Procedure : 2015/2760(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0682/2015

Indgivne tekster :

B8-0682/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0270

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 147kWORD 77k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.051v01-00
 
B8-0682/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))


Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))  
B8‑0682/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen,

–       der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om Yemen, navnlig af 9. juni 2015 om en mulig genoptagelse af de FN-ledede forhandlinger om Yemen i Genève den 14. juni og den fælles erklæring af 11. maj 2015 fra NF/HR og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om den foreslåede våbenhvile i Yemen,

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Yemen, særligt konklusionerne af 20. april 2015;

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 8. juni 2015 om "Yemen: EU gennemfører FN-sanktioner mod houthileder og søn af ekspræsident Saleh",

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 2. juni 2015 om situationen i Burundi,

–       der henviser til aftalen af 21. september 2014 om fred og nationalt partnerskab, resultaterne af den nationale dialogkonference af 25. januar 2014 og initiativet fra Samarbejdsrådet for Golfstaterne af 21. november 2011,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2051 (2012), 2201 (2015), 2204 (2015) og 2216 (2015) om Yemen,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den nylige optrapning af volden i Yemen, den saudi-ledede militære intervention, herunder anvendelse af klyngebomber, og de fortsatte politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og humanitære udfordringer, som påvirker befolkningen i hele landet, har alvorlige konsekvenser for regionen og udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed; der henviser til, at den yemenitiske civilbefolkning, der allerede lever under usle levevilkår, især er ofre for den nuværende militære optrapning;

B.     der henviser til, at de humanitære konsekvenser for civilbefolkningen af de igangværende kampe mellem forskellige militser, bombardementer og afbrydelser af væsentlige tjenester er nået et alarmerende omfang;

C.     der henviser til, at den vigtigste konflikt i Yemen er mellem dem, der er loyale over for den betrængte præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi, og dem, som er allieret med oprørere fra den shiitiske Zaidisekt, de såkaldte houthiere; der henviser til, at præsident Hadi og houthierne er modstandere af al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP), der har lanceret mange dødbringende angreb fra sine højborge i de sydlige og sydøstlige områder; der henviser til, at Yemen ses som udgangspunkt for en bredere konflikt, der synes at være en stedfortræderkrig mellem sunnimuslimske stater som Saudi-Arabien og det shiitiske Iran; der henviser til, at præsident Hadi den 25. marts flygtede til Saudi-Arabien; der henviser til, at Al-Qaeda’s afdeling i Yemen drager nytte af konflikten;

D.     der henviser til, at den saudisk ledede koalition, der omfatter Bahrain, Egypten, Jordan, Kuwait, Marokko, Sudan, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, har interveneret militært i landet ved at iværksætte luftangreb mod houthi-mål og dermed støttet den internationalt anerkendte yemenitiske regering i dens kamp mod Iran-støttede houthi-oprørere; der henviser til, at den saudisk ledede koalition efter sigende anvender internationalt forbudte klyngebomber i Yemen, og at dette er i øjeblikket ved at blive undersøgt af FN’s højkommissær for menneskerettigheder;

E.     der henviser til, at ifølge FN er næsten 5 000 mennesker blevet dræbt og ca. 10 000 såret, heraf mange civile med hundredvis af kvinder og børn blandt ofrene, siden påbegyndelsen af den saudisk ledede bombekampagne;

F.     der henviser til, at FN den 1. juli 2015 erklærede Yemen i en nødsituation på niveau tre, der er den højeste på skalaen; der henviser til, at FN i henhold til beredskabsplanen vil forsøge at nå 11,7 millioner mennesker, der har størst behov; der henviser til, at sundhedssystemet siges at stå over for et "umiddelbart forestående sammenbrud" med lukning af mindst 160 sundhedsfaciliteter på grund af usikkerhed og mangel på brændstof og forsyninger;

G.     der henviser til, at de humanitære organisationer har flyttet størstedelen af det internationale personale ud af Yemen på grund af den forværrede sikkerhedssituation i landet; der henviser til, at luft- og søblokaden begrænser importen af brændstof og fødevarer samt livsvigtig humanitær bistand; der henviser til, at den vilkårlige nægtelse af humanitær adgang og civiles fratagelse af genstande, som er nødvendige for deres overlevelse, udgør krænkelser af den humanitære folkeret;

H.     der henviser til, at Yemen er et af de fattigste lande i Mellemøsten med høj arbejdsløshed, analfabetisme og mangel på basale tjenester; der henviser til, at 20 millioner mennesker nu har behov for humanitær bistand, herunder ca. 9.4 millioner yemenitiske børn, over 250 000 flygtninge og 335 000 internt fordrevne;

I.      der henviser til, at de houthi-væbnede grupper ifølge internationale organisationer har intensiveret rekrutteringen, træningen og deployering af børn i Yemen og har dermed overtrådt folkeretten; der henviser til, at børn ifølge UNICEF udgør op til en tredjedel af alle krigere i Yemen, og alene mellem den 26. marts og 24. april 2015 er der blevet rekrutteret mindst 140 børn; der henviser til, at det i 2014 blev bekræftet, at 156 børn var blevet været rekrutteret og benyttet i væbnede grupper; der henviser til, at tallet i 2015 allerede er fordoblet; der henviser til, at antallet af dræbte børn ifølge UNICEF pr. 16. juni 2016 var fire gange højere end antallet af børn dræbt i 2014;

J.      der henviser til, at den gamle by i Sanaa, der var udpeget som verdenskulturarv, og som er symbolet på en tusindårig historie af viden, samt den antikke by Marib blev bombarderet og sidstnævnte fuldstændig ødelagt af et luftangreb; der henviser til, at denne ødelæggelse kun skete en uge efter, at nationalmuseet i Dhamar, der indeholder omkring 12 500 kulturgenstande, der vidner om den rige kulturarv i den omkringliggende region, blev ødelagt; der henviser til, at mange andre historiske steder har følgeskader fra den væbnede konflikt i Yemen; der henviser til, at ødelæggelse af den arkæologiske arv og kulturarven under visse omstændigheder betragtes som forbrydelser mod menneskeheden og "kulturel udrensning" og udgør en krigsforbrydelse i henhold til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol;

K.     der henviser til, at luftangrebet, der blev udført den 30. marts 2015 af den saudisk ledede koalition på Al-Marzaq-lejren i Hajjah, hvor der primært befandt sig fordrevne personer, dræbte mindst 40 mennesker, og henviser til, at 29 mennesker, blandt dem kvinder og børn, var døde da lægehjælpen nåede frem, og mindst 200 mennesker blev såret;

L.     der henviser til, at adskillige moskeer den 17. juni 2015 blev ramt i en række eksplosioner forårsaget af ISIL/Da'esh i Sanaa, Yemens hovedstad, og resulterede i snesevis af ofre; der henviser til, at bilbombeangreb dræbte eller sårede mindst 50 mennesker tæt ved moskéer og ramte hovedkvarteret for Yemens dominerende houthi-gruppe i Sanaa; der henviser til, at dette angreb er det mest alvorlige af sin art i Yemen, siden selvmordsbombere den 20. marts 2015 dræbte mindst 137 troende og sårede flere hundrede under fredagsbønnen i to moskéer i Sanaa, hvilket også var et angreb, som ISIS/Da’esh tog ansvaret for;

M.    der henviser til, at FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, den 15. juni 2015 i lyset af FN’s fredsforhandlinger opfordrede til en fornyet humanitær pause på mindst to uger under ramadanen, for at gøre det muligt at få kritisk bistand ud til alle yemenitter i nød; der henviser til, at der imidlertid ikke blev indgået en aftale; der henviser til, at Yemens krigsførende parter den 19. juni 2015 ikke nåede til enighed om en aftale om våbenhvile under de diplomatiske forhandlinger formidlet af FN’s særlige udsending Ismail Ould Cheikh Ahmed;

N.     der henviser til, at det yemenitiske folk fortjener demokratiske og fælles institutioner, som svarer til deres legitime forhåbninger; der henviser til, at konflikten i Yemen er dybt rodfæstet i følelser af forsømmelse, ulighed og fattigdom, som har forværret de dybe stammerelaterede og regionale problemer, der gennemsyrer det yemenitiske samfund;

O.     der henviser til, at Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) i 2015 har afsat 25 millioner EUR til at bistå lokalsamfundene i hele landet ramt af akut fejlernæring, konflikt berørt af akut fejlernæring, konflikter og tvangsfordrivelser; der henviser til, at den samlede EU-finansiering, fra medlemsstaterne og Kommissionen i fællesskab, til humanitær bistand i Yemen i 2014 beløb sig til 100,8 millioner EUR, heraf 33 mio. EUR fra ECHO;

P.     der henviser til, at Den Europæiske Union har indført en våbenembargo og yderligere målrettede sanktioner mod en houthi-leder og søn af tidligere præsident Saleh, hvilket afspejler beslutningen i FN’s Sikkerhedsråds resolution 2216 (2015) af 14. april 2015; der henviser til, at to personer fra Yemen er omfattet af rejseforbud og indefrysning af aktiver på grund af deres handlinger mod fred og stabilitet i Yemen;

Q.     der henviser til, at det internationale samfund skal yde en forholdsmæssig respons på den militære indsats med det formål at mindske lidelserne for de civile, der er fanget i konflikten; der henviser til, at der vil være behov for retfærdighed og forsoning som led i foranstaltninger som opfølgning på konflikten og som et skridt i retning af opbygningen af et inklusivt, repræsentativt og demokratisk styre; der henviser til, at den humanitære situation i mangel af en politisk løsning fortsat vil forværres;

1.      udtrykker sin bekymring over de fortsatte kampe og den hurtigt forværrede politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Yemen, hvilket har resulteret i et betydeligt antal sårede og forårsaget ødelæggelse af boliger og infrastruktur samt tvangsfordrivelser i hele landet med alvorlige risici for stabiliteten i regionen, navnlig for Afrikas Horn, Det Røde Hav og det bredere Mellemøsten, og har gjort det muligt for al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og ISIS at drage fordel af denne situation i Yemen; udtrykker sin dybe medfølelse med ofrene for den yemenitiske konflikt og gentager sit stærke engagement til fortsat at støtte overgangen i Yemen og det yemenitiske folk;

2.      fordømmer på det kraftigste den seneste bølge af vold og terrorangreb af houthierne og andre militære enheder, der er loyale over for tidligere præsident Saleh, idet den forværrer og destabiliserer den allerede skrøbelige situation i landet; fordømmer angrebene på hospitaler og sundhedsfaciliteter, især dem der er under en særlig beskyttet status, og de bevidste angreb og ødelæggelse af private boliger, uddannelsesfaciliteter og grundlæggende infrastruktur; fordømmer rekruttering og benyttelsen af børn af parterne i konflikten;

3.      opfordrer indtrængende alle parterne i Yemen, særlig houthierne, til øjeblikkeligt og betingelsesløst at bringe volden til ophør, til sikkert at løslade alle politiske fanger og alle personer, der er under husarrest eller tilbageholdes vilkårligt, og til at standse rekrutteringen og benyttelsen af børn;

4.      opfordrer indtrængende alle parterne til at respektere den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning og at lette mulighederne for, at der omgående kan ydes humanitær bistand og hurtig, sikker og uhindret adgang for de humanitære aktører til mennesker, der har brug for humanitær bistand, herunder lægehjælp, i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, neutralitet og uafhængighed;

5.      støtter FN’s særlige udsending Ismail Ould Cheikh Ahmeds indsats og opfordrer indtrængende alle parter til at nå til enighed om lokale våbenhviler, herunder de væbnede gruppers tilbagetrækning fra byer, og bane vejen for en omfattende og varig våbenhvile i hele landet;

6.      beklager, at der ikke er enighed om de FN-formidlede fredsforhandlinger og opfordrer indtrængende alle de berørte parter til at skabe betingelserne for så hurtigt som muligt og uden forhåndsbetingelser og i god tro, at vende tilbage til den inklusive politiske dialog under FN's auspicier; understreger, at kun en bred politisk enighed, der er opnået gennem inklusive forhandlinger, kan skabe en holdbar løsning, genoprette freden og bevare Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet;

7.      understreger betydningen af overgangen i Yemen gennem fuld gennemførelse af den ramme, der er fastlagt ved aftalen om fred og nationalt partnerskab, herunder sikkerhedsbilaget, resultaterne af den nationale dialogkonference og Golfstaternes Samarbejdsråds initiativ og gennemførelsesmekanisme;

8.      opfordrer alle parter til i første række at sikre beskyttelse af civilbefolkningen og beskytte kulturarven under konflikten ved at undgå direkte at bruge civil infrastruktur som mål, navnlig sundhedsfaciliteter og vandsystemer, og fra at bruge civile bygninger til militære formål;

9.      bifalder de fremskridt, som forfatningskomiteen har gjort, og opfordrer alle komitéens medlemmer til at udarbejde en inklusiv og gennemsigtig forfatning, der lever op til det yemenitiske folks legitime forhåbninger og afspejler resultaterne af den nationale dialogkonference, og til at afholde en folkeafstemning om forfatningsudkastet og rettidige parlamentsvalg for at undgå en yderligere forværring af den humanitære og sikkerhedsmæssige situation i Yemen;

10.    minder om sin bekymring over den langsomme økonomiske genopretning i Yemen og opfordrer indtrængende alle politiske aktører til at foretage de stærkt tiltrængte økonomiske og politiske reformer, til at engagere sig i bekæmpelsen af korruption i den offentlige forvaltning og til at forbedre den yemenitiske befolknings levevilkår; bemærker, at enhver reformplan bør baseres på såvel langsigtede strategier for at håndtere håndtering de strukturelle problemer og kortsigtede strategier for at tackle de presserende problemer, der påvirker det yemenitiske folks hverdag;

11.    opfordrer til en uafhængig undersøgelse af alle påståede krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret, understreger behovet for en koordineret humanitær indsats under ledelse af FN og opfordrer indtrængende alle lande til at bidrage til at opfylde de humanitære behov;

12.    opfordrer indtrængende den saudisk ledede koalition til at stoppe med at anvende de forbudte klyngebomber, som er skadelige for civilbefolkningen, og til at ratificere konventionen om klyngeammunition, der forbyder anvendelse af dem;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og det Repræsentanternes Råd i Yemen, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd og samtlige parter indblandet i konflikten i Yemen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik