Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0679/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0679/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos saugumo darbotvarkės

6.7.2015 - (2015/2697(RSP))

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8‑0566/2015 ir B8‑0567/2015
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu
Helga Stevens ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2697(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0679/2015
Pateikti tekstai :
B8-0679/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0679/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos saugumo darbotvarkės

(2015/2697(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 3, 6, 7 ir 21 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4, 16, 20, 67, 68, 70–73, 75, 82–88 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 6, 7, 8 straipsnius, 10 straipsnio 1 dalį, 11, 12, 21, 47–50, 52 ir 53 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos komunikatą „Europos saugumo darbotvarkė“ (COM(2015) 0185),

–         atsižvelgdamas į Europolo 2014 m. ataskaitą dėl terorizmo padėties ir tendencijų ES,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. priimtą rezoliuciją dėl teroristinių aktų keliamos grėsmės taikai ir saugumui (Rezoliucija 2178(2014)),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR[1],

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimo[2],

–       atsižvelgdamas į savo 2015 m. vasario 11 d. rezoliuciją dėl kovos su terorizmu priemonių[3],

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 28 d. plenarinio posėdžio diskusijas dėl Europos saugumo darbotvarkės,

–       atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl Europos saugumo darbotvarkės (O-000064/2015 – B8–0566/2015 ir O-000065/2015 – B8–0567/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi grėsmės Sąjungos vidaus saugumui tapo sudėtingesnės, mišraus pobūdžio, tarptautinės, sparčiai kintančios ir svyruojančios ir viršija bet kurios pavienės valstybės pajėgumus, todėl šiandien labiau nei bet kada reikia nuoseklių, visapusiškų ir koordinuotų ES atsakomųjų veiksmų;

B.     kadangi ES piliečių saugumo ir laisvės užtikrinimas yra bendra Sąjungos ir valstybių narių atsakomybė, kuriai reikia koordinuotų ir suderintų visų valstybių narių, ES institucijų ir agentūrų ir teisėsaugos institucijų pastangų, kuriomis būtų siekiama įgyvendinti bendrus tikslus ir prioritetus ir laikomasi bendrų principų;

C.     kadangi, kaip nustatyta ES sutarties 4 straipsnyje, kiekviena valstybė narė išimtinai išlieka atsakinga už savo nacionalinį saugumą;

D.     kadangi saugumas yra pagrindinė teisė, įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir kadangi šiai pagrindinei teisei kyla didelė grėsmė;

E.     kadangi reikia skirti ypatingą dėmesį paramai visoms nusikaltimų aukoms ir jų apsaugai visoje ES, kaip pagrindinei saugumo darbotvarkės daliai;

F.     kadangi itin svarbu suderinti vidaus ir išorės saugumo aspektus;

1.      palankiai vertina Komisijos priimtą 2015–2020 m. Europos saugumo strategiją ir joje įtvirtintus prioritetus;

2.      mano, kad, atsižvelgiant į problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria ES, dėl keturių neatidėliotinų prioritetų, t. y. terorizmo, radikalizacijos, elektroninio nusikalstamumo ir organizuoto nusikalstamumo, reikia imtis koordinuotų veiksmų nacionaliniu, ES ir pasauliniu lygmenimis ir jiems skirti visą dėmesį 2015–2020 m. Europos saugumo darbotvarkėje, nes tai yra didžiausios grėsmės ES piliečių saugumui;

3.      griežtai pakartoja, kad saugumo priemonės visada privalo visiškai atitikti pagrindines teises ir teisinės valstybės principus, ir todėl palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą ir toliau Europos saugumo darbotvarkę grįsti pagarbos žmogaus teisėms, skaidrumo ir demokratinės priežiūros principais;

Kova su terorizmu

4.      pritaria darbotvarkėje įtvirtintoms kovos su terorizmu ir radikalizacijos prevencijos priemonėms; palankiai vertina Parlamente Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo Franso Timmermanso padarytą pareiškimą apie tai, kad Komisija suderins turimus finansinius išteklius su darbotvarkės prioritetais; šiuo aspektu pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad atitinkamoms ES agentūroms būtų skirta pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių darbotvarkėje nustatytoms esamoms ir papildomoms užduotims atlikti; ketina atidžiai stebėti ir įvertinti būsimas Vidaus saugumo fondo reikmes ES ir nacionaliniu lygmenimis;

5.      pabrėžia, kad norint duoti atkirtį užsienio kovotojų ir, apskritai, terorizmo keliamai grėsmei reikia kovos su terorizmu strategijos, kuri būtų pagrįsta daugialypiu požiūriu, kuria būtų siekiama nuosekliai kovoti su tokiais veiksniais kaip radikalizacija, plėtoti socialinę sanglaudą ir įtrauktį, sudaryti sąlygas reintegracijai skatinant politinę ir religinę toleranciją, nagrinėti internetu vykdomą kurstymą vykdyti teroristinius išpuolius ir duoti jam atkirtį, užkirsti kelią išvykimui norint prisijungti prie teroristinių organizacijų, neleisti verbuoti dalyvauti ir neleisti dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ir šią veiklą apriboti, trukdyti teikti finansinę pagalbą teroristinėms organizacijoms ir pavieniams asmenims, kurie nori prie jų jungtis, prireikus užtikrinti griežtą baudžiamąjį persekiojimą ir teisėsaugos institucijoms suteikti tinkamas priemones, kad jos galėtų savo pareigas vykdyti visiškai gerbdamos pagrindines teises;

6.      atsižvelgdamas į neseniai Briuselyje, Paryžiuje, Kopenhagoje ir Sen Kanten Falavjė (Saint-Quentin-Fallavier) įvykdytus teroristinius išpuolius, primena, kad ES turi nedelsiant geriau įvertinti grėsmę ES saugumui ir sutelkti dėmesį į kovos su terorizmu neatidėliotinų prioritetų sritis: ES sienų saugumo stiprinimas, internetinės informacijos žymėjimo pajėgumų stiprinimas, kova su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir nacionalinių teisėsaugos institucijų ir žvalgybos tarnybų dalijimosi tarpusavyje informacija bei operatyvinio bendradarbiavimo gerinimas;

7.      palankiai vertina Komisijos raginimą kuo skubiau baigti įdiegti ES keleivio duomenų įrašo (PNR) sistemą, šiuo aspektu primena, kad pats Parlamentas įsipareigojo iki šių metų pabaigos užbaigti svarstyti ES PNR direktyvą; ragina Komisiją, valstybes nares ir atitinkamus ES organus aktyviai prisidėti prie šio akto priėmimo, kad ES turėtų veiksmingą ir efektyvią kovos su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais priemonę;

8.      primena, kad, kovojant su terorizmo tinklais ir organizuotomis nusikalstamomis grupėmis, itin svarbu sekti finansinius srautus, įskaitant ir ne SWIFT finansinius srautus; palankiai vertina pastangas, kurių imamasi siekiant užtikrinti sąžiningą ir subalansuotą dalyvavimą JAV vadovaujamoje Terorizmo finansavimo sekimo programoje (TFSP), ir pakartoja, kad jam svarbi ši programa;

9.      apgailestauja, kad Europos saugumo darbotvarkėje nenumatyta konkretesnių priemonių, kuriomis būtų galima veiksmingiau kovoti su radikalizacija Europoje; visų pirma ragina ES didinti pastangas kovojant su radikalizacija internete ir interneto svetainių ar socialinės žiniasklaidos naudojimu radikalioms ideologijoms Europoje skleisti; po žiauraus ir barbariško galvos nukirtimo Prancūzijos piliečiui pabrėžia, kad radikalizacija Europoje yra nerimą kelianti grėsmė; palankiai vertina tai, kad Europole sukurtas Internetinės informacijos žymėjimo padalinys, kuris, bendradarbiaudamas su pramonės atstovais, padės valstybėms narėms nustatyti ir pašalinti smurtinį ekstremistinį turinį internete, ir ragina Komisiją skirti jo veiklai būtinų papildomų išteklių;

10.    pabrėžia, kad reikia nedelsiant intensyviau vykdyti radikalizacijos prevenciją ir skatinti deradikalizacijos programas daugiau teisių suteikiant bendruomenėms ir pilietinei visuomenei ir bendraujant su jomis nacionaliniu bei vietos lygiu siekiant sustabdyti ekstremistinių ideologijų plitimą; ragina Komisiją sustiprinti ES informacijos apie radikalizaciją tinklą (RAN), kuriame dalyvauja visi subjektai, rengiantys kovos su radikalizacija kampanijas ir deradikalizacijos struktūras bei užsienio kovotojų grįžimo procesus, taip pat ragina tiesiogiai kovoti su ekstremistinėmis ideologijomis pasiūlant teigiamas alternatyvas;

11.    ragina Komisiją, remiantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2178(2014) pateikta apibrėžtimi, pasiūlyti užsienio kovotojų apibrėžtį, pagal kurią užsienio kovotojai būtų apibrėžti kaip asmenys, vykstantys į konflikto zoną su tikslu prisijungti prie teroristinės organizacijos; taip būtų sudarytos galimybės teisminėms institucijoms vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir prireikus taikyti bausmes už šią nusikalstamą veiką ir ši veika būtų laikoma sunkiu nusikaltimu visoje ES;

12.    apgailestauja, kad Komisija nepateikė konkrečių pasiūlymų, taip pat ir tikslinėse mokslinių tyrimų programose, kaip nustatyti ir analizuoti strategijas, taikomas užsienio kovotojų verbuotojų, kurie naudoja itin sudėtingas technologines priemones, komunikacijos strategijas ir akivaizdžią propagandą, kad pritrauktų nusivylusius ir pažeidžiamus jaunus asmenis, skatintų juos prisijungti prie teroristinių organizacijų ir vykdyti nusikaltimus arba įtraukti juos į radikalizacijos procesą;

13.    visiškai pritaria Komisijos prioritetui padėti valstybėms narėms labiau stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, visapusiškai naudotis esamomis dalijimosi informacija priemonėmis ir skatinti tarpvalstybinį kompetentingų institucijų operatyvinį bendradarbiavimą. pabrėžia, kad toks tarpvalstybinis operatyvinis bendradarbiavimas, ypač pasienio regionuose, yra labai svarbus;

14.    palankiai vertina tai, kad Komisija sutelkia dėmesį į sienų valdymą, kaip esminį tarpvalstybinio nusikalstamumo ir terorizmo prevencijos aspektą; pabrėžia, kad ES sienų saugumas turi būti stiprinamas atliekant sistemingas patikras naudojant esamas duomenų bazes, tokias kaip Šengeno informacinė sistema (SIS), ir teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą iki 2016 m. pradžios pateikti persvarstytą pasiūlymą dėl pažangiai valdomų sienų;

Elektroninis nusikalstamumas ir nusikalstamumas, kurį vykdyti padeda elektroninės priemonės

15.    pabrėžia, kad elektroninis nusikalstamumas ir nusikalstamumas, kurį vykdyti padeda elektroninės priemonės, kelia didžiulę grėsmę ES piliečiams ir todėl reikalingas naujas požiūris teisėsaugos klausimu skaitmeniniame amžiuje; pabrėžia, kad būtina užtikrinti vienodą piliečių saugumą internete ir realiame gyvenime; primena, kad dėl naujų technologijų plėtros didėja nusikalstamumo mastas ir greitis, ir todėl ragina Komisiją teisėsaugos institucijoms suteikti teisinių ir techninių priemonių, kad jos galėtų veiksmingai kovoti su šiais nusikaltimais visapusiškai paisydamos pagrindinių teisių; pritaria tam, kad būtų didinamas Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro (EC3) biudžetas ir darbuotojų skaičius ir kuriamos naujos ir griežtos kovos su elektroniniu nusikalstamumu priemonės;

16.    teigiamai vertina ECS atliekamą darbą kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais elektroniniais nusikaltimais ir nusikaltimais, kuriuos vykdyti padeda elektroninės priemonės; pabrėžia, kad ECS tenka pagrindinis vaidmuo teikiant pagalbą valstybėms narėms, visų pirma kovoje su vaikų seksualiniu išnaudojimu; primena, kad Komisija buvo skelbusi suteiksianti ECS būtinų ekspertų ir biudžetą, kad paskatintų Europos bendradarbiavimą srityse, kurioms nebuvo skirta dėmesio nuo 2013 m., kai buvo sukurtas šis centras;

17.    ragina Komisiją pradėti atitinkamą informavimo apie riziką, susijusią su sunkiais elektroniniais nusikaltimais, ir pasirengimo kampaniją, siekiant padidinti atsparumą kibernetiniams išpuoliams;

18.    ragina Komisiją atlikti išsamų esamų kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu internete priemonių vertinimą ir nustatyti, ar reikia papildomų teisėkūros procedūra priimamų aktų, taip pat ragina apsvarstyti, ar Europolas turi pakankamai ekspertų, išteklių ir darbuotojų, kad galėtų kovoti su šiuo baisiu nusikaltimu;

Kova su organizuotu nusikalstamumu

19.    pabrėžia, koks pavojingas organizuotas nusikalstamumas, visų pirma prekybos žmonėmis srityje, įskaitant prievartinę prostituciją, prekybą organais, seksualinį vaikų išnaudojimą ir darbo vergovę; primena, kad nusikaltėliai brutaliai smurtauja prieš pažeidžiamas grupes, pvz., moteris, vaikus ir migrantus, ir ypač žiauriai su jais elgiasi; palankiai vertina esamus teisės aktus ir sutinka su tuo, kad reikalinga laikotarpiui po 2016 m. skirta strategija, kurią įgyvendinant visapusiškai dalyvautų Europolas ir Eurojustas dėl savo ekspertinių žinių šioje srityje;

20.    pripažįsta, kad kovojant su organizuotu nusikalstamumu reikalingi griežti veiksmai ES lygmeniu, ir todėl palaiko Komisijos pasiryžimą spręsti šį klausimą; ragina Komisiją, kovojant su prekyba žmonėmis ir ypač neteisėtu migrantų gabenimu, visų pirma sustiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kad nebeįvyktų naujų nelaimių Viduržemio jūroje;

21.    pabrėžia, kad tiriant konkrečius tarpvalstybinio pobūdžio atvejus yra svarbios jungtinės tyrimų grupės, ir ragina valstybes nares reguliariau naudotis šia sėkminga priemone ir apsvarstyti, kaip galima būtų veiksmingiau naudoti šią priemonę, ypač pasienio regionuose, siekiant išspręsti tokias problemas kaip prekyba narkotikais, prievartinė prostitucija, prekyba žmonėmis ir nusikalstamos motociklininkų gaujos;

22.    apgailestauja dėl to, kad tokios priemonės kaip nusikalstamu būdu įgyto turto įšaldymas ir konfiskavimas netaikomos sistemingai visais atitinkamais tarpvalstybiniais atvejais, ir ragina valstybes nares ir Komisiją dėti daugiau pastangų šioje srityje;

23.    mano, kad be ES turimų kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu priemonių Europos saugumo darbotvarkėje turėtų būti įtraukti ir šių sunkių nusikaltimų aukų apsaugos mechanizmai, kad būtų užkirstas kelias tolimesnei viktimizacijai; pažymi, kad aukų apsauga turi būti laikoma svarbia kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu priemone, nes taip aiškiai parodoma nusikaltėliams, kad visuomenė nepasiduos smurtui ir visada apgins aukas ir jų orumą;

24.    pabrėžia, kad siekdamos veiksmingų rezultatų ES institucijos ir valstybės narės turi sutelkti dėmesį į tai, kad darbotvarkė būtų įgyvendinta tinkamai, ir šiuo klausimu su džiaugsmu pažymi, kad Komisija ketina Parlamentui ir Tarybai reguliariai teikti atnaujinamą informaciją apie darbotvarkės įgyvendinimą;

25.    pritaria Komisijos raginimui užtikrinti labiau suderintą įvairių agentūrų tarpusavio bendradarbiavimą; palankiai vertina Komisijos pasiūlytas priemones, kuriomis siekiama pagerinti keitimąsi informacija ir sustiprinti operatyvinį valstybių narių tarpusavio ir valstybių narių ir ES agentūrų bendradarbiavimą;

26.    palankiai vertina Europos policijos registrų rodyklės sistemos (EPRIS) būtinumo ir galimos pridėtinės vertės vertinimą, apie kurį pranešė Komisija, siekiant palengvinti tarpvalstybinę prieigą prie informacijos, saugomos nacionaliniuose policijos įrašuose, ir visapusiškai remia valstybių narių grupės planuojamą pradėti bandomąjį projektą siekiant sukurti automatinės tarpvalstybinės paieškos nacionalinėse rodyklėse mechanizmus, remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“; pabrėžia, kad tarpvalstybinė prieiga prie informacijos, ypač pasienio regionuose, yra labai svarbi;

27.    džiaugiasi, kad Komisija įsipareigojo užtikrinti, kad saugumo politikos vidaus ir išorės aspektai būtų tvirtai susieti; pabrėžia, kad būtina labiau stiprinti šių dviejų aspektų sąsajas ir sąveiką; ragina užtikrinti didesnę išorės ir vidaus priemonių darną, ypač sprendžiant horizontaliuosius klausimus, tokius kaip kova su terorizmu, terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, užsienio kovotojai, kibernetinė gynyba, neteisėtas žmonių gabenimas ir prekyba žmonėmis ir migracija; ragina užtikrinti didesnę ES įvairių sričių politikos sąveiką ir sustiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis (Europos išorės veiksmų tarnyba) ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės subjektais (Europolu, FRONTEX, Europos policijos koledžu (CEPOL)), siekiant pašalinti sudėtingas vidaus ir išorės grėsmes, kurios šiuo metu kyla;

28.    palankiai vertina 2015 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimą pakviesti vyriausiąją įgaliotinę, „glaudžiai konsultuojantis su ES valstybėmis narėmis, iki 2015 m. pabaigos pateikti bendrą sistemą su įvykdomais pasiūlymais, siekiant padėti kovoti su mišraus pobūdžio grėsmėmis ir skatinti visos ES ir jos valstybių narių, taip pat partnerių atsparumą“; ragina Tarybą užtikrinti glaudesnę ES saugumo vidaus ir išorės aspektų sąveiką; ragina visus atitinkamus ES organus ir agentūras, valstybes nares ir kitas tarptautines organizacijas, visų pirma NATO, glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas didesnis informuotumas apie padėtį ir sukurti išankstinio perspėjimo mechanizmai siekiant kovoti su hibridinio karo grėsmėmis tokiose srityse kaip kibernetinė gynyba, strateginės komunikacijos, sienų saugumas ir energetinis saugumas ir kt.;

29.    pritaria Komisijai dėl paramos priemonių, susijusių su mokymu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, svarbos ir svarbaus darbo, kurį šioje srityje atlieka CEPOL; mano, kad teisėsaugos pareigūnams rengiami mokymai ir mainų programos yra nepaprastai svarbūs siekiant toliau skatinti veiksmingą nacionalinių teisėsaugos institucijų tarpusavio ir šių institucijų ir Europolo bendradarbiavimą; mano, kad reikia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusius su saugumu;

30.    pažymi, kad dėl greitai besikeičiančios saugumo padėties reikia turėti lanksčią ir adaptyviąją strategiją ir nuolat persvarstyti darbotvarkėje nustatytus prioritetinius veiksmus, ir prašo Europos Vadovų Tarybos reguliariai atlikti grėsmių ES vertinimus;

31.    apgailestaudamas pažymi, kad darbotvarkėje numatyta nepakankamai konkrečių priemonių, kuriomis būtų galima stiprinti saugumo sistemos teisingumo aspektą; pakartoja savo raginimą toliau plėtoti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, taip pat ir geriau naudojantis savitarpio teisinės pagalbos priemonėmis;

32.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.