Postupak : 2015/2697(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0679/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0679/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 167kWORD 97k
6.7.2015
PE559.048v01-00
 
B8-0679/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0566/2015 i B8‑0567/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o Europskom programu sigurnosti (2015/2697(RSP))


Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a
Helga Stevens u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o Europskom programu sigurnosti (2015/2697(RSP))  
B8‑0679/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 2., 3., 4., 6., 7. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članke 4., 16., 20., 67., 68., 70. do 73., 75. i 82. do 88. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, a posebno njezine članke 6., 7. i 8., članak 10. stavak 1. te članke 11., 12., 21., 47. do 50., 52. i 53.,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 28. travnja 2015. naslovljenu „Europski program sigurnostiˮ (COM(2015)0185),

–       uzimajući u obzir izvješće Europola o stanju i kretanjima u pogledu terorizma u EU-u za 2014.,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju koju je usvojilo Vijeće sigurnosti UN-a 24. rujna 2014. o prijetnjama terorizma međunarodnom miru i sigurnosti (Rezolucija 2178(2014)),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o obnovi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a(2),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. veljače 2015. o mjerama protiv terorizma(3),

–       uzimajući u obzir svoju plenarnu raspravu od 28. travnja 2015. o Europskom programu sigurnosti,

–       uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji o Europskom programu sigurnosti                   (O-000064/2015 – B8‑0566/2015 i O-000065/2015 – B8‑0567/2015),

–       uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su prijetnje unutarnjoj sigurnosti EU-a postale složenije, hibridne, prisutne na međunarodnoj razini, da se brzo razvijaju, da su fluidne naravi i da nadilaze sposobnosti svake pojedine države članice te da stoga više nego ikad prije iziskuju dosljedan, sveobuhvatan i usklađen odgovor;

B.     budući da je jamčenje sigurnosti i slobode europskih građana zajednička odgovornost Unije i država članica koja iziskuje koordinirane i usklađene napore svih država članica, institucija i agencija EU-a te tijela kaznenog progona, usmjerena na ostvarivanje zajedničkih ciljeva i prioriteta i vođena zajedničkim načelima;

C.     budući da nacionalna sigurnost ostaje isključiva odgovornost svake države članice kako je navedeno u članku 4. UEU-a;

D.     budući da je sigurnost temeljno pravo kako je navedeno u Povelji o temeljnim pravima Europske unije i budući da je to temeljno pravo osobito ugroženo;

E.     budući da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti pružanju potpore i zaštite svim žrtvama zločina u EU-u kao važnom dijelu programa sigurnosti;

F.     budući da je iznimno važno zajamčiti dosljednost između unutarnjih i vanjskih aspekata sigurnosti;

1.      pozdravlja Europski program sigurnosti za razdoblje 2015. – 2020. koji je donijela Komisija te prioritete koji su u njemu navedeni;

2.      smatra da s obzirom na izazove s kojima se EU trenutačno suočava četiri prioriteta zahtijevaju hitno koordinirano djelovanje na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini te potpunu pozornost u okviru Europskog programa sigurnosti za razdoblje 2015. ‒ 2020., a to su terorizam, radikalizaciju te računalni i organizirani kriminal koji predstavljaju najozbiljnije prijetnje sigurnosti građana EU-a;

3.      ponovno i na najstroži mogući način ističe da sigurnosne mjere uvijek i u potpunosti moraju biti usklađene s temeljnim pravima i vladavinom prava te stoga pozdravlja predanost Komisije u nastojanju da se Europski program sigurnost izgradi na temelju načela poštovanja temeljnih prava, transparentnosti i demokratskog nadzora;

Borba protiv terorizma

4.      podupire mjere za borbu protiv terorizma i sprečavanje radikalizacije iznesene u Programu; pozdravlja izjavu prvog potpredsjednika Komisije Fransa Timmermansa koju je dao u Europskom parlamentu o tome da će Komisija uskladiti raspoloživa financijska sredstva s prioritetima Programa; u tom pogledu još jednom ističe da je važno zajamčiti da relevantne agencije EU-a raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika i dostatnim financijskim sredstvima kako bi ispunile svoje postojeće i buduće zadaće u okviru Programa; namjerava pomno pratiti provedbu i procijeniti buduće potrebe Fonda za unutarnju sigurnost na razini EU-a i na nacionalnoj razini;

5.      ističe da rješavanje prijetnje koju predstavljaju strani borci i terorizam općenito iziskuje višedimenzionalni pristup koji uključuje sveobuhvatno rješavanje temeljnih faktora kao što su radikalizacija, razvoj socijalne kohezije i uključivosti te omogućavanje reintegracije promicanjem političke i vjerske snošljivosti, analizu poticanja na internetu na počinjenje terorističkih činova i pružanje protuteže tim poticajima, sprečavanje odlazaka u cilju pristupanja terorističkim organizacijama, sprečavanje i suzbijanje regrutiranja i sudjelovanja u oružanim sukobima, onemogućavanje financijske potpore terorističkim organizacijama i pojedincima koji im se namjeravaju pridružiti, jamčenje odlučnog kaznenog progona gdje je to prikladno te pružanje odgovarajućih instrumenata tijelima kaznenog progona za obavljanje njihovih zadaća uz potpuno poštovanje temeljnih prava;

6.      s obzirom na nedavne terorističke napade u Bruxellesu, Parizu, Kopenhagenu i Saint-Quentin-Fallavieru podsjeća da EU hitno treba bolje procijeniti prijetnje sigurnosti EU-a te se usredotočiti na glavna prioritetna područja za borbu protiv terorizma, odnosno na jačanje sigurnosti na granicama EU-a, jačanje sposobnosti u pogledu rada u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima, borbu protiv nezakonite trgovine oružjem te ulaganje većih napora u pogledu razmjene informacija i operativne suradnje između nacionalnih obavještajnih službi i službi kaznenog progona;

7.      pozdravlja hitan poziv Komisije na finalizaciju uspostave sustava EU-a za evidenciju podataka o putnicima (PNR); u tom pogledu podsjeća na to da se Parlament obvezao finalizirati Direktivu EU-a o PNR-u do kraja godine; poziva Komisiju, države članice i relevantna tijela EU-a da aktivno doprinesu uspješnom usvajanju ovog dokumenta u cilju pružanja učinkovitog sredstva za borbu protiv terorizma i teškog kriminala;

8.      podsjeća na ključnu važnost utvrđivanja i prekidanja financijskih tokova u borbi protiv terorističkih mreža i skupina organiziranog kriminala, između ostalog i financijskih tokova izvan sustava SWIFT; pozdravlja napore poduzete kako bi se zajamčilo pravedno i uravnoteženo sudjelovanje u programu za praćenje financiranja terorizma (TFTP) koji vodi SAD i ponovno ističe svoju uključenost u taj program;

9.      žali zbog nedostatka konkretnijih mjera u okviru Europskog programa sigurnosti za učinkovitiju borbu protiv radikalizacije u Europi; prije svega poziva EU na uloži dodatne napore za borbu protiv radikalizacije na internetu i korištenja internetskim stranicama ili društvenim medijima za širenje radikalnih ideologija u Europi; ističe, nakon okrutnog i barbarskog odrubljivanja glave francuskom građaninu, da radikalizacija predstavlja alarmantnu prijetnju u Europi; pozdravlja stvaranje jedinice pri Europolu za rad u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima radi pružanja potpore državama članicama u utvrđivanju i uklanjanju nasilnog ekstremističkog sadržaja na internetu u suradnji s industrijom te poziva Komisiju da pruži dodatne potrebne resurse za njezino djelovanje;

10.    naglašava da je hitno potrebno pojačati prevenciju u pogledu radikalizacije i podupirati programe deradikalizacije stupanjem u kontakt sa zajednicama i civilnim društvima na nacionalnoj i lokalnoj razini te njihovim osnaživanjem kako bi se zaustavilo širenje ekstremističkih ideologija; poziva Komisiju na jačanje Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji (RAN) u sklopu koje su obuhvaćeni svi dionici uključeni u izradu antiradikalizacijskih kampanja i uspostavu deradikalizacijskih struktura i procesa za povratak stranih boraca te poziva na izravno suprotstavljanje ekstremističkim ideologijama pružanjem pozitivnih alternativa;

11.    poziva Komisiju da na temelju definicije predložene u Rezoluciji 2178(2014) Vijeća sigurnosti UN-a predloži definiciju pojma „strani borci” kojom bi se definirali pojedinci koji odlaze na sukobljena područja u namjeri da se pridruže terorističkim organizacijama, kako bi se pravosudnim tijelima po potrebi omogućilo kazneno gonjenje i kažnjavanje tog djela te kako bi ga se diljem EU-a moglo kvalificirati kao teško kazneno djelo;

12.    žali zbog toga što Komisija nije iznijela konkretne prijedloge, između ostalog i putem ciljanih istraživačkih programa, kako bi se identificirale i analizirale strategije kojima se služe osobe koje regrutiraju „strane borce”, a koje rabe izuzetno sofisticirane tehnološke alate, komunikacijske strategije i artikuliranu propagandu kako bi privukle nezadovoljne i ranjive mlade ljude te ih potaknule da se pridruže terorističkim organizacijama i počine kaznena djela ili kako bi ih uvukle u proces radikalizacije;

13.    u potpunosti podupire prioritet Komisije da državama članicama pomogne u daljnjem razvijanju uzajamnog povjerenja, potpunom iskorištavanju postojećih sredstava za razmjenu informacija i poticanju prekogranične operativne suradnje nadležnih tijela; ističe važnost takve prekogranične operativne suradnje, posebno u pograničnim regijama;

14.    pozdravlja usredotočenost Komisije na upravljanje granicama kao ključnog aspekta u sprečavanju prekograničnog kriminala i terorizma; naglašava da bi se granična sigurnost EU-a trebala ojačati sustavnim provjerama u postojećim bazama podataka kao što je Schengenski informacijski sustav (SIS) i pozdravlja nastojanje Komisije da do početka 2016. predstavi svoj revidirani prijedlog o pametnim granicama;

Računalni kriminal i računalno potpomognut kriminal

15.    ističe da računalni kriminal i računalno potpomognut kriminal predstavlja veliku prijetnju građanima EU-a i da je u digitalno doba stoga potreban novi pristup kaznenom progonu; ističe da se u istoj mjeri mora zajamčiti sigurnost građana na internetu i izvan njega; podsjeća na to da se novim tehnološkim dostignućima povećava utjecaj kriminala u pogledu razmjera i brzine te stoga potiče Komisiju da tijelima kaznenog progona omogući pravna i tehnička sredstva za učinkovitu borbu protiv tih zločina uz puno poštovanje temeljnih prava; usuglašen je u pogledu osnaživanja Europskog centra za računalni kriminal (EC3) jačanjem njegova proračuna i zapošljavanjem dodatnog osoblja te u pogledu razvoja novih i jakih instrumenata za borbu protiv računalnog kriminala;

16.    pozdravlja rad EC3-a u borbi protiv ozbiljnog transnacionalnog računalnog kriminala i računalno potpomognutog kriminala; ističe ulogu EC3-a u pružanju potpore državama članicama, posebno u borbi protiv seksualnog iskorištavanja djece; podsjeća na izjave Komisije u vezi s osnaživanjem EC3-a zapošljavanjem potrebnih stručnjaka i povećanjem njegova proračuna u cilju aktivacije područja europske suradnje koja su zanemarena još od njegova osnutka 2013.;

17.    poziva Komisiju da pokrene prikladnu kampanju za podizanje razina osviještenosti i spremnosti o rizicima povezanima s ozbiljnim računalnim kriminalom radi poboljšanja otpornosti na računalne napade;

18.    poziva Komisiju da provede sveobuhvatnu procjenu postojećih mjera za borbu protiv seksualnog iskorištavanja djece na internetu i eventualne potrebe za dodatnim zakonodavnim sredstvima te da ispita je li Europol u dovoljnoj mjeri stručan i raspolaže li dostatnim resursima i osobljem za borbu protiv tog strašnog zločina;

Borba protiv organiziranog kriminala

19.    ističe ozbiljnost organiziranog kriminala, posebno trgovanja ljudima, uključujući prisilnu prostituciju, trgovinu organima, seksualno iskorištavanje djece i ropstvo u svrhe rada; podsjeća na ekstremni stupanj nasilja i brutalnosti koji zločinci vrše nad posebno ranjivim skupinama poput žena, djece i migranata; pozdravlja postojeći okvir i slaže se da je potrebna strategija za razdoblje nakon 2016. u koju bi u potpunosti bili uključeni Europol i Eurojust zbog svoje stručnosti u tom području;

20.    priznaje da borba protiv organiziranog kriminala iziskuje snažno europsko djelovanje i stoga pozdravlja odlučnost Komisije u pogledu rješavanja tog problema; prije svega poziva Komisiju da pojača suradnju s trećim zemljama u borbi protiv trgovanja ljudima, a posebno krijumčarenja migranata, kako bi se spriječile nove tragedije na Sredozemlju;

21.    ističe važnost zajedničkih istraživačkih timova u istragama specifičnih slučajeva prekogranične prirode te poziva države članice da se redovitije koriste tim uspješnim alatom i da istraže načine njegova učinkovitijeg korištenja, posebno u pograničnim regijama, za rješavanje pitanja kao što su trgovina drogom, prisilna prostitucija i trgovanje ljudima te zločinačke motociklističke bande;

22.    žali što se mehanizmi zamrzavanja ili oduzimanja imovine ostvarene kaznenim djelima ne primjenjuju sustavno u svim prekograničnim slučajevima te poziva na povećane napore država članica i Komisije u tom području;

23.    vjeruje da bi, osim instrumenata EU-a za borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma, Europski program sigurnosti trebao obuhvaćati i zaštitne mehanizme za žrtve tih ozbiljnih zločina radi sprečavanja daljnje viktimizacije; napominje da bi se zaštita žrtava trebala smatrati važnim instrumentom borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma, s obzirom na to da se njome šalje jasna poruka počiniteljima da društvo neće tolerirati takvo nasilje te će uvijek štititi žrtve i njihovo dostojanstvo;

24.    naglašava kako je potrebno da se institucije EU-a i države članice usredotoče na pravilnu provedbu Programa u cilju ostvarivanja učinkovitih rezultata te s tim u vezi sa zadovoljstvom prima na znanje namjeru Komisije da Parlamentu i Vijeću dostavlja ažurirane i redovne informacije o provedbi Programa;

25.    podupire poziv Komisije na udruženiju međuagencijsku suradnju; pozdravlja mjere za bolju razmjenu informacija i veću operativnu suradnju među državama članicama i s agencijama EU-a koje je predložila Komisija;

26.    pozdravlja najavljenu procjenu Komisije o nužnosti i potencijalnoj dodanoj vrijednosti europskog indeksnog sustava policijskih dosjea (EPRIS) kako bi se olakšao prekogranični pristup informacijama koje se nalaze u evidenciji nacionalne policije i potpuno podupire pokretanje pilot-projekta u planu skupine država članica radi uspostave mehanizama za automatske prekogranične pretrage u nacionalnim indeksima na temelju uspješnog i neuspješnog pronalaska podataka („hit/no hit”); ističe važnost takvog prekograničnog pristupa informacijama, posebno u pograničnim regijama;

27.    izražava zadovoljstvo u pogledu nastojanja Komisije da zajamči usklađeno djelovanje unutarnjih i vanjskih dimenzija sigurnosne politike; ističe potrebu za daljnjim jačanjem veza i sinergija među njima; poziva na veću dosljednost vanjskih i unutarnjih instrumenata, posebno u odgovoru na horizontalna pitanja kao što su borba protiv terorizma, terorizam, organizirani kriminal, strani borci, računalna obrana, krijumčarenje i trgovanje ljudima te migracija; poziva na daljnje sinergije politika EU-a i suradnju u odnosu na treće zemlje (Europska služba za vanjsko djelovanje) i sudionike u području slobode, sigurnosti i pravde (Europol, FRONTEX, Europska policijska akademija (CEPOL)) kako bi se počelo s rješavanjem kompleksne unutarnje i vanjske prirode prijetnji s kojima se trenutno suočavamo;

28.    pozdravlja Odluku Vijeća od 18. svibnja 2015. u kojoj se Visoku predstavnicu poziva da u bliskoj suradnji s državama članicama EU-a do kraja 2015. predstavi zajednički okvir s provedivim prijedlozima kojim bi se potpomogla borba protiv hibridnih prijetnji i ojačala otpornost EU-a, njegovih država članica i partnera; poziva Vijeće na razvoj užih sinergija između unutarnjih i vanjskih dimenzija sigurnosti EU-a; poziva na užu suradnju svih relevantnih tijela i agencija EU-a, država članica i ostalih međunarodnih organizacija, posebice NATO-a, kako bi se ostvarila veća osviještenost o stanju te razvili mehanizmi ranog upozoravanja u cilju borbe protiv hibridnih ratnih prijetnji u područjima kao što su, između ostaloga, računalna obrana, strateška komunikacija te energetska sigurnost i sigurnost granica;

29.    slaže se s Komisijom u pogledu važnosti podupiranja aktivnosti u vezi s osposobljavanjem, istraživanjem i inovacijama te važnosti rada CEPOL-a u tom području; smatra da su osposobljavanje i programi razmjene pripadnika tijela kaznenog progona od iznimne važnosti za daljnje jačanje učinkovite suradnje između nacionalnih tijela kaznenog progona te između njih i Europola; vjeruje da su potrebna dodatna ulaganja u istraživanje i inovacije u vezi sa sigurnosti;

30.    ističe da sigurnosno stanje koje se mijenja brzim tempom iziskuje fleksibilan i prilagodljiv pristup te redovnu reviziju prioritetnih mjera utvrđenih Programom te od Europskog vijeća traži redovnu provedbu procjene prijetnji EU-u;

31.    sa žaljenjem napominje da u okviru Programa nije predviđen dovoljan broj konkretnih mjera za jačanje pravosudne dimenzije sigurnosnog okvira; ponovno poziva na daljnji razvoj pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, između ostalog i boljom primjenom mehanizama uzajamne pravne pomoći;

32.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 150, 20.5.2014., str. 93.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0102.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0032.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti