Процедура : 2015/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0679/2015

Внесени текстове :

B8-0679/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 174kWORD 101k
6.7.2015
PE559.048v01-00
 
B8-0679/2015

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0566/2015 и B8-0567/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно Европейската програма за сигурност (2015/2697(RSP))


Моника Холмайер от името на групата PPE
Хелга Стивънс от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно Европейската програма за сигурност (2015/2697(RSP))  
B8-0679/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид членове 2, 3, 4, 6, 7 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 4, 16, 20, 67, 68, 70–73, 75 и 82–88 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 6, 7, 8, член 10, параграф 1, членове 11, 12, 21, 47–50, 52 и 53 от нея,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 28 април 2015 г. относно Европейската програма за сигурност (COM(2015)0185),

–       като взе предвид доклада за 2014 г. на Европол за обстановката и тенденциите в ЕС, свързани с тероризма (TE-SAT),

–       като взе предвид резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН на 24 септември 2014 г. относно заплахите за световния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове (Резолюция 2178 (2014)),

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно подновяването на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз(2),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 февруари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма(3),

–       като взе предвид разискванията по време на пленарното си заседание от 28 април 2015 г. относно Европейската програма за сигурност,

–       като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно Европейската програма за сигурност (O-000064/2015 – B8 0566/2015 и O-000065/2015 – B8 0567/2015),

–       като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че заплахите за вътрешната сигурност на Съюза са станали по-сложни, хибридни, международни, бързо променящи се и непостоянни по своя характер, като надхвърлят капацитета на която и да е отделна държава членка, и следователно изискват повече от всякога съгласувани, цялостни и координирани ответни действия от страна на ЕС;

Б.     като има предвид, че гарантирането на сигурността и свободата на европейските граждани е споделена отговорност на Съюза и държавите членки, която изисква координирани и съгласувани усилия от страна на всички държави членки, институциите и агенциите на ЕС и правоприлагащите органи, които да са насочени към общи цели и приоритети и да следват споделени принципи;

В.     като има предвид, че националната сигурност остава единствено в рамките на отговорността на всяка държава членка, както е посочено в член 4 от ДЕС;

Г.     като има предвид, че сигурността е основно право, както е посочено в Хартата на основните права на Европейския съюз, и че това основно право е особено застрашено;

Д.     като има предвид, че следва да се обърне специално внимание на подкрепата и защитата на всички жертви на престъпления на територията на ЕС като основна част от програмата за сигурност;

Е.     като има предвид, че гарантирането на съгласуваността между вътрешните и външните аспекти на сигурността е от ключово значение;

1.      приветства приетата от Комисията Европейска програма за сигурност за периода 2015 – 2020 г. и приоритетите, определени в нея;

2.      счита, че с оглед на предизвикателствата, пред които е изправен ЕС понастоящем, четири непосредствени приоритета изискват координирани действия на национално, европейско и световно равнище и пълно внимание в Европейската програма за сигурност за периода 2015 – 2020 г., а именно тероризмът, радикализацията, киберпрестъпността и организираната престъпност, тъй като те представляват най-сериозните заплахи за сигурността на гражданите на ЕС;

3.      отново и категорично изтъква, че мерките за сигурност трябва винаги да бъдат съобразени с основните права и принципите на правовата държава, и поради тази причина приветства ангажимента на Комисията да продължи да базира Европейската програма за сигурност на принципите на зачитане на основните права, прозрачност и демократичен контрол;

Борба с тероризма

4.      изразява подкрепата си за предвидените в програмата мерки за борба с тероризма и предотвратяване на радикализацията; приветства заявлението, направено в Парламента от първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс, че Комисията ще съобрази наличните финансови ресурси с приоритетите на програмата; в тази връзка подчертава, че е важно да се гарантира, че съответните агенции на ЕС разполагат с достатъчно човешки и финансови ресурси, за да изпълнят съществуващите и допълнителните си задачи съгласно програмата; възнамерява да следи отблизо и да направи оценка на бъдещите потребности на фонд „Вътрешна сигурност“ на равнище ЕС и национално равнище;

5.      подчертава, че справянето със заплахата, произтичаща от чуждестранните бойци и тероризма като цяло, изисква многопластов подход, който позволява да се разглеждат всеобхватно лежащите в основата ѝ фактори като радикализацията, да се развива социалното сближаване и приобщаването и да се улеснява реинтеграцията посредством насърчаване на политическата и религиозната търпимост, да се анализира подбуждането в интернет към извършване на терористични действия и да му се противодейства, да се предотвратяват пътувания с цел присъединяване към терористични организации, да се предотвратява и осуетява набирането на участници във въоръжени конфликти, да се възпрепятства осигуряването на финансова подкрепа за терористични организации и отделни лица, чиято цел е да се присъединят към тях, да се гарантира строго съдебно преследване, когато това е необходимо, и на правоприлагащите органи да се предоставят необходимите инструменти за изпълнение на техните задължения при пълно зачитане на основните права;

6.      припомня, с оглед на неотдавнашните терористични нападения в Брюксел, Париж, Копенхаген и Сен Кентен Фалавие, че е наложително ЕС да направи по-добра оценка на заплахата за сигурността на ЕС и да се съсредоточи върху непосредствените приоритетни области за борбата с тероризма: укрепване на сигурността на границите на ЕС, развиване на способностите за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет, борба с незаконния трафик на огнестрелни оръжия и засилване на обмена на информация и оперативното сътрудничество между националните правоприлагащи и разузнавателни служби;

7.      приветства спешния призив на Комисията за приключване на работата по създаването на система на ЕС за резервационни данни на пътниците (PNR); припомня в тази връзка, че Парламентът е поел ангажимент да работи за финализирането на Директивата на ЕС относно резервационните данни на пътниците до края на годината; призовава Комисията, държавите членки и съответните органи на ЕС да допринасят активно за успешното приемане на това досие, за да осигурят на ЕС ефективен и ефикасен инструмент за борба с тероризма и тежките престъпления;

8.      припомня ключовото значение на проследяването и прекъсването на финансовите потоци в рамките на борбата с терористичните мрежи и организираните престъпни групи, включително финансовите потоци извън мрежата SWIFT; приветства усилията, положени с цел гарантиране на справедливо и балансирано участие в ръководената от САЩ Програма за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ), и потвърждава ангажираността си спрямо нея;

9.      изразява съжаление относно липсата на по-конкретни мерки в Европейската програма за сигурност за по-ефективно справяне с радикализацията в Европа; призовава по-специално ЕС да засили усилията си за противодействие на радикализацията по интернет и използването на интернет уебсайтове или социални медии за разпространение на радикални идеологии в Европа; подчертава, с оглед на зверското и варварско обезглавяване на френски гражданин, обезпокоителната заплаха, която поражда радикализацията в Европа; приветства създаването на звено за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет в рамките на Европол с цел да се окаже помощ на държавите членки при идентифицирането и премахването на екстремистко и подбуждащо към насилие съдържание онлайн със сътрудничеството на сектора, и призовава Комисията да предостави допълнителните ресурси, необходими за неговото функциониране;

10.    подчертава неотложната необходимост от засилване на мерките за предотвратяване на радикализацията и от насърчаване на програми за дерадикализация чрез оправомощаване и приобщаване на общностите и гражданските общества на национално и местно равнище, за да се спре разпространението на екстремистки идеологии; призовава Комисията да усили мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN), която обединява всички заинтересовани страни, участващи в разработването на кампании за борба с радикализацията и в изграждането на структури и процеси за дерадикализация на завръщащите се чуждестранни бойци, и непосредствено да се противопостави на екстремистките идеологии чрез предоставянето на положителни алтернативи;

11.    призовава Комисията да предложи определение за понятието „чуждестранни бойци“ като лица, които пътуват до зона на конфликти с цел присъединяване към терористична организация, въз основа на определението, предложено от Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН, с цел на съдебните органи да се предостави възможност за наказателно преследване и наказване на това нарушение, когато това е уместно, и то да може да бъде класифицирано като тежко престъпление в целия ЕС;

12.    изразява съжаление, че Комисията не е представила конкретни предложения, включително чрез целенасочени научноизследователски програми, за идентифициране и анализиране на стратегиите, използвани от набиращите „чуждестранни бойци“ лица, които използват изключително усъвършенствани технологични средства, комуникационни стратегии и структурирана пропаганда, за да привличат млади, недоволни и уязвими лица, да ги подтикват да се присъединят към терористични организации и да извършват престъпления или да ги въвличат в процесите на радикализация;

13.    напълно подкрепя приоритета на Комисията за подпомагане на държавите членки с цел да продължи да се изгражда взаимно доверие, да се използват изцяло съществуващите инструменти за обмен на информация и да се насърчи трансграничното оперативно сътрудничество между компетентните органи; подчертава значението на това трансгранично оперативно сътрудничество, особено в граничните региони;

14.    приветства поставения от Комисията акцент върху управлението на границите като съществен аспект на предотвратяването на трансграничната престъпност и тероризма; подчертава, че сигурността на границите на ЕС следва да бъде засилена чрез системни проверки в съществуващите бази данни, като например Шенгенската информационна система (ШИС), и приветства ангажимента на Комисията да представи своето преработено предложение относно интелигентните граници до началото на 2016 г.;

Киберпрестъпност и улесняваната от интернет престъпност

15.    подчертава, че киберпрестъпността и улесняваната от интернет престъпност представляват голяма заплаха за гражданите на ЕС и следователно изискват нов подход към правоприлагането в цифровата ера; подчертава, че сигурността на гражданите трябва да бъде гарантирана в еднаква степен както онлайн, така и офлайн; припомня, че технологичните нововъведения увеличават последиците от престъпленията от гледна точка на техния мащаб и скорост, и поради тази причина настоятелно призовава Комисията да предостави на правоприлагащите органи правната и техническата възможност за ефективно справяне с тези престъпления при пълно зачитане на основните права; подкрепя увеличаването на бюджета и персонала на Европейския център за борба с киберпрестъпността (EC3) и разработването на нови и стабилни инструменти за борба с киберпрестъпността;

16.    приветства работата, извършена от ЕС3 в борбата с тежката международна киберпрестъпност и улесняваната от интернет престъпност; подчертава ключовата роля на EC3 при оказването на подкрепа на държавите членки, по-специално в борбата със сексуалната експлоатация на деца; припомня направените от Комисията съобщения за осигуряване на необходимите експерти и бюджет на EC3, за да се стимулират области на европейското сътрудничество, които не са били разглеждани от създаването на центъра през 2013 г.;

17.    призовава Комисията да стартира съразмерна кампания за повишаване на осведомеността и готовността по отношение на рисковете във връзка с тежката киберпрестъпност, за да се подобри устойчивостта срещу кибератаките;

18.    призовава Комисията да изготви пълна оценка на съществуващите мерки във връзка със сексуалната експлоатация на деца онлайн и да прецени дали са необходими допълнителни законодателни инструменти, както и да проучи дали Европол има достатъчно експертен опит, ресурси и персонал, за да може да се справи с това ужасяващо престъпление;

Борба с организираната престъпност

19.    подчертава сериозността на проблемите с организираната престъпност, особено по отношение на трафика на хора, включително принудителната проституция, трафика на органи, сексуалната експлоатация на деца и трудовото робство; припомня крайното насилие и бруталност, които престъпниците упражняват върху особено уязвими групи като жените, децата и мигрантите; приветства съществуващата рамка и изразява съгласие с необходимостта от стратегия за периода след 2016 г., в която Европол и Евроюст участват в пълна степен въз основа на опита си в тази област;

20.    признава, че борбата с организираната престъпност изисква силни европейски действия и поради това подкрепя решимостта на Комисията да се справи с този въпрос; призовава Комисията в частност да засили сътрудничеството с трети държави в борбата срещу трафика на хора, и по-специално трафика на мигранти, за да се избегнат нови трагедии в Средиземноморието;

21.    подчертава значението на съвместните екипи за разследване (СЕР) за разследването на конкретни случаи от трансграничен характер, и призовава държавите членки да използват този успешен инструмент по-редовно и да проучат как може да се използва по-ефективно, особено в граничните региони, за справяне с проблеми като трафика на наркотици, принудителната проституция и трафика на хора, както и престъпните моторизирани банди;

22.    изразява съжаление, че инструменти като замразяването и конфискацията на активи от престъпна дейност все още не се използват систематично във всички подходящи трансгранични случаи, и призовава за повече усилия от страна на държавите членки и Комисията в тази област;

23.    счита, че освен инструментите на ЕС за борба с организираната престъпност и тероризма, Европейската програма за сигурност следва да включва механизми за защита на жертвите на тези сериозни престъпления, за да се предотврати по-нататъшното виктимизиране; отбелязва, че защитата на жертвите следва да се счита за важен инструмент за борба с организираната престъпност и тероризма, тъй като изпраща ясно послание до извършителите на престъпления, че обществото няма да се поддаде на насилието и винаги ще защитава жертвите и тяхното достойнство;

24.    подчертава, че институциите на ЕС и държавите членки трябва да се съсредоточат върху правилното изпълнение на програмата с оглед на постигането на ефективни резултати, и в тази връзка отбелязва със задоволство намерението на Комисията да представя на Парламента и Съвета актуализирана и редовна информация относно изпълнението на програмата;

25.    подкрепя призива на Комисията за повече съвместно междуведомствено сътрудничество; приветства предложените от Комисията мерки за подобряване на обмена на информация и засилване на оперативното сътрудничество между държавите членки и с агенциите на ЕС;

26.    приветства обявената от Комисията оценка на необходимостта и потенциалната добавена стойност на една Европейска информационна система на полицейските регистри (EPRIS) с цел да се улесни трансграничният достъп до съдържащата се в националните полицейски регистри информация и напълно подкрепя стартирането на планиран от група държави членки пилотен проект за установяване на механизми за автоматично трансгранично търсене в националните бази данни въз основа на наличието или липсата на попадение (,,hit/no hit“); подчертава значението на трансграничния достъп до информация, особено в граничните региони;

27.    изразява задоволство от поетия от Комисията ангажимент да гарантира, че вътрешното и външното измерение на политиката в областта на сигурността работят съвместно; подчертава необходимостта от допълнително укрепване на връзките и полезните взаимодействия между двете измерения; призовава за по-голяма съгласуваност между външните и вътрешните инструменти, особено в отговор на хоризонтални въпроси като борбата с тероризма, тероризма, организираната престъпност, чуждестранните бойци, киберотбраната, незаконното превеждане през граница и трафика на хора, както и миграцията; призовава за засилване на полезните взаимодействия между политиките на ЕС и сътрудничеството с трети държави (Европейска служба за външна дейност) и участниците в областта на свободата, сигурността и правосъдието (Европол, Frontex, Европейски полицейски колеж (CEPOL)) с цел да се намери решение за сложния вътрешен и външен характер на съществуващите понастоящем заплахи;

28.    приветства решението на Съвета от 18 май 2015 г., с което беше отправен призив към върховния представител, в тесни консултации с държавите – членки на ЕС, да представи до края на 2015 г. съвместна рамка с конкретни предложения за подпомагане на борбата с хибридните заплахи и за засилване устойчивостта на ЕС и неговите държави членки, както и на партньорите; приканва Съвета да изгради по-тесни полезни взаимодействия между вътрешното и външното измерение на сигурността на ЕС; призовава за по-тясно сътрудничество между всички съответни органи и агенции на ЕС, държавите членки и други международни организации, по-специално НАТО, с цел да се подобри информираността за ситуацията и да се разработят механизми за ранно предупреждение с цел борба със заплахите за хибридна война в области като киберотбраната, стратегическите комуникации, сигурността на границите и енергийната сигурност, наред с другото;

29.    изразява съгласие с Комисията относно значението на подпомагането на действия, свързани с обучение, научни изследвания и иновации, както и на важната работа на CEPOL в тази област; счита, че програмите за обучение и обмен за служителите на правоприлагащите органи са от съществено значение за допълнителното насърчаване на ефективното сътрудничество между националните правоприлагащи органи и между тези органи и Европол; счита, че са необходими повече инвестиции в областта на научните изследвания и иновациите във връзка със сигурността;

30.    изтъква, че бързо променящата се ситуация по отношение на сигурността изисква гъвкав и адаптивен подход и редовен преглед на посочените в програмата приоритетни действия, и изисква Европейският съвет да извършва редовно оценка на заплахите за ЕС;

31.    отбелязва със съжаление, че в програмата не са предвидени достатъчно конкретни мерки за засилване на измерението на правосъдието в рамката за сигурност; повтаря призива си за по-нататъшно развитие на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително чрез по-добро използване на инструментите за правна взаимопомощ;

32.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2014)0102.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0032.

Правна информация - Политика за поверителност