Resolutsiooni ettepanek - B8-0686/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0686/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Jeemenis

  6.7.2015 - (2015/2760(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0680/2015

  Menetlus : 2015/2760(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0686/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0686/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0686/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis

  (2015/2760(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015), milles rõhutatakse, et Jeemeni üleminekuprotsess peab olema rahumeelne, korrakohane, kaasav ja Jeemeni enda poolt juhitud,

  –       võttes arvesse ÜRO Jeemeni erinõuniku Jamal Benomari aruannet, mida ta esitles ÜRO Julgeolekunõukogu 7411. koosolekul 22. märtsil 2015. aastal[1],

  –       võttes arvesse Araabia Liiga 29. märtsil 2015. aastal toimunud 26. tippkohtumise lõppkommünikeed sündmuste kohta Jeemenis, milles rõhutatakse muu hulgas vajadust jätkata Jeemeni poliitilist üleminekut kõikide Jeemeni osapoolte osalusel vastavalt Pärsia lahe koostöönõukogu algatusele ja selle rakendamismehhanismile ning riigisisese dialoogikonverentsi lõpparuande tulemustele,

  –       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidesi 3. juuli 2015. aasta ühisavaldust kriisi kohta Jeemenis,

  –       võttes arvesse oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias, Bahreinis ja Jeemenis[2],

   

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et pärast 2011. aastal toimunud araabia kevadet käivitatud poliitilise üleminekuprotsessi tulemused on jäänud tagasihoidlikuks, ning arvestades, et lahendamata on riigi struktuursed probleemid, nagu korruptsioon ja ebavõrdsus;

  B.     arvestades, et konflikti sügavamad põhjused peituvad hooletusse jäetuse ja ebavõrdsuse tundes ning vaesuses, mis on veelgi süvendanud sügavaid hõimudevahelisi ja piirkondlikke lõhesid Jeemeni ühiskonnas; arvestades, et Iraan süvendab hõimudevahelist vaenu, sekkudes Jeemeni siseasjadesse;

  C.     arvestades, et 4. juulil 2015 möödub 100 päeva sellest, kui president Abd-Rabbu Mansour Hadi põgenes riigist ning algasid Saudi Araabia juhitava koalitsiooni õhurünnakud al-Houthi mässuliste ja endist presidenti Salehi toetavate vägede jätkuva pealetungi vastu Jeemenis;

  D.     arvestades, et 2. juulil 2015 lisas ÜRO Jeemeni kõrgeima taseme humanitaarhädaolukorras (3. taseme kriis) olevate riikide hulka, kuna Jeemen seisab silmitsi humanitaarkatastroofiga ning ligi 21 miljonit inimest (80% elanikkonnast) vajab humanitaarabi ning riiki ähvardab suur toidukriis;

  E.     arvestades, et ÜRO abil sõlmitud ja 21. septembril 2014. aastal allkirjastatud rahu ja riiklikku partnerlust käsitleva lepinguga ei ole õnnestunud Jeemenit stabiliseerida, kuid leping on endiselt ainus mõistlik lahendus sõja peatamiseks ja stabiilsuse saavutamiseks riigis;

  1.      kinnitab taas suurt pühendumust Jeemeni ühtsusele, suveräänsusele, sõltumatusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning kordab oma tahet toetada Jeemeni inimesi;

  2.      kinnitab uuesti, et toetab Jeemeni presidendi Abd-Rabbu Mansour Hadi legitiimsust;

  3.      nõuab, et kõik Jeemeni osapooled, eriti al-Houthi mässulised, hoiduksid edasisest ühepoolsest tegevusest, mis võiks kahjustada poliitilist üleminekut Jeemenis, ning et nad rakendaksid täielikult ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2201 (2015), st et nad:

  –       lõpetaksid vägivalla kasutamise ning viiksid oma väed välja kõikidelt nende poolt hõivatud aladelt, seahulgas pealinnast Sanaast,

  –       loovutaksid kõik sõjaväelistelt ja julgeolekuasutustelt konfiskeeritud relvad, sealhulgas raketisüsteemid,

  –       lõpetaksid kogu tegevuse, mis kuulub Jeemeni õiguspärase valitsuse ainupädevusse, ning hoiduksid naaberriikide provotseerimisest või ähvardamisest,

  –       vabastaksid ohutult kõik poliitilised vangid ning kõik koduarestis olevad või meelevaldselt kinni peetud üksikisikud,

  –       lõpetaksid lapssõdurite värbamise ja kasutamise ning vabastaksid oma ridadest kõik lapsed;

  4.      tuletab meelde, et toetab pingutusi, mida ÜRO teeb praegu püsiva, prognoositava ja kestva humanitaar-relvarahu saavutamiseks, et võimaldada humanitaarabi ja esmatarbevahendite, sealhulgas kütuse, toiduainete ja tarbekaupade kiiret kohale toimetamist; tuletab samuti meelde, et seega on erakordselt oluline muuta lihtsamaks kaubalaevade sisenemine Jeemenisse;

  5.      kutsub Iraani üles lõpetama sekkumise Jeemeni siseasjadesse ning lõpetama al-Houthi mässuliste koolitamise ja rahastamise;

  6.      on seisukohal, et riigiasutuste reformimine peaks hõlmama avaliku teenistuse reformimist, riigiasutuste haldusprotsesside parandamist ja lihtsustamist ning kohtusüsteemi reformimist ning peale selle avalike teenuste, nagu tervishoid, haridus, vesi ja julgeolek, parandamist;

  7.      rõhutab veel, et tegeleda tuleb riigi ebatõhususega ressursside majandamisel, mis ei põhjusta vaid majanduskriisi süvenemist, vaid ka tõsiseid poliitilisi tagajärgi;

  8.      on arvamusel, et Jeemeni geopoliitilise olukorra pärast muretsev rahvusvaheline kogukond peaks keskenduma kahele peamisele aspektile: 1) Jeemen on Al Qaeda tugipunkt Araabia poolsaarel (Araabia poolsaare Al Qaeda ehk AQAP) ja üha rohkem ka Islamiriigi tugipunkt ning 2) Bab el Mandebi väinal kohtuvad maailma kõige olulisemad laevateed, sealhulgas need, mille veetakse hinnanguliselt 4% ülemaailmsetest naftatarnetest;

  9.      rõhutab, et kõikidel osapooltel on kohustus tagada rahvusvahelise humanitaarõiguse ja rahvusvahelise inimõigustealase õiguse järgimine kooskõlas erapooletuse, neutraalsuse ja sõltumatuse põhimõtetega, kaitstes sealhulgas tsiviilelanikke ning hoidudes tsiviilinfrastruktuuri otsesest ründamisest;

  10.    nõuab humanitaarorganisatsioonide ohutut ja takistamatut juurdepääsu kohtadele; nõuab seega tungivalt, et kõik osapooled lihtsustaksid humanitaarabi viivitamatut kohale toimetamist kõikidesse Jeemeni osadesse ning kiiret, ohutut ja takistamatut juurdepääsu, et võimaldada humanitaarabitöötajatel pääseda ligi humanitaarabi, sealhulgas arstiabi vajavatele inimestele;

  11.    tuletab meelde, et usuvabadus on põhiõigus ning mõistab teravalt hukka usu ettekäändel toime pandud vägivalla või diskrimineerimise Jeemenis;

  12.    väljendab sügavat muret usu ettekäändel toime pandud terroriaktide pärast Jeemenis; mõistab hukka usu ärakasutamise mitmesugustes konfliktides Jeemenis;

  13.    nõuab, et Jeemenis viidaks läbi põhjalik, kiire, erapooletu ja tulemuslik uurimine, et tuvastada vastutavad isikud ning tuua laiduväärsete terroriaktide toimepanijad, korraldajad, rahastajad ja toetajad kohtu ette;

  14.    kinnitab taas, et toetab kõiki algatusi, mille eesmärk on edendada usukogukondade ja muude kogukondade dialoogi ja vastastikust lugupidamist; kutsub kõiki usujuhte ja -asutusi üles edendama sallivust ja rakendama meetmeid vihkamise ning vägivalla ja äärmusliku radikaliseerumise vastu võitlemiseks;

  15.    kordab oma seisukohta, et praegusest kriisist ei saa muud moodi välja, kui ÜRO juhtimisel läbi viidava tõelise dialoogi ning kaasava poliitilise protsessi abil, ning et üksnes laiapõhjalise poliitilise konsensuse abil, mis põhineb ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2216 sätestatud parameetritel, saab kriisi jätkusuutlikul moel lahendada, võidelda terrorirühmituste poolt ähvardava ohu vastu ning vältida piirkonna ebastabiilsuse suurenemist;

  16.    kutsub Jeemeni osapooli üles võtma osa tulevastest kõnelustest ning osalema ilma eeltingimusteta ja heas usus, sealhulgas lahendades erimeelsused dialoogi ja konsultatsioonide abil, mõistes hukka vägivallateod, et saavutada poliitilised eesmärgid, ning hoidudes provokatsioonidest ja igasugusest poliitilist üleminekut kahjustada võivast ühepoolsest tegevusest;

  17.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukodule, komisjonile liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile ja vastavate ELi delegatsioonide juhtidele.