Procedure : 2015/2697(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0679/2015

Indgivne tekster :

B8-0679/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 80k
6.7.2015
PE559.048v01-00
 
B8-0679/2015

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0566/2015 og B8-0567/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP))


Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen
Helga Stevens for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP))  
B8‑0679/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 2, 3, 4, 6, 7 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 4, 16, 20, 67, 68, 70-73, 75 og 82-88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 6, 7, 8, artikel 10, stk. 1, artikel 11, 12, 21, 47-50, 52 og 53,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. april 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed (COM(2015)0185),

–       der henviser til Europols rapport om terrorsituationen og terrortendenser i EU (TE-SAT) 2014,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution af 24. september 2014 om trusler mod international fred og sikkerhed som følge af terroraktioner (resolution 2178 (2014)),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af Rådets afgørelse 2007/125/RIA(1),

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed(2),

–       der henviser til sin beslutning af 11. februar 2015 om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme(3),

–       der henviser til drøftelserne i plenarforsamlingen den 28. april 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed,

–       der henviser til forespørgsler til Rådet og Kommissionen om den europæiske dagsorden om sikkerhed (O-000064/2015 – B8‑0566/2015 and O-000065/2015 – B8‑0567/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at truslerne mod Unionens indre sikkerhed er blevet mere komplekse, hybride, internationale, hurtigt skiftende og vanskelige at forudsige, at de overstiger de enkelte medlemsstaters kapacitet, og at de følgelig mere end nogensinde kræver en sammenhængende, omfattende og koordineret reaktion fra EU's side;

B.     der henviser til, at beskyttelsen af de europæiske borgeres sikkerhed og frihed er et fælles ansvar for Unionen og medlemsstaterne, og at det derfor er nødvendigt, at alle medlemsstater, EU-institutioner og -agenturer og retshåndhævende myndigheder yder en koordineret og afstemt indsats, som er rettet mod fælles mål og prioriteter og følger fælles principper;

C.     der henviser til, at den nationale sikkerhed ifølge artikel 4 TEU forbliver den enkelte medlemsstats eneansvar;

D.     der henviser til, at sikkerhed er en grundlæggende rettighed, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og til, at denne grundlæggende rettighed er særligt truet;

E.     der henviser til, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod at støtte og beskytte alle ofre for kriminalitet i EU som en væsentlig del af sikkerhedsdagsordenen;

F.     der henviser til, at sammenhængen mellem de interne og eksterne aspekter af sikkerhed er af allerstørste vigtighed;

1.      glæder sig over den europæiske dagsorden om sikkerhed for perioden 2015-2020, som Kommissionen har foreslået, og de prioriteringer, der er opstillet heri;

2.      mener i lyset af de udfordringer, som EU i øjeblikket står over for, at fire øjeblikkelige prioriteter kræver en koordineret indsats på nationalt, EU- og globalt plan og fuld opmærksomhed i den europæiske dagsorden om sikkerhed for perioden 2015-2020, nemlig terrorisme, radikalisering, it-kriminalitet og organiseret kriminalitet, da de udgør de mest alvorlige trusler mod EU-borgeres sikkerhed;

3.      gentager med størst muligt eftertryk, at sikkerhedsforanstaltninger altid skal være i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og retsstaten, og påskønner derfor Kommissionen tilsagn om, at den vil vedblive med at bygge den europæiske sikkerhedsdagsorden på principperne respekt for grundlæggende rettigheder, gennemsigtighed og demokratisk kontrol;

Terrorbekæmpelse

4.      udtrykker sin støtte til de foranstaltninger, der foreslås i dagsordenen til at bekæmpe terrorisme og forebygge radikalisering; påskønner Kommissionens første næstformands, Frans Timmermans', udtalelse i Parlamentet om, at Kommissionen vil tilpasse de disponible finansielle midler til dagsordenens prioriteringer; understreger i denne forbindelse vigtigheden af at sikre, at de relevante EU-agenturer er udstyret med tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til at varetage deres eksisterende og nye opgaver, der følger af dagsordenen; agter nøje at undersøge og vurdere Fonden for Intern Sikkerheds fremtidige behov på EU- og nationalt plan;

5.      fremhæver, at bekæmpelse af de trusler, som udenlandske krigere og terrorisme udgør i almindelighed, kræver en indsats på flere niveauer, der sætter bredt ind over for på de underliggende faktorer såsom radikalisering ved at udvikle social samhørighed og integrering og lette social reintegration og fremme politisk og religiøs tolerance, ved at analysere og modvirke opfordringer på internettet til at udføre terrorhandlinger, ved at forhindre udrejse med henblik på tilslutning til terrororganisationer, ved at forebygge og dæmme op for rekruttering til og deltagelse i væbnede konflikter, ved at afbryde økonomisk støtte til terrororganisationer og til enkeltpersoner, der ønsker at tilslutte sig disse, ved i givet fald at sikre målrettet retsforfølgelse og ved at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige redskaber til at udføre deres opgaver med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder;

6.      minder på baggrund af de seneste terrorangreb i Bruxelles, Paris, København og Saint-Quentin-Fallavier om det presserende behov for, at EU foretager en mere grundig vurdering af truslen mod EU's sikkerhed og fokuserer på øjeblikkelige prioriterede områder i bekæmpelsen af terrorisme: styrkelse af sikkerheden ved EU's grænser, styrkelse af kapaciteterne til indberetning af internetindhold, bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben og intensivering af informationsdeling og operationelt samarbejde mellem nationale retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenester;

7.      påskønner Kommissionens indtrængende opfordring om at færdiggøre arbejdet med udformningen af et EU-passagerlistesystem (PNR-system); minder i denne forbindelse om, at Parlamentet har forpligtet sig til at arbejde på at få færdiggjort EU's PNR-direktiv inden årets udgang; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og relevante EU-organer til aktivt at bidrage til en succesfuld vedtagelse af denne sag for at kunne give EU et effektivt redskab til bekæmpelse af terrorisme og alvorlig kriminalitet;

8.      minder om, at sporing og afbrydelse af finansstrømme har central betydning for bekæmpelse af terrornetværk og organiserede kriminelle grupper, herunder finansstrømme, der ikke anvender SWIFT; påskønner indsatsen for at sikre en rimelig og afbalanceret deltagelse i og gentager sin opbakning til det USA-ledede system til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP);

9.      beklager fraværet i den europæiske agenda om sikkerhed af mere konkrete foranstaltninger til en mere effektiv håndtering af radikalisering i Europa; opfordrer navnlig EU til at øge sin indsats for at bremse radikalisering over internettet og brugen af internetsider eller sociale medier til at sprede radikale ideologier i Europa;   understreger på baggrund af den grusomme og barbariske halshugning af en fransk statsborger den alarmerende trussel, som radikalisering udgør i Europa; påskønner oprettelsen af en enhed i Europol til internetindberetning, der skal bistå medlemsstaterne med at identificere og fjerne voldeligt ekstremistisk indhold på internettet i samarbejde med sektoren, og opfordrer Kommissionen til at afsætte de supplerende ressourcer, der er nødvendige for dens funktion;

10.    fremhæver det presserende behov for at intensivere forebyggelsen af radikalisering og til at udarbejde afradikaliseringsprogrammer ved at styrke og indgå i dialog med fællesskaber og civilsamfund på nationalt og lokalt niveau med henblik på at standse udbredelsen af ekstremistiske ideologier; opfordrer Kommissionen til at styrke netværket til bevidstgørelse om radikalisering (Radicalisation Awareness Network (RAN)), som samler alle de aktører, der er involveret i at udvikle antiradikaliseringskampagner og oprette afradikaliseringsstrukturer og -processer for hjemvendte udenlandske krigere, og til direkte at udfordre ekstremistiske ideologier ved at tilbyde positive alternativer;

11.    opfordrer Kommissionen til at foreslå en definition af "udenlandske krigere" som betegnelse for personer, der rejser til et konfliktområde for at tilslutte sig en terrororganisation, på grundlag af den definition, der er foreslået i FN's Sikkerhedsråds resolution 2178 (2014), for at give de retlige myndigheder mulighed for at retsforfølge og straffe denne lovovertrædelse, hvor det er relevant, og således at den kan blive defineret som en alvorlig kriminel handling i EU;

12.    beklager, at Kommissionen ikke har forelagt konkrete forslag, f.eks. i form af målrettede forskningsprogrammer, til identifikation og analyse af de strategier, der anvendes af dem, der rekrutterer "udenlandske krigere", og som anvender ekstremt sofistikerede teknologiske redskaber, kommunikationsstrategier og velartikuleret propaganda til at tiltrække unge, der er oprørske og sårbare, tilskynde dem til at slutte sig til terrororganisationer og begå kriminelle handlinger eller drive dem ud i radikalisering;

13.    støtter fuldt ud Kommissionens prioritet med hensyn til at hjælpe medlemsstaterne med yderligere at forbedre den gensidige tillid, fuldt ud udnytte de eksisterende redskaber til informationsudveksling og fremme det grænseoverskridende operationelle samarbejde mellem de kompetente myndigheder; understreger betydningen af et sådant grænseoverskridende operationelt samarbejde, især i grænseregioner;

14.    påskønner Kommissionens fokus på grænsekontrol som et væsentligt aspekt i forbindelse med forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme; understreger, at EU's grænsesikkerhed bør styrkes gennem systematisk kontrol i forhold til eksisterende databaser som Schengeninformationssystemet (SIS), og glæder sig over, at Kommissionen vil forelæggelse sit ændrede forslag om intelligente grænser i begyndelsen i 2016;

It-kriminalitet og it-relateret kriminalitet

15.    understreger, at it-kriminalitet og it-relateret kriminalitet er en alvorlig trussel mod EU-borgere og derfor kræver en ny tilgang til retshåndhævelse i den digitale tidsalder; understreger, at sikkerhed for borgerne bør sikres i samme omfang online som offline; understreger, at udviklingen af nye teknologier øger konsekvenserne af kriminalitet i henseende til omfang og hastighed, og opfordrer derfor Kommissionen til at give de retshåndhævende myndigheder den fornødne retlige og tekniske kapacitet til effektivt at kunne sætte ind over for disse forbrydelser under fuld hensyntagen til grundlæggende rettigheder; er for en styrkelse af budgettet for og personalet i Det Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet (EC3) samt udvikling af nye og effektive instrumenter til bekæmpelse af it-kriminalitet;

 

16.    påskønner det arbejde, EC3 gør for at bekæmpe alvorlig grænseoverskridende it-kriminalitet og it-relateret kriminalitet; understreger EC3's centrale opgave med at støtte medlemsstaterne, navnlig i bekæmpelsen af seksuel udnyttelse af børn; minder om Kommissionens tilsagn om at forsyne EC3 med de nødvendige eksperter og det nødvendige budget til udvikling af områder af det europæiske samarbejde, som der ikke er taget fat på siden dets oprettelse i 2013;

17.    opfordrer Kommissionen til at iværksætte en målrettet bevidstgørelses- og parathedskampagne om risici i forbindelse med alvorlig it-kriminalitet for at forbedre modstandsdygtigheden over for it-angreb;

18.    opfordrer Kommissionen til at gennemføre en fuldstændig vurdering af eksisterende foranstaltninger til bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn over internettet, til at vurdere, om der er behov for yderligere lovgivningsmæssige redskaber, og til at undersøge, om Europol har tilstrækkelig ekspertise, tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt personale til at kunne håndtere denne forfærdelige form for kriminalitet;

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet

19.    understreger forbindelsen mellem organiseret kriminalitet og grov kriminalitet, f.eks. inden for menneskehandel, herunder tvangsprostitution, organhandel, seksuel udnyttelse af børn og slavearbejde; minder om den ekstreme vold og brutalitet, som kriminelle benytter over for særligt sårbare grupper som kvinder, børn og migranter; glæder sig over de eksisterende rammer og er enig i, at der er behov for en strategi for tiden efter 2016, der inddrager Europol og Eurojust med deres specifikke viden på dette område;

20.    erkender, at kampen mod organiseret kriminalitet kræver en kraftfuld europæisk indsats, og støtter derfor Kommissionens beslutsomhed i håndteringen af dette problem; opfordrer især Kommissionen til at intensivere samarbejdet med tredjelande om bekæmpelse af menneskehandel og navnlig smugling af migranter for at undgå nye tragedier i Middelhavet;

21.    understreger betydningen af fælles efterforskningshold (JIT) til efterforskning af særlige sager af grænseoverskridende art og opfordrer medlemsstaterne til at udnytte dette succesfulde redskab mere regelmæssigt og til at se på, hvordan det kan udnyttes mere effektivt, navnlig i grænseregioner, med henblik på håndtering af problemer som narkotikahandel, tvangsprostitution og menneskehandel samt kriminelle motorcykelbander;

22.    beklager, at instrumenter såsom indefrysning og beslaglæggelse af kriminelle aktiver endnu ikke anvendes systematisk i alle relevante grænseoverskridende sager, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til en øget indsats dette område;

23.    mener, at en europæisk dagsorden om sikkerhed, bortset fra EU-instrumenter til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme, bør omfatte mekanismer til beskyttelse af ofre for alvorlige forbrydelser af denne art for at forebygge yderligere viktimisering; bemærker, at beskyttelse af ofre bør betragtes som et vigtigt redskab til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme, idet det sender et klart signal til lovovertrædere om, at samfundet ikke vil give efter for vold og til enhver tid vil beskytte ofre og deres værdighed;

24.    understreger nødvendigheden af, at EU-institutionerne og medlemsstaterne fokuserer på, at dagsordenen bliver gennemført korrekt, så den kan give effektive resultater, og bemærker med tilfredshed i denne henseende, at Kommissionen agter at forelægge Parlamentet og Rådet ajourførte og regelmæssige oplysninger om gennemførelse af dagsordenen;

25.    støtter Kommissionens opfordring til et mere fælles samarbejde mellem agenturerne indbyrdes; påskønner de foranstaltninger, Kommissionen foreslår til forbedring af informationsudvekslingen og udbygning af det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og med EU-agenturerne;

26.    påskønner Kommissionens bebudede vurdering af nødvendigheden af og den potentielle merværdi ved et europæisk strafferegisterindekssystem (EPRIS), der skal lette grænseoverskridende adgang til oplysninger i de nationale strafferegistre, og støtter fuldt ud lanceringen af et pilotprojekt, der er planlagt af en gruppe medlemsstater med henblik på at oprette mekanismer for automatiserede grænseoverskridende søgninger i nationale indekser på "hit/intet hit"-basis; understreger betydningen af grænseoverskridende oplysninger, især i grænseregioner;

27.    understreger sin tilfredshed med Kommissionens tilsagn om at sikre, at de indre og ydre dimensioner af sikkerhedspolitikken samarbejder; understreger nødvendigheden af, at forbindelserne og synergierne mellem disse to dimensioner styrkes yderligere; opfordrer til øget samarbejde mellem eksterne og interne instrumenter, navnlig som svar på horisontale problemer som terrorismebekæmpelse, terrorisme, organiseret kriminalitet, udenlandske krigere, cyberforsvar, smugling og menneskehandel samt migration; opfordrer til yderligere synergier mellem EU's politikker og samarbejde i forhold til tredjelande (EU-Udenrigstjenesten) og friheds-, sikkerheds- og retfærdighedsaktører (Europol, Frontex, Det Europæiske Politiakademi (Cepol)) med henblik på at sætte ind over for den interne og eksterne kompleksitet i de aktuelle trusler;

28.    påskønner Rådets beslutning af 18. maj 2015 om at ville opfordre " den højtstående repræsentant til, i tæt samarbejde med Kommissionens tjenestegrene og Det Europæiske Forsvarsagentur og i samråd med EU's medlemsstater, senest i slutningen af 2015 at forelægge en fælles ramme med praktisk omsættelige forslag, der kan bidrage til at imødegå hybride trusler og fremme EU's og dets medlemsstaters samt partnernes modstandsdygtighed"; opfordrer Rådet til at udvikle tættere synergier mellem interne og eksterne dimensioner af EU's sikkerhed; opfodrer til et tættere samarbejde mellem alle relevante EU-organer og -agenturer, medlemsstaterne og andre internationale organisationer, navnlig NATO, med henblik på at udvikle større situationsbevidsthed og tidlige varslingsmekanismer for at kunne sætte ind over for hybride krigsførelsestrusler på områder som bl.a. cyberforsvar, strategisk kommunikation, grænsesikkerhed og energisikkerhed;

29.    er enig med Kommissionen om vigtigheden af at støtte foranstaltninger vedrørende uddannelse, forskning og innovation og Det Europæiske Politiakademis (Cepols) vigtige arbejde på dette område; mener, at uddannelses- og udvekslingsprogrammer for retshåndhævelsespersonale er af væsentlig betydning for yderligere fremme af et effektivt samarbejde mellem nationale retshåndhævelsesmyndigheder og mellem disse myndigheder og Europol; mener, at det er nødvendigt mede flere investeringer i forskning og innovation vedrørende sikkerhed;

30.    påpeger, at den hurtigt skiftende sikkerhedssituation kræver en fleksibel og tilpasningsdygtig tilgang og regelmæssig gennemgang af de prioriterede foranstaltninger, der er opstillet i dagsordenen, og anmoder Det Europæiske Råd om regelmæssigt at gennemføre en vurdering af trusler mod EU;

31.    bemærker med beklagelse, af dagsordenen ikke indeholder tilstrækkeligt mange konkrete forslag til styrkelse af den retlige dimension af sikkerhedsrammen; gentager sin opfordring til yderligere udvikling af det retlige samarbejde i straffesager, bl.a. gennem bedre udnyttelse af instrumenter til gensidig retshjælp;

32.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 150 af 20.5.2014, s. 93.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0102.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0032.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik