Procedura : 2015/2760(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0681/2015

Teksty złożone :

B8-0681/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0270

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 147kWORD 81k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP))  
B8‑0681/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Jemenu,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie wysokiej przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Christosa Stylianidesa z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie skutków walk w Jemenie,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie wysokiej przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Christosa Stylianidesa z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie proponowanego rozejmu w Jemenie,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie wysokiej przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej Federiki Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Christosa Stylianidesa z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie kryzysu w Jemenie,

–       uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 20 kwietnia 2015 r.,

–       uwzględniając następujące rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych: 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) i 2216 (2015),

–       uwzględniając oświadczenie z dnia 24 maja 2015 r. wydane przez współprzewodniczących 24. wspólnego posiedzenia Rady Współpracy Państw Zatoki i Unii Europejskiej (RWPZ-UE) i spotkania ministerialnego,

–       uwzględniając komunikat prasowy Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że obecny konflikt w Jemenie ogarnął 20 spośród 22 prowincji; mając na uwadze, że według najnowszych skonsolidowanych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co najmniej 1 439 osób zostało zabitych w okresie od 19 marca do 5 maja, a kolejnych 5 951 osób zostało rannych, w tym wielu cywilów; mając na uwadze, że według szacunków łączna liczba osób wewnętrznie przesiedlonych przekracza 300 000;

B.     mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia niosą ze sobą poważne zagrożenie dla stabilności w regionie, w szczególności w Rogu Afryki, regionie Morza Czerwonego i całego Bliskiego Wschodu;

C.     mając na uwadze, że w dniu 26 marca 2015 r. koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, do której weszły Bahrajn, Egipt, Jordania, Kuwejt, Maroko, Katar, Sudan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, rozpoczęła operację wojskową w Jemenie przeciwko rebeliantom Huti, na wniosek prezydenta Jemenu Abd Rabu Mansura Hadiego;

D.     mając na uwadze, że z więzienia w mieście Taizz zbiegło niedawno ponad 1 200 osadzonych, w tym bojownicy Al-Kaidy, ponieważ strażnicy porzucili swoje stanowiska pracy, po tym jak znaleźni się w krzyżowej wymianie ognia między rebeliantami Huti a lokalnymi przeciwnikami;

E.     mając na uwadze, że w dniu 1 lipca 2015 r. rebelianci przeprowadzili atak rakietowy na dzielnicę mieszkalną miasta Aden, w wyniku którego zginęło 31 osób, a ponad 100 zostało rannych; mając na uwadze, że w dniu 2 lipca 2015 r. co najmniej 22 osoby zginęły w walkach w porcie Aden, a w Sanie zbombardowano pozycje rebeliantów;

F.     mając na uwadze, że skutki humanitarne trwających walk między różnymi bojówkami, bombardowań i przerw w dostawach podstawowych usług dla ludności cywilnej, w szczególności dzieci, osiągają niepokojące rozmiary i pogarszają już i tak krytyczną sytuację humanitarną;

G.     mając na uwadze, że 15,9 mln osób w Jemenie potrzebuje pomocy humanitarnej; mając na uwadze, że z powodu powszechnego złego stanu bezpieczeństwa najbardziej narażone dzieci nie będą miały dostępu do opieki lekarskiej ani do dożywiania, którego potrzebują;

H.     mając na uwadze, że ponad 250 000 uchodźców, głównie z Somalii, utknęło w tym kraju i żyje w niepewnych warunkach w obozie w Kharaz lub w ubogich dzielnicach miast; mając na uwadze, że według szacunków rządowych w Jemenie przebywa ok. miliona migrantów z Etiopii;

I.      mając na uwadze, że organizacje humanitarne przeniosły większość zagranicznych pracowników poza Jemen z uwagi na pogarszający się stan bezpieczeństwa w tym kraju; mając na uwadze, że znikoma liczba organizacji jest jeszcze w stanie działać w Jemenie, a ich działalność jest istotnie ograniczona;

J.      mając na uwadze, że eskalacja konfliktu zbrojnego zagraża dziedzictwu kulturowemu Jemenu; mając na uwadze, że w dniu 2 lipca 2015 r. Komitet Światowego Dziedzictwa umieścił dwa miejsca w Jemenie na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu: stare miasto w Sanie i zabytkowe miasto Szibam;

K.     mając na uwadze, że UE wprowadziła embargo na broń oraz dalsze ukierunkowane sankcje przeciwko przywódcy Hutich i synowi byłego prezydenta Alego Abdullaha Saleha; mając na uwadze, że dwaj inni członkowie tego ugrupowania, a także były prezydent Saleh są objęci takimi samymi sankcjami od grudnia 2014 r.;

L.     mając na uwadze, że Komisja Europejska przeznaczyła 25 mln EUR na finansowanie pomocy humanitarnej w 2015 r., aby pomóc ludności w całym kraju cierpiącej wskutek skrajnego niedożywienia, konfliktu i przymusowych przesiedleń;

M.    mając na uwadze, że zrewidowany apel humanitarny ONZ dotyczy kwoty 1,6 mld USD, lecz jedynie ok. 10% jest obecnie finansowane;

1.      jest poważnie zaniepokojony gwałtownym pogorszeniem się sytuacji politycznej, dotyczącej bezpieczeństwa i humanitarnej w Jemenie; składa kondolencje rodzinom ofiar; podkreśla, że UE potwierdziła zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i Jemeńczyków,

2.      potępia destabilizujące jednostronne działania podejmowane przez Hutich i oddziały wojskowe lojalne wobec byłego prezydenta Saleha, a także apeluje do tych sił o natychmiastowe i bezwarunkowe zaprzestanie użycia siły i wycofanie się z opanowanych obszarów; podkreśla swoje wsparcie dla prawowitych władz jemeńskich;

3.      wzywa wszystkie strony konfliktu w Jemenie, w szczególności ugrupowanie Huti, by działały na rzecz rozwiązania sporów w drodze dialogu i konsultacji; wzywa wszystkie podmioty regionalne do podjęcia konstruktywnych działań ze stronami konfliktu w Jemenie w celu deeskalacji kryzysu i uniknięcia dalszej niestabilności w regionie; wzywa wszystkie strony do powstrzymania się od kierowania ostrzałów i nalotów na obiekty dziedzictwa kulturowego oraz od wykorzystywania tych obiektów do celów wojskowych;

4.      z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE ponownie wyraziła zdecydowane zaangażowanie i determinację, by stawić czoło zagrożeniom, jakie stwarzają ugrupowania ekstremistyczne i terrorystyczne, takie jak Al-Kaida Półwyspu Arabskiego (AQAP), oraz by powstrzymać je od czerpania dalszych korzyści z obecnej sytuacji;

5.      potępia wszelką przemoc oraz zamiary lub groźby użycia przemocy w celu zastraszenia stron uczestniczących w konsultacjach, w których ONZ jest mediatorem; podkreśla, że pluralistyczny dialog polityczny, w którym ONZ występuje w roli mediatora, musi być procesem realizowanym pod przywództwem Jemenu z zamiarem wypracowania w drodze mediacji opartego na konsensusie rozwiązania politycznego dla kryzysu jemeńskiego, zgodnie z inicjatywą RWPZ i jej mechanizmem wdrożeniowym, z wynikiem wszechstronnej konferencji dialogu narodowego, porozumieniem w sprawie pokoju i partnerstwa narodowego i właściwymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ;

6.      z zadowoleniem przyjmuje wysiłki ONZ, zwłaszcza jej sekretarza generalnego i specjalnego wysłannika sekretarza generalnego do Jemenu, dążące do zwołania konsultacji w sprawie Jemenu w Genewie; wyraża poparcie dla wysiłków specjalnego wysłannika;

7.      wzywa strony konfliktu w Jemenie do udziału w przyszłych rozmowach oraz do zaangażowania się w nie bez stawiania warunków wstępnych i w dobrej wierze, w tym do rozwiązania sporów w drodze dialogu i konsultacji, odrzucenia aktów przemocy w celu osiągnięcia zamierzeń politycznych, powstrzymania się od prowokacji i wszelkich działań jednostronnych mających podważyć przemiany polityczne; jest zdania, że jedynie szeroki konsensus polityczny w ramach negocjacji angażujących wszystkie strony może przynieść trwałe rozwiązanie, przywrócić pokój oraz doprowadzić do zachowania jedności, suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Jemenu;

8.      apeluje o przerwę w walkach ze względów humanitarnych, aby umożliwić dostarczenie Jemeńczykom ratującej życie, pilnie potrzebnej pomocy; wzywa wszystkie strony do ułatwienia pilnego niesienia pomocy humanitarnej we wszystkich częściach Jemenu, jak też do ułatwienia pracownikom organizacji humanitarnych szybkiego, bezpiecznego i nieograniczonego dostępu do osób potrzebujących pomocy humanitarnej, w tym pomocy medycznej;

9.      wzywa wszystkie strony do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i dotyczącego praw człowieka, do zapewnienia ochrony ludności cywilnej i powstrzymania się od bezpośrednich ataków na infrastrukturę cywilną, zwłaszcza obiekty medyczne i systemy zaopatrzenia w wodę, a także od wykorzystywania budynków cywilnych do celów wojskowych, a ponadto wzywa je do pilnego podjęcia współpracy z ONZ i organizacjami humanitarnymi w celu niesienia pomocy osobom znajdującym się w potrzebie; wzywa do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie wszelkich domniemanych naruszeń międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

10.    podkreśla potrzebę skoordynowanych działań humanitarnych pod kierownictwem ONZ oraz wzywa wszystkie państwa, aby przyczyniły się do zaspokojenia potrzeb humanitarnych; apeluje do społeczności międzynarodowej o przyłączenie się do zrewidowanego apelu humanitarnego ONZ;

11.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności