Procedure : 2015/2760(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0681/2015

Indgivne tekster :

B8-0681/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0270

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 140kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu for EPP-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))  
B8‑0681/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen,

–       der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, af 26. marts 2015 om situationen i Yemen,

–       der henviser til den fælles erklæring om virkningerne af kampene i Yemen, der blev afgivet den 1. april 2015 af HR/NF Federica Mogherini og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides;

–       der henviser til den fælles erklæring om den foreslåede våbenstilstand i Yemen, der blev afgivet den 11. maj 2015 af HR/NF Federica Mogherini og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides;

–       der henviser til den fælles erklæring om krisen i Yemen, der blev afgivet den 3. juli 2015 af HR/NF Federica Mogherini og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides;

–       der henviser til Rådets konklusioner af 20. april 2015 om Yemen,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) og 2216 (2015),

–       der henviser til erklæring af 24. maj 2015 afgivet af de to formænd på det 24. møde i Det Fælles Råd for EU og Golfstaternes Samarbejdsråd (EU-GCC) på ministerplan,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelse af 25. juni 2015 om situationen i Yemen,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den nuværende konflikt i Yemen har bredt sig til 20 ud af 22 guvernorater; der henviser til, at der ifølge de seneste konsoliderede tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) blev dræbt mindst 1.439 mennesker mellem den 19. marts og den 5. maj 2015 og andre 5.951 blev såret, heraf mange civile; der henviser til, at det samlede antal internt fordrevne skønsmæssigt er nået op på over 300.000 mennesker;

B.     der henviser til, at den seneste udvikling indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen, navnlig Afrikas Horn, Det Røde Hav og hele Mellemøsten;

C.     der henviser til, at en koalition under ledelse af Saudi-Arabien og med deltagelse af Bahrain, Egypten, Jordan, Kuwait, Marokko, Qatar, Sudan og De Forenede Arabiske Emirater, den 26. marts 2015 iværksatte en militæroperation i Yemen mod houthi-oprørere efter anmodning fra Yemens præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi;

D.     der henviser til, at over 1.200 fanger, herunder en række militante al-Qaeda-tilhængere, for nylig er undsluppet fra et fængsel i Taiz, fordi vagterne forlod deres post efter at være blevet fanget i krydsild mellem houthi-oprørere og lokale modstandere;

E.     der henviser til, at oprørernes raketild den 1. juli 2015 ramte et beboelsesområde i Aden, hvorved 31 mennesker blev dræbt og over 100 såret; der henviser til, at mindst 22 personer blev dræbt den 2. juli 2015, da kampene rasede i Adens havn, og oprørerne blev bombet i Sanaa;

F.     der henviser til, at de humanitære virkninger for civilbefolkningen, og især for børnene, af de vedvarende kampe mellem forskellige militser, bombninger og afbrydelse af vigtige tjenester er ved at nå alarmerende proportioner og forværrer en allerede frygtelig humanitær situation;

G.     der henviser til, at 15,9 millioner mennesker i Yemen har behov for humanitær bistand; der henviser til, at de mest udsatte børn ikke har adgang til den sundhedspleje eller den ernæring, de har behov for, på grund af den udbredte mangel på sikkerhed;

H.     der henviser til, at over 250.000 flygtninge, de fleste fra Somalia, er strandet i landet og lever under usikre forhold enten i Kharaz-lejren eller i fattige byområder; der henviser til, at Yemen ifølge regeringens skøn huser omkring en million indvandrere fra Etiopien;

I.      der henviser til, at de humanitære organisationer har flyttet størstedelen af det internationale personale ud af landet på grund af den forværrede sikkerhedssituation; der henviser til, at kun få organisationer stadig kan arbejde i Yemen, og at deres virksomhed er alvorligt indskrænket;

J.      der henviser til, at optrapningen af den væbnede konflikt truer Yemens kulturarv; der henviser til, at Verdenskulturarvskomitéen har sat to steder i Yemen på listen over truet kulturarv: den gamle by i Sanaa og den gamle muromkransede by Shibam;

K.     der henviser til, at EU har indført våbenembargo og yderligere målrettede sanktioner over for en houthi-leder og ekspræsident Salehs søn; der henviser til, at to andre medlemmer af houthi-bevægelsen og ekspræsident Saleh har været omfattet af lignende restriktioner siden december 2014.

L.     der henviser til, at Kommissionen i 2015 har bevilliget 25 mil. euro i humanitær finansieringsbistand til at hjælpe de dele af befolkningen i Yemen, der er berørt af akut fejlernæring, konflikter og tvangsfordrivelse;

M.    der henviser til, at der i FN's reviderede humanitære appel blev anmodet om 1,6 mia. dollars, men at der hidtil kun er blevet modtaget omkring 10%;

1.      er dybt bekymret over den hastigt forværrede politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Yemen; giver udtryk for sin dybe medfølelse med ofrenes familier; understreger, at EU har bekræftet sit tilsagn om fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

2.      fordømmer de destabiliserende ensidede aktioner, der iværksættes af houthierne og militære enheder, der er loyale over for ekspræsident Saleh, og opfordrer indtrængende disse styrker til straks og betingelsesløst at standse anvendelsen af vold og trække sig tilbage fra de områder, de har besat; fremhæver sin støtte til Yemens legitime myndigheder;

3.      opfordrer indtrængende alle parter i Yemen, navnlig houthierne, til at arbejde på at løse deres uoverensstemmelser ved hjælp af dialog og samråd; opfordrer alle regionale aktører til at samarbejde konstruktivt med parterne i Yemen med henblik på at muliggøre en nedtrapning af krisen og undgå yderligere regional ustabilitet; opfordrer alle parter til at afholde sig fra at bruge kulturarvsmindesmærker og -bygninger som mål for granat- eller luftangreb eller anvende dem til militære formål;

4.      glæder sig over, at EU har gentaget sit faste tilsagn om at imødegå truslen fra ekstremistiske grupper og terrorgrupper, såsom al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP), og forhindre dem i at udnytte den nuværende situation yderligere;

5.      fordømmer al vold og alle forsøg på eller trusler om anvendelse af vold for at afskrække personer, der deltager i samråd, hvor FN fungerer som mægler; understreger, at den inklusive politiske dialog under FN's auspicier skal være en proces, der ledes af yemenitter, med det formål for øje at formidle en konsensusbaseret løsning på Yemens krise i overensstemmelse med GCC-initiativet og den dertil hørende gennemførelsesmekanisme, resultatet af den omfattende nationale dialogkonference, aftalen om fred og nationalt partnerskab og de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

6.      glæder sig over de bestræbelser, der udfoldes af FN, navnlig generalsekretæren og generalsekretærens særlige udsending for Yemen, på at indkalde til samråd om Yemen i Geneve; udtrykker sin støtte til den særlige udsendings bestræbelser;

7.      opfordrer parterne i Yemen til at deltage i fremtidige drøftelser og til at engagere sig i dem betingelsesløst og i god tro, bl.a. ved at løse deres uoverensstemmelser ved hjælp af dialog og samråd, afvise vold som middel til at nå politiske mål og afstå fra provokationer og fra alle ensidige handlinger, som kan underminere den politiske overgang; mener, at kun bred politisk enighed via inklusive forhandlinger kan skabe en holdbar løsning, genoprette freden og bevare Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet;

8.      opfordrer til, at der holdes en humanitær pause, således at livsvigtig bistand omgående kan nå frem til den yemenitiske befolkning; opfordrer alle parter til at lette mulighederne for, at der omgående kan ydes humanitær bistand til alle dele af Yemen, og for, at humanitære aktører hurtigt, sikkert og uhindret kan nå ud til personer, der har behov for humanitær bistand, herunder lægehjælp;

9.      opfordrer alle parter til at respektere den internationale folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning for at sikre beskyttelse af civilbefolkningen og til at afstå fra direkte at bruge civil infrastruktur som mål, især hospitalsfaciliteter og vandforsyningssystemer samt afstå fra at bruge civile bygninger til militære formål og til omgående at samarbejde med FN og humanitære hjælpeorganisationer om at levere bistand til personer i nød; opfordrer til en uafhængig efterforskning af alle påståede krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret;

10.    understreger behovet for en koordineret humanitær indsats under ledelse af FN og opfordrer indtrængende alle lande til at bidrage til at imødekomme de humanitære behov; opfordrer det internationale samfund til at bidrage til FN's reviderede humanitære appel;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for GCC, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik