Menetlus : 2015/2760(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0681/2015

Esitatud tekstid :

B8-0681/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0270

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 135kWORD 69k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP))  
B8‑0681/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 26. märtsi 2015. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 1. aprilli 2015. aasta ühisavaldust Jeemeni sõjategevuse mõju kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 11. mai 2015. aasta ühisavaldust kavandatava relvarahu kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 3. juuli 2015. aasta ühisavaldust kriisi kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse nõukogu 20. aprilli 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015),

–       võttes arvesse 24. Pärsia lahe koostöönõukogu ja Euroopa Liidu 24. mai 2015. aasta ühisnõukogu ning ministrite kohtumise kaaseesistujate avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. juuni 2015. aasta pressiteadet olukorra kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et praegune konflikt Jeemenis on levinud 22 kubernerkonnast 20-sse; arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WTO) viimaste konsolideeritud andmete kohaselt tapeti 19. märtsist 5. maini vähemalt 1439 inimest ning veel 5951 inimest sai vigastada, neist paljud tsiviilisikud; arvestades, et riigisiseste põgenike hinnanguline koguarv on kasvanud üle 300 000;

B.     arvestades, et hiljutised sündmused ohustavad tõsiselt piirkonna stabiilsust, eelkõige Aafrika Sarve ja Punase mere piirkonnas ning Lähis-Idas laiemalt;

C.     arvestades, et 26. märtsil 2015 alustas Saudi Araabia juhitud koalitsioon, kuhu kuuluvad Bahrein, Egiptus, Jordaania, Kuveit, Maroko, Katar, Sudaan ja Araabia Ühendemiraadid, Jeemeni presidendi Abd-Rabbu Mansour Hadi palvel sõjalist operatsiooni al-Houthi mässuliste vastu;

D.     arvestades, et üle 1200 vangi, sealhulgas paljud Al Qaeda võitlejad, põgenes hiljuti Taizi vanglast, kuna al-Houthi mässuliste ja nende kohalike vastaste risttule alla jäänud vangivalvurid lahkusid ametipostilt;

E.     arvestades, et mässuliste raketid tabasid 1. juulil 2015 Adeni elurajooni, tappes 31 ja haavates üle 100 inimese; arvestades, et vähemalt 22 inimest sai surma 2. juulil 2015, kui Adeni sadamas toimusid lahingud ja mässulisi Sana'as pommitati;

F.     arvestades, et erinevate sõjaliste rühmituste vahel toimuva võitluse, pommitamiste ja esmatähtsate teenuste osutamise katkemise humanitaarmõju tsiviilelanikkonnale, eelkõige lastele, on jõudmas murettekitavate mõõtmeteni ning halvendab juba niigi rasket humanitaarolukorda;

G.     arvestades, et Jeemenis vajab humanitaarabi 15,9 miljonit inimest; arvestades, et kõige haavatavamas olukorras olevatel lastel puudub juurdepääs tervishoiule või toiduteenustele, mida nad praeguses väga ebaturvalises olukorras vajavad;

H.     arvestades, et üle 250 000 pagulase, neist enamus Somaaliast, on riiki lõksu jäänud ning elavad ohtlikes tingimustes kas Kharazi laagris või vaestes linnapiirkondades; arvestades, et valitsuse hinnangul viibib Jeemenis ligikaudu miljon Etioopiast sisserännanut;

I.      arvestades, et humanitaarorganisatsioonid on halveneva julgeolekuolukorra tõttu suurema osa rahvusvahelisi töötajaid väljapoole Jeemenit ümber paigutanud; arvestades, et Jeemenis suudavad tegutseda veel vähesed organisatsioonid ja nende tegevus on tõsiselt raskendatud;

J.      arvestades, et relvakonflikti eskaleerumine ohustab Jeemeni kultuuripärandit; arvestades, et UNESCO maailmapärandi komitee kandis 2. juulil 2015 ohustatud maailmapärandi nimekirja kaks kohta Jeemenis: Sana’a vanalinna ja Shibami müüriga ümbritsetud vanalinna ;

K.     arvestades, et EL on kehtestanud relvaembargo ja täiendavad sihtotstarbelised sanktsioonid ühe huuthide juhi ja endise presidendi Ali Abdullah Salehi poja suhtes; arvestades, et samad piirangud kehtivad alates 2014. aasta detsembrist veel kahe al-Houthi liikumise liikme ning endise presidendi Salehi suhtes;

L.     arvestades, et Euroopa Komisjon on eraldanud 2015. aastal humanitaarabi rahastamiseks 25 miljonit eurot, et aidata tõsisest alatoitumusest, konfliktist ja sundümberasustamisest mõjutatud elanikkonda üle kogu riigi;

M.    arvestades, et ÜRO läbivaadatud humanitaarabitaotluses küsiti 1,6 miljardit dollarit, kuid sellest on praeguseks rahastatud vaid ligikaudu 10 %;

1.      on tõsiselt mures poliitilise, julgeoleku- ja humanitaarolukorra kiire halvenemise pärast Jeemenis; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; toonitab, et EL on veel kord kinnitanud endale võetud kohustust jätkata Jeemeni ja Jeemeni rahva toetamist;

2.      mõistab hukka al-Houthi mässuliste ja endisele presidendile Salehile ustavate sõjaväeliste üksuste destabiliseerivad ühepoolsed teod ning nõuab, et need jõud lõpetaksid koheselt ja tingimusteta vägivalla kasutamise ning tõmbuksid välja nende poolt hõivatud aladelt; rõhutab oma toetust Jeemeni seaduslikele võimudele;

3.      nõuab tungivalt, et kõik Jeemeni osapooled ja eelkõige huuthid teeksid tööd nendevaheliste erimeelsuste lahendamiseks dialoogi ja konsultatsioonide teel; kutsub kõiki piirkondlikke osalejaid üles tegema Jeemeni osapooltega konstruktiivset koostööd, mis võimaldaks kriisi deeskaleerida ja vältida piirkonna ebastabiilsuse suurenemist; kutsub kõiki osalisi üles hoiduma ründamast kultuurimälestisi ja ehitisi suurtükitule ja õhurünnakutega või kasutamast neid sõjalistel eesmärkidel;

4.      avaldab heameelt asjaolu üle, et EL on korranud oma kindlat pühendumust ja otsustavust võidelda ekstremismiohu ja terrorirühmitustega, näiteks Al Qaedaga Araabia poolsaarel (AQAP), et takistada neil praegust olukorda veelgi rohkem ära kasutamast;

5.      mõistab hukka kogu vägivalla ja kõik vägivalla kasutamise katsed või sellega ähvardamise, et hirmutada ÜRO vahendusel toimuvatel konsultatsioonidel osalejaid; toonitab, et ÜRO vahendatav kaasav poliitiline dialoog peab olema Jeemeni juhitav protsess, mille eesmärk on vahendada Jeemeni kriisile konsensusel põhineva poliitilise lahenduse leidmist kooskõlas Pärsia lahe koostöönõukogu algatuse ja selle rakendusmehhanismiga, riigisisese ulatusliku dialoogikonverentsi tulemuste, rahu ja riiklikku partnerlust käsitleva lepingu ning asjaomaste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega;

6.      väljendab heameelt ÜRO ja eriti organisatsiooni peasekretäri ning peasekretäri Jeemeni erisaadiku pingutuste üle alustada Jeemeni küsimuses Genfis konsultatsioone; väljendab toetust erisaadiku tehtud pingutustele;

7.      kutsub Jeemeni osapooli üles tulema tulevastele kõnelustele ning osalema seal eeltingimusteta ja heas usus, muu hulgas lahendades erimeelsused dialoogi ja konsultatsioonide teel, taunides vägivallaakte kui poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendit ning hoidudes provokatsioonidest ning igasugusest ühepoolsest tegevusest, mis kahjustaks poliitilist üleminekut; usub, et üksnes laiapõhjaline poliitiline konsensus, milleni on jõutud kaasavate läbirääkimiste käigus, saab olla praeguse kriisi jätkusuutlikuks lahenduseks, taastada rahu ning säilitada Jeemeni ühtsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse;

8.      nõuab humanitaarvaherahu väljakuulutamist, mis võimaldaks elupäästval abil kiiremas korras Jeemeni rahvani jõuda; nõuab tungivalt, et kõik osapooled kergendaksid humanitaarabi viivitamatut saatmist kõikjale Jeemenis ning kergendaksid humanitaartöötajate kiiret, turvalist ja takistamatut juurdepääsu humanitaarabi, sh arstiabi vajavatele inimestele;

9.      kutsub kõiki pooli üles järgima rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust, et tagada tsiviilelanike kaitse ja hoiduda tsiviiltaristu, eelkõige meditsiinirajatiste ja veesüsteemide otsest ründamisest ning tsiviilhoonete kasutamisest sõjalistel eesmärkidel ning teha kiiremas korras koostööd ÜRO ja humanitaarabiorganisatsioonidega, et anda abi neile, kes seda vajavad; nõuab rahvusvaheliste inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse väidetavate rikkumiste sõltumatut uurimist;

10.    rõhutab vajadust koordineerida humanitaartegevust ÜRO juhtimise all ning kutsub kõiki riike tungivalt üles tegelema humanitaarabivajadustega; kutsub rahvusvahelist üldsust üles aitama kaasa ÜRO läbivaadatud humanitaarabi kampaaniale;

11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika