Postup : 2015/2697(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0679/2015

Predkladané texty :

B8-0679/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 169kWORD 98k
6.7.2015
PE559.048v01-00
 
B8-0679/2015

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8‑0566/2015 a B8‑0567/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


Európsky program v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP))


Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE
Helga Stevens v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskom programe v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP))  
B8‑0679/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na články 2, 3, 4, 6, 7 a 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 4, 16, 20, 67, 68, 70 – 73, 75 a 82 – 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 6, 7, 8, článok 10 ods. 1, články 11, 12, 21, 47 – 50, 52 a 53,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. apríla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti (COM(2015)0185),

–       so zreteľom na správu Europolu o situácii a trendoch v EÚ v oblasti terorizmu (TE-SAT) za rok 2014,

–       so zreteľom na rezolúciu, ktorú prijala Bezpečnostná rada OSN 24. septembra 2014 o hrozbách medzinárodného mieru a bezpečnosti spôsobených teroristickými činmi (rezolúcia č. 2178 (2014)),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2007/125/SVV(1)

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2014 o obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ(2),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 2015 o protiteroristických opatreniach(3),

–       so zreteľom na svoju rozpravu v pléne z 28. apríla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti,

–       so zreteľom na otázky Rade a Komisii o európskom programe v oblasti bezpečnosti EÚ (O-000064/2015 – B8-0566/2015 a O-000065/2015 – B8-0567/2015),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže hrozby pre vnútornú bezpečnosť Únie sa stali komplexnejšie, hybridné, medzinárodné, rýchlo sa vyvíjajúce a vo svojej podstate premenlivé, čím presahujú možnosti ktoréhokoľvek členského štátu, vyžadujú si viac než kedykoľvek predtým ucelenú, komplexnú a koordinovanú odpoveď EÚ;

B.     keďže zaistenie bezpečnosti a slobody európskych občanov je spoločnou zodpovednosťou Únie a členských štátov vyžadujúcou si koordinované a zosúladené úsilie všetkých členských štátov, inštitúcií EÚ, agentúr a orgánov presadzovania práva, ktoré je zamerané na spoločné ciele a priority a dodržiavanie spoločných zásad;

C.     keďže národná bezpečnosť ostáva výlučnou zodpovednosťou každého členského štátu, ako sa uvádza v článku 4 ZEÚ;

D.     keďže bezpečnosť je základným právom, ako sa uvádza v Charte základných práv Európskej únie, a keďže toto základné právo je zvlášť ohrozené;

E.     keďže podpore a ochrane všetkých obetí trestnej činnosti v EÚ ako významnej súčasti programu v oblasti bezpečnosti by sa mala venovať osobitná pozornosť;

F.     keďže zabezpečenie súdržnosti medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi bezpečnosti má kľúčový význam;

1.      víta európsky program v oblasti bezpečnosti na obdobie 2015 – 2020 a jeho priority, ktorý prijala Komisia;

2.      domnieva sa, že vzhľadom na výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, si štyri bezprostredné priority vyžadujú koordinované opatrenia na vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ a celosvetovej úrovni a plnú pozornosť v európskom programe v oblasti bezpečnosti na roky 2015 – 2020, konkrétne terorizmus, radikalizácia, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť, keďže predstavujú najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť občanov EÚ;

3.      dôrazne opakuje, že bezpečnostné opatrenia musia byť vždy v plnom súlade so základnými právami a zásadou právneho štátu, a preto víta záväzok Komisie naďalej klásť v rámci európskeho programu v oblasti bezpečnosti dôraz na zásady rešpektovania základných práv, transparentnosti a demokratického dohľadu;

Boj proti terorizmu

4.      vyjadruje podporu opatreniam stanoveným v programe na boj proti terorizmu a predchádzanie radikalizácii; víta vyhlásenie prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa v Parlamente, že Komisia zosúladí dostupné finančné zdroje s prioritami programu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby príslušné agentúry EÚ boli vybavené dostatočnými ľudskými a finančnými zdrojmi na plnenie svojich existujúcich a dodatočných úloh v rámci programu; hodlá dôkladne preskúmať a posúdiť budúce potreby Fondu pre vnútornú bezpečnosť na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni;

5.      zdôrazňuje, že riešenie hrozby, ktorú predstavujú zahraniční bojovníci a terorizmus vo všeobecnosti, si vyžaduje viacúrovňový prístup zahŕňajúci komplexné riešenie základných faktorov, ako sú radikalizácia, rozvoj sociálnej súdržnosti a inkluzívnosti a uľahčovanie reintegrácie presadzovaním politickej a náboženskej tolerancie, analýza a vyvažovanie podnecovania k teroristickým činom prostredníctvom internetu, predchádzanie odchodom na účely pripojenia sa k teroristickým organizáciám, predchádzanie a zastavenie náboru a zapájania sa do ozbrojených konfliktov, narúšanie finančnej podpory teroristických organizácií a jednotlivcov, ktorí sa k nim chcú pripojiť, zabezpečenie prísneho právneho stíhania v prípade potreby a poskytovanie vhodných nástrojov orgánom presadzovania práva na plnenie ich úloh pri plnom dodržiavaní základných práv;

6.      pripomína, vzhľadom na nedávne teroristické útoky v Bruseli, Paríži, Kodani a Saint-Quentin-Fallavier, naliehavú potrebu EÚ lepšie vyhodnotiť hrozby pre svoju bezpečnosť a zamerať sa na bezprostredne dôležité oblasti boja proti terorizmu: posilnenie bezpečnosti hraníc EÚ, zlepšenie možností nahlasovania internetového obsahu, boj proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami a zintenzívnenie výmeny informácií a operačnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a spravodajskými službami;

7.      víta naliehavú výzvu Komisie na dokončenie práce na zriadení európskeho systému osobných záznamov o cestujúcich (PNR); pripomína v tejto súvislosti, že Parlament sa zaviazal, že sa bude usilovať o dokončenie smernice o európskom PNR do konca tohto roka; vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné orgány EÚ, aby aktívne prispievali k úspešnému prijatiu tohto spisu s cieľom poskytnúť EÚ účinný a efektívny nástroj na boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti;

8.      pripomína rozhodujúci význam sledovania a narúšania finančných tokov v boji proti teroristickým sieťam a organizovaným zločineckým skupinám vrátane finančných tokov, ktoré nepoužívajú SWIFT; víta snahy o zabezpečenie spravodlivej a vyváženej účasti na Programe na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) pod vedením USA a opakovane mu vyjadruje podporu;

9.      vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom konkrétnejších opatrení v európskom programe v oblasti bezpečnosti zameraných na účinnejší boj proti radikalizácii v Európe; vyzýva najmä EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie v boji proti radikalizácii na internete a používaniu internetových stránok alebo sociálnych médií na šírenie radikálnych ideológií v Európe; zdôrazňuje, po strašnom a barbarskom sťatí francúzskeho občana, alarmujúcu hrozbu, ktorú predstavuje radikalizácia v Európe; víta vytvorenie jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu v  rámci Europolu, ktorá pomôže členským štátom pri identifikovaní a odstraňovaní násilného extrémistického obsahu na internete v spolupráci s týmto odvetvím a vyzýva Komisiu, aby poskytla dodatočné zdroje potrebné na jej fungovanie;

10.    zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné zintenzívniť predchádzanie radikalizácii a podporovať programy na jej potláčanie, a to prostredníctvom posilňovania komunít a občianskych spoločností na národnej a miestnej úrovni a spoluprácou s nimi, s cieľom zastaviť šírenie extrémistických ideológií; vyzýva Komisiu, aby posilnila sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN), združujúcu všetky subjekty zapojené do prípravy kampaní proti radikalizácii a do vytvárania deradikalizačných štruktúr a postupov zameraných na navracanie zahraničných bojovníkov, a priamo konfrontovala extrémistické ideológie poskytovaním pozitívnych alternatív;

11.    vyzýva Komisiu, aby navrhla vymedzenie pojmu „zahraniční bojovníci“, definujúc tých jednotlivcov, ktorí cestujú do oblastí konfliktov, aby vstúpili do teroristických organizácií, na základe definície navrhnutej v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 2178 (2014), s cieľom umožniť súdnym orgánom v prípade potreby stíhať a sankcionovať tento trestný čin, a aby ho bolo možné v celej EÚ považovať za závažný trestný čin;

12.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredložila konkrétne návrhy, a to ani prostredníctvom cielených výskumných programov, na identifikovanie a analýzu stratégií, ktoré využívajú tí, ktorí s pomocou sofistikovaných technológií, komunikačných stratégií a rečníckej propagandy získavajú „zahraničných bojovníkov“ a lákajú mladých nespokojných a zraniteľných jednotlivcov, nabádajú ich, aby vstúpili do teroristických organizácií a páchali trestné činy alebo ich vťahujú do procesu radikalizácie;

13.    v plnej miere podporuje prioritu Komisie pomáhať členským štátom ďalej rozvíjať vzájomnú dôveru, plne využívať existujúce nástroje na výmenu informácií a podporovať cezhraničnú operačnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi; zdôrazňuje význam cezhraničnej operačnej spolupráce najmä v pohraničných regiónoch;

14.    víta zameranie sa Komisie na riadenie hraníc ako základný aspekt predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu; zdôrazňuje, že bezpečnosť hraníc EÚ by sa mala posilniť prostredníctvom systematickej kontroly existujúcich databáz, ako je schengenský informačný systém a víta záväzok Komisie predložiť revidovaný návrh o inteligentných hraniciach do začiatku roka 2016;

Počítačová kriminalita a trestná činnosť, ktorú uľahčuje používanie počítačov

15.    zdôrazňuje, že počítačová kriminalita a trestná činnosť, ktorú uľahčuje používanie počítačov, predstavujú veľkú hrozbu pre občanov EÚ, a preto si vyžadujú nový prístup k presadzovaniu práva v digitálnom veku; zdôrazňuje, že bezpečnosť občanov sa musí zabezpečiť v rovnakej miere tak na internete, ako aj mimo neho; pripomína, že nový technologický vývoj zvyšuje vplyv trestnej činnosti, pokiaľ ide o jej rozsah a rýchlosť, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby orgánom presadzovania práva poskytla právne a technické možnosti na účinné riešenie tejto trestnej činnosti pri plnom rešpektovaní základných práv; podporuje posilnenie rozpočtu a personálneho zabezpečenia Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC 3) a rozvoj nových a silných nástrojov na boj proti počítačovej kriminalite

16.    víta činnosť, ktorú vykonáva EC3 v boji proti závažnej nadnárodnej počítačovej kriminalite a trestnej činnosti, ktorú uľahčuje používanie počítačov; zdôrazňuje kľúčovú úlohu EC3 pri podpore členských štátov najmä v boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí; pripomína vyhlásenia Komisie, že EC3 poskytne potrebných odborníkov a rozpočet s cieľom podporiť oblasti európskej spolupráce, ktorými sa od svojho vzniku v roku 2013 nezaoberalo;

17.    vyzýva Komisiu, aby začala primeranú kampaň v oblasti osvety a pripravenosti na riziká spojené so závažnou počítačovou kriminalitou s cieľom zlepšiť odolnosť voči kybernetickým útokom;

18.    vyzýva Komisiu, aby vykonala úplné posúdenie existujúcich opatrení týkajúcich sa boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí na internete, posúdila, či sú potrebné ďalšie legislatívne nástroje a preskúmala, či má Europol dostatočné odborné znalosti, zdroje a personál, aby mohol bojovať proti tomuto strašnému zločinu;

Boj proti organizovanej trestnej činnosti

19.    zdôrazňuje závažnosť organizovanej trestnej činnosti, najmä pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi vrátane nútenej prostitúcie, obchodovanie s orgánmi, sexuálne vykorisťovanie detí a otrockú prácu; pripomína mimoriadny stupeň násilia a brutality činov, ktoré páchajú zločinci na zvlášť zraniteľných skupinách, ako sú ženy, deti a migranti; víta existujúci rámec a súhlasí s potrebou stratégie po roku 2016, ktorá v plnej miere zapája Europol a Eurojust vzhľadom na ich odborné znalosti v tejto oblasti;

20.    uznáva, že boj proti organizovanej trestnej činnosti si vyžaduje silnú európsku akciu, a preto podporuje odhodlanie Komisie riešiť tento problém; vyzýva Komisiu, aby predovšetkým zintenzívnila spoluprácu s tretími krajinami v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, a najmä pašovaniu migrantov s cieľom vyhnúť sa novým tragédiám v Stredozemnom mori;

21.    zdôrazňuje význam spoločných vyšetrovacích tímov pre vyšetrovanie osobitných prípadov, ktoré majú cezhraničný charakter a vyzýva členské štáty, aby využívali tento úspešný nástroj pravidelnejšie a preskúmali, akým spôsobom by sa mohol využívať účinnejšie, najmä v pohraničných regiónoch, na riešenie problémov, ako je napríklad obchodovanie s drogami, nútená prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi a zločinecké motocyklové bandy;

22.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že nástroje, ako sú zmrazenie a konfiškácia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, sa zatiaľ nevyužívajú systematicky vo všetkých vhodných cezhraničných prípadoch, a vyzýva členské štáty a Komisiu na zvýšené úsilie v tejto oblasti;

23.    domnieva sa, že okrem nástrojov EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu by európsky program v oblasti bezpečnosti mal zahŕňať mechanizmy ochrany obetí týchto závažných trestných činov s cieľom zabrániť ich ďalšej viktimizácii; konštatuje, že ochrana obetí by sa mala považovať za dôležitý nástroj boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, pretože páchateľom vysiela jasný signál, že spoločnosť sa násiliu nepoddá a vždy bude chrániť obete a ich dôstojnosť;

24.    zdôrazňuje potrebu, aby sa inštitúcie EÚ a členské štáty v záujme dosiahnutia účinných výsledkov zamerali na správne vykonávanie programu, a v tejto súvislosti s uspokojením berie na vedomie zámer Komisie predkladať Parlamentu a Rade aktualizované a pravidelné informácie o vykonávaní programu;

25.    podporuje výzvu Komisie na rozsiahlejšiu spoluprácu medzi agentúrami; víta opatrenia, ktoré navrhla Komisia na zlepšenie výmeny informácií a zvyšovanie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a s agentúrami EÚ;

26.    víta, že Komisia oznámila posúdenie nevyhnutnosti a potenciálnej pridanej hodnoty európskeho systému policajných záznamov (EPRIS) na uľahčenie cezhraničného prístupu k informáciám v národných policajných záznamoch a plne podporuje spustenie pilotného projektu plánovaného skupinou členských štátov s cieľom vytvoriť mechanizmus pre cezhraničné automatizované vyhľadávanie vo vnútroštátnych registroch na základe informácie, že záznam existuje/neexistuje; zdôrazňuje význam cezhraničného prístupu k informáciám, najmä v pohraničných regiónoch;

27.    vyjadruje spokojnosť so záväzkom Komisie zabezpečiť súbežné fungovanie vnútorného a vonkajšieho rozmeru politiky bezpečnosti; zdôrazňuje potrebu ďalej posilniť väzby a synergie medzi nimi; žiada väčšiu súdržnosť medzi vonkajšími a vnútornými nástrojmi, najmä v reakcii na horizontálne otázky, ako sú napríklad boj proti terorizmu, terorizmus, organizovaná trestná činnosť, zahraniční bojovníci, kybernetická obrana, prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi a migrácia; žiada ďalšie synergie medzi politikami EÚ a spoluprácu so zreteľom na tretie krajiny (Európska služba pre vonkajšiu činnosť) a aktérov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Europol, FRONTEX a Európska policajná akadémia (CEPOL)) s cieľom riešiť zložitý vnútorný a vonkajší charakter súčasných hrozieb;

28.    víta rozhodnutie Rady z 18. mája 2015, ktorým vyzýva vysokú predstaviteľku, aby do konca roku 2015 , po dôkladných konzultáciách s členskými štátmi EÚ, predložila spoločný rámec s uskutočniteľnými návrhmi na podporu boja proti hybridným hrozbám a posilnenie odolnosti EÚ a jej členských štátov, ako aj jej partnerov; vyzýva Radu, aby rozvíjala užšiu súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi bezpečnosti EÚ; vyzýva na užšiu spoluprácu medzi všetkými príslušnými orgánmi a agentúrami EÚ, členskými štátmi a ďalšími medzinárodnými organizáciami, najmä s NATO, s cieľom rozvinúť lepšiu situačnú informovanosť a mechanizmy včasného varovania na riešenie hrozieb hybridnej vojny v oblastiach ako sú okrem iného kybernetická obrana, strategické komunikácie, bezpečnosť hraníc a energetická bezpečnosť;

29.    súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o dôležitosť podporných opatrení týkajúcich sa odbornej prípravy, výskumu a inovácií a významnej práce, ktorú vykonala Európska policajná akadémia v tejto oblasti; domnieva sa, že školiace a výmenné programy pre pracovníkov orgánov presadzovania práva sú veľmi dôležité pre ďalšie posilnenie účinnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a medzi týmito orgánmi a Europolom; domnieva sa, že je potrebných viac investícií do výskumu a inovácií týkajúcich sa bezpečnosti;

30.    poukazuje na to, že rýchlo sa meniaca bezpečnostná situácia si vyžaduje flexibilný a adaptabilný prístup a pravidelné preskúmanie prioritných činností stanovených v programe, a žiada Európsku radu, aby pravidelne vykonávala posúdenie hrozieb pre EÚ;

31.    v poľutovaním konštatuje, že v programe nie je stanovený dostatok konkrétnych opatrení na posilnenie súdneho rozmeru bezpečnostného rámca; opakuje svoju požiadavku na ďalší rozvoj justičnej spolupráce v trestných veciach vrátane lepšieho využitia nástrojov vzájomnej právnej pomoci;

32.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 93.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0102.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0032.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia