Postup : 2015/2760(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0681/2015

Předložené texty :

B8-0681/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH USNESENÍ
PDF 145kWORD 79k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))  
B8‑0681/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o situaci v Jemenu ze dne 26. března 2015,

–       s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se dopadu bojů v Jemenu ze dne 1. dubna 2015,

–       s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se navrhovaného příměří v Jemenu ze dne 11. května 2015,

–       s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se krize v Jemenu ze dne 3. července 2015,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se Jemenu ze dne 20. dubna 2015,

–       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2014 (2011), č. 2051 (2012), č. 2140 (2014), č. 2201 (2015) a č. 2216 (2015),

–       s ohledem na prohlášení spolupředsedů 24. společné rady a ministerské schůze Rady pro spolupráci v Zálivu a Evropské unie (GCC-EU) ze dne 24. Května 2015,

–       s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti OSN o situaci v Jemenu ze dne 25. června 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že se stávající konflikt v Jemenu rozšířil do 20 z 22 provincií; vzhledem k tomu, že podle posledních celkových údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v období od 19. Března do 5. května zabito nejméně 1 439 osob a dalších 5 951 osob bylo zraněno, přičemž se v mnoha případech jednalo o civilisty; vzhledem k tomu, že podle odhadů dosáhl celkový počet vnitřně vysídlených osob více než 300 000;

B.     vzhledem k tomu, že poslední vývoj představuje velké riziko pro stabilitu v tomto regionu, zejména v oblasti Afrického rohu, Rudého moře a v širší oblasti Blízkého východu;

C.     vzhledem k tomu, že dne 26. března 2015 koalice vedená Saúdskou Arábií zahrnující Bahrajn, Egypt, Jordánsko, Kuvajt, Maroko, Katar, Súdán a Spojené arabské emiráty zahájila na žádost jemenského prezidenta Abda Rabbu Mansúra Hádího vojenskou operaci v Jemenu namířenou proti hútijským rebelům;

D.     vzhledem k tomu, že z vězení v Taízu uprchlo nedávno 1 200 vězňů, včetně řady bojovníků z al-Káidy, neboť stráže opustily svá stanoviště poté, co se dostaly do křížové palby při bojích mezi hútijskými rebely a místními protivníky;

E.     vzhledem k tomu, že 1. července 2015 zasáhla raketa rebelů obytnou zónu Adenu a zabila 31 osob a více než 100 osob zranila; vzhledem k tomu, že dne 2. července 2015 bylo zabito 22 lidí při těžkých bojích v přístavu v Adenu a bombardování rebelů v Saná;

F.     vzhledem k tomu, že humanitární dopad, který mají probíhající boje mezi různými ozbrojenými skupinami, bombardování a přerušení základních služeb na civilní obyvatelstvo a především na děti, dosahuje znepokojujících rozměrů a zhoršuje již tak katastrofální humanitární situaci;

G.     vzhledem k tomu, že v Jemenu potřebuje humanitární pomoc 15,9 milionu osob; vzhledem k tomu, že nejohroženější děti nemají přístup ke zdravotní péči či službám v oblasti výživy, které s ohledem na stávající všeobecnou nestabilitu potřebují;

H.     vzhledem k tomu, že v zemi uvízlo více než 200 000 uprchlíků, převážně ze Somálska, kteří žijí ve velmi nestabilních podmínkách v táboře Charaz nebo v chudinských městských oblastech; vzhledem k tomu, že podle odhadů vlády hostí Jemen více než milion etiopských uprchlíků;

 

I. vzhledem k tomu, že humanitární organizace odeslaly většinu svých mezinárodních zaměstnanců ze země s ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci; vzhledem k tomu, že v Jemenu může vyvíjet činnost již jen několik málo organizací a jejich působnost je silně omezena;

 

J.      vzhledem k tomu, že eskalace ozbrojeného konfliktu ohrožuje jemenské kulturní dědictví; vzhledem k tomu, že dne 2. července 2015 Výbor pro světové dědictví zahrnul na seznam ohroženého světového dědictví dvě místa v Jemenu: staré město v Saná a staré město s hradbami Šibám;

K.     vzhledem k tomu, že EU uvalila na vůdce Hútiů a syna bývalého prezidenta Alího Abdalláha Sáliha zbrojní embargo a další cílené sankce; vzhledem k tomu, že obdobná omezení se od prosince 2014 týkají i dalších dvou členů hútijského hnutí a bývalého prezidenta Sáliha;

L.     vzhledem k tomu, že Evropská komise vyčlenila na humanitární pomoc v roce 2015 finanční prostředky ve výši 25 milionů EUR s cílem pomoci obyvatelům celé země, kteří trpí v důsledku kritické podvýživy, konfliktu a nuceného vysídlování;

M.    vzhledem k tomu, že revidovaná humanitární výzva OSN požadovala 1,6 miliardy USD, ale v současnosti je financováno pouze přibližně 10 %;

1.      vyjadřuje vážné znepokojení v souvislosti s rychle se zhoršující politickou, bezpečnostní a humanitární situací v Jemenu; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; zdůrazňuje, že EU znovu potvrdila svůj závazek i nadále podporovat Jemen a jeho obyvatele;

2.      odsuzuje destabilizující jednostranné akce hútijských rebelů a ozbrojených jednotek loajálních bývalému prezidentu Sálihovi, a naléhavě tyto síly vyzývá, aby okamžitě a bezpodmínečně zastavily násilí a stáhly se z oblastí, které obsadily; zdůrazňuje svou podporu jemenským legitimním orgánům;

3.      naléhavě vyzývá jemenské strany, především Hútie, aby pracovaly na vyřešení svých neshod prostřednictvím dialogu a konzultací; vyzývá veškeré regionální aktéry, aby konstruktivně jednaly s jemenskými stranami s cílem umožnit uklidnění krize a zabránit další nestabilitě v regionu; vyzývá všechny strany, aby se zdržely palby a leteckých útoků na místa a budovy kulturního dědictví a aby je nevyužívaly pro vojenské účely;

4.      vítá skutečnost, že EU znovu potvrdila svůj závazek a své odhodlání řešit hrozbu extremistických a teroristických skupin, jako je al-Káida na Arabském poloostrově, a zabránit jim v dalším zneužívání stávající situace;

5.      hluboce odsuzuje veškeré násilí a pokusy či hrozby týkající se použití násilí s cílem zastrašit ty, kteří se zapojili do konzultací zprostředkovaných OSN; zdůrazňuje, že inkluzívní politický dialog zprostředkovaný OSN musí být procesem, v rámci něhož bude mít hlavní úlohu Jemen, aby se dosáhlo politického řešení jemenské krize na základě konsensu v souladu s iniciativou Rady pro spolupráci v Zálivu a jejím prováděcím mechanismem, výsledkem všeobecné konference o národním dialogu, dohody o míru a celonárodním partnerství a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN;

6.      vítá úsilí, které vynaložila OSN, zejména generální tajemník a zvláštní vyslanec generálního tajemníka pro Jemen, s cílem zahájit v Ženevě konzultace týkající se Jemenu; vyjadřuje svou podporu činnosti zvláštního vyslance;

7.      vyzývá strany Jemenu, aby se zúčastnily budoucího rozhovorů a zapojily se do nich bez předběžných podmínek a v dobré víře, a to včetně vyřešení svých neshod prostřednictvím dialogu a konzultací, odmítnutí násilí jakožto prostředku pro dosažení politických cílů a zdržení se provokací a jednostranných akcí, které by poškodily politickou transformaci; je přesvědčen, že dosáhnout udržitelného řešení, nastolit mír a zachovat jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu lze pouze na základě širokého politického konsensu prostřednictvím inkluzivních jednání;

8.      vyzývá k přerušení bojů z humanitárních důvodů, aby bylo možné obyvatelům Jemenu poskytnout pomoc určenou k záchraně životů; naléhavě vyzývá všechny strany, aby usnadnily dodání humanitární pomoci do všech částí Jemenu a také neomezený přístup pro humanitární subjekty, aby se mohly dostat k lidem, kteří potřebují humanitární pomoc včetně lékařské péče;

 

9.      vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a mezinárodní předpisy v oblasti lidských práv, zajistily ochranu civilního obyvatelstva a zdržely se přímých útoků na civilní infrastrukturu, zejména zdravotnická zařízení a vodovodní systémy, nevyužívaly civilní budovy pro vojenské účely a aby urychleně pracovaly s OSN a organizacemi v oblasti humanitární pomoci na zajištění pomoci lidem, kteří ji potřebují; vybízí k tomu, aby všechna údajná porušení mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva byla nezávislým způsobem vyšetřena.

10.    zdůrazňuje, že je třeba pod vedením OSN uskutečnit koordinovanou humanitární akci, a naléhavě vyzývá všechny země, aby přispěly k řešení humanitárních potřeb; vyzývá mezinárodní společenství, aby přispělo na revidovanou humanitární výzvu OSN;

11.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí