Menettely : 2015/2697(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0679/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0679/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 154kWORD 80k
6.7.2015
PE559.048v01-00
 
B8-0679/2015

suullisesti vastattavien kysymysten B8‑0566/2015 ja B8‑0567/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Euroopan turvallisuusagendasta (2015/2697(RSP))


Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta
Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan turvallisuusagendasta (2015/2697(RSP))  
B8‑0679/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 4, 6, 7 ja 21 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4, 16, 20, 67, 68, 70–73, 75 ja 82–88 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan, 10 artiklan 1 kohdan sekä 11, 12, 21, 47–50, 52 ja 53 artiklan,

–       ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 annetun komission tiedonannon Euroopan turvallisuusagendasta (COM(2015)0185),

–       ottaa huomioon EU:n terrorismitilannetta ja -suuntauksia vuonna 2014 käsittelevän Europolin raportin (Terrorism Situation and Trend Report – TE-SAT),

–       ottaa huomioon 24. syysluuta 2014 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman terroritekojen aiheuttamista uhista kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle (päätöslauselma 2178 (2014)),

–       ottaa huomioon poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja neuvoston päätöksen 2007/125/YOS kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 513/2014(1),

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistamisesta(2),

–       ottaa huomioon 11. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman terrorismin vastaisista toimista(3),

–       ottaa huomioon Euroopan turvallisuusagendasta 28. huhtikuuta 2015 käydyn täysistuntokeskustelun,

–       ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset Euroopan turvallisuusagendasta (O-000064/2015 – B8‑0566/2015 sekä O-000065/2015 – B8‑0567/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että unionin sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvista uhkista on tullut yhä moniulotteisempia, monimuotoisempia, kansainvälisempiä, nopeammin kehittyviä ja muuttuvia ja että yksittäisen jäsenvaltion valmiudet eivät riitä ratkomaan niitä, minkä vuoksi tarvitaan yhä kipeämmin yhtenäisiä, kattavia, ja koordinoituja EU:n toimia;

B.     ottaa huomioon, että unionin kansalaisten turvallisuuden ja vapauden varmistaminen on unionin ja jäsenvaltioiden yhteisellä vastuulla ja edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja virastojen sekä lainvalvontaviranomaisten koordinoituja ja yhtenäisiä toimia, joilla pyritään yhteisiin tavoitteisiin ja prioriteetteihin ja joissa noudatetaan yhteisiä periaatteita;

C.     ottaa huomioon, että kansallinen turvallisuus on edelleen yksinomaan kunkin jäsenvaltion vastuulla, kuten SEU-sopimuksen 4 artiklassa todetaan;

D.     ottaa huomioon, että turvallisuus on Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mainittu perusoikeus ja että tämä perusoikeus on erityisesti uhattuna;

E.     katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kaikkien rikoksen uhrien tukemiseen ja suojelemiseen EU:ssa turvallisuusagendan tärkeänä osana;

F.     toteaa, että on ratkaisevan tärkeää varmistaa sisäisten ja ulkoisten turvallisuusnäkökohtien johdonmukaisuus;

1.      suhtautuu myönteisesti komission hyväksymään Euroopan turvallisuusagendaan vuosiksi 2015–2020 ja siinä esiteltyihin prioriteetteihin;

2.      katsoo, että kun tarkastellaan EU:n edessä olevia haasteita, havaitaan neljä välitöntä prioriteettia, jotka edellyttävät koordinoituja toimia kansallisella, EU:n ja globaalilla tasolla ja joihin on kiinnitettävä täysimääräisesti huomiota Euroopan turvallisuusagendassa vuosiksi 2015–2020, eli terrorismi, radikalisoituminen, kyberrikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus, jotka uhkaavat kaikkein vakavimmin unionin kansalaisten turvallisuutta;

3.      muistuttaa painokkaasti, että turvallisuustoimenpiteissä on aina noudatettava täysimääräisesti perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, ja panee näin ollen tyytyväisenä merkille, että komissio sitoutuu edelleen käyttämään Euroopan turvallisuusagendan perustana perusoikeuksien, avoimuuden ja demokraattisen valvonnan periaatteita;

Terrorismin torjunta

4.      antaa tukensa agendassa esitetyille toimenpiteille terrorismin torjumiseksi ja radikalisoitumisen ehkäisemiseksi; panee tyytyväisenä merkille komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin parlamentissa antaman lausunnon, että komissio järjestää käytettävissä olevat rahoitusvarat agendan prioriteettien mukaisesti; korostaa tässä yhteydessä, kuinka tärkeää on varmistaa, että asianomaisilla EU-virastoilla on riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit, jotta ne voivat suoriutua agendan mukaisista nykyisistä ja uusista tehtävistään; aikoo tarkastella tarkasti ja arvioida sisäisen turvallisuuden rahaston tulevaa tarvetta EU-tasolla ja kansallisella tasolla;

5.      korostaa, että ”vierastaistelijoiden” ja muun terrorismin aiheuttamaan uhkaan puuttuminen edellyttää monikerroksista toimintamallia, jossa käsitellään kattavasti niin taustalla olevia syitä, kuten radikalisoitumista, kuin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kehittämistä sekä sopeutumisen helpottamista edistämällä poliittista ja uskonnollista suvaitsevaisuutta, analysoidaan verkossa tapahtuvaa terroritekoihin yllyttämistä ja toteutetaan vastatoimia, estetään matkat, joiden tarkoituksena on terroristijärjestöön liittyminen, estetään aseellisiin konflikteihin rekrytointi ja osallistuminen, keskeytetään terroristijärjestöjen ja henkilöiden, jotka aikovat liittyä niihin, rahoituksen saanti sekä varmistetaan tarvittaessa päättäväinen syytteeseenpano ja annetaan lainvalvontaviranomaisille asianmukaiset välineet, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen;

6.      palauttaa mieliin viimeaikaiset terrori-iskut Brysselissä, Pariisissa, Kööpenhaminassa ja Saint-Quentin-Fallavier´ssä ja muistuttaa tämän vuoksi, että EU:n on kiireellisesti arvioitava paremmin EU:n turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa ja keskityttävä terrorismin torjunnassa välittömiin ensisijaisiin toiminta-aloihin, joita ovat: EU:n rajojen turvallisuuden vahvistaminen, internetsisällön ilmoittamisvalmiuksien parantaminen, ampuma-aseiden laittoman kaupan torjunta ja kansallisten lainvalvontaviranomaisten ja tiedustelupalvelujen välisen tietojenvaihdon ja operatiivisen yhteistyön tehostaminen;

7.      panee tyytyväisenä merkille komission kiireellisen kehotuksen saattaa päätökseen työ EU:n matkustajarekisterijärjestelmän (PNR) perustamiseksi; muistuttaa tässä yhteydessä parlamentin sitoutuneen pyrkimään siihen, että EU:n matkustajarekisteridirektiivi saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja asianomaisia EU-elimiä toimimaan aktiivisesti sen puolesta, että tämä asiakokonaisuus hyväksytään onnistuneesti, jotta EU saa vaikuttavan ja tehokkaan välineen terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaa varten;

8.      muistuttaa siitä, että terroristiverkostojen ja järjestäytyneiden rikollisryhmien torjunnassa on äärimmäisen tärkeää jäljittää ja estää rahavirrat, myös muut kuin SWIFT-rahavirrat; panee tyytyväisenä merkille pyrkimykset varmistaa oikeudenmukainen ja tasapainoinen osallistuminen Yhdysvaltojen johdolla toteutettavaan terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaan ja toteaa kannattavansa tätä ohjelmaa;

9.      pitää valitettavana, ettei agendaan sisälly konkreettisempia toimenpiteitä, joilla voitaisiin puuttua tehokkaammin radikalisoitumiseen Euroopassa; kehottaa erityisesti EU:ta tehostamaan pyrkimyksiään torjua radikalisoitumista internetissä ja internet-sivustojen tai sosiaalisen median käyttöä radikaalien ideologioiden levittämiseen Euroopassa; viittaa kammottavaan ja raakalaismaiseen tekoon, jossa Ranskan kansalaiselta katkaistiin pää, ja korostaa, että radikalisoituminen muodostaa huolestuttavan uhan Euroopassa; panee tyytyväisenä merkille internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevän yksikön (Internet Referral Unit) perustamisen Europoliin auttamaan jäsenvaltioita tunnistamaan ja poistamaan verkossa olevaa väkivaltaista ääriaineistoa yhteistyössä alan kumppaneiden kanssa ja kehottaa komissiota tarjoamaan sen toimintaan tarvittavat lisäresurssit;

10.    korostaa, että radikalisoitumisen ehkäisemistä on pikaisesti tehostettava ja että on edistettävä radikalisoitumisen vähentämisohjelmia voimaannuttamalla ja osallistamalla yhteisöjä ja kansalaisyhteiskuntaa kansallisella ja paikallisella tasolla ääri-ideologioiden leviämisen estämiseksi; kehottaa komissiota vahvistamaan radikalisoitumisen torjunnan EU-verkostoa, joka kokoaa yhteen kaikki toimijat, jotka pyrkivät kehittämään radikalisoitumista torjuvia kampanjoita ja luomaan palaaville vierastaistelijoille kohdistettuja radikalisoitumista vähentäviä rakenteita ja prosesseja, sekä asettumaan vastustamaan avoimesti ja suoraan ääri-ideologioita tarjoamalla positiivisia vaihtoehtoja;

11.    kehottaa komissiota tekemään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2178 (2014) ehdotetun määritelmän perusteella ehdotuksen ”vierastaistelijan” määritelmästä niiden henkilöiden määrittelemiseksi, jotka matkustavat konfliktialueelle liittyäkseen terroristijärjestöön, jotta oikeusviranomaisilla olisi mahdollisuus tarvittaessa asettaa henkilö syytteeseen tästä rikkomuksesta ja antaa siitä rangaistus ja jotta tämä rikkomus voidaan katsoa vakavaksi rikokseksi kaikkialla EU:ssa;

12.    pitää valitettavana, että komissio ei ole esittänyt, myöskään kohdennetuissa tutkimusohjelmissa, konkreettisia ehdotuksia ”vierastaistelijoiden” värvääjien käyttämien strategioiden määrittämiseksi ja analysoimiseksi, ja toteaa, että nämä värvääjät käyttävät erittäin kehittyneitä teknisiä välineitä, viestintästrategioita ja taitavasti muotoiltua propagandaa houkutellakseen tyytymättömiä ja heikossa asemassa olevia nuoria, yllyttääkseen heitä liittymään terroristijärjestöihin ja tekemään rikoksia tai vetääkseen heidät mukaan radikalismin piiriin;

13.    antaa täyden tukensa sille, että komission yhtenä painopisteenä on jäsenvaltioiden auttaminen keskinäisen luottamuksen lisäämisessä, olemassa olevien tiedonvaihtovälineiden käytön maksimoinnissa ja rajat ylittävän operatiivisen yhteistyön edistämisessä toimivaltaisten viranomaisten välillä; painottaa tällaisen rajatylittävän operatiivisen yhteistyön merkitystä erityisesti raja-alueilla;

14.    panee tyytyväisenä merkille, että komissio kohdistaa huomionsa rajaturvallisuuteen, joka on olennainen seikka rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa; korostaa, että EU:n rajaturvallisuutta olisi vahvistettava tarkistamalla järjestelmällisesti tietoja nykyisistä tietokannoista, kuten Schengenin tietojärjestelmästä (SIS), ja pitää myönteisenä komission lupausta esittää sen tarkistettu ehdotus älykkäistä rajoista viimeistään vuoden 2016 alussa;

Kyberrikollisuus ja tietoverkkoa hyödyntävä rikollisuus

15.    korostaa, että kyberrikollisuus ja tietoverkkoa hyödyntävä rikollisuus muodostavat merkittävän uhan EU-kansalaisille ja edellyttävät sen vuoksi uudenlaista lähestymistapaa lainvalvontaan digitaalisella aikakaudella; painottaa, että kansalaisten turvallisuus on varmistettava yhtäläisesti niin verkkoympäristössä kuin sen ulkopuolella; muistuttaa, että uusi tekninen kehitys lisää rikollisuuden vaikutusten laajuutta ja nopeutta, ja kehottaa siksi komissiota tarjoamaan lainvalvontaviranomaisille oikeudelliset ja tekniset valmiudet, joiden turvin ne voivat puuttua tehokkaasti näihin rikoksiin perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen; kannattaa Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen määrärahojen ja henkilöstön lisäämistä ja uusien, voimakkaiden välineiden kehittämistä kyberrikollisuuden torjuntaan;

16.    panee tyytyväisenä merkille Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen tekemän työn vakavan kansainvälisen kyberrikollisuuden ja tietoverkkoa hyödyntävän rikollisuuden torjunnassa; korostaa keskuksen keskeistä roolia jäsenvaltioiden tukemisessa erityisesti lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa; palauttaa mieliin komission antamat lausunnot siitä, että keskukselle annetaan tarvittavat asiantuntijat ja määrärahat, jotta annetaan vauhtia sellaisille eurooppalaisen yhteistyön aloille, joilla ei ole toteutettu toimia sen jälkeen, kun keskus perustettiin vuonna 2013;

17.    kehottaa komissiota käynnistämään sopivan laajan tiedotus- ja varautumiskampanjan, jossa käsitellään vakavaan kyberrikollisuuteen liittyviä riskejä kyberhyökkäysten sietokyvyn parantamiseksi;

18.    kehottaa komissiota arvioimaan kattavasti nykyisiä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntatoimia, esittämään arvion siitä, tarvitaanko uusia lainsäädäntövälineitä, ja tutkimaan, onko Europolilla riittävästi asiantuntemusta, resursseja ja henkilöstöä, jotta se voisi puuttua näihin kauhistuttaviin rikoksiin;

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

19.    korostaa järjestäytyneen rikollisuuden vakavuutta, etenkin kun on kyse ihmiskaupasta, pakkoprostituutiosta, elinkaupasta, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pakkotyöstä; muistuttaa, että rikolliset kohtelevat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, kuten naisia, lapsia ja muuttajia, äärimmäisen väkivaltaisesti ja raa´asti; suhtautuu myönteisesti nykyiseen kehykseen ja on yhtä mieltä siitä, että tarvitaan vuoden 2016 jälkeistä aikaa koskevaa strategiaa, johon osallistuvat täysimääräisesti myös Europol ja Eurojust tämän alan asiantuntemusta omaavina virastoina;

20.    toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta edellyttää unionilta voimakkaita toimia, ja tukee sen vuoksi komission aikomusta paneutua tähän asiaan; kehottaa komissiota erityisesti tehostamaan kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ihmiskaupan ja etenkin muuttajien salakuljetuksen ehkäisemiseksi, jotta vältetään uudet tragediat Välimerellä;

21.    korostaa, että yhteiset tutkintaryhmät ovat tärkeitä, jotta voidaan tutkia määrättyjä, luonteeltaan rajatylittäviä tapauksia, ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään tätä onnistunutta välinettä säännöllisemmin sekä miettimään, miten sitä voitaisiin käyttää erityisesti raja-alueilla tehokkaammin toimiin, joilla puututaan laittomaan huumausainekauppaan, prostituutioon ja ihmiskauppaan sekä moottoripyöräjengien toimintaan;

22.    pitää valitettavana, että rikoksella saatujen varojen jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen kaltaisia välineitä ei vielä käytetä järjestelmällisesti kaikissa soveltuvissa rajatylittävissä tapauksissa, ja vaatii jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään tähän liittyviä toimiaan;

23.    katsoo, että Euroopan turvallisuusagendaan olisi järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisten EU-välineiden lisäksi sisällytettävä suojamekanismeja näiden vakavien rikosten uhreille, jotta estetään uudelleen uhriksi joutuminen; toteaa, että uhrien suojelua olisi pidettävä tärkeänä järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan keinona, sillä se antaa rikoksentekijöille selvän viestin siitä, että yhteiskunta ei taivu väkivallan edessä ja suojelee aina uhreja ja heidän arvokkuuttaan;

24.    korostaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on tarpeen keskittyä agendan asianmukaiseen täytäntöönpanoon, jotta saataisiin aikaan vaikuttavia tuloksia, ja panee tässä mielessä tyytyväisenä merkille komission aikomuksen esittää parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ajantasaisia tietoja agendan täytäntöönpanosta;

25.    kannattaa komission vaatimaa yhtenäisempää virastojen välistä yhteistyötä; pitää myönteisinä komission ehdottamia toimenpiteitä, joilla parannetaan tiedonvaihtoa sekä lisätään operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen välillä;

26.    panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ilmoittanut arvioivansa, voitaisiinko eurooppalaisen poliisirekisteritietojärjestelmän (EPRIS) avulla helpottaa kansallisissa poliisirekistereissä olevien tietojen saatavuutta yli rajojen, onko sille tarvetta ja mikä olisi sen lisäarvo, ja antaa täyden tukensa sille, että käynnistetään jäsenvaltioiden ryhmän suunnittelema pilottihanke, jossa on tarkoitus perustaa mekanismi rajat ylittävien automaattisten hakujen tekemiseksi kansallisissa hakemistoissa ”osuma”/”ei osumaa” -periaatteella; painottaa rajatylittävän tiedonsaannin merkitystä erityisesti raja-alueilla;

27.    on tyytyväinen komission lupaukseen varmistaa turvallisuuden sisäisen ja ulkoisen ulottuvuuden yhteentoimivuus; korostaa tarvetta vahvistaa näiden kahden välisiä yhteyksiä ja synergiaa; kehottaa parantamaan ulkoisten ja sisäisten välineiden yhtenäisyyttä etenkin toimissa, jotka kohdistuvat horisontaalisiin asioihin, kuten terrorismin torjuntaan, terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, vierastaistelijoihin, kyberpuolustukseen, ihmisten salakuljetukseen ja kauppaan sekä muuttoliikkeeseen; kehottaa lisäämään synergiaa kolmansia maita (Euroopan ulkosuhdehallinto) sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toimijoita (Europol, Frontex, Euroopan poliisiakatemia) koskevien EU:n politiikkojen ja yhteistyön välillä, jotta pystytään paneutumaan nykyisten uhkien moniulotteiseen sisäiseen ja ulkoiseen luonteeseen;

28.    panee tyytyväisenä merkille 18. toukokuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen, jossa pyydetään korkeaa edustajaa EU:n jäsenvaltioita kuullen esittämään vuoden 2015 loppuun mennessä yhteisen, toteutettavissa olevia ehdotuksia sisältävän kehyksen hybridiuhkien torjumiseksi ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä kumppaneiden sietokyvyn parantamiseksi; kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n turvallisuuden sisäisen ja ulkoisen ulottuvuuden välistä synergiaa; kehottaa kaikkia asianomaisia EU-elimiä ja virastoja, jäsenvaltioita ja muita kansainvälisiä järjestöjä, erityisesti Natoa, tekemään tiiviimpää yhteistyötä, jotta parannetaan tilannetietoisuutta ja varhaisvaroitusjärjestelmiä hybridisodankäyntiin liittyvien uhkien torjumiseksi esimerkiksi kyberpuolustukseen, strategiseen viestintään, rajaturvallisuuteen ja energiaturvallisuuteen liittyvissä asioissa;

29.    on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tukea alan koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin liittyviä toimia sekä Euroopan poliisiakatemian tärkeää työtä tällä alalla; pitää erittäin tärkeinä lainvalvontaviranomaisille suunnattuja koulutus- ja vaihto-ohjelmia, sillä niiden avulla voidaan edistää entistä paremmin tehokasta kansallisten lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä sekä näiden viranomaisten ja Europolin yhteistyötä; katsoo, että turvallisuuteen liittyvään tutkimukseen ja innovointiin on investoitava entistä enemmän;

30.    huomauttaa, että nopeasti muuttuva turvallisuustilanne edellyttää joustavaa ja mukautuvaa toimintamallia ja agendassa esitettyjen ensisijaisten toimien säännöllistä uudelleentarkastelua, ja pyytää Eurooppa-neuvostoa arvioimaan säännöllisesti EU:hun kohdistuvia uhkia;

31.    pitää valitettavana, että agendassa ei esitetä riittävästi käytännön toimenpiteitä turvallisuuskehyksen oikeudellisen ulottuvuuden vahvistamiseksi; muistuttaa kehottaneensa kehittämään edelleen rikosoikeudellista yhteistyötä muun muassa hyödyntämällä keskinäistä oikeusapua koskevia välineitä entistä paremmin;

32.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 

(1)

EUVL L 150, 20.5.2014, s. 93.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0102.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0032.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö