Postup : 2015/2760(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0686/2015

Předložené texty :

B8-0686/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.664v01-00
 
B8-0686/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))  
B8-0686/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) a 2216 (2015), které zdůrazňují nutnost klidného, spořádaného a inkluzivního transformačního procesu v Jemenu, jenž bude veden z Jemenu,

–       s ohledem na zprávy, které předložil zvláštní poradce OSN pro Jemen Džamal Benomar na 7411. zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 22. března 2015(1),

–       s ohledem na závěrečné komuniké z 26. summitu Ligy arabských států ze dne 29. března rok 2015 o vývoji v Jemenu, v němž se mimo jiné zdůrazňuje nutnost obnovení procesu politické přeměny Jemenu za účasti všech jemenských stran v souladu s iniciativou Rada pro spolupráci v Perském zálivu a jejím mechanismem provádění a s výsledky konference o komplexním národním dialogu,

–       s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 3. července 2015 a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese o krizi v Jemenu,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu(2),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že proces politické přeměny, který byl zahájen v návaznosti na arabské jaro z roku 2011, přinesl jen omezené výsledky, a vzhledem k tomu, že strukturální problémy v zemi, jako je korupce a nerovnost, nebyly vyřešeny;

B.     vzhledem k tomu, že konflikt je hluboce zakořeněn v pocitech nezájmu, nerovnosti a chudoby, které zhoršily hlubokou kmenovou a regionální roztříštěnost, která rozděluje jemenskou společnost; vzhledem k tomu, že Írán tuto kmenovou roztříštěnost zhoršuje tím, že se vměšuje do vnitřních záležitostí Jemenu;

C.     vzhledem k tomu, že dne 4. července 2015 uběhne 100 dní od útěku prezidenta Abd Rabú Mansúr Hádího do exilu a zahájení leteckých úderů koalice v čele se Saúdskou Arábií proti pokračujícímu postupu Hútíů a Sálihových stoupenců v Jemenu;

D.     vzhledem k tomu, že dne 2. července 2015 přidala OSN Jemen na seznam zemí s nejvyšším stupněm humanitární krize (úroveň krize 3), protože země čelí humanitární katastrofě, 21 milionů osob (80 % obyvatelstva) potřebuje humanitární pomoc a hrozí rozsáhlá potravinová krize;

E.     vzhledem k tomu, že dohodě o míru a národním partnerství, uzavřené za podpory OSN dne 21. září 2014, se nepodařilo Jemen stabilizovat, ale přesto zůstává jedinou schůdnou cestou k zastavení války a stabilizaci země;

1.      opětovně potvrzuje svůj pevný závazek zajistit jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu a svůj závazek podporovat lid Jemenu;

2.      opětovně potvrzuje svou podporu legitimitě prezidenta Jemenu Abd Rabú Mansúr Hádího;

3.      požaduje, aby všechny jemenské strany, zejména Hútíové, upustily od dalších jednostranných kroků, které by mohly narušit politickou přeměnu Jemenu, a aby plně provedly rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2201 (2015), tzn. aby:

–       ukončily používání násilí a stáhly své síly ze všech obsazených oblastí včetně hlavního města San'á,

–       odevzdaly všechny zbývající zbraně zabavené vojenským a bezpečnostním institucím, včetně raketových systémů,

–       ukončily všechny akce, které spadají výhradně do pravomoci legitimní vlády Jemenu, a zdržely se všech provokací nebo hrozeb směřovaných do sousedních států,

–       bezpečně propustily všechny politické vězně a všechny osoby v domácím vězení nebo osoby svévolně zadržené,

–       ukončily nábor a využívání dětí a propustily všechny děti ze svých řad;

4.      připomíná svou podporu současnému úsilí OSN o trvalé, předvídatelné a udržitelné humanitární příměří, které umožní naléhavé dodávky humanitární pomoci a základních potřeb včetně pohonných hmot, potravin a základních komodit; připomíná také, že je tudíž nezbytné usnadnit přístup obchodní námořní dopravy do Jemenu;

5.      vyzývá Írán, aby přestal zasahovat do vnitřních záležitostí Jemenu a zastavil výcvik a financování milicí Hútíů;

6.      je přesvědčen, že reforma státních institucí by s sebou měla nést reformu státní služby, zlepšení a zjednodušení procesů ve státní správě a reformu soudnictví spolu se zlepšením veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, dodávky vody a bezpečnost;

7.      zdůrazňuje navíc, že je třeba řešit neefektivitu státu v oblasti řízení zdrojů, která nejenže dále zhoršuje hospodářskou krizi, ale má také závažné politické důsledky;

8.      domnívá se, že obavy mezinárodního společenství ohledně geopolitické situace v Jemenu by se měly soustředit na dva hlavní body: 1) Jemen jako pevnost pro Al-Káidu na Arabském poloostrově (AQAP) a ve stále větší míře pro pro IS/Daeš a 2) průliv Bab al-Mandab jako křižovatka nejvýznamnějších světových lodních tras včetně cest pro přepravu přibližně 4 % celosvětových dodávek ropy;

9.      zdůrazňuje, že všechny strany nesou odpovědnost za zajištění dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv v souladu se zásadami nestrannosti, neutrality a nezávislosti, včetně ochrany civilistů a upuštění od přímého cílení na civilní infrastrukturu;

10.    vyzývá k zajištění bezpečného a nerušeného přístupu pro humanitární organizace, které v zemi působí; vyzývá proto všechny strany, aby usnadnily naléhavé dodávky humanitární pomoci do všech částí Jemenu, stejně jako rychlý, bezpečný a neomezený přístup zástupců humanitárních organizací k osobám, které potřebují humanitární pomoc včetně zdravotnické pomoci;

11.    připomíná, že svoboda náboženského vyznání je základním právem, a důrazně odsuzuje jakékoli násilí či diskriminaci na základě náboženského vyznání v Jemenu;

12.    vyjadřuje vážné znepokojení nad zneužíváním náboženství pachateli teroristických činů v Jemenu; odsuzuje účelové využívání náboženství v různých konfliktech v Jemenu;

13.    žádá, aby bylo v Jemenu neprodleně zahájeno důkladné, nestranné a účinné vyšetřování a bylo zjištěno, kdo je za tyto činy odpovědný, a aby byli pachatelé, organizátoři, poskytovatelé financí a sponzoři trestuhodných teroristických činů postaveni před soud;

14.    opětovně zdůrazňuje svou podporu všem iniciativám zaměřeným na prosazování dialogu a vzájemného respektu mezi náboženskými a jinými komunitami; vyzývá všechny církevní autority, aby podporovaly toleranci a zasahovaly proti nenávisti, násilné radikalizaci a extremismu;

15.    opakuje svůj postoj, že ze současné krize neexistuje žádná jiná cesta než prostřednictvím skutečného dialogu a inkluzivního politického procesu pod dozorem OSN a že pouze široká politická shoda na základě parametrů stanovených rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2216 může přinést udržitelné řešení krize, vyřešit hrozbu představovanou teroristickými skupinami a zabránit další regionální nestabilitě;

16.    vyzývá jemenské strany k účasti na budoucích rozhovorech a zapojení bez předběžných podmínek a v dobré víře, včetně vyřešení neshod pomocí dialogu a konzultací, k odmítnutí násilných činů páchaných za účelem dosažení politických cílů a k upuštění od provokací a jakýchkoli jednostranných akcí, které by ohrozily politickou přeměnu;

17.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a příslušným vedoucím delegací EU.

(1)

S/PV.7411.

(2)

Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 81.

Právní upozornění - Ochrana soukromí