Návrh usnesení - B8-0679/2015Návrh usnesení
B8-0679/2015

NÁVRH USNESENÍ o Evropském programu pro bezpečnost

6.7.2015 - (2015/2697(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8‑0566/2015 a B8‑0567/2015
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Monika Hohlmeier za skupinu PPE
Helga Stevens za skupinu ECR

Postup : 2015/2697(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0679/2015
Předložené texty :
B8-0679/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0679/2015

Usnesení Evropského parlamentu o Evropském programu pro bezpečnost

(2015/2697(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na články 2, 3, 6, 7 a 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 4, 16, 20, 67, 68, 70 až 73, 75 a články 82 až 88 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 6, 7, 8, čl. 10 odst. 1, články 11, 12, 21, 47 až 50, 52 a 53 této listiny,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. dubna 2015 o Evropském programu pro bezpečnost (COM(2015)0185),

–       s ohledem na zprávu Europolu o situaci a vývoji terorismu v EU (TE-SAT) v roce 2014,

–       s ohledem na rezoluci, kterou dne 24. září 2014 přijala Rada bezpečnosti OSN a jež se týká hrozeb mezinárodnímu míru a bezpečnosti, které jsou důsledkem teroristických činů (rezoluce 2178 (2014)),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU[2],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních[3],

–       s ohledem na svou rozpravu v plénu o Evropském programu pro bezpečnost, která proběhla dne 28. dubna 2015,

–       s ohledem na otázky položené Radě a Komisi ohledně Evropského programu pro bezpečnost (O-000064/2015 – B8-0566/2015 and O-000065/2015 – B8-0567/2015),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že hrozby pro vnitřní bezpečnost Unie nabyly komplexnější, hybridní, mezinárodní, rychle se vyvíjející a proměnlivé podoby, překonávají kapacity jakéhokoli jednotlivého členského státu a vyžadují tak, více než kdykoli předtím, koherentní, komplexní a koordinovanou odpověď EU;

B.     vzhledem k tomu, že zajištění bezpečnosti a svobody evropských občanů náleží do sdílené odpovědnosti Unie a členských států, a vyžaduje tedy koordinované a sladěné úsilí všech členských států, orgánů EU a agentur a orgánů vymáhání práva zaměřené na společné cíle a priority a následující společné zásady;

C.     vzhledem k tomu, že podle článku 4 SEU zůstává národní bezpečnost ve výlučné odpovědnosti každého členského státu;

D.     vzhledem k tomu, že podle Listiny základních práv Evropské unie je bezpečnost základním právem, a vzhledem k tomu, že toto základní právo je nyní zvlášť ohroženo;

E.     vzhledem k tomu, že je třeba věnovat zvláštní pozornost podpoře a ochraně všech obětí trestné činnosti v EU jako důležité součásti programu bezpečnosti;

F.     vzhledem k tomu, že je zásadně důležité zajistit soudržnost mezi vnitřními a vnějšími aspekty bezpečnosti;

1.      vítá Evropský program pro bezpečnost na období 2015–2020 přijatý Komisí a priority stanovené v tomto programu;

2.      domnívá se, že s ohledem na výzvy, kterým EU v současnosti čelí, vyžadují čtyři bezprostřední prioritní oblasti koordinované kroky na vnitrostátní, unijní a celosvětové úrovni a plnou pozornost Evropského programu pro bezpečnost na období 2015–2020 , a to konkrétně terorismus, radikalizace, kyberkriminalita a organizovaná trestná činnost, neboť představují nejvážnější ohrožení bezpečnosti občanů EU;

3.      znovu co nejdůrazněji opakuje, že bezpečnostní opatření musí být vždy v plném souladu se základními právy a právním státem, a vítá proto závazek Komise nadále stavět Evropský program pro bezpečnost na zásadách dodržování lidských práv, transparentnosti a demokratického dohledu;

Boj proti terorismu

4.      vyjadřuje podporu opatřením stanoveným v programu boje proti terorismu a předcházení radikalizaci; vítá prohlášení prvního místopředsedy Komise Franse Timmermanse, že Komise přizpůsobí dostupné finanční zdroje prioritám programu; v této souvislosti zdůrazňuje důležitost zajištění toho, aby byly příslušné agentury EU vybaveny dostatečnými lidskými a finančními zdroji, aby mohly plnit své současné úkoly i dodatečné úkoly podle tohoto programu; hodlá přísně kontrolovat a posuzovat budoucí potřeby Fondu pro vnitřní bezpečnost na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni;

5.      zdůrazňuje, že řešení hrozeb, které představují zahraniční bojovníci a terorismus obecně, vyžaduje přístup na více úrovních, který se bude komplexně zabývat souvisejícími faktory, jako jsou radikalizace, rozvíjení sociální soudržnosti a inkluzivnosti a usnadnění reintegrace podporou politické a náboženské tolerance, analyzování a reakci na podněcování k teroristickým činům po internetu, předcházení odchodům za účelem zapojení se do teroristických organizací, předcházení a bránění náboru a účasti v ozbrojených konfliktech, přerušení finanční podpory proudící teroristickým organizacím a jednotlivcům, kteří do nich hodlají vstoupit, zajištění důsledného trestního stíhání v případě potřeby a vybavení orgánů vymáhání práva vhodnými nástroji k plnění jejich úkolu za současného plného dodržování základních práv;

6.      připomíná s ohledem na nedávné teroristické útoky v Bruselu, Paříži, Kodani a Saint-Quentinu-Fallevier naléhavou potřebu toho, aby EU lépe posuzovala hrozby vnitřní bezpečnosti EU a soustředila se na bezprostřední prioritní oblasti v boji proti terorismu: posílení zabezpečení hranic EU a kapacit oznamování po internetu, boj proti nezákonnému obchodování se střelnými zbraněmi a posilování sdílení informací a operační spolupráce mezi vnitrostátními orgány vymáhání práva a zpravodajskými službami;

7.      vítá naléhavou výzvu Komise k dokončení práce na zřízení systému jmenné evidence cestujících (PNR) EU; připomíná v této souvislosti, že se Parlament zavázal pracovat na dokončení směrnice EU o jmenné evidenci cestujících do konce tohoto roku; vyzývá Komisi, členské státy a příslušné orgány EU, aby aktivně přispěly k úspěšnému přijetí tohoto dokumentu s cílem vybavit EU účinným a účelným nástrojem boje proti terorismu a závažné trestné činnosti;

8.      připomíná, že při boji proti teroristickým sítím a skupinám organizovaného zločinu je zásadně důležité vystopovat a přerušit finanční toky, včetně finančních toků nevyužívajících SWIFT; vítá úsilí o zajištění spravedlivé a vyvážené účasti v programu sledování financování terorismu (TFTP) vedeným USA;

9.      vyjadřuje politování nad tím, že v Evropském programu pro bezpečnost chybí konkrétnější opatření pro účinnější boj s radikalizací v Evropě; vyzývá zejména EU, aby posílila své úsilí o boj s radikalizací na internetu a s využíváním internetových stránek nebo sociálních médií k šíření radikálních ideologií v Evropě; zdůrazňuje, v souvislosti s krutou a barbarskou dekapitací francouzského občana, alarmující hrozbu radikalizace v Evropě; vítá vytvoření oddělení pro oznamování internetového obsahu při Europolu, jež má podpořit členské státy při zjišťování a odstraňování násilného extrémistického obsahu na internetu ve spolupráci s tímto odvětvím, a vyzývá Komisi, aby poskytla dodatečné prostředky nezbytné pro fungování tohoto oddělení;

10.    zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zintenzivnit prevenční opatření proti radikalizaci a podporovat programy zmírňování radikalizace a za tímto účelem posílit komunity a organizace občanské společnosti na vnitrostátní a místní úrovni a navázat s nimi spolupráci, aby se zastavilo šíření extremistických ideologií; vyzývá Komisi, aby posílila síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN), která sdružuje všechny, kdo se podílejí na vytváření antiradikalizačních kampaní a na vytváření deradikalizačních struktur a procesů pro vracející se zahraniční bojovníky, a aby se přímo postavila extremistickým ideologiím a nabídla pozitivní alternativy;

11.    vyzývá Komisi, aby navrhla definici „zahraničních bojovníků“ pro jednotlivce cestující do oblastí konfliktu, aby se připojili k teroristické organizaci, na základě definice schválené v rezoluci Rady bezpečnosti č. 2178 (2014), s cílem umožnit v případě potřeby soudním orgánům stíhat a trestat tento trestný čin a aby byl tento čin kvalifikován jako závažný trestný čin v celé EU;

12.    vyjadřuje své politování nad tím, že Komise nepředložila konkrétní návrhy, včetně cílených výzkumných programů, s cílem identifikovat a analyzovat strategie, které používají uskupení pro nábor „zahraničních bojovníků“, jež využívají velmi sofistikovaných technologických nástrojů, komunikačních strategií a cílené propagandy k získávání mladých protispolečensky smýšlejících a zranitelných jedinců k tomu, aby je podnítily ke vstupu do teroristických organizací a k páchání trestné činnosti či vtáhly do procesů radikalizace;

13.    plně podporuje prioritu Komise, kterou je poskytování pomoci členským státům za účelem dalšího prohlubování vzájemné důvěry, plného využití stávajících nástrojů pro sdílení informací a podpory přeshraniční operativní spolupráce mezi příslušnými orgány; zdůrazňuje význam této přeshraniční operativní spolupráce, zejména v příhraničních oblastech;

14.    vítá, že se Komise považuje řízení hranic za zásadní aspekt předcházení přeshraniční trestné činnosti a terorismu; zdůrazňuje, že bezpečnost hranic EU by měla být zvýšena systematickými kontrolami s využitím stávajících databází, jako je schengenský informační systém (SIS), a vítá závazek Komise předložit do začátku roku 2016 revidovaný návrh týkající se inteligentních hranic;

Kyberkriminalita a trestná činnost páchaná prostřednictvím počítačů

15.    zdůrazňuje, že kyberkriminalita a trestná činnost páchaná prostřednictvím počítačů jsou pro občany EU významnou hrozbou, a proto vyžadují nový přístup v oblasti prosazování práva v digitálním věku; zdůrazňuje, že bezpečnost občanů musí být zajištěna ve stejném rozsahu jak on-line, tak i off-line; opakovaně upozorňuje na skutečnost, že nový technologický pokrok zvyšuje dopady jak kvůli rozsahu trestné činnosti, tak i její rychlosti, a proto naléhavě žádá Komisi, aby poskytla orgánům v oblasti vymáhání práva právní a technické kapacity k účinnému boji s těmito trestnými činy za podmínky plného respektování základních práv; podporuje navýšení rozpočtu a personálu Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) a rozvoj nových a účinných nástrojů pro boj proti kyberkriminalitě;

16.    vítá práci EC3 v boji proti nadnárodní kyberkriminalitě a trestné činnosti páchané prostřednictvím počítačů; zdůrazňuje klíčovou roli EC3 při podpoře členských států, zejména v jejich boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí; připomíná, že Komise prohlásila, že vybaví EC3 nezbytnými odborníky a rozpočtem s cílem podpořit oblasti rozvoje evropské spolupráce, které nebyly od zřízení centra v roce 2013 dosud řešeny;

17.    vyzývá Komisi, aby zahájila odpovídající kampaň zaměřenou na zvyšování povědomí a připravenosti ohledně rizik souvisejících s kyberkriminalitou v zájmu zvýšení odolnosti vůči kybernetickým útokům;

18.    vyzývá Komisi, aby plně posoudila stávající opatření týkající se boje proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu, vyhodnotila, zda jsou zapotřebí další právní nástroje či nikoli, a posoudila, zda má Europol dostatek odborných zdrojů a personálu k boji proti tomuto ohavnému trestnému činu;

Boj proti organizované trestné činnosti

19.    zdůrazňuje závažnost organizované trestné činnosti, zejména pokud jde o obchodování s lidmi, včetně nucené prostituce, obchodování s lidskými orgány, pohlavního vykořisťování dětí a otrocké práce; opakovaně upozorňuje na obzvláště vysoké násilí a brutalitu, s níž pachatelé trestné činnosti vystupují proti zranitelným skupinám, jako jsou např. ženy, děti a migrující osoby; vítá stávající rámec a souhlasí s potřebou vypracovat strategii na období po roce 2016, která bude obnášet plné zapojení Europolu a Eurojustu vzhledem k jejich odborným znalostem v této oblasti;

20.    souhlasí s tím, že boj proti organizované trestné činnosti vyžaduje důrazná evropská opatření, a podporuje tudíž rozhodné odhodlání Komise tuto otázku vyřešit; vyzývá Komisi, aby zejména posílila spolupráci se třetími zeměmi v oblasti řešení problematiky obchodování s lidmi, a zejména v otázce převaděčství migrantů s cílem zamezit novým tragickým událostem ve Středomoří;

21.    zdůrazňuje význam role společných vyšetřovacích týmu (JIT) pro vyšetřování zvláštních případů přeshraničního charakteru a vyzývá členské státy, aby tento úspěšný nástroj používaly častěji a posoudily možnosti jeho účinnějšího využití, zejména v příhraničních oblastech, v zájmu řešení otázek, jako je např. obchodování s drogami, nucená prostituce, obchodování s lidmi a motocyklové gangy páchající trestnou činnost;

22.    lituje toho, že zatím nejsou systematicky ve všech vhodných přeshraničních případech využívány určité nástroje, jako je například zmrazení a zabavení majetků získaného trestnou činnosti, a vyzývá členské státy a Komisi, aby v této oblasti zvýšily své úsilí;

23.    je přesvědčen o tom, že kromě nástrojů EU pro boj proti organizované trestné činnosti a terorismu by měl Evropský program pro bezpečnost zahrnovat i mechanismy ochrany obětí těchto závažných trestných činů, aby zabránil další viktimizaci; konstatuje, že ochrana obětí by měla být vnímána jako významný nástroj boje proti organizované trestné činnosti a terorismu, neboť vysílá pachatelům jasný vzkaz o tom, že společnost se násilí nepodrobí a bude vždy ochraňovat jeho oběti a jejich důstojnost;

24.    zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se orgány EU a členské státy zaměřily na řádné provádění tohoto programu, bez čehož nelze dosáhnout kýžených výsledků, a v této souvislosti bere s uspokojením na vědomí záměr Komise předkládat Parlamentu a Radě aktualizované a pravidelné informace o plnění tohoto programu;

25.    podporuje výzvu Komise k užší spolupráci mezi agenturami; vítá opatření, která navrhla Komise v zájmu zlepšení výměny informací a posílení operativní spolupráce mezi členskými státy a agenturami EU;

26.    vítá oznámení Komise o posouzení potřebnosti a možné přidané hodnoty evropského indexového systému policejních záznamů (EPRIS) pro usnadnění přeshraničního přístupu k informacím z vnitrostátních policejních záznamů a plně podporuje zahájení pilotního projektu, jak je plánován skupinou členských států, na zřízení systému umožňujícího automatické přeshraniční vyhledávání ve vnitrostátních záznamech způsobem nalezení či nenalezení shody; zdůrazňuje význam přeshraničního přístupu k informacím, zejména v příhraničních oblastech;

27.    vyjadřuje své uspokojení nad závazkem Komise zajistit, aby vnitřní a vnější rozměry bezpečnostní politiky působily v tandemu; zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit jejich vzájemné vazby a synergii; vyzývá k větší soudržnosti vnějších a vnitřních nástrojů, zejména při řešení horizontálních otázek, jako je boj proti terorismu, terorismus, organizovaná trestná činnost, zahraniční bojovníci, kybernetická obrana, pašování lidí a obchodování s nimi a migrace; vyzývá ke zvýšení synergií mezi politikami EU a spoluprací se třetími zeměmi (Evropská služba pro vnější činnost) a aktéry v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (Europol, FRONTEX, Evropská policejní akademie (CEPOL)) v zájmu řešení komplexní vnitřní i vnější povahy stávajících hrozeb, kterým čelíme;

28.    vítá rozhodnutí Rady ze dne 18. května 2015 obsahující výzvu, podle níž má vysoká představitelka po konzultacích se členskými státy EU předložit do konce roku 2015 společný rámec s proveditelnými návrhy pro řešení hybridních hrozeb a na podporu odolnosti EU a jejích členských států a partnerů; vyzývá Radu k rozvoji užších synergií mezi vnitřním a vnějším rozměrem bezpečnosti EU; vyzývá všechny relevantní subjekty a agentury EU, členské státy a další mezinárodní organizace, zejména NATO, k těsnější spolupráci v zájmu rozvoje vyšší situační informovanosti a mechanismů včasného varování v reakci na hrozby hybridní války v oblastech jako je mj. kybernetická obrana, strategické komunikace, bezpečnost hranic a energetická bezpečnost;

29.    souhlasí s Komisí ohledně významu podpůrných opatření, která se týkají odborné přípravy, výzkumu a inovací, a přínosu Evropské policejní akademie v této oblasti; je přesvědčen o tom, že odborná příprava a výměnné programy pro příslušníky orgánů vymáhajících právo mají zásadní význam pro další rozvoj účinné spolupráce mezi jednotlivými vnitrostátními donucovacími orgány a mezi nimi a Europolem; domnívá se, že je nezbytné navýšit investice v oblasti výzkumu a inovací, které se týkají bezpečnosti;

30.    zdůrazňuje, že rychle se měnící bezpečnostní situace vyžaduje flexibilní a adaptivní přístup a pravidelný přezkum prioritních opatření stanovených v programu, a žádá Evropskou radu, aby pravidelně posoudila hrozby, kterým EU čelí;

31.    s politováním konstatuje, že v programu není dostatek konkrétních opatření, která by posilovala bezpečnostní rámec v oblasti spravedlnosti; opakovaně poukazuje na svou výzvu k dalšímu rozvoji justiční spolupráce v trestních věcech, včetně zlepšení využívání nástrojů vzájemné právní pomoci;

32.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.