Procedură : 2015/2697(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0679/2015

Texte depuse :

B8-0679/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 167kWORD 105k
6.7.2015
PE559.048v01-00
 
B8-0679/2015

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-0566/2015 și B8-0567/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la Agenda europeană privind securitatea (2015/2697(RSP))


Monika Hohlmeier în numele Grupului PPE
Helga Stevens în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Agenda europeană privind securitatea (2015/2697(RSP))  
B8‑0679/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolele 2, 3, 4, 6, 7 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 4, 16, 20, 67, 68, 70-73, 75 și 82-88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 6, 7, 8, articolul 10 alineatul (1) și articolele 11, 12, 21, 47-50, 52 și 53,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 aprilie 2015 referitoare la Agenda europeană privind securitatea (COM(2015)0185),

–       având în vedere Raportul Europol privind situația și tendințele terorismului în UE (TE-SAT) pentru 2014,

–       având în vedere Rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate al ONU la 24 septembrie 2014 referitoare la amenințările la adresa păcii și securității internaționale reprezentate de actele teroriste [Rezoluția 2178 (2014)],

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 februarie 2015 referitoare la măsurile de combatere a terorismului(3),

–       având în vedere dezbaterea sa în plen din 28 aprilie 2015 referitoare la Agenda europeană privind securitatea,

–       având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei în legătură cu Agenda europeană privind securitatea (O-000064/2015 – B8-0566/2015 și O-000065/2015 – B8-0567/2015),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât amenințările la adresa securității interne a Uniunii au căpătat un caracter mai complex, hibrid, internațional, fluid, acestea evoluând rapid și depășind capacitatea de reacție a oricărui stat membru individual și întrucât, prin urmare, aceste amenințări necesită, mai mult decât oricând, un răspuns coerent, cuprinzător și coordonat din partea UE;

B.     întrucât garantarea securității și a libertății cetățenilor europeni reprezintă o responsabilitate comună a Uniunii și a statelor membre, care necesită eforturi coordonate și armonizate din partea tuturor statelor membre, a instituțiilor și agențiilor UE și a autorităților de aplicare a legii, precum și stabilirea unor obiective și priorități comune și respectarea unui set de principii comune;

C.     întrucât securitatea națională rămâne răspunderea exclusivă a fiecăruia dintre statele membre, în conformitate cu articolul 4 din TUE;

D.     întrucât securitatea reprezintă un drept fundamental, în conformitate cu dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și întrucât acest drept fundamental este în prezent grav amenințat;

E.     întrucât ar trebui să se acorde o atenție specială necesității de a acorda sprijin și protecție tuturor victimelor criminalității de pe teritoriul UE, aceasta constituind o prioritate a Agendei privind securitatea;

F.     întrucât este esențial să se asigure o coerență între aspectele interne și aspectele externe ale securității,

1.      salută Agenda europeană privind securitatea pentru perioada 2015-2020, astfel cum a fost adoptată de Comisie, precum și prioritățile stabilite de aceasta;

2.      consideră că, având în vedere provocările cu care se confruntă în prezent UE, există patru priorități imediate care necesită o acțiune coordonată la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel mondial și care trebuie să beneficieze de o atenție deplină în cadrul Agendei europene privind securitatea pentru perioada 2015-2020 – terorismul, radicalizarea, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată – acestea constituind cele mai serioase amenințări la adresa securității cetățenilor UE;

3.      reamintește în mod insistent că măsurile de securitate trebuie întotdeauna să respecte pe deplin drepturile fundamentale și statul de drept și, prin urmare, salută angajamentul Comisiei de a garanta, în continuare, faptul că Agenda europeană privind securitatea are la bază principiile respectării drepturilor fundamentale, transparenței și controlului democratic;

Lupta împotriva terorismului

4.      își exprimă sprijinul pentru măsurile prevăzute în agendă, care au drept obiect combaterea terorismului și prevenirea radicalizării; salută declarația prim-vicepreședintelui Comisiei, Frans Timmermans, din Parlamentul European, potrivit căreia Comisia va adapta resursele financiare disponibile la prioritățile agendei; subliniază, în acest sens, că este important să se asigure că agențiile UE competente în domeniu dispun de resursele umane și financiare adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile actuale și sarcinile suplimentare care le vor fi atribuite potrivit agendei; intenționează să verifice îndeaproape și să evalueze nevoile viitoare ale Fondului pentru securitate internă la nivelul UE și la nivel național;

5.      subliniază că pentru înlăturarea amenințării reprezentate de combatanții străini și de teroriști în general este necesară o abordare pe mai multe niveluri care implică abordarea cuprinzătoare a factorilor ce stau la baza fenomenului, precum radicalizarea, dezvoltarea coeziunii și incluziunii sociale și facilitarea reintegrării prin promovarea toleranței politice și religioase, analizarea și contrabalansarea instigărilor la comiterea de acte teroriste propagate online, împiedicarea plecărilor în vederea aderării la organizații teroriste, prevenirea și stoparea recrutărilor și angajărilor în conflicte armate, întreruperea sprijinului financiar acordat organizațiilor teroriste și persoanelor care doresc să li se alăture, asigurarea urmăririi penale ferme, dacă este cazul, și punerea la dispoziția autorităților de aplicare a legii a instrumentelor adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile respectând pe deplin drepturile fundamentale;

6.      reamintește, în lumina atacurilor teroriste recente care au avut loc la Bruxelles, Paris, Copenhaga și Saint-Quentin-Fallavier, că UE trebuie să acționeze de urgență pentru a evalua cu mai multă precizie amenințările la adresa securității din cadrul UE și pentru a-și concentra atenția asupra domeniilor prioritare imediate pentru lupta împotriva terorismului: asigurarea unui nivel sporit de securitate a frontierelor UE, consolidarea capacităților de semnalare a conținutului online, lupta împotriva traficului ilicit de arme de foc, precum și intensificarea schimbului de informații și a cooperării operaționale între autoritățile de aplicare a legii și serviciile de informații de la nivel național;

7.      ia act de apelul urgent al Comisiei pentru finalizarea procedurilor în vederea instituirii unui registru cu numele pasagerilor (PNR) al UE; reamintește, în acest sens, faptul că Parlamentul s-a angajat să contribuie la eforturile depuse în vederea finalizării Directivei UE privind PNR până la sfârșitul anului; invită Comisia, statele membre și organismele relevante ale UE să contribuie în mod activ la adoptarea cu succes a acestui dosar pentru a pune la dispoziția UE un instrument eficient și eficace de combatere a terorismului și a infracțiunilor grave;

8.      reamintește că, pentru a contracara activitățile rețelelor teroriste și ale grupărilor de criminalitate organizată, este extrem de important să se asigure interceptarea și întreruperea fluxurilor financiare, inclusiv a fluxurilor financiare care se realizează în afara sistemului SWIFT; salută eforturile depuse pentru a asigura o participare echitabilă și echilibrată la Programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP) lansat de SUA și reiterează sprijinul său pentru acest program;

9.      regretă că în cadrul Agendei europene privind securitatea nu se regăsesc măsuri mai concrete pentru a combate în mod eficace radicalizarea pe teritoriul Europei; solicită, în special, UE să își intensifice eforturile pentru a combate radicalizarea pe internet și utilizarea site-urilor internet sau a platformelor sociale pentru a propaga ideologii radicale în Europa; în contextul unui act atroce și barbar care a avut loc recent - decapitarea unui cetățean francez - atrage atenția asupra riscului alarmant pe care îl reprezintă radicalizarea pentru țările europene; salută înființarea unei Unități de semnalare a conținutului online în cadrul Europol, menită să sprijine statele membre în identificarea și eliminarea conținutul extremist violent de pe internet, cu cooperarea întreprinderilor din domeniu, și solicită Comisiei să asigure resursele suplimentare necesare pentru funcționarea acesteia;

10.    subliniază faptul că este necesar să se intensifice acțiunea de prevenire a radicalizării și să se promoveze programe de deradicalizare, încurajând și sprijinind comunitățile și societatea civilă la nivel național și local, pentru a opri diseminarea ideologiilor extremiste; solicită Comisiei să consolideze Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN), care reunește toți actorii implicați în dezvoltarea campaniilor împotriva radicalizării și crearea unor structuri și procese de deradicalizare pentru combatanții străini care se întorc, precum și să lanseze o ofensivă directă împotriva ideologiilor extremiste prin oferirea unor alternative pozitive;

11.    invită Comisia să propună o definiție a noțiunii de „combatanți străini”, care se referă la persoanele care se deplasează în regiuni afectate de conflicte pentru a se alătura unei organizații teroriste, pe baza definiției propuse în Rezoluția 2178 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU, cu scopul de a permite autorităților judiciare să urmărească și să sancționeze această infracțiune atunci când este cazul și să clasifice, totodată, aceste fapte drept infracțiuni penale grave pe întreg teritoriul UE;

12.    regretă faptul că Comisia nu a prezentat propuneri concrete, inclusiv prin intermediul unor programe de cercetare precis orientate, cu scopul de a identifica și de a analiza strategiile utilizate de recrutorii „combatanților străini”, care se folosesc de tehnologii și strategii de comunicare extrem de sofisticate și de o propagandă elaborată pentru a atrage tineri dezamăgiți și vulnerabili, a-i determina să se alăture organizațiilor teroriste și să comită crime sau a-i instiga să participe procese de radicalizare;

13.    sprijină în totalitate prioritatea Comisiei de a ajuta statele membre să dezvolte și mai mult încrederea reciprocă, să exploateze la maximum actualele instrumente pentru schimbul de informații și să încurajeze cooperarea transfrontalieră operațională între autoritățile competente; subliniază importanța unei astfel de cooperări transfrontaliere operaționale, în special în regiunile de frontieră;

14.    salută atenția acordată de Comisie gestionării frontierelor ca aspect esențial pentru prevenirea terorismului și a infracțiunilor transfrontaliere; subliniază că securitatea frontierelor UE ar trebui consolidată prin efectuarea unor verificări sistematice în bazele de date existente, cum ar fi Sistemul de Informații Schengen (SIS) și salută angajamentul Comisiei de a prezenta propunerea sa revizuită privind frontierele inteligente până la începutul anului 2016;

Criminalitatea informatică și criminalitatea facilitată de mijloacele informatice

15.    subliniază faptul că criminalitatea informatică și criminalitatea facilitată de mijloacele informatice reprezintă o amenințare majoră la adresa cetățenilor UE și că, prin urmare, aceste fenomene fac necesară o nouă abordare a mecanismelor de asigurare a respectării legii în era digitală; subliniază că securitatea cetățenilor trebuie asigurată în aceeași măsură în mediul online și în cel offline; reamintește că noile evoluții tehnologice măresc impactul criminalității în ceea ce privește amploarea și rapiditatea, și solicită, prin urmare, Comisiei să confere autorităților de aplicare a legii competențele juridice și tehnice necesare pentru a combate aceste infracțiuni în mod eficace, respectând cu strictețe drepturile fundamentale; își exprimă sprijinul pentru demersurile de suplimentare a bugetului și a personalului Centrului european de combatere a criminalității informatice (EC3), precum și pentru eforturile de elaborare a unor instrumente noi și performante de combatere a criminalității informatice;

16.    salută activitatea desfășurată de EC3 pentru combaterea formelor grave și transnaționale de criminalitate informatică și a criminalității facilitate de mijloacele informatice; subliniază rolul-cheie jucat de EC3 în sprijinirea statelor membre, în special în lupta împotriva exploatării sexuale a minorilor; reiterează anunțurile formulate de Comisie privind dotarea EC3 cu experții și bugetul necesar pentru a consolida acele zone ale cooperării europene care nu au fost abordate de la înființarea sa în 2013;

17.    invită Comisia să lanseze o campanie proporțională de sensibilizare și pregătire în fața riscurilor legate de criminalitatea informatică gravă, pentru a îmbunătăți reziliența la atacurile cibernetice;

18.    solicită Comisiei să efectueze o evaluare completă a măsurilor existente legate de combaterea exploatării sexuale a copiilor online, să analizeze dacă sunt necesare instrumente legislative suplimentare și să examineze dacă Europol dispune de suficiente resurse și cunoștințe de specialitate și de suficient personal pentru a putea gestiona această crimă oribilă;

Combaterea criminalității organizate

19.    subliniază gravitatea deosebită a criminalității organizate, în special a infracțiunilor de trafic de persoane, care includ prostituția forțată, traficul de organe, exploatarea sexuală a copiilor și munca forțată; atrage atenția asupra gradului extrem de violență și brutalitate pe care îl exercită infractorii asupra grupurilor vulnerabile, cum sunt femeile, copiii și migranții; salută cadrul existent și își exprimă acordul față de nevoia unei strategii post-2016 care să implice pe deplin Europol și Eurojust, ținând seama de cunoștințele lor de specialitate din acest domeniu;

20.    recunoaște faptul că lupta împotriva criminalității organizate necesită adoptarea unor măsuri ferme la nivel european și sprijină, așadar, hotărârea Comisiei de a aborda această problemă; invită Comisia, în special, să adopte măsurile necesare în vederea intensificării cooperării cu țările terțe în ceea ce privește combaterea traficului de persoane și, în special, a traficului de migranți, astfel încât să se evite noi tragedii în Mediterana;

21.    subliniază importanța echipelor comune de anchetă (JIT) în anchetarea cazurilor specifice cu caracter transfrontalier și invită statele membre să recurgă cu mai multă regularitate la acest instrument eficace și să examineze diferite modalități de sporire a eficienței acestui instrument, în special în regiunile de frontieră, pentru a aborda probleme diverse, precum traficul de droguri, prostituția forțată și traficul de persoane sau bandele de răufăcători pe motocicletă;

22.    regretă faptul că deocamdată nu se recurge în mod sistematic la instrumente precum indisponibilizarea și confiscarea bunurilor rezultate din activități cu caracter infracțional în toate cazurile transfrontaliere în care acest lucru ar fi adecvat și solicită statelor membre și Comisiei să își intensifice eforturile în acest domeniu;

23.    consideră că, pe lângă instrumentele UE de combatere a criminalității organizate și terorismului, o Agendă europeană privind securitatea ar trebui să includă mecanisme de protecție pentru victimele acestor infracțiuni grave, în scopul de a preveni victimizări ulterioare; observă că protecția victimelor ar trebui considerată un instrument important de combatere a criminalității organizate și terorismului, deoarece transmite celor care săvârșesc astfel de fapte un mesaj clar că societatea nu va ceda în fața violenței și că va garanta întotdeauna protecția victimelor și a demnității acestora;

24.    subliniază faptul că este necesar ca instituțiile UE și statele membre să își concentreze atenția asupra punerii în aplicare corespunzătoare a agendei, astfel încât să se obțină rezultate eficace și ia act cu satisfacție, în acest sens, de intenția Comisiei de a prezenta Parlamentului și Consiliului informații actualizate și periodice cu privire la punerea în aplicare a acestei agende;

25.    își exprimă sprijinul pentru apelul lansat de Comisie în vederea intensificării cooperării dintre agenții; salută măsurile propuse de Comisie pentru îmbunătățirea schimbului de informații și pentru intensificarea cooperării operaționale între statele membre și cu agențiile UE;

26.    salută anunțul Comisiei privind intenția sa de a evalua necesitatea și valoarea adăugată potențială ale unui sistem european de inventariere a evidențelor poliției (EPRIS) pentru a facilita accesul transfrontalier la informațiile deținute de evidențele polițienești naționale și sprijină pe deplin lansarea unui proiect-pilot prevăzut de un grup de state membre în vederea instituirii unor mecanisme de căutare transfrontalieră automată în evidențele naționale pe baza unui sistem de tip rezultat pozitiv/rezultat negativ („hit/no hit”); subliniază importanța accesului transfrontalier la informații, în special în regiunile de frontieră;

27.    își exprimă satisfacția în legătură cu angajamentul Comisiei de a asigura o sinergie între dimensiunea internă și externă a politicii de securitate; subliniază că este necesar să se consolideze în continuare legăturile și sinergiile dintre cele două dimensiuni; solicită să se asigure o coerență mai mare între instrumentele externe și interne, în special ca răspuns la problemele orizontale cum ar fi combaterea terorismului, terorismul, criminalitatea organizată, combatanții străini, apărarea cibernetică, introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane, precum și migrația; solicită să depună eforturi pentru a spori numărul sinergiilor existente între politicile și mecanismele de cooperare ale UE în contextul relațiilor cu țările terțe (Serviciul European de Acțiune Externă) și actorii relevanți în domeniul libertății, securității și justiției [Europol, FRONTEX, Colegiul European de Poliție (CEPOL)], cu scopul de a ține seama de complexitatea aspectelor interne și externe ale amenințărilor cu care se confruntă UE în prezent;

28.    salută Decizia Consiliului din 18 mai 2015, în care acesta „invită Înaltul Reprezentant, în strânsă cooperare cu statele membre ale UE, să prezinte, până la sfârșitul anului 2015, un cadru comun cu propuneri concrete pentru a contribui la contracararea amenințărilor hibride și la creșterea rezilienței UE și a statelor sale membre, precum și a partenerilor”; invită Consiliul să dezvolte sinergii mai puternice între dimensiunile internă și externă ale politicii de securitate a UE; solicită să se intensifice cooperarea dintre toate organismele și agențiile competente ale UE, statele membre și alte organizații internaționale, în special NATO, pentru a face posibilă o cunoaștere îmbunătățită a situației și instituirea unor mecanisme de avertizare rapidă pe baza cărora să poată fi contracarate amenințările hibride în domenii precum apărarea cibernetică, comunicațiile strategice, securitatea frontierelor și securitatea energetică, printre altele;

29.    împărtășește opinia Comisiei privind importanța acțiunilor de sprijin legate de formare, cercetare și inovare și de activitatea importantă desfășurată de Colegiul European de Poliție (CEPOL) în acest domeniu; consideră că programele de formare și de schimb destinate funcționarilor responsabili cu aplicarea legii sunt deosebit de importante pentru sprijinirea în continuare a unei cooperări eficace între autoritățile naționale de aplicare a legii și între aceste autorități și Europol; consideră că sunt necesare mai multe investiții în cercetarea și inovarea legate de securitate;

30.    relevă faptul că evoluția rapidă a situației securității necesită o abordare flexibilă și adaptivă, precum și reexaminarea periodică a acțiunilor prioritare stabilite în agendă și solicită Consiliului European să realizeze în mod periodic o evaluare a amenințărilor cu care se confruntă UE;

31.    constată cu regret că în agendă nu există suficiente măsuri concrete pentru consolidarea dimensiunii legate de justiție a cadrului de securitate; își reiterează solicitarea referitoare la consolidarea în continuare a cooperării judiciare în chestiunile penale, inclusiv prin utilizarea mai eficace a instrumentelor de asistență juridică reciprocă;

32.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 150, 20.5.2014, p. 93.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0102.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0032.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate