Förfarande : 2015/2760(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0681/2015

Ingivna texter :

B8-0681/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0270

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 138kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.050v01-00
 
B8-0681/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))  
B8-0681/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen,

–       med beaktande av uttalandet av den 26 mars 2015 från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om situationen i Jemen,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 1 april 2015 från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, om stridernas konsekvenser i Jemen,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 11 maj 2015 från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om den föreslagna vapenvilan i Jemen,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 3 juli 2015 från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om krisen i Jemen,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 20 april 2015 om Jemen,

–       med beaktande av Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråds resolutioner 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) och 2216 (2015),

–       med beaktande av medordförandenas uttalande av den 24 maj 2015 från det 24:e gemensamma råds- och ministermötet mellan Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) och EU,

–       med beaktande av pressmeddelandet den 25 juni 2015 från FN.s säkerhetsråd om situationen i Jemen,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den nuvarande konflikten i Jemen har spridit sig till 20 av 22 guvernorat. Enligt de senaste konsoliderade uppgifterna från Världshälsoorganisationen har åtminstone 1 439 människor dödats mellan den 19 mars och 5 maj 2015, och ytterligare 5 951 har skadats. Många av dem är civila. Det uppskattas att det totala antalet internflyktingar överstiger 300 000.

B.     Den senaste tidens utveckling innebär allvarliga risker för stabiliteten i regionen, särskilt på Afrikas horn, vid Röda havet och i Mellanöstern i stort.

C.     Den 26 mars 2015 inledde en koalition under ledning av Saudiarabien, som omfattar Bahrain, Egypten, Jordanien, Kuwait, Marocko, Qatar, Sudan och Förenade Arabemiraten, en militär insats i Jemen mot huthirebeller på begäran av Jemens president Abd-Rabbu Mansour Hadi.

D.     Över 1 200 fångar, däribland ett antal al-Qaida-militanter, rymde nyligen från ett fängelse i Taiz eftersom vaktarna övergav sina poster efter att de hamnat i korseld mellan huthirebeller och lokala motståndare.

E.     Den 1 juli 2015 besköt rebellerna ett bostadsområde i Aden med raketeld och dödade 31 personer och skadade över 100. Minst 22 personer dödades den 2 juli 2015 när strider rasade i Adens hamn och rebeller bombades i Sana.

F.     De humanitära följderna för civilbefolkningen, särskilt barnen, av pågående strider mellan olika milisgrupper, bombanfall och störningar av väsentliga tjänster har nått alarmerande proportioner och förvärrat en redan svår humanitär situation.

G.     15,9 miljoner människor i Jemen behöver humanitärt bistånd. De mest utsatta barnen kommer inte att ha tillgång till den hälso- och sjukvård eller näring som de behöver på grund av den utbredda bristen på säkerhet.

H.     Över 250 000 flyktingar, främst från Somalia, har lämnats åt sitt öde i landet och lever under osäkra förhållanden endera i flyktinglägret Kharaz eller i fattiga områden i städerna. Enligt regeringens uppskattningar lever cirka en miljon etiopiska invandrare i Jemen.

I.      Humanitära organisationer har flyttat huvuddelen av sin internationella personal utanför landet på grund av det försämrade säkerhetsläget. Få organisationer klarar att fortfarande bedriva verksamhet i Jemen och deras arbete är kraftigt begränsat.

J.      Upptrappningen av den väpnade konflikten hotar Jemens kulturarv. Unescos världsarvskommitté placerade den 2 juli 2015 två platser i Jemen på listan över hotade världsarv: Sanas gamla stadskärna och Shibams gamla muromgärdade stadskärna.

K.     EU har infört ett vapenembargo och flera riktade sanktioner mot en huthi-ledare och sonen till f.d. president Ali Abdullah Saleh. Två andra medlemmar i Huthi-rörelsen samt f.d. president Saleh har varit föremål för samma restriktioner sedan december 2014.

L.     Kommissionen har avsatt 25 miljoner EUR för finansiering av humanitärt bistånd under 2015 för att bistå befolkningsgrupper över hela landet som drabbats av akut undernäring, konflikt och tvångsförflyttning.

M.    I FN:s reviderade humanitära appell begärdes 1,6 miljarder USD, men endast 10 procent är för närvarande finansierade.

1.      Europaparlamentet är djupt oroat över den snabbt försämrade politiska, säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Jemen. Parlamentet framför sina kondoleanser till offrens familjer. Parlamentet betonar att EU bekräftat sitt starka engagemang för att fortsätta stödja Jemen och det jemenitiska folket.

2.      Europaparlamentet fördömer de destabiliserande ensidiga åtgärder som huthier och militära enheter som är lojala mot f.d. president Saleh vidtagit, och uppmanar dessa styrkor att omedelbart och utan förbehåll upphöra med användningen av våld och dra tillbaka sina styrkor från de områden som de har intagit. Parlamentet framhåller sitt stöd för Jemens legitima myndigheter.

3.      Europaparlamentet uppmanar alla jemenitiska parter, särskilt huthierna, att genom dialog och samråd arbeta för att lösa tvisten. Parlamentet uppmanar också alla regionala aktörer att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med de jemenitiska parterna för att möjliggöra en nedtrappning av krisen och undvika ytterligare regional instabilitet. Parlamentet uppmanar alla parter att avstå från att sikta på kulturarvsplatser och -byggnader vid granatbeskjutning eller lufträder eller använda dem för militära ändamål.

4.      Europaparlamentet ser positivt på att EU har upprepat sitt fasta åtagande och sin fasta beslutsamhet att ta itu med hotet från extremist- och terroristgrupper som al-Qaida på Arabiska halvön, och hindra att de ytterligare drar fördel av den nuvarande situationen.

5.      Europaparlamentet fördömer allt våld och försök till eller hot om våldsanvändning för att skrämma de som deltar i förhandlingarna i FN:s regi. Parlamentet betonar att den inkluderande politiska dialogen i FN:s regi måste vara en jemenitiskt ledd process, med avsikt att förhandla fram en samförståndsbaserad politisk lösning på krisen i Jemen i enlighet med initiativet från GCC och dess genomförandemekanism, resultaten från den övergripande konferensen för nationell dialog, avtalet om fred och nationellt partnerskap och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

6.      Europaparlamentet ser positivt på de insatser som FN, särskilt generalsekreteraren och generalsekreterarens särskilda sändebud för Jemen, gjort för att kalla till samtal om Jemen i Genève. Parlamentet uttrycker sitt stöd för det särskilda sändebudets bemödanden.

7.      Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska parterna att delta förutsättningslöst och i god tro i framtida samtal, bland annat genom att lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog och samråd, att ta avstånd från våldshandlingar för att uppnå politiska mål, och avstå från provokation och från alla ensidiga utspel som skulle kunna undergräva den politiska förändringen. Parlamentet anser att endast ett brett samförstånd genom förhandlingar mellan alla parter kan ge en hållbar lösning, återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet.

8.      Parlamentet efterlyser ett humanitärt uppehåll så att livräddande bistånd kan nå det jemenitiska folket så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar i kraftiga ordalag alla parter att underlätta en brådskande leverans av humanitärt bistånd till alla delar av Jemen och ett snabbt, säkert och ohindrat tillträde till landet så att humanitära aktörer kan nå ut till människor som är i behov av humanitärt bistånd, däribland medicinsk hjälp.

9.      Europaparlamentet uppmanar alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, garantera skyddet av civila och avstå från att direkt angripa civil infrastruktur, särskilt vårdinrättningar och vattensystem, och från att använda civila byggnader för militära ändamål, samt arbeta intensivt med FN och de humanitära biståndsorganisationerna så att hjälpen kan levereras till dem som behöver den. Parlamentet efterlyser en oberoende internationell utredning av alla påstådda brott mot internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.

10.    Europaparlamentet betonar att det behövs en samordnad humanitär insats under FN:s ledning, och uppmanar alla länder att bidra till att tillgodose de humanitära behoven. Det internationella samfundet uppmanas att bidra till FN:s reviderade humanitära appell.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, GCC:s generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy