ľudských práv;

14.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pozastavili všetku podporu pre políciu, armádu a vládne štruktúry, ak tak ešte neurobili;

15.    vyzýva Komisiu, aby podľa článku 96 Dohody z Cotonou zvážila začatie konzultácií s Burundi s perspektívou možného pozastavenia platnosti dohody, a aby prijala všetky vhodné opatrenia počas týchto konzultácií;

16.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, vláde Burundi, vládam krajín v oblasti Veľkých jazier, Africkej únii, Východoafrickému spoločenstvu, Medzinárodnej konferencii o oblasti Veľkých jazier, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia