Förfarande : 2015/2760(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0682/2015

Ingivna texter :

B8-0682/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0270

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 146kWORD 74k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.051v01-00
 
B8-0682/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))


Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))  
B8-0682/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen,

–       med beaktandet av uttalandena från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om Jemen, särskilt det av den 9 juni 2015 om ett eventuellt återupptagande av de FN-ledda samtalen om Jemen i Genève den 14 juni, och det gemensamma uttalandet av den 11 maj 2015 från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant och kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om den föreslagna vapenvilan i Jemen,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Jemen, särskilt dem av den 20 april 2015,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 8 juni 2015 om Yemen: EU genomför FN-sanktioner mot en huthi-ledare och sonen till f.d. president Saleh,

–       med beaktande av pressmeddelandet från FN:s säkerhetsråd av den 2 juni 2015 om situationen i Jemen,

–       med beaktande av avtalet om fred och nationellt partnerskap av den 21 september 2014, resultaten från konferensen om den nationella dialogen av den 25 januari 2014 och initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd av den 21 november 2011,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2051 (2012), 2201 (2015), 2204 (2015) och 2216 (2015) om Jemen,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den senaste tidens upptrappning av våldet i Jemen, den saudiledda militära interventionen, som däribland användningen av klusterbomber, och de rådande politiska, säkerhetsmässiga, ekonomiska och humanitära utmaningarna, som påverkar hela landets befolkning, får allvarliga konsekvenser för regionen och utgör ett hot mot den internationella freden och säkerheten. Jemens civilbefolkning, som redan lever under svåra förhållanden, drabbas hårdast av den pågående militära upptrappningen.

B.     De humanitära följder som pågående strider mellan olika milisgrupper, bombanfall och störningar av väsentliga tjänster får för civilbefolkningen har nått alarmerande proportioner.

C.     Den huvudsakliga konflikten i Jemen är den mellan anhängare av den hårt ansatta president Abd-Rabu Mansur Hadi och anhängare av den shiaislamiska grenen zaiddiyah – så kallade huthi-rebeller. Al-Qaida på Arabiska halvön motarbetar president Hadi och huthi-rebellerna och har utfört flera dödliga attacker från sina fästen i de södra och sydöstra delarna av landet. Jemen ses som bakgrunden till en mer omfattande konflikt som verkar vara ett krig genom ombud mellan sunnimuslimska stater som Saudiarabien och det shiamuslimska Iran. Den 25 mars 2015 flydde president Hadi till Saudiarabien. Den jemenitiska grenen av al-Qaida vinner på konflikten.

D.     Sedan den 26 mars 2015 genomför en saudiledd koalition, där Bahrain, Egypten, Jordanien, Kuwait, Marocko, Quatar, Sudan och Förenade Arabemiraten ingår, en militär intervention i landet och har inlett luftangrepp mot huthiska mål, och därigenom stöder koalitionen Jemens internationellt erkända regering i dess kamp mot de Iranstödda huthi-rebellerna. Enligt rapporter använder den saudiledda koalitionen sig av förbjudna klusterbomber i Jemen, något som för närvarande utreds av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

E.     Enligt FN har nästan 5 000 människor dödats och cirka 10 000 skadats sedan den saudiledda bombkampanjen inleddes, av vilka många är civila, med hundratals kvinnor och barn bland offren.

F.     Den 1 juli 2015 klassade FN situationen i Jemen som katastrofnivå 3, den högsta nivån på skalan. FN kommer inom ramen för räddningsplanen att försöka nå ut till 11,7 miljoner människor i nöd. Hälso- och sjukvårdssystemet sägs stå på randen till kollaps, då minst 160 sjukvårdsinrättningar har stängts ned till följd av det osäkra läget och bristen på bränsle och utrustning.

G.     Humanitära organisationer har flyttat huvuddelen av sin internationella personal utanför Jemen på grund av det försämrade säkerhetsläget i landet. Luft- och sjöblockaden hindrar både importer av bränsle och livsmedel och av livsnödvändigt humanitärt bistånd. Att humanitärt bistånd godtyckligen förvägras tillträde och att civila inte får tillgång till förnödenheter utgör brott mot internationell humanitär rätt.

H.     Jemen är ett av de fattigaste länderna i Mellanöstern, med hög arbetslöshet, utbredd analfabetism och brist på grundläggande tjänster. 20 miljoner människor är för närvarande i behov av humanitärt bistånd, däribland 9,4 miljoner jemenitiska barn, fler än 250 000 flyktingar och 335 000 internflyktingar.

I.      Enligt internationella organisationer har huthi-rebellernas beväpnade grupper ökat rekryteringen, utbildningen och utplaceringen av barn i Jemen och de bryter därmed mot internationell rätt. Enligt Unicef utgör barn upp till en tredjedel av alla stridande i Jemen, och bara mellan den 26 mars och den 24 april 2015 rekryterades minst 140 barn. Under 2014 bekräftades 156 barn ha rekryterats och använts av väpnade grupper. Under 2015 hade antalet redan fördubblats. Enligt Unicef hade fyra gånger så många barn dödats fram till den 16 juni 2015 som antalet barn som dödades 2014.

J.      Gamla staden i Sana, ett världsarv som är symbol för en tusenårig historia av kunskap, och den gamla staden Marib har bombats och den senare totalförstörts i ett luftangrepp. Förstörelsen inträffade bara en vecka efter förstörelsen av nationalmuseet i Dhamar, som inrymde över 12 500 föremål som vittnade om den omgivande regionens rika kulturarv. Flera andra historiska platser är drabbade av följdverkningarna av den väpnade konflikten i Jemen. Förstörelse av platser av arkeologisk betydelse och av kulturarv har under vissa omständigheter betraktats som brott mot mänskligheten och som kulturell rensning, och utgör ett krigsbrott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

K.     Det luftanfall som den saudiledda koalitionen genomförde den 30 mars 2015 mot Al-Marzaq-lägret i Hajjah, som till största delen inhyste fördrivna personer, dödade minst 40 människor, och 29 människor var redan döda när den medicinska hjälpen hade nått fram, bland vilka det fanns både kvinnor och barn, och minst 200 människor skadades.

L.     Flera moskéer träffades i en rad explosioner som Islamiska staten/Daish utförde den 17 juni 2015 i Jemens huvudstad Sana, med dussintalet dödsoffer som följd. Bilbombsattackerna dödade eller skadade minst 50 människor i närheten av moskéer och träffade sätet för Jemens ledande huthi-grupp i Sana. Attacken är den allvarligaste i sitt slag i Jemen sedan självmordsbombare dödade minst 137 och skadade hundratals människor under fredagsbönen vid två moskéer i Sana den 20 mars 2015 i attacker för vilka Islamiska staten/Daish tagit på sig ansvaret.

M.    Den 15 juni 2015 efterlyste FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inom ramen för FN:s fredssamtal förnyat humanitärt uppehåll i minst två veckor under Ramadan, för att akut hjälp ska kunna nå alla jemeniter som befinner sig i nöd. Dock nåddes ingen överenskommelse. Den 19 juni 2015 misslyckades Jemens stridande parter med att nå en överenskommelse om eldupphör under de diplomatiska samtalen som leddes av FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed.

N.     Det jemenitiska folket förtjänar demokratiska och enhetliga institutioner som motsvarar deras rättmätiga förhoppningar. Konflikten är djupt rotad i känslor av försummelse, ojämlikhet och fattigdom – vilket har förvärrat de djupa splittringar mellan stammar och regionala splittringar som delar det jemenitiska samhället.

O.     Kommissionens kontor för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) har avsatt 25 miljoner euro under 2015 för att bistå befolkningsgrupper över hela landet som drabbats av akut undernäring, konflikt och tvångsförflyttning. Under 2014 uppgick EU:s totala finansiering av humanitärt bistånd i Jemen, från medlemsstaterna och kommissionen tillsammans, till 100,8 miljoner euro, av vilka 33 miljoner kom från Echo.

P.     EU har infört ett vapenembargo och flera riktade sanktioner mot en huthi-ledare och sonen till f.d. president Saleh, som en följd av beslutet i FN:s säkerhetsråds resolution 2216 (2015) av den 14 april 2015. Ytterligare två jemenitiska medborgare har ålagts reseförbud och fått sina tillgångar frysta till följd av deras agerande mot fred och stabilitet i Jemen.

Q.     Det internationella samfundet måste bemöta de militära insatserna proportionerligt, för att lindra lidandet för de civila som blivit konfliktens fångar. Rättvisa och försoning kommer att behövas, både som ett inslag i åtgärderna efter konflikten och som ett steg mot en samhällsstyrning som är representativ, demokratisk och till för alla. Den humanitära situationen kommer att fortsätta att förvärras i avsaknad av en politisk lösning.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin oro över de pågående stridigheterna och den snabba försämringen av den politiska, säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Jemen, som resulterar i ett stort antal dödsoffer, förstörelse av bostäder och infrastruktur och tvångsförflyttningar över hela landet, med allvarliga risker för stabiliteten i regionen, i synnerhet i Afrikas horn, Röda havet och Mellanöstern som helhet, och även över den förmåga som al-Qaida på Arabiska halvön har att dra nytta av situationen i Jemen. Parlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande med offren för konflikten i Jemen och bekräftar sitt starka engagemang för att fortsätta stödja övergångsprocessen i Jemen och det jemenitiska folket.

2.      Europaparlamentet fördömer i starkaste ordalag den senaste tidens våldsvåg och terroristattacker från huthier och andra militära grupper som är lojala mot den f.d. presidenten Saleh, som förvärrar och destabiliserar den redan instabila situationen i landet. Parlamentet fördömer attackerna mot sjukhus och vårdinrättningar, särskilt mot dem som har en särskild skyddsstatus, och de avsiktliga angreppen på och förstörelsen av privata bostäder, utbildningsanstalter och grundläggande infrastruktur. Parlamentet fördömer den rekrytering och användning av barn som parterna i konflikten gör sig skyldiga till.

3.      Europaparlamentet uppmanar alla jemenitiska parter, särskilt huthierna, att omedelbart och ovillkorligen sätta stopp för våldet, att på ett säkert sätt frige alla politiska fångar och andra människor som sitter i husarrest eller är godtyckligt fängslade och att upphöra med rekryteringen och användningen av barn.

4.      Europaparlamentet uppmanar alla parter att respektera internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning och att underlätta en snabb leverans av humanitärt bistånd och ett snabbt, säkert och obehindrat tillträde för humanitära aktörer till människor i behov av humanitärt bistånd, inbegripet medicinsk hjälp, i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende.

5.      Europaparlamentet stöder ansträngningarna från FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed, och uppmanar alla parter att nå en överenskommelse om lokalt eldupphör, tillbakadragande av väpnade grupper och en färdplan för en omfattande och långvarig vapenvila i hela landet.

6.      Europaparlamentet beklagar att man inte nått någon överenskommelse inom de FN-ledda fredsförhandlingarna och uppmanar alla berörda parter att skapa förutsättningar för att så snart som möjligt, oinskränkt och förutsättningslöst, återuppta de politiska samråden med FN. Parlamentet understryker att det endast är genom ett brett samförstånd som uppnåtts genom förhandlingar mellan alla parter som man kan uppnå en hållbar lösning, återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet.

7.      Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att Jemens övergångsprocess sker genom ett fullständigt genomförande av den ram som fastställs i avtalet om fred och nationellt partnerskap, inbegripet dess bilaga om säkerhet, resultaten från konferensen om en nationell dialog och Gulfstaternas samarbetsråd och genomförandemekanismen.

8.      Europaparlamentet uppmanar alla sidor att garantera skyddet av civila som ett primärt ansvar och att skydda kulturarvet under konflikten genom att undvika de direkta angreppen på civil infrastruktur, särskilt vårdinrättningar och vattensystem, och användningen av civila byggnader för militära ändamål.

9.      Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i kommittén för utarbetandet av konstitutionen och uppmanar samtliga medlemmar i kommittén att utarbeta en inkluderande och insynsvänlig konstitution som uppfyller det jemenitiska folkets rättmätiga förhoppningar och som återspeglar resultatet från konferensen om en nationell dialog, samt att hålla en folkomröstning om utkastet till konstitution och vid lämplig tidpunkt utlysa allmänna val, för att undvika att den humanitära och säkerhetsmässiga situationen i Jemen försämras ytterligare.

10.    Europaparlamentet upprepar sin oro över den långsamma ekonomiska återhämtningen i Jemen och uppmanar samtliga politiska aktörer att genomföra välbehövliga ekonomiska och politiska reformer, engagera sig i kampen mot korruption i statsförvaltningen och förbättra levnadsförhållandena för det jemenitiska folket. Parlamentet noterar att alla eventuella reformplaner bör bygga på långsiktiga strategier när det gäller att komma till rätta med strukturella missförhållanden och kortsiktiga strategier när det gäller att ta itu med de mest akuta problemen som påverkar det jemenitiska folkets vardag.

11.    Europaparlamentet efterlyser en oberoende utredning av alla påstådda brott mot internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, understryker behovet av en samordnad humanitär insats under FN:s ledning och uppmanar alla länder att bidra till att tillgodose de humanitära behoven.

12.    Europaparlamentet uppmanar den saudiledda koalitionen att upphöra med användningen av klusterbomber, som är skadliga för civila, och att ratificera konventionen om klusterammunition, som förbjuder användningen av dem.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens regering och representantråd, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter och alla parter som är inblandade i konflikten i Jemen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy