Förslag till resolution - B8-0679/2015Förslag till resolution
B8-0679/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den europeiska säkerhetsagendan

6.7.2015 - (2015/2697(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0566/2015 och B8-0567/2015
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Monika Hohlmeier för PPE-gruppen
Helga Stevens för ECR-gruppen

Förfarande : 2015/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0679/2015
Ingivna texter :
B8-0679/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0679/2015

Europaparlamentets resolution om den europeiska säkerhetsagendan

(2015/2697(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 2, 3, 4, 6, 7 och 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 4, 16, 20, 67, 68, 70–73, 75, 82–88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 6, 7, 8, 10.1, 11, 12, 21, 47–50, 52 och 53,

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 april 2015 En europeisk migrationsagenda (COM(2015)0185),

–       med beaktande av Europols rapport om den rådande situationen för och tendenserna inom terrorismen i Europa (TE-SAT) för 2014,

–       med beaktande av den resolution som FN:s säkerhetsråd antog den 24 september 2014 om det hot mot internationell fred och säkerhet som terroristhandlingar utgör (resolution 2178 (2014)),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering och om upphävande av rådets beslut 2007/125/RIF[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om att förnya strategin för inre säkerhet i EU[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 11 februari 2015 om åtgärder mot terrorism[3],

–       med beaktande av sin plenardebatt den 28 april 2015 om den europeiska säkerhetsagendan,

–       med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om att förnya den europeiska säkerhetsagendan (O-000064/2015 – B8-0566/2015 och O-000065/2015 – B8‑0567/2015),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Hoten mot unionens inre säkerhet har blivit mer komplicerade, fått en mer hybrid och internationell karaktär, utvecklar sig snabbt och blivit diffusa, så att de blivit svårare än vad någon enskild medlemsstat klarar av och därför, mer än någonsin, kräver ett konsekvent, heltäckande och samordnat gensvar från EU:s sida.

B.     Unionen och medlemsstaterna har tillsammans ansvaret för att trygga unionsmedborgarnas säkerhet och frihet och detta kräver en samordnad och sammanjämkad insats från alla medlemsstater, EU-institutioner och organ och de brottsbekämpande myndigheterna, där man inriktar sig på gemensamma mål och prioriteringar och följer principer som man delar.

C.     I enlighet med artikel 4 i EU-fördraget ska den nationella säkerheten också i fortsättningen vara varje medlemsstats eget ansvar.

D.     I enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är säkerheten en grundläggande rättighet och denna grundläggande rättighet är särskilt hotad.

E.     Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att låta skyddet av och stödet till alla brottsoffer runtom i EU bli en viktig del av säkerhetsagendan.

F.     Det är av yttersta vikt att konsekvens får råda mellan de inre och yttre aspekterna på säkerheten.

1.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande av en europeisk säkerhetsagenda för perioden 2015–2020, med de prioriteringar som har fastställts inom den.

2.      Europaparlamentet anser att de utmaningar som EU i dag står inför leder till att fyra omedelbara prioriteringar påkallar samordnade åtgärder på nationell nivå, EU-nivå och global nivå, nämligen terrorismen, radikaliseringen, it-brottsligheten och den organiserade brottsligheten, i och med att dessa utgör de allvarligaste hoten mot unionsmedborgarnas säkerhet.

3.      Europaparlamentet upprepar i de skarpaste tänkbara ordalag att man alltid måste respektera de grundläggande rättigheterna och rättsstaten när man vidtar säkerhetsåtgärder och välkomnar därför kommissionens åtagande om att också i fortsättningen låta den europeiska säkerhetsagendan bygga på principerna om respekt för de grundläggande rättigheterna, öppenhet och demokratisk tillsyn.

Bekämpning av terrorism

4.      Europaparlamentet uttrycker sitt stöd till de åtgärder som anges i agendan och syftar till att bekämpa terrorism och förhindra radikalisering. Parlamentet välkomnar uttalandet från kommissionens första vice ordförande Frans Timmermans inför parlamentet om att kommissionen avser att anpassa de tillgängliga ekonomiska resurserna efter agendans prioriteringar och betonar här att man måste se till att de relevanta EU-organen har tillräckligt med personella och ekonomiska resurser för att kunna utföra sina nuvarande och tillkommande uppgifter enligt agendan. Parlamentet ämnar noggrant övervaka och bedöma vilka behov fonden för inre säkerhet i framtiden kommer att ha på EU-nivå och nationell nivå.

5.      Europaparlamentet betonar att hotet från utländska kombattanter och från terrorismen överlag kräver ett tillvägagångssätt i flera nivåer som på ett helhetsbetonat sätt åtgärdar bakomliggande faktorer av typ radikalisering, skapar social sammanhållning och inkludering genom att främja politisk och religiös tolerans, analyserar och motverkar incitament på nätet för att genomföra terrorattacker, förebygger resor för anslutning till terroristorganisationer, förebygger och motverkar rekryteringen och inblandningen i väpnade konflikter, sätter stopp för ekonomiskt stöd till terroristorganisationer och personer som vill ansluta sig till dem, säkerställer kraftfulla rättsliga åtgärder i tillämpliga fall och ger de rättsvårdande myndigheterna lämpliga verktyg för att kunna utföra sina uppgifter, med full respekt för de grundläggande rättigheterna.

6.      Europaparlamentet påminner, mot bakgrund av de aktuella terroristangreppen i Bryssel, Paris, Köpenhamn och Saint-Quentin-Fallavier, att EU snabbt måste göra en bättre bedömning av hotet mot EU:s säkerhet och fokusera på omedelbara prioriterade områden för bekämpningen av terrorism, nämligen att öka säkerheten utmed EU:s gränser, förbättra kapaciteten att göra anmälan om innehåll på internet, bekämpa den illegala handeln och intensifiera informationsutbytet och det operativa samarbetet mellan nationella brottsbekämpande organ och underrättelsetjänster.

7.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens enträgna uppmaning om att arbetet med ett EU-system för passageraruppgifter ska slutföras och erinrar sig här om att parlamentet åtagit sig att arbeta för att EU:s direktiv om passageraruppgifter ska bli färdigt före utgången av detta år. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och EU:s relevanta organ att aktivt bidra till att man lyckas anta detta direktiv, för att EU ska få ett effektivt och ändamålsenligt redskap mot terrorism och grov brottslighet.

8.      Europaparlamentet erinrar om hur viktigt det är inom kampen mot organiserade terroristnätverk och brottsligor att de finansiella flödena spåras och stoppas, också flöden som inte går via SWIFT. Parlamentet välkomnar de insatser som redan gjorts för att säkerställa ett jämlikt och väl avvägt deltagande i programmet för att spåra finansiering av terrorism, vilket står under Förenta staternas ledning, och framhåller än en gång att parlamentet stöder detta program.

9.      Europaparlamentet beklagar att den europeiska säkerhetsagendan inte har några mer konkreta åtgärder för effektivare ingripanden mot radikaliseringen i Europa. Parlamentet uppmanar framför allt EU till intensivare arbete mot radikaliseringen på internet och mot att internet och sociala medier används för att sprida radikala ideologier i Europa, och betonar, efter den ohyggliga och barbariska halshuggningen av en fransk medborgare, vilket skrämmande hot radikaliseringen innebär för Europa. Parlamentet välkomnar att det inrättats en enhet för anmälan av innehåll på internet vid Europol som stöd till medlemsstaterna i deras arbete med att identifiera och få bort våldsbejakande extremistiskt innehåll på internet, under samarbete från branschens sida, och uppmanar kommissionen att ställa till förfogande de ytterligare resurser som enheten behöver för att kunna fungera.

10.    Europaparlamentet betonar man snabbt måste intensifiera det förebyggande arbetet mot radikalisering och främja avradikaliseringsprogram genom större egenmakt och delaktighet för lokalsamfunden och de civila samhällena på nationell och lokal nivå, så att spridningen av extremistiska ideologier kan stoppas. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering (RAN) – som sammanför alla som arbetar med att utveckla kampanjer mot radikalisering och inrätta strukturer och processer för avradikalisering av återvändande utländska kombattanter – och att direkt utmana extremistiska ideologier genom att erbjuda positiva alternativ.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, utgående från den definition som föreslagits i FN:s säkerhetsråds resolution nr 2178/2014, föreslå en definition av begreppet ”utländska kombattanter”, som ska omfatta personer som reser till ett konfliktområde för att gå med i en terroristorganisation, för att de rättsvårdande myndigheterna ska kunna lagföra och bestraffa detta brott när så är lämpligt och för att det ska kunna betraktas som ett grovt brott inom hela EU.

12.    Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte lagt fram några konkreta förslag, inte heller genom målinriktade forskningsprogram, för att ta reda på och analysera vilka strategier som används av dem som rekryterar ”utländska kombattanter” och använder ytterst utstuderade tekniska redskap, kommunikationsstrategier och finslipad propaganda för att locka till sig unga, desillusionerade och utsatta individer och få dem att gå med i terroristorganisationer och begå brott eller för att dra in dem i radikaliseringsprocesser.

13.    Europaparlamentet stöder fullt och fast att kommissionen prioriterat att hjälpa medlemsstaterna att ytterligare utveckla ömsesidigt förtroende, till fullo använda sig av befintliga redskap för informationsdelning och främja det gränsöverskridande operativa samarbetet mellan behöriga myndigheter. Parlamentet understryker vikten av detta gränsöverskridande operativa samarbete, framför allt i gränstrakterna.

14.    Europaparlamentet välkomnar att kommissionen lagt tyngdpunkten vid gränsförvaltningen såsom en viktig del av arbetet med att förhindra gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Parlamentet betonar att säkerheten vid EU:s gränser bör förstärkas med hjälp av systematiska kontroller mot befintliga databaser såsom Schengens informationssystem (SIS) och välkomnar att kommissionen åtagit sig att lägga fram sitt reviderade förslag till smarta gränser senast i början av 2016.

It-brottslighet och brottslighet som underlättas av informationstekniken

15.    Europaparlamentet betonar att it-brottslighet och brottslighet som underlättas av informationstekniken utgör ett allvarligt hot mot unionsmedborgarna och att det därför behövs ett nytt grepp på brottsbekämpningen i den digitala åldern. Parlamentet understryker att medborgarna har lika stort behov av säkerhet såväl på internet som utanför det. Parlamentet erinrar om att den nya utvecklingen inom tekniken medför att brottsligheten får mera omfattande verkningar som snabbare gör sig gällande, och uppmanar därför med kraft kommissionen att ge de brottsbekämpande myndigheterna den juridiska och tekniska kapacitet de behöver för att effektivt kunna ge sig i kast med sådana former av brottslighet, med full respekt för de grundläggande rättigheterna. Parlamentet vill att Europeiska it-brottscentrumet (EC3) ska få ökad budget och personal och att det utvecklas nya och kraftfulla instrument mot it-brottsligheten.

16.    Europaparlamentet välkomnar det arbete som EC3 gjort för att bekämpa grov transnationell it-brottslighet och brottslighet som underlättas av informationstekniken och understryker att EC3 spelar en viktig roll till stöd för medlemsstaterna, framför allt i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn. Parlamentet erinrar om att kommissionen tillkännagett att EC3 ska få de experter och den budget det behöver för att förstärka sådana områden av det europeiska samarbetet som inte åtgärdats sedan EC3 inrättades 2013.

17.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en lämplig informations- och beredskapskampanj om de risker som är förenade med grov it-brottslighet för att öka motståndskraften mot it-angrepp.

18.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en fullständig bedömning av de nuvarande åtgärderna mot sexuellt utnyttjande av barn på internet och bedöma om det behövs ytterligare lagstiftningsredskap eller inte, samt att undersöka om Europol har tillräckligt med sakkunskap, resurser och personal för att kunna ge sig i kast med detta vederstyggliga brott.

Bekämpning av den organiserade brottsligheten

19.    Europaparlamentet betonar att organiserad brottslighet är en allvarlig sak, framför allt inom områden som människohandel, bland annat i form av påtvingad prostitution, handel med organ, sexuellt utnyttjande av barn och arbete under former som påminner om slaveri. Parlamentet påminner om det extrema våld och den extrema brutalitet som brottslingarna riktar mot särdeles utsatta grupper såsom kvinnor, barn och migranter och välkomnar det nuvarande ramverket samt håller med om att det för perioden efter 2016 behövs en strategi där Europol och Eurojust till följd av sin sakkunskap får medverka fullt ut.

20.    Europaparlamentet erkänner att bekämpningen av organiserad brottslighet förutsätter kraftfulla insatser från EU:s sida och stöder därför kommissionens beslutsamhet att åtgärda denna fråga. Parlamentet uppmanar framför allt kommissionen att samarbeta intensivare med tredjeländer mot handeln med människor, och framför allt mot smugglingen av migranter, för att nya tragedier i Medelhavet ska kunna undvikas.

21.    Europaparlamentet påpekar att det är viktigt med gemensamma utredningsgrupper för utredningen av specifika fall av gränsöverskridande slag och uppmanar medlemsstaterna att mera regelbundet göra bruk av detta framgångsrika verktyg och att se efter hur det skulle kunna användas effektivare, framför allt i gränstrakter, mot sådant som drogsmuggling, påtvingad prostitution, människohandel och brottsliga motorcykelgäng.

22.    Europaparlamentet beklagar att sådana instrument som frysning och beslagtagning av tillgångar som förvärvats på brottslig väg ännu inte används systematiskt i alla gränsöverskridande fall där detta vore på sin plats, och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att göra mer inom detta område.

23.    Europaparlamentet anser att en europeisk säkerhetsagenda, utöver EU:s instrument för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism, bör innehålla skyddsmekanismer för offren för dessa allvarliga brott i syfte att undvika ytterligare viktimisering. Parlamentet noterar att skyddet av brottsoffren bör betraktas som ett viktigt redskap för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism, eftersom det skickar ett tydligt budskap till förövarna om att samhället inte kommer att ge efter för våldet utan alltid kommer att skydda brottsoffren och deras värdighet.

24.    Europaparlamentet betonar att EU:s institutioner och medlemsstaterna måste fokusera på att agendan genomförs ordentligt med effektiva resultat, och noterar med tillfredsställelse kommissionens avsikt att regelbundet ge parlamentet och rådet aktuell information om hur det går med genomförandet av den.

25.    Europaparlamentet stöder kommissionens upprop om ökat samarbete mellan organen och välkomnar de åtgärder som kommissionen föreslagit för att förbättra informationsutbytet och öka det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och med EU:s organ.

26.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivna avsikt att bedöma behovet och det potentiella mervärdet av ett europeiskt polisregister (Epris) för att underlätta gränsöverskridande tillgång till uppgifter i de nationella polisregistren, och stöder till fullo att det inletts ett pilotprojekt som planerats av en grupp medlemsstater i syfte att införa mekanismer för automatiska gränsöverskridande sökningar i nationella index utifrån principen träff/ingen träff. Parlamentet understryker vikten av gränsöverskridande tillgång till uppgifter, i synnerhet i gränstrakterna.

27.    Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse med att kommissionen åtagit sig att se till att de inre och yttre dimensionerna av säkerhetspolitiken arbetar jämsides med varandra. Parlamentet understryker behovet att ytterligare stärka kopplingarna och synergierna mellan de två och efterlyser ökad samstämmighet mellan de extern- och internpolitiska instrumenten, framför allt vid bemötandet av övergripande frågor såsom terrorismbekämpning, terrorism, utländska kombattanter, it-försvar, smuggling av och handel med människor, och migration. Parlamentet efterlyser ytterligare synergier mellan EU:s olika politikområden och samarbete med tredjeländer (Europeiska utrikestjänsten) och med aktörer inom frihet, säkerhet och rättvisa (Europol, Frontex, Europeiska polisakademin (Cepol)) för att den i såväl inrikes- som utrikespolitiskt hänseende invecklade arten av de hot vi numera ställs inför ska kunna hanteras.

28.    Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 18 maj 2015 om att uppmana den höga representanten att, i nära samarbete med EU:s medlemsstater, senast vid utgången av 2015 lägga fram en gemensam ram med genomförbara förslag som kan bidra till att motverka kombinerade hot och såväl stärka EU:s som dess medlemsstaters och partners motståndskraft. Parlamentet uppmanar rådet att utveckla närmare synergier mellan de inre och yttre dimensionerna av EU:s säkerhet och efterlyser ett närmare samarbete mellan alla relevanta EU-organ, medlemsstater och andra internationella organisationer, framför allt Nato, för att utveckla både en ökad medvetenhet om situationen och mekanismer för tidig varning som motmedel mot hotet om hybridkrigföring inom sådana områden som bland annat it-försvar, strategiska kommunikationer, gränsskydd och tryggad energiförsörjning.

29.    Europaparlamentet instämmer med kommissionen om att det behövs stöd till åtgärder för utbildning, forskning och innovation och till det viktiga arbete som Cepol gör inom detta område. Parlamentet anser att utbildnings- och utbytesprogram för brottsbekämpningspersonal är av stor vikt för ytterligare stimulans till effektivt samarbete, dels mellan nationella brottsbekämpande myndigheter och dels mellan dessa myndigheter och Europol. Parlamentet anser att det behövs utökade investeringar i forskning och innovation med anknytning till säkerhetsfrågor.

30.    Europaparlamentet påpekar att den snabbt föränderliga säkerhetssituationen påkallar dels en flexibel och anpassningsvillig inställning och dels en regelbunden översyn av agendans prioriterade åtgärder, och uppmanar Europeiska rådet att regelbundet göra en bedömning av hoten mot EU.

31.    Europaparlamentet konstaterar med beklagan att agendan inte innehåller tillräckligt med konkreta åtgärder för att stärka säkerhetsramens juridiska dimension. Parlamentet upprepar sitt yrkande på att det straffrättsliga samarbetet måste vidareutvecklas, bland annat genom att instrumenten för ömsesidig rättslig hjälp används bättre.

32.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.