Procedure : 2015/2760(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0680/2015

Indgivne tekster :

B8-0680/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0270

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 146kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.049v01-00
 
B8-0680/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))


Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))  
B8‑0680/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2201 (2015), 2204 (2015) og 2216 (2015) om Yemen og til FN's Sikkerhedsråds resolution 2140 (2014), hvorved der indførtes sanktioner,

–       der henviser til rapporten fra FN's ekspertpanel om Yemen udarbejdet i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 2140 (2014) af 20. februar 2015,

 

–       der henviser til indefrysningen af aktiver og rejseforbuddet, som er blevet pålagt fem personer, nemlig houthi-militante øverstbefalende Abd Al-Khaliq Al-Huthi og Abdullah Yahya Al Hakim, houthi-lederen Abdumalik Al-Houthi og tidligere præsident Ali Abdullah Saleh og dennes søn Ahmed Ali Abdullah Saleh,

–       der henviser til erklæringerne fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten af henholdsvis 20. marts, 26. marts, 1. april, 26. april og 9. juni 2015 om situationen i Yemen,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 20. april 2015 om Yemen,

–       der henviser til bemærkningerne om Yemen fra FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender, Stephen O'Brien, den 25. juni 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den aktuelle krise i Yemen er en følge af, at successive regeringer ikke har formået at imødekomme det yemenitiske folks legitime forhåbninger om demokrati, økonomisk og social udvikling, stabilitet og sikkerhed; der henviser til, at den mislykkede overgang efter præsident Ali Abdullah Salehs fratrædelse, efter en længere årrække i embedet, til fordel for vicepræsident Abd Rabbo Mansour Hadi har skabt betingelserne for udbruddet af en voldelig konflikt, idet der systematisk er set bort fra de mange spændinger mellem forskellige stammer i landet, den udbredte usikkerhed og økonomiske paralyse;

B.     der henviser til, at Golfstaternes Samarbejdsråd, med støtte i FN's Sikkerhedsråds resolution 2051 (2015), iværksatte et initiativ til en national dialogkonference, som skulle se afsatte præsident Ali Abdullah Saleh træde tilbage, med en overgangsdialogproces, der blev afholdt i Sana'a i marts 2013, men som sluttede i januar 2014, da Ahmed Sharif al-Din, en houthi-repræsentant i den nationale dialogkonference, blev myrdet i hovedstaden, Sana’a, på vej hen til konferencen, hvilket var det andet mord på en houthi-repræsentant og gav næring til spændinger mellem houthier og styrker, der er loyale over for regeringen;

C.     der henviser til, at konflikten mellem den houthiske del af befolkningen og Yemens centralregering har historiske rødder, som delvist er baseret på klager fra houthierne over forskelsbehandling og forsøg på at udbrede wahabi-orienteret undervisning i Yemen; der henviser til, at den første væbnede konflikt går tilbage til 2004, og der også i hvert fald siden 2009 har været saudiarabiske og amerikanske luftangreb involveret;

D.     der henviser til, at den mislykkede politiske inklusion har skabt betingelserne for fremgangen for houthi-militserne, der kom fra den nordlige del af landet, som har udnyttet det regerings- og sikkerhedsmæssige tomrum og siden erobringen af Sana'a i september 2014 har opnået store erobringer rundt om i landet; der henviser til, at Yemens legitime præsident, Abd Rabbo Mansour Hadi, som følge heraf er flygtet til Saudi-Arabien, hvor han er forblevet i Riyadh;

E.     der henviser til at en saudiarabisk-ledet koalition af arabiske stater – som reaktion på houthiernes fremrykning – den 26. marts 2015 lancerede "Operation Decisive Storm" i Yemen for at trænge Ansar Allah (den mest fremtrædende houthi-milits) tilbage fra de områder, den havde erobret, genindsætte Abd Rabbo Mansour Hadi som præsident og skabe sikkerhed og stabilitet i landet; der henviser til, at disse mål endnu ikke er nået, til trods for intensive luftangreb mod houthiernes stillinger; der henviser til, at omkring 3 000 mennesker er blevet dræbt og mere end 10 000 såret siden fjendtlighedernes udbrud;

F.     der henviser til, at tabet af mange civile menneskeliv i Yemen er forårsaget af de væbnede houthi-grupper og tilknyttede styrker, bl.a. ved anvendelse af luftværnsammunition, der detoneres, efter at den er landet i befolkede områder, og derved dræber og lemlæster civile; der henviser til, at luftangreb fra den saudiarabisk-ledede militære koalition i Yemen flere gange har dræbt civile og dermed overtrådt den humanitære folkeret, som kræver, at der træffes alle mulige foranstaltninger til at forebygge eller begrænse civile ofre til et minimum;

 

G.     der henviser til, at Saudi-Arabien i tillæg til luftangreb har indført en flådeblokade af Yemen, som har haft dramatiske konsekvenser for civilbefolkningen, og at 22 millioner mennesker – næsten 80 % af befolkningen – nu har presserende behov for mad, vand og lægemidler; der henviser til, at FN har erklæret krisen i Yemen for en humanitær nødsituation på højeste niveau og har advaret om, at landet nu er ét skridt væk fra hungersnød, mens FN's Fødevareprogram har advaret om, at ca. 12 millioner mennesker allerede er ramt af sult, hvilket vil forårsage varige fysiske og psykiske skader for en hel generation af børn;

H.     der henviser til, at Saudi-Arabien ifølge Det Internationale Fredsforskningsinstitut i Stockholm (SIPRI) er blandt de fire lande i verden med de største militære udgifter med en stigning på 17 % i militære indkøb i 2014;

I.      der henviser til, at FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, har opfordret til, at der foretages en undersøgelse, efter at saudiarabisk-ledede luftangreb har ramt det afspærrede område for FN's udviklingsprogram i Saada med alvorlige skader til følge;

J.      der henviser til, at alle parter i konflikten har udvist total ligegyldighed over for menneskeliv og gentagne gange angrebet civile infrastrukturer, herunder hospitaler, skoler, kraftværker og vandinstallationer;

K.     der henviser til, at Yemens nationale sundhedssystem har nået bristepunktet, med et stigende antal tilfælde af denguefeber, manglende behandling af kroniske sygdomme og hindring af, at lægemidler og lægepersonale kan nå frem til de ramte;

L.     der henviser til, at landet med hastige skridt er ved at løbe tør for brændstof, og at dette allerede lægger alvorlige begrænsninger på leveringen af bistand og snart vil føre til livstruende vandmangel, idet det tørkeramte Yemen er fuldstændig afhængigt af brændstofdrevne dykpumper til sin vandforsyning;

M.    der henviser til, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) har været i stand til at drage fordel af forværringen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen og udvidet sin tilstedeværelse og øget antallet og omfanget af sine terrorangreb;

N.     der henviser til, at den såkaldte Islamiske Stat (IS)/Da'esh har etableret sin tilstedeværelse i Yemen og gennemført terrorangreb mod shia-muslimske moskéer med hundredvis af dræbte til følge; der henviser til, at både AQAP og IS/Da'esh forventes at udnytte Yemens sikkerhedsmæssige tomrum til at øge deres kapacitet og planlægge angreb mod de yemenitiske sikkerhedsstyrker, houthierne og enhver vestlig tilstedeværelse;

O.     der henviser til, at den vedvarende krig og fremrykningen af AQAP og IS/Da'esh i Yemen udgør en direkte trussel mod stabiliteten og sikkerheden i andre lande i regionen;

P.     der henviser til, at FN i midten af juni 2015 ledede fredsforhandlinger i Genève mellem de stridende yemenitiske grupper under mægling af FN's særlige udsending for Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, men at disse ikke har givet noget resultat; der henviser til, at Oman, der afstod fra at tilslutte sig "Operation Decisive Storm", og som har tætte forbindelser til begge hovedparter i konflikten, leder de regionale diplomatiske bestræbelser på at opnå en våbenhvile;

Q.     der henviser til, at den gamle bydel i Sana'a, som er optaget på UNESCO's verdenskulturarvsliste, blev ramt i et bombeangreb efter krigens udbrud i Yemen; der henviser til, at mange historiske bygninger, monumenter, museer, arkæologiske fundsteder og steder for gudsdyrkelse som følge heraf har lidt uoprettelig skade eller er blevet ødelagt;

1.      bekræfter på ny sin stærke støtte til Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet og står det yemenitiske folk bi;

2.      udtrykker dyb bekymring over den hastigt forværrede politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Yemen, der kun efterlader valget mellem fred eller udsultning af store dele af befolkningen;

3.      opfordrer alle parter til straks at standse den militære konfrontation og til i det mindste at nå til enighed om en humanitær pause i indeværende hellige muslimske måned, Ramadanen, for at give mulighed for, at den akut nødvendige bistand kan blive leveret til befolkningen;

4.      fordømmer de destabiliserende ensidige skridt, som houthierne og de militære enheder, der er loyale over for tidligere præsident Saleh, har taget, og fordømmer ligeledes den saudiarabisk-ledede koalitions luftangreb og den flådeblokade, som den har indført over for Yemen, som allerede har ført til tusindvis af tab af menneskeliv og yderligere destabilisering af Yemen, hvilket skaber bedre vilkår for udbredelsen af terrorgrupper og ekstremistiske organisationer som IS/Da'esh og AQAP og forværrer en allerede kritisk humanitær situation;

5.      opfordrer indtrængende den saudiarabisk-ledede koalition til øjeblikkelig at ophæve flådeblokaden af Yemen og tillade fuld genoptagelse af den kommercielle import til yemenitiske havne for at undgå en endnu mere alvorlig sult og en endnu større mangelsituation med hensyn til især mad, brændstof samt lægemidler og medicinsk udstyr;

6.      opfordrer i denne forbindelse EU, dets medlemsstater og USA til at lægge yderligere pres på den saudiarabiske regering for at få denne til at koncentrere sig om kun at standse og ransage individuelle skibe, hvor der er god grund til at tro, at der foregår våbensmugling;

7.      opfordrer medlemsstaterne til at indstille al våbeneksport til konfliktens parter, idet en sådan er uforenelig med EU's fælles holdning om kontrol med våbeneksport; kritiserer navnlig de nyligt bebudede franske og britiske militære eksportaftaler med Saudi-Arabien;

8.      opfordrer alle parter til at sikre beskyttelse af civilbefolkningen og afstå fra at sigte efter civil infrastruktur, navnlig sundhedsfaciliteter og vandsystemer; opfordrer til, at drab på civile undersøges uafhængigt og upartisk som mulige uforholdsmæssige eller vilkårlige angreb, at resultaterne af en eventuel undersøgelse offentliggøres, og til, at de personer, der mistænkes for at være ansvarlige for alvorlige krænkelser af reglerne for krigsførelse, retsforfølges i en retfærdig rettergang; understreger, at alle ofre for ulovlige angreb og deres familier bør modtage fuld godtgørelse;

9.      opfordrer indtrængende alle parter til at give uhindret adgang for humanitære hjælpearbejdere og nødhjælp, således at livsnødvendig bistand straks kan leveres til de mest sårbare personer; understreger, at den vilkårlige nægtelse af humanitær adgang og civiles fratagelse af genstande, som er nødvendige for deres overlevelse, udgør en krænkelse af den humanitære folkeret;

10.    opfordrer til, at der foretages en uafhængig international undersøgelse af alle påståede krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret;

11.    understreger, at der kun kan være en politisk, inklusiv, forhandlet løsning på konflikten; opfordrer derfor indtrængende alle yemenitiske partier til at arbejde på at løse deres interne uoverensstemmelser ved hjælp af dialog, kompromis og magtdeling, hvilket bør føre til dannelse af en national samlingsregering for at genoprette freden, undgå et økonomisk og finansielt sammenbrud og håndtere den umiddelbart forestående humanitære katastrofe;

12.    udtrykker sin fulde støtte til bestræbelserne fra FN og FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, på at mægle under fredsforhandlinger mellem parterne; støtter Omans bestræbelser på at opnå en våbenhvile mellem houthierne og de styrker, der er loyale over for Yemens regering, som et første skridt hen imod en politisk forhandlingsløsning;

13.    opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til sammen med medlemsstaterne hurtigst muligt at samle støtte i FN til en omfattende international plan for at sikre Yemens vandforsyning, eftersom et sådant tiltag, ud over at være absolut nødvendigt, kunne være afgørende for at sikre en vellykket afslutning på en eventuel fredsproces og for at give befolkningen udsigt til at kunne forbedre landbruget, brødføde sig selv og genopbygge landet;

14.    fordømmer på det kraftigste de terrorhandlinger, som IS/Da'esh har begået mod shia-muslimske moskéer i Sana'a og Saada, som har dræbt og såret flere hundrede mennesker; advarer mod faren ved, at den ekstreme sekteriske ideologi, som ligger til grund for IS'/Da'esh' forbrydelser, udbredes;

15.    er foruroliget over AQAP's evne til at drage fordel af den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen; opfordrer indtrængende alle konfliktens parter til at udvise fast beslutsomhed og vilje til som et spørgsmål af højeste prioritet at bekæmpe ekstremistiske og terroristiske grupper som IS/Da'esh og AQAP; advarer om, at ethvert forsøg på at bruge disse grupper som medsammensvorne i kampen mod formodede fjender vil give bagslag og kun føre til øget ustabilitet, sekteriske blodsudgydelser og destabilisering i nabolandene;

16.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Yemens og Kongeriget Saudi-Arabiens regeringer samt parlamenterne og regeringerne i Golfstaternes Samarbejdsråds og Den Arabiske Ligas medlemsstater.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik