Resolutsiooni ettepanek - B8-0683/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0683/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Jeemenis

6.7.2015 - (2015/2760(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0680/2015

Menetlus : 2015/2760(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0683/2015
Esitatud tekstid :
B8-0683/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0683/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis

(2015/2760(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu 20. aprilli 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta, eriti 15. veebruari 2015. aasta resolutsiooni 2201 ja 14. aprilli 2015. aasta resolutsiooni 2216,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes Stephen O’Brieni 25. juunil 2015 tehtud märkusi Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidesi 3. juuli 2015. aasta ühisavaldust Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Jeemeni praeguse kriisi on põhjustanud järjestikuste valitsuste suutmatus vastata Jeemeni elanike õigustatud püüdlustele demokraatia, majandusliku ja sotsiaalse arengu, stabiilsuse ja julgeoleku poole; arvestades, et pikaajalise presidendi Ali Abdullah Saleh tagasiastumisele järgnenud läbikukkunud võimu üleminek asepresidendile Abd-Rabbu Mansour Hadile on loonud tingimused vägivaldse konflikti puhkemiseks, sest ei ole suudetud luua kaasavat valitsust, saavutada õiglast võimu jagamist ning süstemaatiliselt on eiratud riigi paljude hõimude vahelisi pingeid, ulatuslikku kindlusetust ja majanduslikku paigalseisu;

B.     arvestades, et need puudujäägid lõid tingimused riigi põhjaosast pärinevate al-Houthi mässuliste esilekerkimiseks, kes puudulikku valitsemis- ja julgeolekukorda ära kasutades vallutasid 2014. aasta septembris riigi pealinna Sanaa ning on pärast seda hakanud riiki süstemaatiliselt enda valdusesse võtma, saades selleks abi ja toetust endisele presidendile Salehile ustavatelt sõjaväelistelt jõududelt, mis on toonud kaasa poliitiliste vastaste vangistamised ning metsikud rünnakud sellistele tiheda asustusega keskustele nagu Aden ja Taiz; arvestades, et Jeemeni õiguspärane president Abd-Rabbu Mansour Hadi põgenes seetõttu Saudi-Araabiasse ja viibib sellest alates Ar-Riyādhis;

C.     arvestades, et reageeringuna al-Houthi mässuliste edasiliikumisele ning vastuseks president Hadi palvele alustas Saudi-Araabia juhitav Araabia riikide koalitsioon 26. märtsil 2015 Jeemenis sõjalist operatsiooni Otsustav Torm, mis nimetati hiljem ümber Lootuse Taastamiseks, et saada tagasi Ansar Allahi (ülekaalus al-Houthi mässuliste rühmitus) vallutatud alad, taastada president Hadi võim ning luua riigis julgeolek ja stabiilsus; arvestades, et neid eesmärke ei ole hoolimata ulatuslikest õhurünnakutest al-Houthi mässuliste positsioonide vastu siiani saavutatud; arvestades, et see sõjaline sekkumine on aga halvendanud juba niigi rasket humanitaarolukorda; arvestades, et alates vaenutegevuse puhkemisest on tapetud on ligikaudu 3000 ja vigastada on saanud üle 10 000 inimese;

D.     arvestades, et lisaks õhurünnakutele on Saudi-Araabia kehtestanud Jeemenile mereblokaadi, millel on olnud laastavad tagajärjed, sest praegu vajab 22 miljonit inimest ehk 80 % elanikkonnast hädasti toitu, vett ja meditsiinitarbeid; arvestades, et humanitaarabi ja -kaupade riigisisest transporti takistavad tugevalt teesulud, võitlemine ja üldine turvatunde puudumine; arvestades, et ÜRO on kuulutanud Jeemenis välja kõrgeima taseme humanitaarhädaolukorra ning on hoiatanud, et riik on näljahädast vaid ühe sammu kaugusel;

E.     arvestades, et konflikt on tugevalt mõjutanud 9,9 miljonit last, kellest pärast 2015. aasta märtsi on hukkunud 279 ja vigastada saanud 402 last; arvestades, et vähemalt 1,8 miljonit last on kaotanud konfliktist põhjustatud koolide sulgemise tõttu juurdepääsu haridusele, mis seab nad suurde relvarühmituste poolt värbamise ja ära kasutamise või muul viisil kuritarvitamise ohtu;

F.     arvestades, et UNICEFi hinnangul kannatab rohkem kui pool miljonit alla viieaastast last tõsise akuutse alatoitumuse ning 1,2 miljonit alla viieaastast last mõõduka akuutse alatoitumuse all, mis tähendab, et need näitajad on kriisi algusest peaaegu kahekordistunud;

G.     arvestades, et tervishoiusüsteem on kokkukukkumise äärel, mis on toonud kaasa vaktsineerimise peatamise, mis paneb 2,6 miljonit alla 15-aastast last leetritesse nakatumise ohtu ning 2,5 miljonit last diarröasse nakatumise ohtu, mis on surmaga lõppeda võiv haigus, mis levib kiiresti konfliktide ja elanikkonna ümberasustamise ajal; arvestades, et denguepalaviku juhtude arv suureneb, kroonilisi haigusi ei suudeta ravida ning elutähtsaid meditsiinitarbeid ja meditsiinitöötajaid takistatakse jõudmast neid vajavate inimesteni;

H.     arvestades, et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon on nõudnud uurimise algatamist pärast seda, kui saudide juhitud õhurünnakuga tabati ÜRO Arenguprogrammi territooriumi, tekitades tõsist kahju;

I.      arvestades, et Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) on kasutanud ära poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemist Jeemenis, laiendades oma kohalolekut ning suurendades oma terrorirünnakute arvu ja ulatust;

J.      arvestades, et nn IS/Da’esh on alustanud tegevust Jeemenis ning viinud läbi šiiitide mošeede vastu suunatud terrorirünnakuid, mis on tapnud sadu inimesi; arvestades, et nii AQAP kui ka IS/Da’esh kavatsevad kasutada ära Jeemeni puudulikku julgeolekuolukorda, et suurendada oma suutlikkust ja kavandada rünnakuid Jeemeni julgeolekujõudude, al-Houthi mässuliste ja kohalike läänemeelsete jõudude vastu;

K.     arvestades, et jätkuv sõda ning AQAP ja IS/Da’eshi tegevuse laienemine Jeemenis kujutab otsest ohtu selle piirkonna muude riikide stabiilsusele ja julgeolekule ning ELile ja ülemaailmsele rahvusvahelisele üldsusele;

L.     arvestades, et ÜRO peasekretäri erisaadik Jeemenis Ismail Ould Šeik Ahmed jätkab kõigi pooltega läbirääkimisi humanitaarvaherahu saavutamise nimel; arvestades, et Omaan, kes keeldus osalemast operatsioonis Otsustav Torm, mis nimetati hiljem ümber Lootuse Taastamiseks, ja kellel on tugevad suhted mõlema konflikti osapoolega, juhib piirkondlikke diplomaatilisi läbirääkimisi relvarahu saavutamiseks;

M.    arvestades, et pärast sõja algamist Jeemenis on UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Sanaa vanalinna tabanud pommirünnakud; arvestades, et selle tagajärjel on pöördumatult kahjustatud või hävitatud mitmed ajaloolised hooned, mälestusmärgid, muuseumid, arheoloogiamälestised ja pühakojad;

N.     arvestades, et mitmetel põhjustel on Jeemen praegu Euroopale lähemal kui kunagi varem, eelkõige sellepärast, et Jeemeni põgenikud taotlevad koos viimastel aastatel Jeemenis viibinud Aafrika Sarve elanikega varjupaika Euroopas, ning ka selle pärast, et Jeemenis valitsev ebastabiilsus loob soodsa pinnase terroristide väljaõppeks, kes viivad Euroopas läbi terrorirünnakuid (nagu Charlie Hebdo juhtum Pariisis);

1.      kordab taas oma tugevat toetust Jeemeni ühtsusele, suveräänsusele, sõltumatusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning seisab Jeemeni rahva kõrval;

2.      peab äärmiselt murettekitavaks poliitilise, julgeoleku- ja humanitaarolukorra järsku halvenemist Jeemenis ning nõuab tungivalt, et kõik konflikti osapooled nõustuksid humanitaarvaherahuga vähemalt moslemite püha kuu ramadaani ajaks, mis võimaldaks toimetada abi seda hädasti vajava elanikkonnani ning oleks esimeseks sammuks teel püsiva relvarahu poole, mis peaks sillutama teed läbirääkimistel põhineva poliitilise lahenduse leidmisele; väljendab sügavat muret Jeemeni 13 miljoni elaniku pärast, kes seisavad silmitsi toiduga kindlustatuse kriisiga, ning 9,4 miljoni elaniku pärast, kellel on vähene või olematu juurdepääs veele;

3.      mõistab hukka al-Houthi mässuliste ja endisele presidendile Salehile ustavate sõjaväeüksuste destabiliseerivad ja vägivaldsed ühepoolsed teod, eriti Adeni ja Taizi linnades; mõistab hukka ka Saudi Araabia juhitud koalitsiooni toimepandud õhurünnakud ja Jeemenile kehtestatud mereblokaadi, mis on põhjustanud tuhandete inimeste surma, Jeemenit veelgi destabiliseerinud, loonud soodsamad tingimused selliste terrori- ja äärmusorganisatsioonide nagu IS/Da’esh ja AQAP laienemiseks ning on teravdanud juba niigi äärmiselt rasket humanitaarolukorda;

4.      nõuab tungivalt, et kõik vaenupooled vägivalla viivitamata lõpetaksid; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia juhitav koalitsioon lõpetaks koheselt Jeemeni mereblokaadi, mis võimaldaks taasalustada kaubanduslikku importi Jeemeni sadamatesse, et ennetada veelgi tõsisemat näljahäda ja puudujääke, eriti toidu, kütuse ja meditsiinitarvete osas; kutsub kõiki pooli osalema, et saavutada humanitaarabi tõhus kohaletoimetamine riigi kõigis piirkondades seda vajavate inimesteni;

5.      kutsub sellega seoses ELi, selle liikmestiike ja USAd üles tugevdama oma survet Saudi Araabia valitsusele keskenduda ainult selliste üksikute laevade peatamisele ja läbiotsimisele, mille puhul on põhjust arvata, et nendega veetakse ebaseaduslikult relvi; kutsub liikmesriike üles peatama kogu relvavedu konfliktipooltele, sest see on vastuolus ELi ühise seisukohaga relvade ekspordi kontrolli kohta;

6.      kutsub kõiki pooli üles tagama tsiviilisikute kaitset ning hoiduma tsiviilinfrastruktuuri, eriti meditsiinirajatiste ja veesüsteemide ründamisest;

7.      nõuab tungivalt, et kõik pooled täidaksid neile rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste alaste õigusaktidega pandud kohustusi ning annaksid viivitamata piiramatu juurdepääsu humanitaarabitöötajatele ja humanitaarabile, nii et hädavajaliku abi saaks koheselt edastada kõige haavatavamatele inimestele;

8.      arvestades, et meelevaldne humanitaarabi kohaletoimetamise takistamine ja tsiviilelanikkonna eluliselt tähtsatest vahenditest ilmajätmine kujutavad endast rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist;

9.      kutsub üles viima läbi kõigi rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse väidetavate rikkumiste sõltumatut rahvusvahelist uurimist;

10.    rõhutab asjaolu, et sellele konfliktile saab leida vaid poliitilise, kaasava ja läbirääkimistel põhineva lahenduse; nõuab seepärast tungivalt, et kõik Jeemeni osapooled teeksid tööd omavaheliste erimeelsuste lahendamiseks dialoogi, kompromissi ja võimu jagamise teel, mis tooks kaasa rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamise, et taastada rahu, vältida majanduse ja rahanduse kokkuvarisemist ning leida lahendus humanitaarkriisile;

11.    väljendab täielikku toetust ÜRO ja ÜRO peasekretäri erisaadiku Jeemenis Ismail Ould Šeik Ahmedi jõupingutustele algatada poolte vahel rahuläbirääkimised; toetab Omaani jõupingutusi relvarahu saavutamiseks al-Houthi mässuliste ja Jeemeni valitsusele ustavate vägede vahel, mis oleks esimeseks sammuks läbirääkimistel põhineva poliitilise lahenduse poole;

 

12.    mõistab teravalt hukka IS/Da’eshi poolt Sanaas ja Saadas šiiitide mošeede vastu toimepandud rünnakud, mille käigus tapeti ja haavati sadu inimesi, samuti nende kriminaalsete tegude aluseks oleva äärmusliku sektantliku ideoloogia;

13.    peab murettekitavaks AQAP suutlikkust saada kasu halvenevast poliitilisest ja julgeolekuolukorrast Jeemenis; nõuab tungivalt, et kõik pooled näitaksid üles kindlat kohustust ja pühendumust võitluseks selliste äärmuslike ja terroriorganisatsioonidega nagu IS/Da’esh ja AQAP, käsitledes seda esmase prioriteedina; hoiatab, et kõik püüded kasutada neid rühmitusi enda asemel võitluseks tajutud vaenlaste vastu annab vastupidise tulemuse ning ainult suurendab ebastabiilsust, sektantlikku verevalamist ja naaberriikide destabiliseerimist;

14.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretäri erisaadikule Jeemenis, Jeemeni ja Saudi Araabia Kuningriigi valitsustele ning Pärsia lahe koostöönõukogu ja Araabia Riikide Liiga parlamentidele ja valitsustele.