Menetlus : 2015/2697(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0679/2015

Esitatud tekstid :

B8-0679/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 81k
6.7.2015
PE559.048v01-00
 
B8-0679/2015

suuliselt vastatavate küsimuste B8‑0566/2015 ja B8‑0567/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta (2015/2697(RSP))


Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel
Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta (2015/2697(RSP))  
B8‑0679/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 4, 6, 7 ja 21 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4, 16, 20, 67, 68, 70–73, 75 ja 82–88,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 6, 7 ja 8, artikli 10 lõiget 1 ning artikleid 11, 12, 21, 47–50, 52 ja 53,

–       võttes arvesse komisjoni 28. aprilli 2015. aasta teatist Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta (COM(2015)0185),

–       võttes arvesse Europoli 2014. aasta aruannet terrorismi olukorra ja suundumuste kohta ELis (TE–SAT-aruanne),

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembri 2014. aasta resolutsiooni 2178 (2014) terrorirünnakutest rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule tulenevate ohtude kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 513/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2007/125/JHA(1),

–       võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta resolutsiooni ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamise kohta(2),

–       võttes arvesse oma 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooni terrorismivastaste meetmete kohta(3),

–       võttes arvesse oma 28. aprilli 2015. aasta täiskogu arutelu Euroopa julgeoleku tegevuskava teemal,

–       võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta (O-000064/2015 – B8‑0566/2015 ja O-000065/2015 – B8‑0567/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ohud liidu sisejulgeolekule on üha keerulisemad, hübriidsemad, rahvusvahelisemad, kiiremini arenevad ja muutlikumad ning seega mis tahes üksikule liikmesriigile üle jõu käivad, mistõttu nõuavad need rohkem kui kunagi varem sidusat, laiaulatuslikku ja koordineeritud ELi-poolset reageeringut;

B.     arvestades, et liidu kodanike julgeoleku ja vabaduse tagamise eest vastutavad liit ja liikmesriigid ühiselt ning see nõuab kõikide liikmesriikide, ELi institutsioonide, ametite ja õiguskaitseasutuste koordineeritud ja ühtlustatud jõupingutusi, mis on suunatud ühiste eesmärkide ja prioriteetide elluviimisele ja ühiste põhimõtete järgimisele;

C.     arvestades, et riigi julgeolek jääb iga liikmesriigi ainuvastutusse, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 4;

D.     arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt on julgeolek põhiõigus, ning arvestades, et see põhiõigus on eriti ohus;

E.     arvestades, et julgeoleku tegevuskava olulise osana tuleks erilist tähelepanu pöörata kõikide kuriteoohvrite toetamisele ja kaitsmisele kogu ELis;

F.     arvestades, et sidususe tagamine julgeoleku sise- ja välisaspektide vahel on ülioluline;

1.      tunneb heameelt komisjoni poolt aastateks 2015–2020 vastu võetud Euroopa julgeoleku tegevuskava ja selles seatud prioriteetide üle;

2.      on seisukohal, et praegu ELi ees seisvaid väljakutseid arvesse võttes nõuavad koordineeritud meetmete võtmist riigi, ELi ja ülemaailmsel tasandil ning täielikku tähelepanu Euroopa julgeoleku tegevuskavas aastateks 2015–2020 neli kiireloomulist prioriteeti, täpsemalt terrorism, radikaliseerumine, küberkuritegevus ja organiseeritud kuritegevus, kuna need kujutavad endast kõige tõsisemat ohtu liidu kodanike julgeolekule;

3.      kordab kindlalt, et julgeolekumeetmed peavad alati olema täielikult kooskõlas põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtetega, ning seetõttu väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle jätkuvalt tagada, et Euroopa julgeoleku tegevuskava tugineb põhiõiguste austamise, läbipaistvuse ja demokraatliku järelevalve põhimõtetele;

Terrorismivastane võitlus

4.      väljendab toetust tegevuskavas esitatud meetmetele, mille eesmärk on võidelda terrorismi vastu ja hoida ära radikaliseerumist; väljendab heameelt avalduse üle, mille komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans tegi Euroopa Parlamendis ning mille kohaselt viib komisjon olemasolevad rahalised vahendid tegevuskava prioriteetidega vastavusse; rõhutab sellega seoses, kui oluline on tagada, et asjaomastel ELi ametitel oleks piisavalt inimressursse ja rahalisi vahendeid seniste ja täiendavate ülesannete täitmiseks tegevuskava raames; kavatseb tähelepanelikult kontrollida ja hinnata Sisejulgeolekufondi tulevast vajadust ELi ja liikmesriikide tasandil;

5.      rõhutab, et välisvõitlejatest ja terrorismist üldisemalt tuleneva ohu vastu võitlemiseks on vaja mitmetasandilist lähenemisviisi, mille raames käsitletakse põhjalikult algpõhjusi, nagu radikaliseerumine, arendatakse sotsiaalset sidusust ja kaasatust ning hõlbustatakse taasintegreerumist poliitilise ja usulise sallivuse edendamise abil, analüüsitakse ja vastustatakse võrgupõhist kihutustööd, millega õhutatakse toime panema terroriakte, ennetatakse riigist lahkumist terroriorganisatsioonidega ühinemise eesmärgil, hoitakse ära ja takistatakse värbamist ja relvakonfliktides osalemist, takistatakse terroriorganisatsioonide ja nendega ühineda soovivate isikute rahalist toetamist, tagatakse vajaduse korral range kohtulikule vastutusele võtmine ning antakse õiguskaitseasutustele vajalikud vahendid, et nad saaksid oma ülesandeid täita põhiõigusi täielikult järgides;

6.      tuletab seoses Brüsselis, Pariisis, Kopenhaagenis ja Saint-Quentin-Fallavierʼs hiljuti toimunud terrorirünnakutega meelde, et EL peab tingimata paremini hindama ohtu ELi julgeolekule ja keskenduma kiireloomulistele prioriteetsetele valdkondadele terrorismivastases võitluses: ELi piiride julgeoleku tugevdamine, internetisisu käsitlevate märguannete kontrollimise suutlikkuse suurendamine, ebaseadusliku tulirelvakaubanduse vastu võitlemine ning teabe jagamise ja operatiivkoostöö tõhustamine riikide õiguskaitseasutuste ja luureteenistuste vahel;

7.      väljendab heameelt komisjoni tungiva nõudmise üle viia lõpule töö ELi broneeringuinfo süsteemi loomise valdkonnas; tuletab sellega seoses meelde, et parlament kohustus tegema tööd selle nimel, et ELi broneeringuinfo direktiiv võetaks vastu selle aasta lõpuks; kutsub komisjoni, liikmesriike ja asjaomaseid ELi organeid üles aitama aktiivselt kaasa selle ettepaneku edukale vastuvõtmisele, et EL saaks tulemusliku ja tõhusa vahendi terrorismi ja raskete kuritegude vastu võitlemiseks;

8.      tuletab meelde, kuivõrd oluline on terrorivõrgustike ja organiseeritud kuritegelike rühmituste vastases võitluses rahavoogude, sealhulgas SWIFTi-väliste rahavoogude jälgimine ja katkestamine; väljendab heameelt pingutuste üle, et tagada õiglane ja tasakaalustatud osalemine USA juhitavas terrorismi rahastamise jälgimise programmis (TFTP), ning kinnitab oma toetust sellele programmile;

9.      väljendab kahetsust, et Euroopa julgeoleku tegevuskavas puuduvad konkreetsemad meetmed tulemuslikumaks võitluseks radikaliseerumisega Euroopas; kutsub eelkõige ELi üles suurendama oma jõupingutusi, et võidelda radikaliseerumisega internetis ja veebisaitide või sotsiaalmeedia kasutamisega radikaalsete ideoloogiate levitamiseks Euroopas; rõhutab murettekitavat ohtu, mida radikaliseerumine endast Euroopas kujutab, pidades silmas julma ja barbaarset akti, mille käigus Prantsusmaa kodanikul raiuti pea maha; väljendab heameelt seoses internetisisu käsitlevate märguannete kontrollimise üksuse loomisega Europolis, et aidata liikmesriikidel koostöös asjaomase sektoriga tuvastada ja kõrvaldada internetist vägivaldne ja äärmuslik sisu, ja palub komisjonil eraldada üksuse toimimiseks vajalikud täiendavad vahendid;

10.    rõhutab, et hädavajalik on tõhustada radikaliseerumise ennetamist ning edendada deradikaliseerimise programme, võimestades kogukondi ja kodanikuühiskonda ning kaasates neid riigi ja kohalikul tasandil, et teha lõpp äärmuslike ideoloogiate levikule; kutsub komisjoni üles tugevdama radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustikku, mis ühendab kõiki osapooli, kes kavandavad radikaliseerumisevastaseid kampaaniaid ning arendavad deradikaliseerimise struktuure ja protsesse tagasipöörduvate välisvõitlejate jaoks, ning esitama äärmuslikele ideoloogiatele otsese väljakutse, pakkudes positiivseid alternatiive;

11.    kutsub komisjoni üles esitama välisvõitlejate määratluse seoses nende isikutega, kes sõidavad konfliktipiirkondadesse eesmärgiga ühineda terroriorganisatsioonidega, tuginedes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2178 (2014) esitatud määratlusele, et õigusasutustel oleks vajaduse korral võimalik esitada süüdistus ja karistada selle õigusrikkumise eest ning et seda saaks käsitleda raske kuriteona kogu ELis;

12.    peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole esitanud konkreetseid ettepanekuid muu hulgas teadusuuringute sihtprogrammide kaudu, et teha kindlaks ja analüüsida strateegiaid, mida rakendavad nn välisvõitlejate värbajad, kes kasutavad väga kõrgetasemelisi tehnoloogilisi vahendeid, kommunikatsioonistrateegiaid ja hästisõnastatud propagandat, et meelitada ligi noori rahulolematuid ja haavatavaid isikuid, õhutada neid terroriorganisatsioonidega ühinema ja kuritegusid toime panema või kaasata neid radikaliseerimise protsessidesse;

13.    toetab täielikult komisjoni prioriteeti, milleks on aidata liikmesriikidel suurendada vastastikust usaldust, kasutada täielikult ära olemasolevad teabevahetuse vahendid ja edendada pädevate asutuste vahelist piiriülest operatiivkoostööd; rõhutab niisuguse piiriülese operatiivkoostöö tähtsust, eelkõige piirialadel;

14.    tunneb heameelt komisjoni keskendumise üle piirihaldusele, mis on piiriülese kuritegevuse ja terrorismi ennetamise oluline aspekt; toonitab, et julgeolekut ELi piiridel tuleks tugevdada olemasolevate andmebaaside, näiteks Schengeni infosüsteemi (SIS) süstemaatilise võrdleva kontrollimisega, ja tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle esitada e-piiride läbivaadatud ettepanek 2016. aasta alguseks;

Küberkuritegevus ja küberruumi kasutav kuritegevus

15.    toonitab, et küberkuritegevus ja küberruumi kasutav kuritegevus kujutavad endast suurt ohtu ELi kodanikele ning seepärast on vaja uut lähenemisviisi digiajastu õiguskaitsele; rõhutab, et kodanike julgeolekut tuleb tagada internetis samal määral kui tegelikus elus; tuletab meelde, et uued tehnoloogia arengusuundumused suurendavad kuritegevuse mõju selle ulatuse ja kiiruse osas ning nõuab seepärast tungivalt, et komisjon annaks õiguskaitseasutustele õigusvõime ja tehnilise võimekuse, et võidelda nende kuritegudega tulemuslikult ja põhiõigusi täiel määral austavalt; on selle poolt, et suurendada küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse (EC3) eelarvet ja personali ning töötada küberkuritegevusega võitlemiseks välja uued võimsad vahendid;

16.    tunneb heameelt EC3 tehtud töö üle võitluses raske rahvusvahelise küberkuritegevuse ja küberruumi kasutava kuritegevusega; toonitab EC3 keskset rolli liikmesriikide toetamisel eelkõige võitluses laste seksuaalse ärakasutamise vastu; tuletab meelde komisjoni tehtud avaldusi, mis puudutasid EC3 varustamist vajalike ekspertide ja eelarvega, et anda uus hoog sellistele Euroopa tasandi koostöö valdkondadele, millega ei ole tegeletud selle keskuse loomisest saadik 2013. aastal;

17.    palub komisjonil käivitada asjakohase ulatusega teadlikkuse ja valmisoleku kampaania, mis käsitleb tõsise küberkuritegevusega seotud ohte, et parandada vastupanuvõimet küberrünnakutele;

18.    palub, et komisjon viiks läbi veebis toimuva laste seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemiseks võetavate kehtivate meetmete täieliku hindamise ning hindaks, kas on vaja täiendavaid seadusandlikke vahendeid, ja uuriks, kas Europolil on piisavalt eriteadmisi, vahendeid ja personali, et võidelda selle hirmsa kuriteoga;

Võitlus organiseeritud kuritegevusega

19.    toonitab, et organiseeritud kuritegevus on tõsine probleem, eelkõige inimkaubanduse, sh sundprostitutsiooni, elundikaubanduse, laste seksuaalse ärakasutamise ja tööorjuse osas; tuletab meelde eriti kaitsetutele rühmadele, nagu naistele, lastele ja rändajatele kurjategijate poolt osaks langevat äärmuslikku jõhkrust ja vägivalda; väljendab rahulolu kehtiva raamistikuga ja nõustub vajadusega võtta vastu 2016. aasta järgne strateegia, mis kaasaks täielikult Europoli ja Eurojusti nende eriteadmiste tõttu selles valdkonnas;

20.    tunnistab, et võitluseks organiseeritud kuritegevusega on vaja jõulisi Euroopa meetmeid ning toetab seepärast komisjoni otsustavust selle probleemiga tegeleda; palub komisjonil eeskätt tugevdada koostööd kolmandate riikidega inimkaubandusega võitlemise valdkonnas ja eelkõige inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise osas, et hoida ära uued tragöödiad Vahemerel;

21.    rõhutab ühiste uurimisrühmade tähtsust konkreetsete piiriüleste juhtumite uurimisel ja kutsub liikmesriike üles seda tulemuslikku vahendit tihedamini kasutama ning uurima, kuidas seda saaks kasutada tõhusamalt, eelkõige piirialadel, et tegeleda selliste probleemidega nagu ebaseaduslik uimastikaubandus, sundprostitutsioon ja inimkaubandus ning kuritegelikud mootorrattajõugud;

22.    peab kahetsusväärseks, et selliseid vahendeid nagu kuritegeliku vara arestimine ja konfiskeerimine ei kasutata veel süstemaatiliselt kõigi asjaomaste piiriüleste juhtumite korral, ning nõuab, et liikmesriigid ja komisjon suurendaksid oma jõupingutusi selles valdkonnas;

23.    on veendunud, et lisaks ELi organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise vahenditele peaks Euroopa julgeoleku tegevuskava sisaldama ka kaitsemehhanisme nende raskete kuritegude ohvritele, et ära hoida edasist ohvristamist; märgib, et ohvrite kaitset tuleks käsitleda kui olulist vahendit võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga, kuna sellega saadetakse õigusrikkujatele selge sõnum, et ühiskond ei alistu vägivalla ees ning kaitseb alati ohvreid ja nende väärikust;

24.    toonitab, et tõhusate tulemuste saavutamiseks peavad ELi institutsioonid ja liikmesriigid keskenduma tegevuskava nõuetekohasele rakendamisele, ja võtab sellega seoses rahuloluga teadmiseks komisjoni kavatsuse esitada parlamendile ja nõukogule tegevuskava rakendamise kohta regulaarset ajakohastatud teavet;

25.    toetab komisjoni nõudmist ühtsema ametitevahelise koostöö järele; tunneb heameelt komisjoni kavandatud meetmete üle, mille eesmärk on parandada teabevahetust ning suurendada operatiivkoostööd liikmesriikide vahel ja ELi ametitega;

26.    tunneb heameelt komisjoni teatatud kavatsusest hinnata Euroopa politseiregistrite indekssüsteemi (EPRIS) vajalikkust ja potentsiaalset lisaväärtust, et lihtsustada piiriülest juurdepääsu riiklikes politseiregistrites olevatele andmetele, ning toetab täielikult liikmesriikide rühma kavandatud niisuguse katseprojekti käivitamist, mille eesmärk on luua mehhanismid piiriülesteks automatiseeritud otsinguteks riiklikes kataloogides päringutabamuse või selle puudumise põhimõttel; rõhutab, kui oluline on piiriülene juurdepääs teabele, eelkõige piirialadel;

27.    väljendab rahulolu komisjoni võetud kohustusega tagada julgeolekupoliitika sise- ja välismõõtme koostoimimisvõime; rõhutab vajadust tugevdada veelgi sise- ja välismõõtme vahelisi sidemeid ja koostoimet; nõuab tõhustatud sidusust välis- ja sisevahendite vahel, eriti reageerimisel horisontaalsetele mureküsimustele, nagu terrorismivastane võitlus, terrorism, organiseeritud kuritegevus, välisvõitlejad, küberkaitse, inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine ja inimkaubandus ning ränne; nõuab suuremat koostoimet ELi poliitikavaldkondade ja kolmandate riikidega tehtava koostöö (Euroopa välisteenistuse) ning vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonna osaliste (Europoli, Frontexi, Euroopa politseikolledži (CEPOL)) vahel, et tegeleda praegu ähvardavate ohtude keeruka sise- ja välisolemusega;

28.    tunneb heameelt nõukogu 18. mai 2015. aasta otsuse üle, milles kutsuti „kõrget esindajat üles esitama […] konsulteerides ELi liikmesriikidega 2015. aasta lõpuks ühise raamistiku koos teostatavate ettepanekutega, et aidata võidelda hübriidohtudega ning suurendada ELi ja selle liikmesriikide ning partnerite vastupanuvõimet”; palub nõukogul arendada tihedamat koostoimet ELi julgeoleku sise- ja välismõõtmete vahel; nõuab tihedamat koostööd kõigi asjaomaste ELi organite ja ametite, liikmesriikide ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide – eelkõige NATO – vahel, et arendada suuremat olukorrateadlikkust ja töötada välja varajase hoiatuse mehhanismid, võitlemaks sõjaliste hübriidohtudega muu hulgas sellistes valdkondades nagu küberkaitse, strateegiline kommunikatsioon, julgeolek piiridel ja energiajulgeolek;

29.    nõustub komisjoniga koolitamise, teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud meetmete ja CEPOLi olulise tegevuse toetamise tähtsuse osas nimetatud valdkonnas; on seisukohal, et õiguskaitsetöötajate koolitus- ja vahetusprogrammid on märkimisväärse tähtsusega tulemusliku koostöö edasiseks tugevdamiseks riiklike õiguskaitseasutuste vahel ning nimetatud asutuste ja Europoli vahel; on veendunud, et tuleb suurendada investeeringuid julgeolekuga seotud teadustegevusse ja innovatsiooni;

30.    juhib tähelepanu asjaolule, et kiiresti muutuv julgeolekuolukord nõuab paindlikku ja kohanduvat lähenemisviisi ning tegevuskavas kehtestatud prioriteetsete meetmete regulaarset läbivaatamist, ja palub, et Euroopa Ülemkogu hindaks regulaarselt ELi ähvardavaid ohtusid;

31.    märgib kahetsusega, et tegevuskavas ei ole ette nähtud piisavalt konkreetseid meetmeid julgeolekuraamistiku õigusmõõtme tugevdamiseks; kordab uuesti oma nõuet kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö edasiarendamiseks, sh vastastikuse õigusabi vahendite parema kasutamise abil;

32.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

 

(1)

ELT L 150, 20.5.2014, lk 93.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0102.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0032.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika